Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ylinen, Mari"

Sort by: Order: Results:

  • Ylinen, Mari; Tyni, Ville; Pihkala, Jaana; Salminen, Jukka; Sairanen, Heikki; Sarkola, Taisto (2018)
    Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida aortan rekoarktaation ilmaantuvuutta, ajoitusta ja toimenpiteeseen liittyviä riskitekijöitä. Menetelmät: Tutkimusryhmä koostui 304 potilaasta, joilla todettiin aortan koarktaatio ilman merkittäviä sydämen liitännäisvikoja. 251 potilasta hoidettiin leikkauksella, 40 pallolaajennuksella ja 13 stentillä Helsingin Lastenklinikalla vuosina 2000-2012. Potilaiden syntymä-, toimenpide- ja uusintatoimenpidetiedot kerättiin takautuvasti potilaskertomuksista vuoteen 2014 asti (seuranta-ajan mediaani 7,9 vuotta). Iän ja sukupuolen suhteen täsmäytetty vertailu ryhmien välillä tehtiin 86 potilaan osalta (leikkaus n=43, pallolaajennus tai stentti n=43). Tulokset: Uusintatoimenpiteeseen joutui 40/251 (16 %) potilasta leikkauksen jälkeen, 9/40 (23 %) pallolaajennuksen jälkeen ja 4/13 (31 %) stenttauksen jälkeen. Mediaaniajat uusintatoimenpiteisiin kussakin ryhmässä olivat 3,4, 11,7 ja 19,5 kuukautta (p<0,05). Leikkausryhmässä kaikki uusintatoimenpiteet tehtiin lapsille, joille ensimmäinen leikkaus tehtiin ennen 12 kuukauden ikää. Uusintatoimenpiteen tarve oli yhteydessä pieneen painoon ja pieniin aortan mittoihin. Pallolaajennusryhmässä uusintatoimenpiteen tarve oli yhteydessä korkeaan toimenpiteen jälkeiseen käden ja jalan väliseen systoliseen paine-eroon. Stenttauksen jälkeen kolme neljästä uusintatoimenpiteestä oli suunniteltuja stenttauksen jälkeisiä katetrointeja. Iän ja sukupuolen suhteen täsmäytetyssä vertailussa (mediaani 5,7 vuotta, vaihteluväli 0,5-17,6) pallolaajennuksen tai stenttauksen jälkeiset verenpainegradientit olivat korkeampia (keskiarvo 10 vs. 4 mmHg, p=0,03) ja uusintatoimenpiteet yleisempiä (28 %, 95 % luottamusväli 17-43 vs. 2 %, 95 % luottamusväli 0-12) verrattuna leikattuihin. Päätelmät: Vastasyntyneiden uusintatoimenpiteet leikkauksen jälkeen olivat kohtalaisen yleisiä. Vanhemmilla lapsilla pallolaajennuksella tai stenttauksella hoidetuilla oli leikattuja korkeampi uusintatoimenpiteen riski, mikä liittyi pääosin ensimmäisen hoidon jälkeiseen jäännöskoarktaatioon.