Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Pääkkönen, Elina (2023)
  Hydrokefalus eli aivo-selkäydinnestekierron häiriö on neurokirurgisesti hoidettava sairausryhmä, jonka hoitona potilaalle voidaan asentaa suntti. Hydrokefalus voi aiheutua useasta eri syystä ja ilmetä eri ikäisillä. Sunttileikkausiin liittyy komplikaatioita ja ventrikuloatriaalisuntteihin on aiemmin ajateltu liittyvän suurentunut komplikaatioiden riski. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosien 2015-2016 aikana sunttileikkauksella hoidettuja aikuisia hydrokefaluspotilaita ja kartoittaa näiden hydrokefaluspotilaiden taustatekijät, hydrokefaluksen etiologiat, käytetyt sunttityypit, leikkauskomplikaatioiden kirjo sekä kuolleisuus. Tutkimus toteutettiin retrospektiivisesti keräämällä aineisto potilaskertomuksista. Tutkimuksessa osoitettiin, että revisiomäärät ja kuolleisuus olivat HUSissa samanlaiset kuin kirjallisuudessa. Tutkimuksessa havaittiin eroja pitkäaikaiskuolleisuudessa hydrokefaluksen eri taustasyiden välillä.
 • Saarisalo, Elisa (2023)
  Tutkimuksen tarkoitus: Tutkielman tarkoituksena on selvittää mutans streptokokki bakteerin erilaisia ominaisuuksia kuten sen tarttumista, kolonisaatiota ja virulenssitekijöitä. Lisäksi pohditaan näiden tekijöiden vaikutusta varhaislapsuuden kariekseen. Materiaalit ja menetelmät: Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa aineisto haettiin Medline-tietokannasta PubMed -tietokäyttöliittymän kautta. Artikkeleita on haettu viimeisen 40. vuoden ajalta. Tulokset: Kirjallisuuskatsauksessa saatiin selville, että varhaislapsuudessa saatu mutans streptokokki bakteerin tartunta on riskitekijä karieksen syntymiselle ja esiintymiselle tulevaisuudessa. Äiti on ensisijainen tartunnanlähde. S. mutans bakteerin kariogeenisyys johtuu sen tarttumiskyvystä ja muista virulenssitekijöistä. Tartuntaa ja bakteerin kolonisaatiota voidaan ehkäistä sylkikontaktien rajoittamisella, hyvällä suuhygienialla, terveellisillä ravintotottumuksilla, ksylitolilla ja probiooteilla. Bakteeri ei aiheuta pelkästään kariesta, vaan voi osallistua myös ekstraoraalisten infektioiden syntyyn. Johtopäätökset: Karies on sekä yhteiskuntaa että yksilöä rasittava sairaus. Sitä voidaan ehkäistä ennen kaikkea omahoidolla ja puuttumalla riskitekijöihin. Eräs merkittävä karieksen riskitekijä on varhaislapsuudessa saatu mutans streptokokki bakteeri. Se tarttuu syljen välityksellä, joten lapsen äiti on todennäköisin tartunnanlähde. Tähän riskitekijään voidaan puuttua kertomalla äideille mutans streptokokista ja tartunnan ehkäisemisestä esimerkiksi neuvolakäynnin yhteydessä. Lisäksi on hyvä muistaa, että mutans streptokokki bakteeri voi olla osallisena ekstraoraalisissa infektioissa.
 • Montonen, Reetta (2023)
  Since the beginning of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, there has been a need for developing an efficient vaccine against the SARS-CoV-2 virus and its emerging variants. In this thesis, humoral immune responses induced by either two doses of mRNA Pfizer-BioNTech (Pfizer) vaccine or one dose of adenoviral vector-based Oxford-AstraZeneca followed by a second dose of Pfizer were studied. Levels of anti-spike protein (anti-S1) IgG, IgA and IgM antibodies were measured with enzyme-linked immunosorbent assay. In addition, neutralizing antibody titers against the original Wuhan-Hu-1 strain, the Beta variant and the Delta variant were studied with a pseudovirus neutralization assay. The study used 180 serum samples from a cohort of vaccinated Finnish healthcare workers. Sera were collected from vaccinees before their first vaccination, after which vaccinees provided sequential samples at timepoints of three weeks, six weeks, three months, and six months. The results showed that both vaccination regimes produce high levels of anti-S1 IgG antibodies in vaccinees, and the antibodies persist in blood at least for six months. Anti-S1 IgA levels were lower compared to IgG levels, but were long-lasting, as 95% of vaccinees were IgA seropositive six months after the first vaccine dose in both study groups. Anti-S1 IgM levels resembled the levels of IgA, but the IgM seropositivity after six months was only 50% in the Pfizer-only group and 70% in the “mix-and-match” vaccination group. Neutralization assays demonstrated that the heterologous vaccination induces higher neutralizing antibody titers compared to the homologous vaccination. After six months, the neutralization in the homologous vaccination group was 6-fold reduced against Wuhan-Hu-1, 4-fold reduced against the Beta variant and 5-fold reduced against the Delta variant compared to the heterologous regime. The results are in line with previous findings that have proven the “mix-and-match” vaccination to be more immunogenic than the homologous prime-boost vaccination. By combining different booster COVID-19 vaccines to the primer vaccine dose, it would aid in cases of vaccine shortages and provide options to individuals that respond poorly to a specific type of vaccine.
 • Piri, Anna (2023)
  Objectives: Externalizing symptoms refer to outwards directed psychiatric symptoms, for example aggressiveness and repetitive rule breaking behavior. Childhood externalizing symptoms can have long lasting adverse consequences, which highlights the importance of studying possible risk factors, especially in early life. Prenatal depression is known to be harmful for the developing fetus, and previous studies have found that mother’s prenatal depressive symptoms predict children’s externalizing symptoms later in life. However, there is little knowledge of the factors that may underlie this association. The first aim of this study is to study the association between mother’s prenatal depressive symptoms and children’s externalizing symptoms in late childhood. The second aim is to study whether effortful control mediates the association between prenatal depressive symptoms and externalizing symptoms. Methods: This study is part of the PREDO study project, which aims to investigate the longitudinal associations between prenatal factors and children’s development and wellbeing. The sample of this study consists of 1674 mother-child pairs which were followed from pregnancy to the age of 7-11 years. Mothers assessed their depressive symptoms using The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), their children’s externalizing symptoms using Child Behavior Check List (CBCL), their children’s effortful control in infancy using Revised Infant Behavior Questionnaire (IBQ-R) and in late childhood using Temperament in Middle Childhood Questionnaire (TMCQ). The first research question was examined with linear regression analysis. The second question was examined with mediation analysis, in which effortful control was defined as the mean of effortful control assessed in infancy and in late childhood. Results and conclusions: This study found that mother’s prenatal depressive symptoms predicted children’s externalizing symptoms in late childhood. The association was independent of all the covariates and remained statistically significant after controlling for the level of mother’s current depressive symptoms. The mediation analysis found that effortful control partially mediated the association between prenatal depressive symptoms and externalizing symptoms: prenatal depressive symptoms were associated with children’s lower level of effortful control, which in turn was associated with higher level of externalizing symptoms. This study strenghtens previous literature about the impact of prenatal depression on children’s psychological development and mental health. In addition, this study offers new insight into the development of externalizing symptoms and their early risk factors.
 • Borg, Sarah (2023)
  Medullär sköldkörtelcancer (MTC) står globalt sett för 1-3 % av morbiditeten men 13-14 % av mortaliteten i sköldkörtelcancer. Denna cancertyp uppstår ur sköldkörtelns kalcitoninproducerande C-celler och är således neuroendokrin. Över 99 % av alla MTCs utsöndrar således kalcitonin, varvid detta peptidhormon tillämpas vid diagnossättning av sjukdomen, val av vårdlinje för tillståndet och uppföljning av patienter. MTC förekommer i sporadisk och ärftlig form, varav den sporadiska formen utgör 70–75 % av fallen. Resterande andel utgörs av patienter med sjukdomen i samband med MEN2A (multiple endocrine neoplasia type 2A) och MEN2B (multiple endocrine neoplasia type 2B). 60 % av patienterna med sporadisk sjukdom är kvinnor medan könsfördelningen mellan dem med ärftlig sjukdom är jämn. Patienter med sporadisk sjukdom insjuknar ofta i 40-60 årsåldern medan ärftliga tumörer även ses hos barn. Oberoende av etiologi är kirurgi av primärtumör och metastaser den enda kurativa behandlingen för denna cancertyp, men även extern strålning och radioaktiva föreningar som binder till tumörcellernas somatostatinreceptorer tillämpas inom vården. Patienter med icke-operabla tumörer kan erbjudas behandling med tyrosinkinashämmare som vandetanib eller cabozantinib, något som med undantag av cabozantinibbehandling av patienter med M918T-mutationspositiva tumörer inte förlängänger livslängden. Inom HUS-området i Finland följer kliniker och patologer som arbetar med medullär sköldkörtelcancer i hög grad de snarlika internationella riktlinjer som sammanfattats av ESMO (European Society for Medical Oncology) och ATA (American Thyroid Association). Enligt frågeformulär som skickats ut till aktörer inom HUS finns det utrymme för förbättring bland annat beträffande hur prognosfaktorer som ålder och TNM-klassificering tillämpas i behandlingen av patienter.
 • Palomäki, Ville (2023)
  Tutkimuksen tavoitteet: Roiskeita, pisaroita ja bioaerosoleja syntyy monissa eri suun alueella suoritetuissa toimenpiteissä. Tutkimuksessamme mittaamme bioaerosolien syntyä erilaisten hammaslääketieteellisten instrumenttien kanssa simuloimalla toimenpiteitä oikeassa hoitohuoneessa simulaationuken kanssa. Suun alueen hoitotoimenpiteissä hoitohenkilökunnan altistumista roiskeille, pisaroille ja bioaerosoleille on tutkittu aiemmissa tutkimuksissa, mutta aiemmat tutkimukset ovat kohdistuneet erityisesti bioaerosolien aiheuttamaan bakteerikontaminaatioon. Aiemmissa tutkimuksissa ei olla kuitenkaan tutkittu henkilökunnan tai potilaan suoraa altistumista virusta sisältäville bioaerosoleille tai pisaroille. Tässä tutkielmassa keskityn erityisesti lähietäisyyden pisara- ja aerosolikontaminaatioon ja henkilökunnan suoraan altistumiseen. Tutkimusmenetelmät: Simuloimme SARS-CoV-2-viruksen kulkeutumista erilaisten suun alueen toimenpiteiden tuottamissa pisaroissa ja bioaerosoleissa käyttämällä ihmiselle ja eläimille vaaratonta Phi6- bakteriofagia malliviruksena. Simulaationukelle asetettiin suuhun tippaletku, josta syljeneritysnopeudella tuotettiin Phi6-virusliuosta. Hoitohuoneessa työskentelevän hammaslääkärin ja hammashoitajan lähietäisyyden altistumista tutkittiin kahdella rintapieleen kiinnitettävällä Button-keräimellä, lähietäisyydellä̈ olevilla solumaljoilla ja hoitotuolin viereen asetetuilla BioSamplereilla. Hoitohuoneeseen asetettiin lisäksi hoitotuolista eri etäisyyksille virusaerosoleja kerääviä solumaljoja. Näiden lisäksi aerosolien koostumusta tarkemmin mittasi Andersen-keräin. Lisäksi hammaslääkärin visiiristä otettiin osassa simulaatioista pyyhkäisynäyte. Tulokset ja johtopäätökset: Kolmitoimiruiskun spraytoiminnolla tuotti eniten virusaerosoleja tai -roiskeita. Kolmitoimiruiskua tulee käyttää harkiten. Tehoimua tulee käyttää oikeaoppisesti kaikkien roiskeita ja aerosoleja tuottavien instrumenttien kanssa. Kirurgisia suu- nenäsuojuksia tai hengityssuojaimia tulee käyttää kaikkien toimenpiteiden aikana. Visiiriä on suositeltavaa käyttää kaikkien aerosoleja tai roiskeita tuottavien hammastoimenpiteiden aikana. Punaisen kulmakappaleen käyttöä tulisi suosia turbiiniporan sijaan, mikäli se on tilanteeseen nähden mahdollista.
 • Kandolin, Miska (2023)
  Geenien sekvensointiteknologian kehittyessä on alettu pohtia laajennetun kantajuusseulonnan järjestämistä julkisin varoin. Riskissä olevien pariskuntien tunnistaminen voisi luoda parempaa lisääntymisautonomiaa sekä voi mahdollistaa inhimillisten ja taloudellisten kustannusten vähentämistä. Esimerkiksi American College of Medical Genetics (ACMG) on muodostanut laajennetusta kantajuusseulonnasta suosituksia, joiden mukaan tarpeeksi vakavia ja yleisiä peittyvästi periytyviä sairauksia tulisi seuloa halukkailta raskautta suunnittelevilta pariskunnilta. Tutkimuksessa selvitettiin 140 geenin (autosomaalisia resessiivisiä 123, X- kromosomaalisia 17) geenivirheiden kantajuutta gnomAD-tietokannan aineistossa (v2.1) suomalaisessa (n= 12 500 henkilöä) sekä verrokkiväestöjen geeniperimässä. Geenit valittiin ACMG:n suositusten pohjalta sekä suomalaisen tautiperinnön geeneistä. gnomAD-aineistosta suodatettiin näiden geenien ClinVar-tietokannassa patogeeniseksi tai todennäköisesti patogeeniseksi luokitellut muutokset, suomalaiset valtamutaatiot ja loss-of-function muutokset., Näiden muutosten avulla arvioitiin kunkin geenin osalta yhteenlaskettu geenivirheiden kantajuus. Tulosten perusteella 47 geenin geenivirheiden kantajuus ylittää suosituksissa määritellyn 0,5 % rajan suomalaisväestössä. Autosomaalisten geenien osalta suomalaisväestössä kumulatiivinen kantajuusfrekvenssi on 51,1 % ja X- kromosomaalisten geenien osalta 0,5 %. Riskissä olevia pariskuntia on arviolta yhteensä vähintään 1,6 % väestöstä. Ne geenit, joiden geenivirheiden kantajuusfrekvenssi on yli 0,5 %, aiheuttavat 97,5 % kaikista perinnöllisesti sairaan lapsen saamisen riskissä olevista pariskunnista. Tulosten ja aiempien suositusten perusteella laajennettuun kantajuusseulontaan kannattaisi ottaa mukaan nämä 47 geeniä. Kaikkia geenivirheitä ei ole järkevää tai eettistä seuloa. Muun muassa vakavuuden määritelmä vaihtelee yhteisöittäin, ja siksi tämän tutkimuksen tulokset muodostavat vain alustavan pohjan laajennetulle kantajuusseulonnalle Suomessa.
 • Lehto, Tuuli-Lemmikki (2023)
  Background and goals. This thesis explores the number, quality and context of initiations and corrections to another's speech in an everyday aphasia conversation where one party has fluent aphasia. The initiation refers to the turn by which the interlocutor makes it clear that a previous turn is partially or completely problematic, or wants it to be refined. In this study, initiations are categorized into open requests, restricted requests, restricted offers and class other. Classification has been further extended to these subcategories. In the previous research literature, aphasia has been found to cause an emphasized role of the interlocutor in managing communication problems. The aphasia class and severity of the aphasic person have also been shown to influence the aphasic person's ability to make other-initiations and the interlocutors' preference to use candidate understandings in aphasia conversations where one party has fluent aphasia. Methods. The study's everyday aphasia conversation data have been collected as part of Managing the problems of speaking and understanding in conversations of speakers with aphasia -research project. The data for this thesis is constituted by the dyadic or three-party conversations of seven aphasic individual with their close persons. The data was annotated using ELAN according to the finished classification created in the COMPAIR project. For this study, it was important to find all other-initiations as well as other-corrections and to classify them. Results and reflection. Aphasic individuals used many of the same other-initiations as their interlocutors. However, aphasic persons did not use all the other-initiations that the interlocutors did, and they did not produce any other-corrections at all. On the other hand, the interlocutors used other-corrections relatively often. Aphasic individuals and interlocutors prefer different other-initiations. Neither the aphasia class nor the severity of aphasia was found to be related to the number of other-initiations by the aphasic person nor the preference for use of the categories, but they were found to be related to the other-initiations made by the interlocutor. Aphasic persons and interlocutors also used other-initiations with different types of problems. Fluent aphasia seems to weaken the aphasic person's ability to correct the interlocutor's speech, but on the other hand, it also increases the need for other-initiations and other-corrections made by the interlocutor to achieve mutual understanding. However, the results were unreliable due to low inter-annotator reliability.
 • Nestaite, Ernesta (2023)
  Intestinal epithelium is capable of rapid regeneration, which is associated with transient changes in cellular identity. Some of these changes involve an enrichment of fetal-like gene expression and simultaneous suppression of adult stem cell signature. Interestingly, the upregulation of fetal-like marker Stem cell antigen 1 (Sca1) is modulated by extracellular matrix (ECM) which is known to guide epithelial cells during regeneration. Our recently published decellularized small intestinal ECM (iECM) system retains the composition and topology of natural ECM. This makes it an attractive system for ex vivo studies addressing regeneration. This thesis aimed to gain insight into the fetal-like identity and its dynamics using an ex vivo iECM system. Intriguingly, Sca1 expressing cells on iECM displayed migratory features, such as a leading edge and changes in nuclear morphology. Curiously, these features are typical for epithelial cells during development. Furthermore, based on marker gene expression during iECM re-epithelization, fetal-like state was upregulated while adult stem cell state was downregulated, revealing a gradually emerging inverse correlation. Additionally, data suggests that circadian rhythms may have a role in modulating the fetal-like state. iECM from an active-state mice indicated a reduced capability to induce fetal-like identity and overall re-epithelization compared to the rest-state iECM. The results of this thesis suggest further potential of iECM system in studying emergence of fetal-like state during re-epithelization and circadian rhythm impact on it.
 • Pajari, Essi (2023)
  Syömishäiriöt usein nuorella iällä alkavia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Suomessa joka kymmenes nuori tai nuori aikuinen on sairastanut syömishäiriön. Varhaisella puuttumisella voidaan lyhentää hoitamattoman syömishäiriön kestoa, parantaa taudin ennustetta ja välttää monet pitkäaikaiskomplikaatiot. Varhaisen puuttumisen esteenä on viive sekä hoitoon hakeutumisessa että hoitoon pääsyssä. Eri maissa on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Britanniassa kehitetty varhaisen puuttumisen malli (FREED, First episode rapid early intervention for eating disorders) painottaa nopeaa hoitoonpääsyä ja aikaista psykoedukaation aloitusta. Hoitoon voi hakeutua myös ilman lähetettä, mikä osaltaan nopeuttaa hoitoonpääsyä. Psykoedukaatiossa sairastuneelle kerrotaan syömishäiriön vaikutuksista aivoihin sekä kehoitetaan pohtimaan sosiaalisen median ja suurten elämänmuutosten vaikutusta oireisiin. FREED-mallilla hoidetuista potilaista 60% saavutti normaalipainon vuoden seurannassa, kun taas tavanomaisesti hoidetuista potilaista normaalipainoon pääsi vain 17% potilaista. Suomessakin on kehitetty alueellisia hoitomalleja syömishäiriöiden hoidon tehostamiseksi. Pietarsaaren Fredrika-klinikka on syömishäiriöihin erikoistunut yksikkö, jossa painotetaan kokonaisvaltaista hoitoa, perheen aktiivista osallistumista sekä nopeaa hoitoonpääsyä. Hoitotulokset vastaavat FREED-mallin tuloksia.
 • Sillman, Iines (2023)
  Akuutti umpilisäketulehdus eli appendisiitti on maailmanlaajuisesti yksi tavallisimmista akuutin vatsakivun päivystyskäyntien syistä. Se jaetaan vaikeusasteen mukaan komplisoitumattomaan ja komplisoituneesen muotoon. Viime vuosina erityistä kiinnostusta on herättänyt komplisoitumattoman appendisiitin konservatiivinen hoito antibiooteilla tai jopa ilman antibiootteja oireenmukaisesti. Tämä tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen lisäksi analyysia Meilahden ja Jorvin sairaaloista kerätyistä komplisoitumatonta appendisiittia sairastavista potilaista maalis-toukokuussa 2021. Aineisto on osa European Society of Trauma and Emergency Surgeryn koordinoimaa SnapAppy 2020 -tutkimusta eri puolilta Eurooppaa. Tutkimus tehtiin prospektiivisesti ja tietoja kerättiin päivittäisessä potilastyössä käytettävistä sähköisistä järjestelmistä. Tutkimustietojen analysointiin käytettiin SPSS-ohjelmistoa. Tutkimuksessa analysoitiin 373 appendisiittia sairastaneen potilaan tiedot. Kaikki potilaat hoidettiin kirurgisesti. Komplisoitumaton appendisiitti todettiin PAD-löydöksen perusteella 269 (72,1%) potilaalla. Komplisoitumatonta appendisiittia sairastaneet potilaat olivat keskimäärin 37-vuotiaita (interkvartaaliväli (IQR) 27-45v) ja komplisoitunutta appendisiittia sairastaneet keskimäärin 47-vuotiaita (IQR 34-61v), p < 0,001. Potilaat kotiutettiin keskilukuna 23 tunnin (IQR 17-28h) kuluttua leikkauksesta, kun komplisoitunutta appendisiittia sairastavilla kotiutus tapahtui keskimäärin 69 tunnin (IQR 39-103h) kuluttua (p < 0,001). Komplikaatioita sai yhdeksän (3,3%) komplisoitumatonta appendisiittia sairastanut potilas ja 16 (15,7%) komplisoitunutta appendisiittia sairastanut potilas (p < 0,001). Yksi komplisoitunutta appendisiittia sairastanut potilas menehtyi perussairauteensa leikkauksen jälkeen. Leikkauksenjälkeistä antibioottihoitoa sai 65 (24,2%) potilasta. Kahdeksan (3,0%) potilasta joutui tulemaan uudestaan sairaalaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, että komplisoitumattoman appendisiitin kirurginen hoito on vähäisten komplikaatioiden ja sairaalaan uudelleentulon suhteen hyvällä tasolla Meilahden ja Jorvin sairaaloissa. Komplisoitumatonta appendisiittia sairastaneista lähes neljännes sai kuitenkin antibioottia leikkauksen jälkeen, vaikka kansainväliset hoitosuositukset suosittelevat antibioottihoidon lopettamista leikkaukseen.
 • Väätäinen, Nelli (2023)
  Opioidiyliannostuksen tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat pienet pistemäiset pupillat, hengityslama ja tajunnan tason lasku. Vakavissa yliannostuksissa ilman asianmukaista hoitoa potilas voi menehtyä hengityslaman seurauksena. Opioidien aiheuttamaa hengityslamaa voidaan kumota vasta-aine naloksonilla, joka on yleisesti käytössä ensihoidossa. Tämä retrospektiivinen tutkimus perustuu Helsingissä aikavälillä 1.1.-31.12.2021 ensihoidossa naloksonia saaneiden potilaiden sähköisiin potilasasiakirjoihin. Tutkimuksen ensisijaisina tavoitteina oli selvittää Helsingissä päihteinä käytetyt ja vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttaneet opioidit, kumosiko ensihoidon antama naloksoni yksinään riittävässä määrin niiden vaikutusta ja palasivatko yliannostuksen oireet ja löydökset päivystyksessä ensihoidon jälkeen. Lisäksi oli tarkoitus kartoittaa, mitä muita aineita kuin opioideja oli käytetty yliannostuksessa, oliko potilaalla opioidiyliannostuksen kliininen kuva, muun ensihoidon kuin naloksonin annon tarve (esimerkiksi lisähapen anto, maskiventilaatio, flumatseniilin anto tai intubaatio), naloksonin ei-toivottujen vaikutusten esiintyminen sekä naloksonia ensihoidossa saaneiden potilaiden sairaalahoitoon ottamisen syyt. Yhteensä 70 päihdeyliannostuspotilasta sai naloksonia ensihoidon toimesta. Suurin osa potilaista oli miehiä (77 %, n=54). Mediaani-ikä oli 33,3 vuotta (16,7–63,5). Yleisimmin yliannostuksissa käytetyt aineet olivat buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit, usein yhdessä käytettynä. Ensihoitokertomusten mukaan 59 % naloksonia saaneista potilaista reagoi suotuisasti ja mahdollisia haittavaikutuksia kirjattiin olleen 16 %:lla potilaista. 29 %:lle sairaalaan kuljetetuista potilaista annettiin uudelleen naloksonia ja/tai flumatseniilia päivystyspoliklinikalla. 9 % potilaista tarvitsi osastohoitoa sairaalassa. Yleisimmät päivystyspoliklinikalla asetetut diagnoosit olivat sekamyrkytys (36 %) ja määrittämätön myrkytys (31 %). Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi suomalaiselle päihdekulttuurille ominainen päihteiden ja lääkkeiden sekakäyttö. Naloksonilla hoidetuilla päihdeyliannostuspotilailla esitietojen perusteella vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttivat yleisimmin opioideista buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit. Naloksonilla nähtiin olevan odotettua vastetta yli puolella potilaista ja mahdollisten ei-toivottujen vaikutusten ilmaantuvuus oli matalahko ja haittavaikutukset olivat lieviä. Suurin osa sairaalaan kuljetetuista potilaista kotiutui hallitusti päivystyspoliklinikalta.
 • Kouki, Elis (2023)
  Lähtökohdat Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä, ja eteisvärinäpotilaan aivoinfarktiriskiin vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, sukupuoli ja liitännäissairaudet. Aivoinfarktin riski arvioidaan CHA2DS2-VASc-pisteytyksen avulla, ja ≥ 2 pistettä saaneella potilaalla riski on suuri. Liitännäissairauksien asianmukainen kirjaaminen potilastietojärjestelmiin sekä terveydenhuollon rekistereihin on tärkeää. Menetelmät Eteisvärinän aivoinfarktiriskiin vaikuttavien liitännäissairauksien esiintyvyydet kerättiin valtakunnallisista terveydenhuollon rekistereistä vuosina 2012–2018 uuden eteisvärinädiagnoosin saaneista potilaista (n = 168 356). Tulokset Verenpainetaudin, hyperkolesterolemian ja diabeteksen suurimmat esiintyvyydet löytyivät lääkeostorekisterin perusteella. Sydämen vajaatoiminta-, valtimosairaus- sekä iskeeminen aivohalvaus-ja ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA)-diagnooseja tunnistettiin selvästi eniten erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteritiedoista. CHA2DS2-VASc-arvo ≥ 2 oli miehistä 74,8 %:lla ja naisista 87,1 %:lla. Päätelmät Kattava analyysi eteisvärinäpotilaiden liitännäissairauksista edellyttää tietojen laajamittaista yhdistämistä useista rekisterilähteistä.
 • Lampenius, Aida (2023)
  Children who are unable to express themselves with speech can use various communication aids. Often communication partners support and motivate the child to use an aid in various ways. This study increases understanding of how a speech and language therapist (SLT) can support using a speech generating device (SGD) and turn-taking in play interaction. Play interaction in which someone uses an SGD has been studied little. A typical interaction situation for a child is playing. Play is a natural and motivating context to strengthen and practice a child's communication skills. It is, therefore, relevant to know how to support aided play. When the partner can support and activate the child using the SGD to produce turns in the play interaction, the child using the SGD will get the opportunity to participate play and play can be made as flowing and successful as possible. The data of this thesis consisted of three play situations between an SLT and a school-aged child. The device that the child used for communication was tablet-based TAIKE -communication application. The data was filmed during speech therapy sessions. Conversation analysis was used as the method of the thesis. The next-turn-proof procedure was used for analysis. In addition to next-turn procedure, sequence structure was utilized in the analysis to perceive larger sequential context. In this thesis, the child produces the first and the second position turns with TAIKE as well as collaborative turn sequences with the SPL. The SPL supported the child using the SGD through various partner strategies, including time giving, modelling, sabotage, and verbal and gestural cues. The SLT regulated strategies to guide and support the use of the child's SGD if he did not act as expected by the SLT. The SLT varied strategies from motivating to direct cues and, if necessary, used more strategies sequentially or simultaneously. In this thesis, the child who practices using an SGD was noted to be more active in producing turns with the SGD when the communication partner supports him. In this thesis the natural orientation of conversationalists to alignment activities when interacting is not enough for the child using an SDG. The partner strategies used by the SPL take the play forward, strengthen the interactive roles of the conversationalists and guide to turn preference. The play interaction is an appropriate context to practice producing turns with an SGD and play can be seen as one strategy to support a child to use their device. Partner strategies used in play interaction give a child the opportunity to practice play and means to take the play forward. In their clinical work, speech therapists should consider how partner strategies can be a part of the motivational play and how play can be utilized as a strategy to support using an SGD.
 • Ahveninen, Eevi (2023)
  Vuosina 1990–2003 Human Genome Project kartoitti ihmisen genomin ensimmäistä kertaa lähes kokonaisuudessaan. Genetiikan menetelmät ovat tämän jälkeen monipuolistuneet ja niiden kustannukset ovat laskeneet merkittävästi, mikä on luonut markkinaraon terveydenhuollosta irrallisille, suoraan kuluttajille myytäville geenitesteille (engl. direct to consumer genetic testing, DTC GT), eli kaupallisille geenitesteille. Suomeen kaupalliset geenitestit rantautuivat ensimmäisen kerran vuonna 2010, minkä jälkeen tarjonta on laajentunut ja nykyisin yksinkertaisella hakukonehaulla on löydettävissä useita geenitestejä markkinoivien yritysten verkkokauppoja. Kaupalliset geenitestit ovat herättäneet huomiota niin mainonnassa kuin iltapäivälehtien otsikoissakin, mutta Suomessa niihin on kohdistunut vielä suhteellisen vähän tutkimusta. Tutkielmassa on tarkasteltu 13 yritystä, jotka myyvät geenitestejä suoraan kuluttajille suomenkielisen verkkokaupan kautta. Tiedot on kerätty verkkokauppasivujen järjestelmällisellä läpikäynnillä sekä sähköpostitse yritysten edustajilta. Tutkielmassa haluttiin selvittää, millaisia geenitestejä suomalaiselle kuluttajalle on tarjolla ja miten geenitestien verkkokauppa toimii. Kaupallisia geenitestejä oli tavoitteena tutkia ilmiönä, eikä yksittäisiä yrityksiä ollut tarkoitus vertailla. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että niin yritysten toimintatavoissa kuin geenitestien tasossa ja luotettavuudessa oli selkeitä eroja. Yritysten ja tarjolla olevien geenitestien lisäksi tutkielmassa on tarkasteltu kaupallisiin geenitesteihin liitettyjä kiistanalaisia aiheita, kuten luotettavuutta, yksityisyydensuojaa, eettisiä kysymyksiä ja merkitystä kuluttajalle. Lisäksi on tuotu esiin geenitesteihin kohdistuvaa keskeisintä lainsäädäntöä Suomessa. Tutkielman lopussa on pohdittu kaupallisiin geenitesteihin liittyen geenitiedon arkipäiväistymistä ja sulautumista osaksi jokapäiväistä terveydenhuoltoa. Yksiselitteisiä vastauksia aiheesta ei ole yritetty muodostaa, vaan kokonaisuutta on lähestytty erilaisten näkökulmien kautta pohdiskellen.
 • Fernström, Aleksi (2023)
  Mahasyövän ainoa kuratiivistavoitteinen hoito on gastrektomia formaalilla imusolmukedissektiolla. Yksi tärkeimmistä mahasyövän ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä on sen levinneisyysluokitus. Selvitimme vaikuttaako imusolmukealueiden preparoiminen erillisiin näytteisiin tutkittujen imusolmukkeiden lukumäärään verrattuna ns. en bloc -preparaattiin, ja vaikuttaako tämä ennusteeseen. Aineistoon valittiin Meilahden sairaalassa vuosina 2016-2019 leikatut potilaat, joille oli tehty D1- tai D2-imusolmukedissektio distaalisen- tai totaaligastrektomian yhteydessä, yhteensä 130 potilasta. Kaikille potilaille tehtiin kuratiivistavoitteinen gastrektomia mahalaukun adenokarsinooman vuoksi. Leikkauskertomuksista, patologin lausunnoista, sekä seurantatiedoista poimittiin relevantit muuttujat. Data analysoitiin IBM SPSS -ohjelmalla (versio 27). Imusolmukkeiden lukumäärän ja muiden muuttujien välisiä assosiaatioita testattiin Mann-Whitneyn U-testillä, Kruskall-Wallisin testillä ja χ2 -testillä. P-arvo <0,05 tulkittiin merkitseväksi. Coxin regressioanalyysiä käytettiin ennusteeseen vaikuttavien muuttujien tunnistamiseen. Preparoitujen imusolmukealueiden ryhmässä tutkittiin enemmän imusolmukkeita kuin en-bloc ryhmässä koko kohortissa (mediaani 34,5 vs. 21,0), D1 imusolmukedissektioissa (mediaani 42,0 vs. 15,5), D2 imusolmukedissektioissa (mediaani 34,0 vs. 23,5), totaaleissa gastrektomioissa (mediaani 46,0 vs. 21,5), subtotaaleiss gastrektomioissa (mediaani 32,0 vs. 17,5), avoleikkauksissa (mediaani 34,0 vs. 22,0), ja laparoskooppisissa leikkauksissa (mediaani 35,0 vs. 19,0). Kaikki erot todettiin tilastollisesti merkitseviksi (Mann-Whitneyn U-testin p-arvo kaikissa em. ryhmissä <0,001). Coxin regressioanalyysissä ennusteeseen vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin syövän levinneisyysluokitus ja imusolmukedissektion laajuus. Imusolmukealueiden preparoiminen erillisiin näytteisiin lisää tutkittujen imusolmukkeiden lukumäärää, mikä voi johtaa luotettavampaan N-luokitukseen, ja voi vaikuttaa jatkohoidon valintaan. Coxin regressioanalyysin tulokset vahvistavat aiempien tutkimuksien tuloksia. (204 sanaa)
 • Kokkonen, Tuomo (2023)
  Alzheimer’s disease (AD) weakens the concerned person’s ability to repair their own speech. AD has also been shown to affect the use of gestures during speech. This study looks at the actions of persons with AD during self-repair sequences in a group context. and examines the length of the repair sequences, the number of repair initiations and repairs and their distribution among the people taking part in the discussions. The study also investigates how people with AD use manual gestures during self-repair sequences. The connection between word-searching and gestures was also examined. The research method is based on the theoretical frameworks of conversation analysis, multimodal interaction analysis and repair sequence theory. The research material consisted of self-repair sequences and the manual gestures within those sequences recorded from group therapy sessions directed at people diagnosed with dementia. The participants of the study were six females with AD. The video recordings were analyzed using ELAN- computer program. The speech and gestural interaction of the participants was annotated in temporal synchronicity. ELAN was able to provide numeric data, but some of the data was calculated manually. Due to a lack of research on this study’s topic, it was necessary to develop the method to be used in the study. The research data comprises 183 self-repair sequences. 91,8 % of those consisted of a single turn. The mean length of the sequences was 6,2 seconds. Within the self-repair sequences, there were 496 self-initiations and 26 other-initiations. Within the self-repair sequences, 216 self-repairs and 22 other-repairs were detected. Word-search was the most common type of self-repair (37 %). Three out of six subjects produced 92,9 % of the repair-sequences. Half of the self-repair-sequences contained manual gestures. 177 gestures were observed. Three of the subjects produced 96,6% of all the gestures. Two of them produced gestures during 60 % of their repair sequences while producing 87% of all gestures. The subject producing third most gestures did so in about one third of her repair sequences. The most-used gesture type was rhythmic gesture (37,2%). Of all gestures 67,8% were produced during word-searches. The method made it possible to describe, at a general level, the gesture use of persons with AD during repair-sequences containing self-repair. According to the results, there is a lot of individual diversity in the phenomenon. However, the skewness and small number of participants in the study make this assumption uncertain. The results imply that persons with AD use gestures to support their speech. It is possible that more gestures occur during word-searches. Therefore, the use of gestures must be taken into consideration during speech repair. It can also be assumed that persons with moderate stage of AD are able to perceive the problematic parts in their own speech and are able to produce repairs if they are given enough time to process.
 • Korpela, Akseli; Fernström, Aleksi; Back, Johan; Kokkola, Arto; Puolakkainen, Pauli; Louhimo, Johanna (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Lääketieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Lääketieteen koulutusohjelma Opintosuunta: Lääketiede Tekijä: Akseli Korpela Työn nimi: Omentektomian vaikutus ennusteeseen mahasyöpäkirurgiassa Työn laji: syventävä tutkielma Kuukausi ja vuosi: Joulukuu 2022 Sivumäärä: 28 Avainsanat: mahasyöpä, omentum Säilytyspaikka: Muita tietoja: Tutkimuksessa mukana LL Johan Back, dos Arto Kokkola, LK Aleksi Fernström ja professori Pauli Puolakkainen Tiivistelmä: Mahalaukun adenokarsinooma on maailman viidenneksi yleisin syöpä ja se aiheuttaa kolmanneksen maailmanlaajuisesta syöpätaakasta. Vuosina 2016-2020 Suomessa sairastui mahasyöpään keskimäärin 363 miestä ja 256 naista vuosittain. Laparoskooppisen leikkaustekniikan yleistyessä mahasyöpäkirurgiassa omentektomian vaikutus ennusteeseen on noussut uudelleen tutkimuksen kohteeksi. Omentektomian suoritus on laparoskooppisessa leikkaustavassa huomattavasti avoleikkausta vaativampaa. Omentum on toisaalta myös tärkeä intraperitoneaalinen elin. Nykyinen käsitys on, että omentum toimii monissa tärkeissä tehtävissä vatsaontelossa, esimerkiksi immunologisissa vasteissa aina immunologisesta toleranssista peritoniitilta puolustautumiseen. Tavoitteemme tässä tutkimuksessa oli verrata eloonjäämistä täydellisen omentin poiston ja osittaisen omentektomian suhteen mahasyöpäpotilailla. Tämä on restrospektiivinen tutkimus 114 mahasyöpäpotilaasta, jotka täyttivät inkluusiokriteerit. Täyden ja osittaisen omentektomian ryhmiä verrattiin Pearsonin Khii toiseen testillä, Fischerin exact testillä ja Mann-Whitneyn U testillä. Lopuksi tehtiin monimuuttujainen eloonjäämisanalyysi. Omentum poistettiin osittain 30 (26.3%) potilaalla ja se poistettiin kokonaan 84 (73.7%) potilaalla. Mahasyöpä aiheutti 7 kuolemaa osittaisessa ja 34 kuolemaa täydellisessä omentektomiaryhmässä. Monimuuttuja-analyysissä todettiin, ettei täydellinen omentektomia paranna ennustetta (p=0.760, HR 0.863, CI 0.335-2.220). Tuloksemme tukevat käsitystä, ettei täydellinen omentektomia paranna ennustetta mahasyöpäkirurgiassa.
 • Seppälä, Sini (2023)
  Tavoitteet. Tutkimuksen tavoite on selvittää, millaisia toisen puheeseen kohdistuvia korjausaloitteita 4-vuotiaat suomenkieliset lapset tyypillisesti tekevät. Huomion kohteena ovat vuorovaikutuksen ongelmat, joita korjausaloitteilla pyritään ratkomaan sekä lasten käyttämät korjausaloitetyypit. Menetelmät. Tutkittavana on 10 normaalisti kehittyvää suomenkielistä 3;11–4;1 lasta. Jokaista lasta on kuvattu leikkimässä noin tunnin verran oman vanhempansa kanssa. Korjausaloitteita analysoidaan keskustelunanalyysin keinoin videonauhalta. Analyysin pohjana on suomenkielisessä tutkimuksessa vakiintunut tapa jaotella korjausaloitetyyppejä. Tulokset ja pohdinta. Aineistossa esiintyy korjausaloite-esiintymiä melko vähän. Lasten käyttämät korjausaloitetyypit ovat vahvasti sidoksissa ratkottaviin vuorovaikutuksen ongelmiin. Lapset käyttävät korjausaloitetyypeistä useimmin ymmärrysehdokkaita, joiden avulla ratkotaan kolmea neljästä eri ongelmatyypistä. Ratkottavat ongelmatyypit ovat kuulemisen tai epätarkan kuulemisen ongelmat, viittaussuhteisiin liittyvät ongelmat sekä muut ongelmat. Korjausaloitteiden huomattavan pieni määrä poikkeaa aiemmista tutkimuksista. Osin samoja lapsia on tutkittu 3;6 vuoden iässä, jolloin lapset tekivät enemmän korjausaloitteita.
 • Salmi, Samuli (2023)
  Johtoratajärjestelmän häiriöt ovat suhteellisen yleisiä potilailla, joilla on aorttaläpän sairaus ja sairauden – yleisimmin aorttaläpän ahtauman – hoitona käytetyn aorttaläpän vaihdon (aortic valve replacement, AVR) seurauksena voi kehittyä lisävaurio johtoratajärjestelmään. Tällainen vaurio ilmenee tavallisesti eteis-kammiokatkoksena tai sinussolmukkeen toimintahäiriönä, jolloin pysyvän tahdistimen asentaminen usein tulee ajankohtaiseksi. Tutkimusryhmämme suorittamassa monikeskus-rekisteritutkimuksessa yhtenä tavoitteena oli syventyä juuri tämän päätetapahtuman indikaatioihin, prevalenssiin ja riskitekijöihin. CAREAVR-tutkimuksessa oli mukana 704 potilasta (385 naista, 54.7 %), joille ei ollut asennettu tahdistinta ennen aorttaläpän vaihtoa (keski-ikä 75±7 vuotta) ja joille tehtiin isoloitu AVR-operaatio jossakin mukana olleista neljästä yliopistosairaalasta (Helsinki, Turku, Kuopio, Oulu) vuosien 2002 ja 2014 välillä. Tutkimustieto kerättiin sähköisistä potilastietojärjestelmistä. Seuranta-ajan mediaani oli 4.7 vuotta. Kaikkiaan 56 potilasta sai pysyvän tahdistimen leikkauksen jälkeen (leikkauksesta laskettu mediaaniaika 507 päivää). Tahdistimen asennuksen tärkeimpinä indikaatioina olivat AV-katkos (31 potilasta, 55 %) ja sairaan sinuksen oireyhtymä (SSS) (21 potilasta, 37.5 %). Kilpailevien riskien analyysissa (Fine-Gray -menetelmä) kotiutusvaiheessa todetun eteisvärinän havaittiin olevan merkittävä riskitekijä pysyvän tahdistimen asentamisen suhteen (osajakauman hasardisuhde 4.34, 95 % luottamusväli 2.34-8.08). Johtopäätöksenä esitettiin tarve seurata tarkemmin AVR-potilaita, joilla todetaan kotiutusvaiheessa eteisvärinä. Myös SSS-potilaiden osuus pysyvän tahdistimen saaneista potilaista oli huomattavan suuri.