Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ukkonen, Maria"

Sort by: Order: Results:

  • Ukkonen, Maria (2023)
    Tavoitteet: Vanhemmuusstressillä on havaittu olevan yhteyksiä niin vanhemman, lapsen kuin koko perheen hyvinvointiin. Aiempi tutkimus vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välisestä yhteydestä on kuitenkin puutteellista ja osittain ristiriitaista. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella äitien vanhemmuusstressin yhteyttä tavanomaisesti kehittyvien 1–2-vuotiaiden lasten itsesäätelyn haasteisiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia selittääkö tai muokkaako äidin parisuhdetyytyväisyys yhteyttä vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välillä. Menetelmät: Aineisto on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin yliopiston yhteistyössä toteuttamaa prospektiivista InTraUterine sampling in early pregnancy (ITU) -kohorttitutkimusta. Otos koostuu 502 äiti-lapsi-parista, jotka osallistuivat tutkimuksen ensimmäiseen seurantavaiheeseen lapsen ollessa 1–2 vuoden ikäinen. Vanhemmuusstressin kolmea osa-aluetta (vanhemmuudesta aiheutuva stressi, vanhempi- lapsi-vuorovaikutuksen haasteet ja lapsen haastavuus) ja kokonaispisteitä mitattiin äidin arvioimana Parenting Stress Index-Short From (PSI-SF) -kyselyllä, lapsen itsesäätelyn haasteita äidin arvioimana The Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (ITSEA) -kyselyllä ja parisuhdetyytyväisyyttä äidin arvioimana Dyadic Adjustment Scale (DAS) -kyselyllä. Vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välistä yhteyttä ja parisuhdetyytyväisyyttä yhteyttä selittävänä ja muokkaavana tekijänä tarkasteltiin erillisillä lineaarisilla regressioanalyyseillä. Analyyseissä kontrolloitiin lapsen ikä, lapsen sukupuoli, äidin koulutus, äidin mielenterveyden häiriöt, lapsen päivähoito ja ITU-tutkimusasetelman seulontaryhmä. Tulokset ja johtopäätökset: Kaikilla kolmella osa-alueella korkeampi vanhemmuusstressi oli yhteydessä lapsen suurempiin itsesäätelyn haasteisiin lapsen ollessa 1–2-vuotias. Parisuhdetyytyväisyys selitti vain pienen osan vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välisestä yhteydestä. Parisuhdetyytyväisyys ei muokannut vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välistä yhteyttä. Tulokset olivat samansuuntaisia, mutta tarkensivat aiempaa tutkimusnäyttöä, jossa on havaittu yhteys vanhemmuusstressin ja lapsen itsesäätelyn haasteiden välillä varhaislapsuudessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vanhemmuuden tukitoimien suunnittelussa.