Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Laakso, Jenna"

Sort by: Order: Results:

  • Laakso, Jenna (2020)
    Tutkielman tavoitteena on luoda katsaus ikääntyneiden palveluasumisen lähiympäristöjen laatuun: ideaaleihin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Aihetta tarkastellaan myös kaavoitusprosessin ja ikääntyneiden osallistamisen näkökulmasta. Tutkielman aluerajauksena on Helsinki. Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella lähiympäristöjen laadun keskeisimpiä teemoja ovat esteettömyys, viihtyisyys, toiminnallisuus ja turvallisuus. Laadukkaan lähiympäristön kriteerit ovat suurimmaksi osaksi kaikille väestöryhmille yhteisiä. Ikääntyneiden toiveissa korostuvat kuitenkin erityisesti esteettömyyteen liittyvät laatutekijät. Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ikääntyneiden palveluasumisen yksiköiden määrä, laatu ja sijainti Helsingissä. Toisessa vaiheessa tutkittiin systemaattisella havainnoinnilla lähiympäristön laatua viidessä kohteessa. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin teemahaastatteluilla ikääntyneen ja kolmen suunnittelijan näkemyksiä tutkimusaiheesta. Ikääntyneiden palveluasumista on tarjolla melko tasaisesti ympäri Helsinkiä, niin urbaaneissa kuin luonnonläheisissä lähiympäristöissä. Ikääntyneiden palveluasumisen lähiympäristöjen laatu on yleisesti ottaen hyvä Helsingissä. Jalankulkuympäristöt ovat pääosin esteettömiä ja turvallisia, ja puisto ja palvelut ovat lähellä. Kehitettävää olisi kuitenkin erityisesti istuinten määrässä. Lähiympäristön laadun teemoista esteettömyys korostuu selvästi muita enemmän niin suunnitteluprosessissa kuin hallinnon strategioissa. Ikääntyneet osallistuvat aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun, mutta palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden todellisista osallistumismahdollisuuksista ei ole varmuutta. Laadukkaan kaupunkiympäristön kriteerejä ja ikääntyneiden näkökulmaa aiheeseen on tutkittu yleismaailmallisella tasolla, muttei juurikaan kunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. Laadukas lähiympäristö tukee ikääntyneen itsenäisyyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitoa. Kun tulevaisuudessa yhä useamman ikääntyneen toivotaan asuvan itsenäisesti kotona, laajenee tarve ikääntyneet huomioivalle, laadukkaalle lähiympäristölle koskemaan kaikkia asuinalueita, ei vain palveluasumisen lähiympäristöjä.