Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Raitasuo, Pinja"

Sort by: Order: Results:

  • Raitasuo, Pinja (2022)
    Tämän syventävän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lapsuuden suunterveyden vaikutuksia aikuisiän tulehdukseen. Tutkielma on osa pitkäaikaista LASERI-tutkimusta, joka käynnistettiin alun perin vuonna 1980 päätavoitteena selvittää lapsuuden elintapojen ja perimän vaikutusta sydän- ja verisuonitautien syntyyn. Kyseessä on seurantatutkimus, eli vuonna 1980 tutkittujen henkilöiden lapsuuden suunterveyttä on verrattu samojen henkilöiden aikuisiän tulehdukseen vuonna 2007 (N=493), jolloin tutkittavien elimistön tulehdusarvoja on arvioitu inflammaatioon liittyvien markkereiden avulla. Aineiston analysoimiseen käytetään tilastollisia menetelmiä. Käytettyjä menetelmiä ovat varianssianalyysi (t-testi), korrelaatioanalyysi, faktorianalyysi ja monimuuttuja-analyysi (logistinen regressiomalli). Tulosten perusteella ei yhteyksiä lapsuuden hammasmuuttujien ja aikuisiän inflammaatiomarkkereiden välillä juurikaan löytynyt, kun aineistoa analysoitiin monimuuttujamenetelmällä (logistinen regressioanalyysi), jossa otettiin hammasmuuttujien lisäksi huomioon iän ja sukupuolen vaikutus tulehdusarvoihin. Vastaavaa tutkimusta lapsuuden suunterveyden ja aikuisiän tulehduksesta ei ole aikaisemmin toteutettu. Tulokset ovat merkityksellisiä, sillä niiden perusteella lapsuuden suunterveys ei määrittäisi aikuisiän tulehdusta ja terveydentilaa.