Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Haapatalo, Erik"

Sort by: Order: Results:

  • Haapatalo, Erik; Reponen, Elina; Torkki, Paulus (2023)
    Johdanto: Kaizenin soveltaminen voi parantaa tuottavuutta terveydenhuollossa, mutta tulosten ylläpitäminen pitkäaikaisesti on osoittautunut haastavaksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida Kaizen-tapahtumien aikaansaamia tulosparannuksia ja niiden ylläpitämistä sekä tunnistaa selittäviä tekijöitä muutosten pysyvyydelle ja taantumiselle. Menetelmät: Kaizen-tapahtumia järjestettiin 26:lle erikoissairaanhoidon yksikölle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Aineisto sekamenetelmäanalyysiä varten kerättiin 21 puolistrukturoidulla haastattelulla sekä suorituskykymittareilla. Tulokset: Noin puolet yksiköistä onnistuivat kehittämään toimintaansa Kaizenin avulla. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin viisitoista selittävää tekijää muutoksen pysyvyydelle ja taantumiselle. Työkulttuuri ja motivaatio jatkuvaan kehittämiseen nousivat esiin tärkeimpinä pitkäaikaisten tulosten pysyvyyttä selittävinä tekijöinä – ajanpuute parantamistoimiin ja suuri työkuormitus selittivät taantumista. Onnistunut valmistautuminen ja seuranta parantavat muutoksen pysyvyyttä. Kolmetoista yksikköä saavutti pitkäaikaisia tuloksia, kolme ei pystynyt ylläpitämään tuloksia ja viidellä yksiköllä oli vaikeuksia saada mitään parannuksia aikaiseksi. Johtopäätökset: Tämä tutkimus selittää tulosparannusten pitkäaikaista pysyvyyttä tuoden uusia oivalluksia Kaizen-tutkimukseen. Havaintomme voivat edesauttaa onnistuneiden Kaizen- tapahtumien järjestämistä. Tapahtumat voivat olla järjestämisen arvoisia, vaikka pitkäaikaisia tuloksia ei voida taata. Yksiköt, joissa työkulttuuri ja motivaatio tukee Kaizenia tyypillisesti pärjäävät kehittämisessä. Yksikön tulee pyrkiä luomaan perusta Kaizenille ennen Kaizen- tapahtuman järjestämistä. Yksiköt, joilta puuttuu perusta, voidaan tunnistaa ja niiden menestysmahdollisuuksia voidaan parantaa koulutuksen ja ohjauksen kautta. Negatiiviset tekijät, kuten suuri työmäärä ja riittämätön seuranta, tulee tunnistaa ennakoivasti ja hallita asianmukaisesti varaamalla kehitystyöhön riittävästi aikaa ja resursseja.