Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ulander, Matilda"

Sort by: Order: Results:

  • Ulander, Matilda; Keski-Rahkonen, Anna (2022)
    Bakgrund Sexual hälsa är en relevant del av människans allmänna hälsa och välmående. Sexual hälsan är bl.a. kopplad med människans mentala, sociala och emotionella välbefinnande (WHO, 2006). Vi ville undersöka hur utbildningsnivå, livskvalitet och den mentala och fysiska hälsan är kopplade med sexuellt välbefinnande hos finska unga vuxna. Metoder Vi använde oss av data som insamlats genom FinnTwinn16 undersökningen. I samplet ingick 5258 deltagare i åldern 22-28. Deltagarna fick själva uppskatta sitt sexuellavälbefinnande och hälsostatus genom flervalsalternativ. Välbefinnande med livet mättes med påståenden som tog ställning till Allardts fyra livskvalitets kategorier. Den mentala hälsan mättes m.h.a. Goldbergs General Health Questionnaire. Kopplingarna mellan sexuellt välbefinnande och de andra variablerna undersöktes med Spearmans korrelationsfaktor (r) och genom regressionsanalys. Resultat Sexuellt välbefinnande hade ett samband med god mental hälsa (män r=0,26 och kvinnor r=0,21). Det var även kopplat med en bättre hälsostatus (män r=0,18 och kvinnor r=0,14). Förutom det var sexuellt välbefinnande även sammanhängande med en bättre tillfredställdhet med livet (män r=0,42 och kvinnor r=0,34). Vid granskning av sexuella välbefinnandets samband med utbildningsnivån upptäckte vi en liten skillnad mellan gruppen med en lägre utbildning (grundskola, yrkesskola eller läroanstalt) och de med en högre utbildning (gymnasium, yrkeshögskola eller universitetsutbildning), (4,0 vs 3,8 t=5,26 och p <0,00001). Konklusion Unga vuxnas sexuella välbefinnanden var medelhög koppling med välbefinnandet i livet och den mentala hälsan och svagt kopplat med det fysiska hälsotillståndet. De lägre utbildade rapporterade ett bättre sexuellt välbefinnande än de högre utbildade. På grund av att samplet granskats i ett genomsnitt kan vi inte dra slutstser om kausalitet.