Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapala, Pinja"

Sort by: Order: Results:

  • Haapala, Pinja (2023)
    Tavoitteet: Aikaisemmissa tutkimuksissa korkea avoimuus on ollut yhteydessä korkeampaan määrään paranormaaleja uskomuksia, sovinnollisuus ja tunnollisuus eivät pääsääntöisesti ole olleet yhteydessä paranormaaleihin uskomuksiin. Neuroottisuuden sekä ulospäinsuuntautuneisuuden yhteydet paranormaaleihin uskomuksiin ovat olleet ristiriitaiset. Aiempi tutkimusnäyttö on kuitenkin perustunut poikittaistutkimuksiin, painottuen opiskelijaotoksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten persoonallisuuden viisi suurta piirrettä ovat yhteydessä paranormaalien uskomusten kehityskulkuun 15 vuoden seurannassa verrattain laajassa väestöpohjaisessa aineistossa. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto (N = 948–1362) on kerätty väestöpohjaisesta LASERI-seurantatutkimuksesta, jossa on tutkittu kuutta eri ikäkohorttia, jotka syntyivät 1962–1977 välillä. Paranormaaleja uskomuksia mitattiin Temperament and Character Inventory -kyselyn henkisyyden alaskaalalla (The spiritual acceptance vs. rational materialism) vuosina 1997, 2001 ja 2012, jolloin tutkittavat olivat 20–50-vuotiatia. Persoonallisuuspiirteitä mitattiin NEO Five-Factor Inventory -kyselyllä vuosina 2007 ja 2012. Persoonallisuuspiirteiden yhteyttä paranormaalien uskomusten kehityskulkuun tutkittiin pitkittäisesti monitasomallilla ja poikittaisesti regressioanalyysillä. Analyyseissä kontrolloitiin ikä, sukupuoli sekä sosioekonomisia tekijöitä. Tulokset ja johtopäätökset: Korkea avoimuus, korkea neuroottisuus ja korkea ekstraversio olivat yhteydessä korkeampaan paranormaalien uskomusten kehityskulkuun 15 vuoden seurannassa. Tunnollisuus ja sovinnollisuus eivät olleet yhteydessä paranormaalien uskomusten kehityskulkuun. Vastaavat persoonallisuuspiirteiden ja paranormaalien uskomusten yhteydet havaittiin myös poikittaistutkimuksessa. Tutkimustulokset antoivat ainutlaatuista uutta tutkimustietoa siitä, miten persoonallisuuden piirteet ovat yhteydessä paranormaalien uskomusten kehityskulkuun pitkässä seurannassa. Tutkimustulos tarjoaa yhden mahdollisen selityksen sille, miksi paranormaaleja uskomuksia esiintyy väestössä kouluttautumisesta ja tiedon lisäämisestä huolimatta, sillä paranormaalit uskomukset vaikuttavat olevan osittain sidoksissa persoonallisuuden rakenteisiin.