Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Stomatognathic Physiology and Prosthetic Dentistry"

Sort by: Order: Results:

 • Virta, Sanna-Mari (2015)
  Hoitovaihtoehto hampaattomille potilaille on irrotettava kokoproteesi, jolla on usein heikko stabiliteetti ja retentio alveoliharjanteen jatkuvan resorption vuoksi. Retention ja stabiliteetin lisäämiseksi voidaan käyttää implantteja, mutta toisinaan olosuhteet perinteisille implanteille ovat rajoitetut. Tällöin on mahdollista käyttää halkaisijaltaan pienempiä mini-implantteja. Ne mahdollistavat kokoproteesin stabiliteetin ja retention sekä vähentävät luun resorptiota. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mini-implanttikiinnitteisten alaleuan peittoproteesien toimivuutta, potilastyytyväisyyttä ja huoltotoimenpiteiden tarvetta. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä tutkittavasta, joilla on mini-implanttikiinnitteiset peittoproteesit alaleuassa. Tutkittavien mini-implanttikiinnitteinen proteettinen hoito on aloitettu vuosien 2010–2012 välillä SEHYK:ssä tai Helsingin yliopiston hammasklinikalla. Tutkittavia pyydettiin arvioimaan proteesiensa toimivuutta ja mukavuutta vastaamalla kyselylomakkeeseen. Lisäksi tutkittiin kliinisesti mini-implanttien, limakalvojen ja proteesien kunto. Mahdollisuuksien mukaan selvitettiin hoitohistoriasta aiemmat huoltotoimenpiteet. Mini-implantteja käytetään lisäämään alaleuan kokoproteesin stabiliteettia vähemmän kuin voisi olettaa verrattuna hampaattomien määrään. Kliinisessä tutkimuksessa havaittiin tavanomaista korjaustarvetta melkein kaikissa proteeseissa. Tärkeintä ylläpitohoidossa on potilaan hyvä suuhygienia ja säännölliset kontrollit. Tulokset vahvistivat hypoteesin, jonka mukaan potilaat ovat tyytyväisiä mini-implantein tuettuun alaleuan kokoproteesiin ja tuntevat olonsa mukavaksi paikoillaan pysyvän proteesin ansiosta.
 • Rajapuro, Atte (2016)
  Hammaspuutosten korvaamisessa implantin ja hampaan yhdistävä siltarakenne on aiheuttanut hammaslääkärikunnassa kiistaa jo 30 vuoden ajan. Tässä tutkimuksessa käsitellään proteettisia siltarakenteita, joissa on tukipilareina implantteja ja luonnonhampaita. Yhdistelmäsilta-termillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa kiinteää hammasproteettista siltarakennetta, jossa on samassa proteettisessa yksikössä tukipilareina sekä hammaspilareita että implantteja. Tutkielmassa perehdyttiin aiheesta julkaistuun kirjallisuuteen ja tutkittiin Järvenpään hammaslääkärikeskuksessa tehtyjen yhdistelmäsiltaproteesien ja niiden tukipilareina toimivien implanttien selviytymistä. Potilastiedoista etukäteen kerätty retrospektiivinen tutkimusaineisto koostui 53:sta yhdistelmäsillasta. Tutkittavien yhdistelmäsiltojen tukipilareina oli 63 implanttia ja 91 hammasta. Tutkittujen yhdistelmäsiltojen ja implanttien selviytymistunnusluvut olivat erittäin hyvät. Yhdistelmäsilloista menetettiin vain kaksi, niitä tukevan implantin peri-implantiitin vuoksi. Huolimatta tutkittujen yhdistelmäsiltojen hyvistä selviytymistunnusluvuista, tämän tutkielman ja siihen liittyvän tutkimuksen perusteella yhdistelmäsiltaproteesia ei voida suositella ensisijaiseksi siltarakenteeksi johtuen tutkimusaineistoon liittyvistä epävarmuustekijöistä. Yksittäisillä implanttikruunuilla, implantti- ja hammassilloilla on yhdistelmäsiltaa parempi pitkäaikaisennuste, minkä vuoksi niitä on pidettävä ensisijaisina vaihtoehtoina. Yhdistelmäsiltarakennetta voidaan kuitenkin harkita käytettäväksi tietyissä tilanteissa, kun täysin implantti- tai hammaskantoisen kiintoproteesin valmistaminen ei ole mahdollista anatomisista tai muista syistä johtuen.
 • Ebeling, Lauri (2016)
  Purennan korotuksen tarkoituksena on palauttaa purentakorkeus alkuperäiselle korkeudelle. Hampaiden karioituminen, purentaelimistön dysfunktiot ja erilaiset sairaudet kuten happorefluksitauti voivat aiheuttaa hampaiden kulumista ja siten osaltaan lisätä purentakorkeuden madaltumista. Kuluneen hampaiston alkuperäisen korkeuden määritykseen on esitetty useita erilaisia tekniikoita kuten vapaavälin mittaus, kefalometrinen analyysi sekä kasvojen mittasuhteiden arviointi. Etenkin hampaattoman potilaan hoidossa purentakorkeuden määritys voi olla erittäin haastavaa. Ei ole olemassa tarkkaa ja yksiselitteistä ohjeistusta purennan korotuksen indikaatioista ja kontraindikaatioista tai käytetyistä menetelmistä sekä materiaaleista, vaan viime kädessä hammaslääkärin tulisi tehdä päätös hoidon tarpeellisuudesta ja hoitomuodoista yhdessä potilaan kanssa.
 • Niemenmaa, Arri (2018)
  Tausta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Helsingin kaupungilla ikääntyneitä potilaita laitosolosuhteissa hoitavan henkilökunnan koulutusta, resursseja sekä asenteita potilaidensa suunterveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Vastaavia tutkimuksia on tehty aiemmin muualla, ja näiden konsensus on ollut, että hoitava henkilökunta saa koulutusta suuterveyteen liittyvissä asioissa vaihtelevasti ja että henkilökunnan kouluttamisella myös heidän hoidossa olevien henkilöiden suuterveys paranee. Menetelmät Tutkimus suoritettiin syksyllä 2013 jakamalla yhteensä 300 kyselylomaketta kolmen eri Helsingissä sijaitsevan geriatrisen hoitolaitoksen henkilökunnan edustajille. Kysely jaettiin kaikille henkilökunnan jäsenille ja palautettiin hoitoloittain anonyyminä. Kaavakkeessa kysyttiin asioita vastaajan taustoista, ja siinä oli 20 monivalintakysymystä liittyen potilaiden suunterveydenhoitoon. Tulokset Vastauksia palautettiin 180 kappaletta (60 %) hoitoloihin, josta ne toimitettiin yliopistolle. Tässä tutkielmassa käsiteltäväksi valittiin henkilökunnan koulutukseen, työpaikkojen resursseihin ja käytäntöihin sekä henkilökunnan asenteisiin liittyviä kysymyksiä. 66,3 % vastanneista kertoi saaneensa koulutusta asiakkaiden suun terveyden hoidossa, ja vastaava osuus, 66,1 %, toivoi aiheesta vielä lisäkoulutusta. Mielestään riittävät välineet oli käytettävissä 65,9 %:lla vastanneista. 63,3 % vastanneista piti suun terveyttä tärkeänä yleisterveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Vain 2,9 % vastanneista potilaan suun puhdistaminen kuului päivittäisiin työtehtäviin. Pohdinta Hoitava henkilökunta pääasiassa mieltää suun terveyden tärkeäksi osaksi yleisterveyttä ja hyvinvointia. Koulutusta aiheesta on saatu, mutta yhtälailla sitä toivotaan saatavan lisää. Täydentävä koulutus olisi tarkoituksenmukaista järjestää kyseisissä hoitolaitoksissa, jossa resurssit ja olosuhteet ovat samat kuin hoitotyön arjessa.
 • Hakasalo, Sara (2016)
  Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa 85 vuotta täyttäneiden helsinkiläisten suunterveyspalvelujen käyttöä vuosina 2007-2012, sillä väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa kasvavan määrän yhä vanhempia hoidettavia terveyskeskuspotilaita. Rajallisten suun terveydenhuollon resurssien kohdentamiseksi ja palvelujen suunnittelemiseksi on tärkeää kerätä tietoa palvelujen käytön nykytilanteesta. Erityishuomiota haluttiin kiinnittää ikäihmisten proteettisiin käynteihin ja näiden jakautumiseen sekä parodontologisiin käynteihin, sillä nämä muodostavat tärkeän osa-alueen vanhusten hammashoidosta. Hypoteesinä esitettiin proteettisten korjaustoimenpiteiden muodostavan suurimman osan kaikista proteettisista toimenpiteistä. Lisäksi parodontologisen hoidon osalta hypoteesinä oli hoidon jakautuminen tasaisesti suuhygienistin ja hammaslääkärin kesken. Tutkielman aineisto kerättiin Effica-potilastietojärjestelmästä ja saatiin käyttöön Helsingin kaupungilta. Tuloksia analysoitiin Excelin tilastointimenetelmillä, ja vertailuun käytettiin eurooppalaisia tutkimuksia aihepiiristä. Tutkielmassa havaittiin tarve kehittää informointia säännöllisten hammaslääkärikäyntien tärkeydestä, sillä käyntimäärä ei kasvanut, vaikka potilasmäärä lisääntyi. Vuonna 2012 hammaslääkärissä/suuhygienistillä käyneiden määrä jäi alle viidennekseen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aiemmissa julkisen sektorin vanhusväestöä analysoineissa tutkimuksissa. Lisäksi todettiin proteesin korjauksien muodostavan suurimman osan proteettisista käynneistä, ja kiinteän protetiikan olevan selkeä minoriteetti.