Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Silmätaudit"

Sort by: Order: Results:

 • Hirvonen, Ilkka (2017)
  Dry eye disease is one of the most common eye diseases and it deteriorates the life quality of a large number of patients. The etiopathological causes behind the dry eye disease are divided in two major classes, aqueous-deficient dry eye (ADDE) and evaporative dry eye (EDE). Naturally, the reasons behind dry eye symptoms of a certain patient may be a combination of both classes. Knowing the underlying cause behind the symptoms is crucial in finding the correct treatment. Properties of the human tear film have been studied to a great extent. One of the research methods that has been used is computer simulations, especially during the last decades as increases in computing power have made even rather sophisticated models accessible. This literature review first describes the dry eye syndrome as a medical condition and then discusses the pros and cons of computer simulations. Then, key findings from the literature are presented in three categories: macro-scale tear fluid simulations, models of the rupturing process of the thin precorneal tear film, and molecular simulations of the tear film lipid layer. A brief example of a simulation is also presented.
 • Peltomaa, Essi (2017)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää erittäin hyvin näkevän nuorten kontrastiherkkyyttä ja sen vaikutusta muihin näkemisen osa-alueisiin. Aineistona käytimme vuonna 2011 LentoRUK:uun pyrkivien henkilöiden neljännen hakuvaiheen näkötestien tuloksia. Koska näkökyvylle ja taittovirheelle on asetettu raja-arvot, joista poikkeava hakija ei voi tulla valituksi kurssille, on aineistossamme vain erittäin hyvin näkeviä nuoria. Tutkittavilta henkilöiltä mitattiin näöntarkkuus, taittovirheen määrä, kontrastiherkkyys, sarveiskalvon tomografia ja silmän aaltorintamamittaus. Verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, hakijoiden kontrastiherkkyys oli keskimääräistä parempi. Päivänvalovalaistuksessa hyvät kontrastiherkkyystulokset ennustivat hyviä arvoja myös hämärävalaistuksessa. Näöntarkkuuden ja kontrastiherkkyyden väliltä ei löytynyt yhteyttä. Minkään yksittäisen tekijän vaikutusta kontrastiherkkyyteen ei löytynyt.
 • Siltala, Markus (2017)
  Sarveiskalvon pullistumaa sairastavat potilaat muodostavat HYKS:n silmätautien klinikassa merkittävän potilasryhmän. Sairausprosessin edetessä potilaille kehittyy usein voimakas likinäköisyys ja hajataitteisuus, joiden seurauksena näöntarkkuus heikkenee. Piilolasit ovat heidän tärkein näönkuntoutuksellinen hoitomenetelmänsä. Tutkimus toteutettiin retrospektiivisesti vuosina 2011 – 2015 optikon vastaanotolla piilolasisovituksessa käyneiden potilaiden potilasmerkintöjen pohjalta. Yhteensä tutkimusaineistossa oli 686 silmää. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään eri piilolaseilla saavutetut hoitotulokset diagnoosin ja tehtyjen toimenpiteiden mukaisissa potilasryhmissä, ja vertaamalla myös eri potilasryhmien tuloksia toisiinsa. Kovilla ja hybridimallisilla piilolaseilla saavutettiin lähes samankaltaisia hoitotuloksia. Pehmeiden piilolasien hoitotulokset jäivät heikoimmiksi. Mitä heikommalle tasolle näöntarkkuus jäi sankalaseilla, sitä enemmän potilaat hyötyivät piilolasihoidosta. Mikään piilolasi ei osoittautunut selvästi muita paremmaksi. Eri potilasryhmien välillä nähtiin pieniä eroja hoitotuloksissa. Hoitoon liittyviä haittavaikutuksia esiintyi niukasti.
 • Salokari, Esko (2018)
  Tausta Duke Treadmill Score (DTS) on laajalti juoksumatolla suoritetun rasituskokeen yhteydessä käytetty painotettu pisteytys, joka yhdistää rasituksensiedon, suurimman ST-tason muutoksen ja rasituksen aikaisen rintakivun. Aiemmin ei ole tutkittu DTS:n ja sen yksittäisten osatekijöiden ennusteellista arvoa kuntopyörällä suoritettavan rasituskokeen yhteydessä. Menetelmät Kahden eri aineiston potilaat suorittivat normaalin rasituskokeen kuntopyörällä: 3936 potilasta (2371 miestä, iältään 56 ±13 vuotta) Finnish Cardiovascular Study (FINCAVAS) –aineistosta ja 2683 miestä (iältään 53±5.1 vuotta) Kuopio Ischemic Heart Disease (KIHD) –aineistosta. Arvioimme potilaiden todennäköisyyttä menehtyä sydän- ja verisuonisairauksiin Coxin regressioanalyysin avulla. Tulokset 180 potilasta (4,6%) menehtyi 6,3 vuoden mediaaniseuranta-ajan aikana (kvartiiliväli 4.5-8.2) sydän- ja verisuonisairauksiin FINCAVAS-aineistossa. 562 potilasta (21.0%) menehtyi sydän- ja verisuoniperäisiin syihin 24.1 vuoden mediaaniseuranta-ajan aikana (kvartiiliväli 18.0-26.2) KIHD-aineistossa. DTS ennusti vahvasti sydän- ja verisuoniperäistä kuolleisuutta molemmissa aineistoissa (FINCAVAS-aineistossa vaarasuhde 3.15 ylimmän ja alimman DTS:n kolmanneksen välillä, 95% luottamusväli 1.83-5.42, p-arvo <0.001 ja KIHD-aineistossa vaarasuhde 1.71, 95% luottamusväli 1.34-2.18, p-arvo <0.001). Kun mukaan analyyseihin otettiin myös DTS:n yksittäiset osatekijät, pisteytys ei kuitenkaan enää luotettavasti ennustanut sydän- ja verisuonisairaus peräistä kuolleisuutta kummassakaan aineistossa ja rasituksensieto oli merkittävin ennusteeseen vaikuttava tekijä. Pohdinta DTS liittyy sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamiin kuolemiin kuntopyörällä rasituskokeen suorittaneiden aineistoissa, mutta rasituksensieto osoittautui paremmaksi ennusteeseen vaikuttavaksi tekijäksi. Jatkossa myös juoksumatolla suoritettavan rasituskokeen yhteydessä tulisi perehtyä lisää DTS:n ennusteelliseen arvoon verrattuna muihin tekijöihin, erityisesti rasituksensietoon. 209 sanaa