Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Gynekologia"

Sort by: Order: Results:

  • Varpuluoma, Elina (2016)
    Ennenaikaisten perätilasynnytysten oikea hoitotapa on kiistelty aihe synnytyslääkäreiden keskuudessa. Satunnaistettuja tutkimuksia aiheesta on vaikea tehdä. Kohorttitutkimusten tulokset aiheesta ovat ristiriitaisia. Useissa tutkimuksissa perätilojen alatiesynnytyksiin on liittynyt suurentuneet riskit verrattuna sektioon. Kuitenkin sektioon liittyy suuremmat komplikaatioriskit äidille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lisätietoa siitä, onko sektiosynnytysten ja alatiesynnytysten välillä eroja vastasyntyneiden voinnissa ennenaikaisissa perätilasynnytyksissä. Tutkimus on retrospektiivinen kohorttitutkimus, jonka aineisto koostuu vuosina 2006-2014 Naistenklinikalla ja Kätilöopiston sairaalassa hoidetuista ennenaikaisista perätilasynnytyksistä. Tiedot kerättiin potilasasiakirjoista. Tutkimuksessa vertailtiin lasten välitöntä vointia kuvaavia muuttujia sekä keskoskomplikaatioita eri synnytystaparyhmin välillä ja äidin synnytykseen liittyviä komplikaatioita ja sairaalahoidon kestoa. Tuloksena oli, että alatiesynnytys ei huomattavasti huononna vastasyntyneiden vointia, mutta sektio lisää äidin komplikaatioriskiä.
  • Lehtovirta, Suvituuli (2015)
    Gynekologiset laskeumat ovat yleisiä ongelmia naisilla. Vaikka niitä pystytään nykyisin hoitamaan operatiivisesti, ne saattavat uusiutua eli residivoida. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri residiiviprosentti on Jorvin sairaalassa ja mitkä ovat tärkeimmät residivointiin vaikuttavat potilaan taustatekijät. Tavoitteena oli myös selvittää toimenpidetyypin, leikkaavan lääkärin kokemuksen ja anestesiamuodon vaikutusta residivointiin. Tutkimus tehtiin keräämällä kahden vuoden ajalta laskeumaleikkausaineisto leikkaustietojärjestelmä Operasta ja analysoimalla sitä. 192:n potilaan tutkimuksessa residiiviprosentiksi 3-5 vuoden seuranta-ajalla tuli 11 %. 22:n residiivipotilaan esitiedoista ei löytynyt yhtään merkittävää residiiville altistavaa tekijää. Residiivipotilailta oli poistettu kohtu useammin kuin muilta laskeumapotilailta, mutta tämän todettiin olevan tiastollisesti merkityksetön residiivin kannalta. Toimenpiteistä eturafian todettiin olevan useimmiten uusiva, mikä vastaa aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Leikkaavan lääkärin kokemuksella ei todettu olevan merkitystä residivointiin. Sen sijaan huomattiin, että paikallispuudutus – vastoin aiempaa käsitystä – johtaa harvemmin residivointiin kuin muu anestesiamuoto. Tätä tietoa voidaan jatkossa hyödyntää pohdittaessa paikallispuudutuksessa tehtävien leikkausten siirtämistä polikliinisiksi.