Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Meteorologi"

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Ilari (Helsingin yliopistoHelsingfors universitetUniversity of Helsinki, 2011)
  Monet merkittävimmistä sään aiheuttamista haitoista liittyvät tulviin ja kuivuuteen. Tässä tutkielmassa arvioitiin sadeilmastossa kuluvan vuosisadan aikana tapahtuvia muutoksia Euroopan ja Pohjois-Atlantin kattavalla alueella kymmenen maailmanlaajuisen ilmastomallin päivittäisten sademääräsimulaatioiden pohjalta. Erityisesti huomiota kiinnitettiin suuriin vuorokausisademääriin ja toisaalta poutajaksojen esiintymiseen. Tämänkaltaisia äärisademääriin liittyviä tutkimuksia oli aiemmin tehty lähinnä alueellisten ilmastomallien tuloksiin perustuen. Alueelliset mallit kykenevät simuloimaan maailmanlaajuisia malleja paremmin pienialaisia sääilmiöitä ja lisäksi niiden avulla saadaan tarkempi kuva muutosten maantieteellisestä jakaumasta. Toisaalta alueellisten mallien tulokset riippuvat voimakkaasti malliajoissa käytetyistä maailmanlaajuiselta mallilta saaduista reunaehdoista. Näin ollen maailmanlaajuisten mallien etuna on parempi mahdollisuus käyttää useiden mallien tuloksia yhdessä, jolloin myös ilmastomallien eroista johtuvasta epävarmuudesta saadaan parempi käsitys. Mallitulosten perusteella sadeilmasto näyttäisi ilmaston lämmetessä muuttuvan äärevämmäksi. Maailmanlaajuisesti sekä rankkasateet että poutapäivät näin ollen keskimäärin yleistyvät ja poutajaksot pidentyvät, kun taas suhteellisen vähäsateisten vuorokausien lukumäärä pienenee. Muutokset eivät kuitenkaan ole kaikkialla samansuuntaisia. Euroopassa ilmasto näyttäisi muuttuvan kuivemmaksi Välimeren ympäristössä ja kesällä myös Keski-Euroopassa, kun taas Pohjois-Euroopassa sateet lisääntyvät etenkin talvella. Tällöin sadeilmaston äärevöityminen tulee esiin siten, että keskimäärin sateisemmiksi muuttuvilla alueilla rankat sateet lisääntyvät ja voimistuvat enemmän kuin mitä sademäärä keskimäärin kasvaa, ja myös monilla kuivemmiksi muuttuvillakin alueilla etenkin kaikkein rankimmat sateet voimistuvat jonkin verran. Vastaavasti poutapäivät lisääntyvät ja pisimmät poutajaksot pidentyvät paikoin sellaisillakin alueilla, joilla sademäärä keskimäärin kasvaa. Myös sademäärän vuosienvälinen vaihtelu näyttäisi tulosten perusteella jossain määrin lisääntyvän. Mallitulosten keskiarvona Pohjois-Euroopassa suurin vuosittainen vuorokausisademäärä kasvaa vuosisadan loppuun mennessä keskimäärin 17 %, mutta vuoden pisin poutajakso lyhenee vain 2 %. Keski-Euroopassa suurimmat vuorokausisademäärät kasvavat 15 % ja pisimmät poutajaksot pitenevät 22 % ja Etelä-Euroopassakin suurimmat vuorokausisademäärät kasvavat 8 %, vaikka pisimmät poutajaksot pidentyvät 35 %. Nyt saadut tulokset ovat pääosin sopusoinnussa aiempien sadeilmaston muutoksia käsittelevien tutkimustulosten kanssa. Myös verrattaessa mallien simuloimaa sadeilmastoa havaintoihin törmätään aiemmista tutkimuksista tuttuihin eroihin; ilmastomallit tuottavat todellista vähemmän sateettomia päiviä ja suurin osa malleista aliarvioi lisäksi sekä rankkasateiden esiintymistä että niiden voimakkuutta.
 • Nevalainen, Katja (2012)
  A large number of studies have concerned banded precipitation structures in extratropical cyclones but these studies have focused on single banded events. Most of these studies have taken place in the United States, whereas this study investigates multiple snowbands formed in a snowstorm on 23th November 2008 in Southern Finland, where the large-scale dynamical features maybe different. The storm caused heavy snowfall, especially along the southern coast of Finland. The study is divided in two parts. The first part describes the observed characteristics of the snowstorm by identifying different stages of the storm evolution as well as the large and smallscale structures of precipitation. The second part aims to identify the forcing mechanisms, which lead to the formation of multiple snowbands by using high resolution model output. To achieve this results, radar composite data obtained from the Finnish Meteorological Institute's (FMI) Doppler radar network and the AROME mesoscale model simulation output are used. The radar composites revealed four different phases of the storm evolution. The storm exhibited 22 individual bands and 6 groups of bands during the first three phases. The AROME simulation was able to produce the storm evolution and precipitation features rather similar to those observed. Strong and widespread frontogenetical forcing, weak moist symmetric and potential stability and to a small extent moist symmetric instability and potential instability were important mechanisms for producing heavy precipitation and mesoscale bands. During the first two phases frontogenesis was the forcing mechanism for ascent. Precipitation along the warm front at middle troposphere during phase 1 was mainly caused by ascent along isentropic surfaces below 500 hPa were sufficient moisture was available. During phase 2, weak potential stability and to a small extent potential instability were present in the warm sector enhancing the vertical ascent and precipitation. At lower levels along the warm front also symmetric instability was found and most likely released, resulting in slantwise convection. Moist layer in the warm sector reached 500 hPa although there were fluctuations which made the precipitation field scattered. Based on the radar composites phases 3 and 4 differed dynamically from phases 1 and 2 but were similar to each other. Frontogenetical forcing reduced significantly after the cold frontal passage in phase 3. Despite of the shallow moist layer and potential instability, convection did not occur in the simulation in same extent than in observations.
 • Chiariello, Alessandro (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2006)
  The aim of this work was the assessment about the structure and use of the conceptual model of occlusion in operational weather forecasting. In the beginning a survey has been made about the conceptual model of occlusion as introduced to operational forecasters in the Finnish Meteorological Institute (FMI). In the same context an overview has been performed about the use of the conceptual model in modern operational weather forecasting, especially in connection with the widespread use of numerical forecasts. In order to evaluate the features of the occlusions in operational weather forecasting, all the occlusion processes occurring during year 2003 over Europe and Northern Atlantic area have been investigated using the conceptual model of occlusion and the methods suggested in the FMI. The investigation has yielded a classification of the occluded cyclones on the basis of the extent the conceptual model has fitted the description of the observed thermal structure. The seasonal and geographical distribution of the classes has been inspected. Some relevant cases belonging to different classes have been collected and analyzed in detail: in this deeper investigation tools and techniques, which are not routinely used in operational weather forecasting, have been adopted. Both the statistical investigation of the occluded cyclones during year 2003 and the case studies have revealed that the traditional classification of the types of the occlusion on the basis of the thermal structure doesn’t take into account the bigger variety of occlusion structures which can be observed. Moreover the conceptual model of occlusion has turned out to be often inadequate in describing well developed cyclones. A deep and constructive revision of the conceptual model of occlusion is therefore suggested in light of the result obtained in this work. The revision should take into account both the progresses which are being made in building a theoretical footing for the occlusion process and the recent tools and meteorological quantities which are nowadays available.
 • Heikkinen, Liine Maria (2016)
  Ilmakehän pienhiukkaset, eli aerosolihiukkaset, vaikuttavat maapallon säteilypakotteeseen riippuen hiukkasen kemiallisesta koostumuksesta. Kemiallinen koostumus ohjaa yli 50 nanometristen hiukkasten taipumusta joko sirottaa tai absorboida auringonsäteilyä. Toisaalta hiukkaset voivat myös osallistua pilvenmuodostukseen, jos ne ovat koostumukseltaan kyllin hapettuneita ja siksi pystyvät sitomaan ympärilleen vesimolekyylejä. Ilman aerosolihiukkasia maapallo olisi varmasti paljon lämpimämpi, sillä sekä suora säteilyn sirottaminen että epäsuora sirottaminen pilvien kautta ovat tärkeitä ilmakehän viilennysmekanismeja. Auringonsäteilyn määrä ja siten pintalämpötilat ohjaavat ilmakehän pienhiukkasten pitoisuuksia ihmisten ja luonnon kautta. Hiukkasten primäärilähteitä ja lähtöaineita on valtava kirjo, joka luo laajan hiukkasten fysiokemiallisten ominaisuuksien kokoelman. Tässä työssä esitellään tutkimus aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen vuodenaikaisvaihtelusta SMEAR II -asemalla, Etelä-Suomessa, jossa lämpötilan vuodenaikaisvaihtelu on suurta. Työhön liittyvissä mittauksissa hyödynnettiin massaspektrometriaa ja in situ -suodatinmittauksia. Aerosolikemiamittaukset kuuluvat SMEAR II -aseman rutiinimittauksiin, ja niitä on tehty jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Tässä tutkielmassa analysoinnin kohteena ovat vuoden 2014 neljä termistä vuodenaikaa, jotka sijoittuivat tarkemmin ajanjaksolle 23.1. - 27.10.2014. Tutkimuksen analyysimenetelmät todettiin hyödyllisiksi ja niitä sovelletaan tulevaisuudessa koko nelivuotisen aikasarjan (2012 - 2015) analyysiin. Työssä todettiin aerosolihiukkasten koostuvan kesällä pääasiassa luontoperäisistä orgaanisista yhdisteistä (~77 %) ja talvella enimmäkseen epäorgaanisista yhdisteistä (~54 % ), jotka olivat kaukokulkeumaa kaupungeista. Sulfaatti dominoi tasaisesti epäorgaanista massaa vuodenajasta riippumatta. Ilmakehän hapetuskapasiteetti heijastui kesällä orgaanisen aerosolin haihtuvuustasoon madaltaen sitä huomattavasti. Kesällä puolihaihtuvalla orgaanisella aerosolilla ja nitraatilla oli selkeä vuorokausisykli, jossa valtaosa massasta oli hiukkasfaasissa yöllä ja katosi kaasufaasiin keskipäivällä. Vastaavanlaista käyttäytymistä ei orgaanisilla aerosolityypeillä ollut havaittavissa talvella, mikä johtui toisaalta kylmemmistä lämpötiloista ja toisaalta myös orgaanisen aerosolin erilaisesta koostumuksesta. Epäorgaanisten yhdisteiden vuorokausisyklien tulkinta oli haastavaa, johtuen kaukokulkeuman ajallisten vaihteluiden runsaudesta, joka tulevaisuuden laajemmassa analyysissä saadaan minimoitua.
 • Luoma, Krista (2017)
  Maapallon ilmakehä sisältää mikroskooppisen pieniä aerosolihiukkasia, joilla on vaikutus ihmisten terveyteen sekä maapallon ilmastoon. Aerosolihiukkaset vaikuttavat ilmastoon vuorovaikuttamalla auringon säteilyn kanssa sekä osallistumalla pilvien muodostumisprosessiin. Tässä tutkielmassa keskitytään aerosolihiukkasten optisiin ominaisuuksiin, joilla tarkoitetaan niiden kykyä sirottaa sekä absorboida säteilyä eri aallonpituuksilla. Tutkielmassa käsitellään SMEAR II -asemalla suoritettuja in-situ mittauksia aerosolihiukkasten sironnasta, takaisinsironnasta ja absorptiosta, joita on saatavilla jo vuodesta 2006 alkaen. Mitattujen sironta-, takaisinsironta- sekä absorptiokertoimilla aerosolihiukkasille voidaan määrittää niiden kokojakaumaa ja koostumusta kuvaavia intensiivisiä suureita. Pitkäaikaisten mittausten avulla optisille ominaisuuksille nähtiin trendejä sekä selkeää vuodenaikaisvaihtelua. Vertaamalla optisia mittauksia kokojakauman mittauksiin, aerosolihiukkasille voitiin määrittää kompleksinen taitekerroin, jota käytetään mallinnettaessa Mie-sirontaa ja -absorptiota. Absorptiokertoimen mittauksia verrattiin lisäksi alkuainehiilen mittauksiin, jolloin voitiin määrittää aerosolihiukkasten massa-absorptioala. Massa-absorptioalan avulla voidaan määrittää mustan hiilen pitoisuus absorptiokertoimen mittauksista. SMEAR II -asemalla absorptiokerrointa on mitattu kolmella eri mittalaitteella (etalometri, Particle Soot Absorption Photometer (PSAP) sekä Multi-Angle Absorption Photometer (MAAP)), joita vertailtiin keskenään. Vertaamalla etalometrin sekä MAAPin mittaustuloksia toisiinsa määritettiin etalometrimittauksiin liittyville korjausalgoritmeille suodattimen moninkertaissirontaa kuvaavat parametrit SMEAR II -aseman olosuhteisiin. Tutkielmassa suoritettiin myös optinen sulkeuma ekstinktio-, sironta- sekä absorptiokertoimien mittaustuloksia vertailemalla. Tulosten perusteella ekstinktiota mittaavan Cavity Attenuated Phase Shift -ekstinktiomonitorin (CAPS) sekä sirontaa mittaavan integroivan nefelometrin mittaustarkkuudet eivät riitä mittaamaan aerosolifaasissa olevien hiukkasten absorptiota.
 • Heikkinen, Ari (2012)
  Turbulenssi on eräs merkittävistä ilmailun turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttavista sääilmiöistä. Viime vuosikymmeninä on keskitytty eniten lähinnä kaupalliseen ilmailuun vaikuttavan, keski- ja ylätroposfäärissä esiintyvän kirkkaan ilman turbulenssin ennustusmenetelmien kehittämiseen. Alatroposfäärin turbulenssin ennustamisesta lentoliikenteelle on julkaistu sen sijaan vain yksittäisiä tutkimustuloksia, vaikka turbulenssi onkin ollut aina tärkeässä osassa rajakerroksen perustutkimuksessa. Alatroposfäärissä esiintyvä voimakas turbulenssi voi olla kohtalokasta matalalla lentäville ilma-aluksille, ja se on myötävaikuttanut useisiin ilmailuonnettomuuksiin Suomessa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää alustavasti erilaisten numeeristen ennustesuureiden käyttökelpoisuutta alatroposfäärin turbulenssin ennustamisessa. Ennustesuureita verifioitiin Hirlam-mallin arkistoitujen ennustekenttien ja 48:n alle 6000 jalan (n. 2 km) korkeuteen sijoittuvan lentäjien raportoiman turbulenssihavainnon avulla. Tutkittavina suureina oli tuulennopeuksia eri korkeuksilta, tuuliväänne, turbulenssin kineettinen energia (TKE) sekä erilaisia tuulennopeuden, tuuliväänteen, hydrostaattisen stabiiliuden ja TKE:n yhdistäviä suureita. Tuulennopeudet lukuun ottamatta 10 m tuulennopeutta lukeutuivat verifioinnissa parhaiten menestyneisiin suureisiin. Myös TKE:n ja tuuliväänteen yhdistävät suureet saavuttivat lupaavia tuloksia. Suurin osa havaituista turbulenssitapauksista liittyikin tuulisiin ja melko stabiilisti kerrostuneisiin tilanteisiin, ja vain kahdessa tapauksessa turbulenssi näytti olleen vapaan konvektion hallitsemaa. Verifioinnin tuloksia on pidettävä suuntaa antavina, sillä havaintojen vähäisestä määrästä voi aiheutua huomattavasti satunnaisvirhettä, ja tulokset voivat riippua huomattavastikin käytetystä verifiointimenetelmästä. Jatkossa vastaavankaltaisia verifiointeja olisi hyvä suorittaa suuremmalla havaintomäärällä. Tämän lisäksi tulisi kartoittaa turbulenssitapauksiin liittyviä synoptisia tilanteita ja tehdä tarkempia tapaustutkimuksia rajakerroksen rakenteen yksityiskohtaisemmaksi selvittämiseksi.
 • Korpela, Paavo (2012)
  Alatroposfäärissä havaittava tuulimaksimi on maailmanlaajuinen ja melko tavanomainen ilmiö. Kuitenkin lämmön ja kosteuden tehokkaina kuljettajina voimakkaat alatroposfäärin tuulimaksimit voivat suotuisissa olosuhteissa olla sään kannalta merkittäviä.Voimakkailla alatroposfäärin tuulimaksimeilla on havaittu yhteys mm. syvän kostean konvektion esiintymiseen. Suomessa edellinen alatroposfäärin tuulimaksimien klimatologiaa käsittelevä tutkimus tehtiin 1970-luvulla. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin nykyaikaisempien menetelmien, havaintolaitteiden, sekä uudempien tutkimustulosten avulla on mahdollista tarkentaa tietämystä alatroposfäärin tuulimaksimien esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen alueella. Tämän tutkimuksen päätavoite onkin päivittää ilmiön klimatologista tuntemusta, mutta lisäksi palvella Ilmatieteen laitoksen sää- ja turvallisuuskeskuksen päivystäviä meteorologeja. Tämän lisäksi osoitettiin, että alatroposfäärin tuulimaksimeilla on vaikutusta syvän kostean konvektion esiintymiseen myös Suomen alueella. Tässä tutkimuksessa Suomessa esiintyviä alatroposfäärin tuulimaksimeja tarkasteltiin 12 vuoden ajalta, vuosilta 1998-2009. Tarkastelu tehtiin kaikilta Suomen luotausasemilta, eli Jokioisista, Jyväskylästä sekä Sodankylästä. Mielenkiintoiset tapaukset etsittiin yli 26000 luotauksen joukosta tietokoneavusteisesti Ilmatieteen laitoksen sähköisestä luotausarkistosta. Haku perustui aiemmissa klimatologisissa tutkimuksissa käytettyihin kriteereihin. Kuhunkin alatroposfäärin tuulimaksimitapaukseen liittyen kerättiin keskeisiä tietoja ilmakehäluotauksista sekä luotausasemalla tehdyistä havainnoista. Tietojen avulla tutkittiin erityisesti alatroposfäärin tuulimaksimien esiintymistä, korkeutta, voimakkuutta, tuulen suuntaa sekä näihin liittyviä vuodenaikais- ja vuorokausivaihteluja. Lisäksi tarkasteltiin ilmiön syntytapoja mm. globaalin säteilyn, painegradientin, vuorokauden lämpötilavaihteluiden, lämpötilainversion korkeuden, ilmankosteuden sekä luotausasemilla havaitun pilvisyyden avulla. Alatroposfäärin tuulimaksimeja esiintyi vuosina 1998-2009 Suomessa kaiken kaikkiaan noin 30%:ssa havaituista luotauksista. Tapauksia havaittiin kaikkina vuodenaikoina, mutta suurin osa, noin 60% tapauksista, esiintyi talvella. Vuorokausivaihtelu oli suurinta kesällä, jolloin 70% tapauksista havaittiin yöaikaan. Talvella vuorokausivaihtelu ei ollut merkittävää. Talven ja kesän välillä esiintyvät voimakkaat vaihtelut tekevät välivuodenajoista erityisen mielenkiintoisia. Esimerkiksi keväällä ja alkukesällä havaittiin varsinkin Jokioisissa yöajan tuulimaksimien sekundäärinen esiintymismaksimi, johon liittyi myös vähän voimakkaampia tuulen nopeuksia. Alatroposfäärin tuulimaksimeihin liittyvät tuulennopeudet olivat talvella keskimäärin selvästi voimakkaampia kuin kesällä. Tuulen nopeudessa suurin frekvenssi havaittiin luokassa 10-11 m/s, mutta voimakkaimmat tuulimaksimit olivat selvästi yli 30 m/s. Voimakkaimmassa tapauksessa tuulen nopeudeksi mitattiin 43 m/s. Mielenkiintoista on, että tuulimaksimien korkeuden havaittiin olevan lähes suoraan verrannollinen tuulimaksimin nopeuteen. Talvella alatroposfäärin tuulimaksimit esiintyivät sekä yöllä että päivällä n. 500-600 m korkeudella maanpinnasta. Sitä vastoin varsinkin selkeinä kesäöinä esiintymisessä havaittiin talven korkeusjakaumaan verrattuna terävämpi maksimi n. 300 m korkeudella maanpinnasta. Kesäöinä alatroposfäärin tuulimaksimit esiintyivät lisäksi lähellä inversion huippua. Kesäpäivinä alatroposfäärin tuulimaksimien korkeusjakauma oli huomattavan tasainen ja selvää esiintymishuippua ei ollut havaittavissa, mikä johtui voimakkaasta turbulenttisesta sekoittumisesta. Tuulimaksimeihin liittyvä tuulen suunta oli lähellä pitkän ajan keskiarvoja. Tuloksista voidaan päätellä Suomessa esiintyvien alatroposfäärin tuulimaksimien tärkeimmät syntymekanismit. Talvella auringonsäteily on vähäistä ja alatroposfäärin tuulimaksimit syntyvät suurimmaksi osaksi synoptisten häiriöiden ja niihin liittyvien syöttövirtausten, rintamavyöhykkeiden, sekä termisen tuulen vaikutuksista. Kesällä auringonsäteily sekä lämpötilan vuorokausivaihtelu on voimakasta, mikä suosii inertiaalioskillaation esiintymistä ja tuulimaksimin muodostumista auringon laskun jälkeen. Maanpinnan ja rajakerroksen väliset turbulenttiset vuot ovat myös tärkeitä vuorokausivaihtelussa. Havaittavan ja latentin lämmönvuon suhde (Bowenin suhde) vaikuttaa voimakkaasti 2m lämpötilan vuorokausivaihtelun voimakkuuteen ja on siksi merkityksellinen inertiaalioskillaation kannalta. Tulosten mukaan havaittavan lämmönvuon hallitsevuus on auringonsäteilyn sekä painegradientin keskimääräisen vuotuisen vaihtelun rinnalla osasyy kevään sekundäärimaksimin syntyyn. Tapaustutkimuksissa tarkasteltiin mm. matalapaineiden syöttövirtauksiin liittyviä alatroposfäärin tuulimaksimeja. Lisäksi inertiaalioskillaatiolla havaittiin sopivissa olosuhteissa olevan merkittävä vaikutus alatroposfäärin tuulimaksimien syntymiseen. Syvään kosteaan konvektioon liittyvät tapaustutkimukset osoittivat, että voimakkailla alatroposfäärin tuulimaksimeilla voi myös Suomen alueella olla suosiollinen tai jopa merkittävä vaikutus syvän kostean konvektion kehitykseen.
 • Kontkanen, Jenni (2012)
  Uusien hiukkasten muodostuminen on merkittävä prosessi, jossa neutraalit klusterit ovat todennäköisesti tärkeässä roolissa. Tässä työssä tarkastellaan alle 2 nm:n kokoisten neutraalien klusterien pitoisuuksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä vuoden 2011 maalis-toukokuussa Hyytiälässä. Asemalla mitattiin tuolloin kaikkien klusterien kokojakaumaa hiukkaskoonsuurentajalla (PSM), varattujen klusterien kokojakaumaa ilman neutraalien klusterien ja ionien spektrometrillä (NAIS) sekä useita meteorologisia suureita ja kaasujen pitoisuuksia. Mittauksista määritettiin neutraalien, varattujen ja ioni-ioni-rekombinaatiossa muodostuneiden klusterien pitoisuudet kuudessa kokoluokassa (0,9–1,1 nm, 1,1–1,3 nm, 1,3–1,5 nm, 1,5–1,7 nm, 1,7–1,9 nm ja 1,9–2,1 nm). Klusterien kokonaispitoisuuden mediaani välillä 0,9–2,1 nm oli noin 4850 cm^-3. Eri kokoluokkia tarkastellessa pitoisuuden havaittiin laskeneen klusterikoon kasvaessa. Neutraalit klusterit dominoivat kaikkia kokoluokkia etenkin hiukkasmuodostuksen aikaan. Tämä viittaa neutraalien nukleaatiomekanismien olevan Hyytiälässä ionivälitteisiä mekanismeja tärkeämpiä. Neutraalien klusterien pitoisuus vaihteli voimakkaammin kuin ionien ja rekombinaatiotuotteiden pitoisuudet; maksimissaan se oli hiukkasmuodostus- eli eventtipäivien keskipäivällä. Pienimmässä kokoluokassa klusteripitoisuus oli ei-eventtipäivinä samansuuruinen kuin eventtipäivinä, mutta suurimmissa kokoluokissa pitoisuudet olivat ei-eventtipäivinä matalampia. Niinpä on todennäköistä, että suurimpien kokoluokkien klusterit osallistuvat hiukkasmuodostukseen, mutta pienimmän kokoluokan klusterit eivät osallistu. Hiukkasmuodostuksen aikaan UV-säteily ja lämpötila korreloivat pienimpien ja suurimpien kokoluokkien neutraalien klusterien kanssa positiivisesti ja suhteellinen kosteus ja potentiaalilämpötilan gradientti negatiivisesti. Vesihöyrypitoisuus korreloi klusteripitoisuuden kanssa positiivisesti pienimmässä kokoluokassa ja negatiivisesti suurimmissa kokoluokissa. Pienimpien kokoluokkien klusterit korreloivat positiivisesti kondensaationielun kanssa. Eri kaasuista klusteripitoisuuden kanssa voimakkaimmin korreloi rikkihappo; korrelaatio oli voimakasta etenkin hiukkasmuodostuksen aikaan suurimmissa kokoluokissa (korrelaatiokerroin oli noin 0,6–0,7). Ammoniakki- ja otsonipitoisuuden kanssa korrelaatio oli heikompaa. Metanoli- ja monoterpeenipitoisuudet korreloivat klusteripitoisuuden kanssa positiivisesti pienimmissä kokoluokissa ja kaasupitoisuuksien kertominen UV-säteilyllä vahvisti korrelaatioita.
 • Pentikäinen, Pyry (2017)
  Turbulent mixing in the atmospheric boundary layer above the Hyytiälä forestry field station in southern Finland was studied with a combination of Doppler lidar and in-situ measurements on a 125 m tall mast. The intensity of turbulent mixing was derived from measurements of the vertical and horizontal wind speeds. Other meteorological data was included in the analysis to aid in the interpretation process. The methods applied to the data performed robustly under standard weather conditions, and thus can be used with high confidence to study more complex patterns of turbulent mixing. This includes two case studies of turbulent mixing under complex circumstances, one of which strongly implied a causal relationship between sudden changes in heat fluxes and the initiation of a nocturnal jet. The turbulent data from Doppler lidar Vertical Azimuth Display scans were separated into directional components to study the spatial variability of turbulent mixing. No significant spatial variability was observed during the daytime when strong turbulence consisting of large–scale turbulent eddies encompassing the whole boundary layer dominate. However, significant spatial differences were sometimes seen in the growth of the mixing layer during the morning, and stark spatial variability in turbulent mixing was detected on several summer nights. No single mechanism was conclusively shown to be responsible for the observed distribution of turbulence, but the night–time variability seemed to be connected to the presence of nocturnal jets. The area of the most intense nocturnal mixing is located in the vicinity of the nearby Station for Measuring Ecosystem - Atmosphere Relations II where comprehensive aerosol and canopy exchange research is performed. The observed nocturnal mixing may have implications for the conclusions resulting from the measurements performed at the station. The thermodynamic stability of the near–surface boundary layer was investigated using scaled potential temperature profiles measured at various altitudes on the 125 m measurement mast. There was good agreement with Doppler lidar observations, but due to calibration issues in the thermometers on the mast, quantitative results lack accuracy even after corrections were applied.
 • Sillanpää, Salla (2018)
  This study is an analysis of the different radiation parameters measured at SMEAR II station in Hyytiälä, Finland. The measurements include global radiation, diffuse shortwave radiation, reflected shortwave radiation, net radiation, photosynthetically active radiation (PAR), diffuse PAR, reflected PAR, ultraviolet-A (UV-A), ultraviolet-B (UV-B) radiation, incoming and outgoing infrared (IR) radiation and PAR below canopy measurements. Annual and inter-annual variations in different radiation parameters are investigated alongside dependencies and changes in relationships between different radiation variables. The changes in the different radiation parameters are compared to changes in the cloud occurrence at the measurement station. The cloud occurrence is based on cloud base height measurements from a ceilometer. The monthly median values of the parameters and ratios of parameters investigated in this study did not show any statistically significant trends. Annual and seasonal variation were detected for both individual parameters and ratios of parameters. These variations result from the changes in solar zenith angle, climatic conditions, cloudiness, aerosol load of the atmosphere and surface absorbance/emittance properties.
 • Kurppa, Mona (2016)
  This thesis is a case study of the impact of urban planning on local air quality along a planned city boulevard in western Helsinki. The aim of this study is to analyse ventilation and dispersion of traffic-related air pollutants inside street canyons and courtyards in four alternative city block design versions. In particular, whether the format and variation of building height can improve air quality in future planned neighbourhoods and as such, help improve the decision-making process in city planning. The study employs a large-eddy simulation (LES) model PALM with embedded Lagrangian stochastic particle and canopy models to simulate transport of pollutants (air parcels) and the aerodynamic impact of street trees and a surrounding forest on pollutant transport. The embedded models are revised by the author to take into account the horizontal heterogeneity of the particle sources and plant canopy. Furthermore, three-dimensional two-way self-nesting is used for the first time in PALM in this study. High-resolution simulations are conducted over a real urban topography under two contrasting meteorological conditions with neutral and stable stratification and south-western and eastern wind direction, respectively. The comparison of the different boulevard-design versions is based on analysing the temporal mean particle concentrations, the turbulent vertical particle flux densities and the particle dilution rate. Differences in flux densities between the versions show a strong dependence on urban morphology whereas the advection-related dilution rate depends on the volume of unblocked streamwise street canyons. A suggestive ranking of the versions is performed based on the horizontal mean values of the analysis measures (separately for the boulevard, the other street canyons, the courtyards and the surroundings). Considering both meteorological conditions, the design version with variable building height and short canyons along the boulevard outperforms the other design versions based on the ranking. This is especially pronounced in stable conditions. Surprisingly, variability in building shape did not induce clear improvements in ventilation. This is the first high-resolution LES study conducted over a real urban topography applying sophisticated measures to assess pollutant dispersion and ventilation inside street canyons and courtyards.
 • Tuppi, Lauri (2017)
  Nowadays even medium-range (~6 days) forecasts are mostly reliable but occasionally the quality of the forecasts collapses suddenly. During a collapse or a bust, the actual forecast is worse than a ‘forecast’ made by using climatological mean values. In this study sudden collapse of predictability will be investigated by using one example case from April 2011. OpenIFS NWP model and ERA-Interim reanalysis were used as primary tools. 13 deterministic forecasts with the best available initial conditions were run but one forecast initialized on the worst day is particularly concentrated on. One ensemble forecast of five members also initialized on the worst day is also investigated in this study. Output of OpenIFS was compared to ERA-Interim. Previous studies have shown that the reasons for European forecast busts can be found in North America. Therefore, the aim of this study is to determine if the incorrect representation of convection over North America lead to a forecast bust over Europe. Besides the main goal, this study discusses how the errors originating from North American convection lead to a forecast bust in Europe 6 days later and this study will also be looking for cause of the forecast bust from initial conditions of ensemble forecast. In this case the sudden collapse of predictability in Europe is caused by NWP models predicting change of weather regime wrong. Also OpenIFS predicts formation of a blocking high over Northern Europe although there are no signs of blocking in reanalysis. In Northern America, where the source of the error is, forecast of evolution of a cluster of thunderstorms fails so also convective forcing to large scale dynamics fails. The error grows and is transported to Europe by Rossby waves. Although none of the members of the ensemble forecast was able to forecast the weather properly in Europe, so much deviation was obtained in the outcomes that comparison of the initial conditions was meaningful. The most important finding was that deeper trough over the Rocky Mountains improves the forecast in Europe. This study was able to show evidence that misrepresented convection over North America caused the forecast to fail in Europe. Moreover, this study was able to clarify how the errors caused by misrepresented convection evolved and lead to the forecast bust in Europe. The error at the beginning of the forecast in North America grows so fast that it is unlikely that it would be due to model parameterizations but the initial conditions must contain errors. These failed forecast are difficult to avoid completely but the easiest way to reduce them is to improve quality of the observations in the Rocky mountains.
 • Kangasaho, Vilma Eveliina (2018)
  The goal of this study is to ascertain whether methane (CH4) emissions can be estimated source-wise by utilising stable isotope observations in the CarbonTracker Data Assimilation System (CTDAS). The global CH4 budget is poorly known and there are uncertainties in the spatial and temporal distributions as well as in the magnitude of different sources. In this study CTDAS-13CH4 atmospheric inverse model is developed. CTDAS-13CH4 is based on ensemble Kalman filer (EnKF) and used to estimate CH4 fluxes on a region and weekly resolution by implementing CH4 and δ13C-CH4 observations. Anthropogenic biogenic emissions (rice cultivation, landfills and waste water treatments and enteric fermentation and manure management) and anthropogenic non-biogenic emissions (coal, residential and oil and gas) are optimised. Different emission sources can be identified by using process-specific isotopic signature values, δ13C-CH4, because different processes produce CH4 with different isotopic ratio. Optimisation of anthropogenic biogenic emissions increased the total emissions from the prior in eastern North America by 34%, while the optimisation of anthropogenic non-biogenic emissions increased only by 14%. In western North America the corresponding changes were −39% and 9%, respectively. In western parts of Europe, total emissions from prior increased in anthropogenic biogenic optimisation by 18% and decreased in non-biogenic by 3%. Optimisation of anthropogenic biogenic and non-biogenic emissions in the total CH4 budget did not give complete emission estimates, because the optimisation did not include all emission sources and source-specific δ13C-CH4 values were assumed not to vary regionally. However, the modelled concentrations from the optimisation of anthropogenic non-biogenic emissions agreed with the observations of CH4 concentration and δ13C-CH4 values better. Therefore, one could say that the optimisation of anthropogenic non-biogenic emissions was more successful. This study provides reliable information of the magnitude of anthropogenic biogenic and non-biogenic emissions in regions with sufficient observational coverage. The next step in evaluating the spatial and temporal distributions and magnitude of different CH4 sources will be optimising all emission sources simultaneously in a multi-year simulation.
 • Iipponen, Juho (2017)
  Ei ole olemassa mallia, joka pystyisi täydellisesti kuvaamaan monimutkaisen ja kaoottisen ilmakehän käyttäytymistä. Siksi mallien ennusteita on korjattava lähemmäksi ilmakehän todellista tilaa havaintojen avulla. Tässä työssä puoliempiirisen yläilmakehämallin kuvausta termosfäärin kokonaismassatiheydestä yritetään tarkentaa data-assimilaation keinoin. Mallitilan korjaamiseksi käytetään ensemble Kalman -suodinta, joka on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi alailmakehän data-assimilaatiojärjestelmissä. Troposfääristä poiketen termosfäärin tilan ennustamisen epävarmuus liittyy kuitenkin pitkälti epävarmuuteen termosfäärin tilaa ajavista pakotteissa. Ionosfäärin ja Auringon UV-säteilyn äkkinäiset ja vaikeasti ennustettavat muutokset voivat nopeasti muuttaa yläilmakehän tilaa tavalla, jonka aikakehitys on suurelta osin riippumaton termosfäärijärjestelmän alkutilasta. Näin ollen ei ole lainkaan selvää, että data-assimilaatio tarkentaisi mallien analyysiä tai ennustetta. Tämän työn tavoitteena on tutkia, tarkentaako havaintojen avulla korjattu malli keski- ja ylätermosfäärin massatiheydestä tehtävää analyysiä verrattuna malliin, jonka tilaa muuttavat ainoastaan yläilmakehäjärjestelmään kohdistetut pakotteet. Lisäksi tarkastellaan, onko tehdyllä analyysillä ennustearvoa seuraavan kolmen päivän aikana tehtäviin massatiheysmittauksiin nähden. Tutkimusjaksona käytetään vuotta 2003, jolloin pakotteet olivat voimakkaita ja niiden muutokset nopeita. Havaintoaineisto on tuotettu algoritmilla, joka laskee yläilmakehän tiheyden matalan maan kiertoradan satelliittien radoissa havaittujen muutosten avulla. Vaikka aineiston ajallinen erotuskyky on melko huono suhteessa pakotteiden ajamien muutosten nopeuteen, osoittautuu, että sen avulla voidaan tarkentaa yläilmakehämallin analyysiä. Sen sijaan käy ilmi, ettei näin korjatun mallitilan avulla kyetä ennustamaan järjestelmän tilan kehitystä, vaikka termosfääriä ajavien pakotteiden aikakehitys olisi tarkkaan tiedossa. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että analyysin avulla tuotettu korjaus on voimakkaasti riippuva pakotteen muutoksista sen ajanjakson aikana, jolta havaintoja analyysiä varten kerätään. Näin ollen korjaus ei ole enää paras mahdollinen seuraavien päivien aikana, jolloin ilmakehän tila on pakotteiden seurauksena muuttunut. Ensemble Kalman -suotimen analyysiin tuoma tarkennus, vaikkakin tilastollistesti merkitsevä, ei ole kovin suuri. Pakotteisiin ja havaintoaineistoon liittyvien epävarmuuksien lisäksi on mahdollista, että suotimen suorituskykyä heikentävät mallin ennakkokentässä esiintyvät harhaanjohtavat korrelaatiot, tai työssä käytetty hyvin yksinkertainen kovarianssin inflaatiomenetelmä.
 • Joro, Sauli (Helsingin yliopistoUniversity of HelsinkiHelsingfors universitet, 2004)
 • Moilanen, Joonas (2012)
  Kasvavan kaupungistumisen johdosta kaupunki-ilmaston tutkiminen on kasvanut selvästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yleisimmin tunnettu kaupungistumisen aiheuttama ilmiö on lämpösaarekeilmiö, jossa yöaikaan kaupungin ilmanlämpötila pysyttelee selvästi ympäröiviä maaseutuja korkeammalla. Tämä ja monet muut kaupungissa koetut ilmiöt ovat ihmisen aiheuttamia ja siksi on tärkeää selvittää, miten kasvava kaupungistuminen tulee jatkossa vaikuttamaan meidän jokapäiväiseen elämään, terveyteen ja ympäristöömme. Helsingin Kumpulassa sijaitseva SMEAR III (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relationships) kaupunkimittausasema sai syyskuussa 2010 uuden mittauspisteen Helsingin keskustaan Hotelli Tornin huipulle, missä mitataan mm. turbulenttista latentin ja havaittavan lämmön vuota. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kaupunkialueen energiatasapainoa Helsingin keskustassa Tornissa tehtävien mittauksien avulla, sekä perehdytään energiatasapainon mallintamiseen yhdellä maailman pohjoisimmista kaupunkimittausasemista. Tutkielmassa käytetään mittauksia, jotka kattavat kokonaisen vuoden marraskuusta 2010 lokakuuhun 2011. Mitattuja lämmön turbulenttisia voita verrataan Surface Urban Energy and Water Balance Scheme -mallilla (SUEWS) mallinnettuihin voihin. Tarkoitus on selvittää sitä, kuinka hyvin malli toimii Helsingin keskustan hyvin tiheään rakennetulla kaupunkialueella. SUEWS:n lisäksi työssä käytetään Kormannin ja Meixnerin lähdealuemallia, jolla saadaan lasketuksi arvio mitattujen voiden lähdealueista. Saatujen tuloksien mukaan Helsingin keskustassa havaittavan lämmön vuo on monta kertaa latentin lämmön vuota suurempaa. Mallinnettaessa energiatasapainon komponentteja SUEWS-mallilla havaittavan lämmön vuon arvot olivat melko lähellä mitattuja arvoja, mutta latentin lämmön vuon tapauksessa mallinnetut arvot olivat liian pieniä. Ongelmia aiheutti saatavilla olevan energian ja kosteuden liian vähäinen määrä, jotka johtuivat mm. mallinnuksessa käytetystä liian suuresta albedosta ja maankäytön aineiston karkeasta resoluutiosta. Antropogeenisen lämmön vuon määrä Helsingissä oli mallinnuksen mukaan noin 20-50 W m-2:llä, joka vastaa lauhkean vyöhykkeen kaupunkien keskiarvoja. Varastotermin käyttäytyminen oli oikeanlaista, jossa päivällä energiaa sitoutuu rakenteisiin ja yöllä sitä vapautuu ilmaan turbulenttisina voina. Yhteenlasketut energian lähdetermit eivät kuitenkaan olleet tarpeeksi isoja, joka kävi hyvin selväksi energiatasapainosuhteen avulla tehdystä vertailusta, jossa suhteeksi saatiin 1,26.
 • Tiira, Jussi (2016)
  Naturally occurring snowflakes represent a variety of shapes, sizes, fall velocities and degrees of riming, which makes their representation challenging in numerical models and remote sensing retrievals. In this study measurements collected during winters 2013/2014 and 2014/2015 at the University of Helsinki measurement station in Hyytiälä are used to investigate connections between ensemble mean snow density, particle fall velocity and parameters of the particle size distribution (PSD). A new generation video imager, the Particle Imaging Package (PIP), was employed for this study. The simple open structure, robust design, easy maintenance and low cost of the instrument make it attractive for studying winter precipitation microphysics. The density of snow is derived from measurements of particle fall velocity and PSD, provided by the PIP, and weighing gauge measurements of liquid water equivalent precipitation rate. Validity of the retrieved density values is checked against snow depth measurements. The results show that a single camera video imager such as the PIP can succesfully be utilized for such studies. A relation retrieved for the ensemble mean snow density and median volume diameter is in general agreement with previous studies, but it is observed to vary significantly from one winter to the other. From these observations, characteristic mass-dimensional relations of snow are retrieved. For snow rates more than 0.2 mm/h, a correlation between the intercept parameter of normalized gamma PSD and median volume diameter was observed.
 • Peräkylä, Otso (2016)
  Aerosolihiukkaset vaikuttavat maapallon ilmastoon pääosin viilentävästi. Niiden syntyprosessit ovat kuitenkin vielä osittain hämärän peitossa. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hapetustuotteiden tiedetään vaikuttavan hiukkasten kasvuun ilmaston kannalta merkityksellisen kokoisiksi. On myös mahdollista että jotkut hapetustuotteista voivat muodostaa kokonaan uusia hiukkasia. Hapetustuotteista tehokkaimpia hiukkasten muodostuksessa ovat niin sanotut erittäin heikosti haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eli ELVOC-yhdisteet. Niiden muodostuminen on havaittu vasta hiljattain, mutta ne ovat hyvin tärkeässä roolissa hiukkasten muodostuksen kannalta. ELVOC-yhdisteitä syntyy muun muassa monoterpeenien, kuten alfa-pineenin, hapetuksessa. Niiden oletetaan syntyvät hapetusreaktioissa muodostuvien RO2-radikaalien itsehapetuksen tuloksena. Näin ollen yhdisteiden syntyyn vaikuttaa se, miten RO2-radikaalit terminoituvat ja muodostavat suljetun kuoren yhdisteitä. Pyrin tutkielmassani selvittämään, miten eri hapettimet ja RO2-radikaalien terminaatiotavat vaikuttavat ELVOC-yhdisteiden muodostukseen. Mittasin ELVOC-muodostusta PNNL:n ympäristökammiossa nitraatti-CI-APi-TOF-massaspektrometrillä. Tutkin eri olosuhteissa muodostuneista ELVOC-monomeereistä ja -dimeereistä mitattua signaalia. Tämän lisäksi analysoin monomeerispektrejä tarkemmin, tutkien muun muassa tuotteiden hapetuksen tasoa. Kokeissa havaitsin, että otsonihapetus synnyttää odotetusti ELVOC-yhdisteitä OH-hapetusta tehokkaammin. Kammiossa syntyi huomattava määrä suhteellisen vähän hapettuneita tuotteita, joita ei olla havaittu aiemmissa kammiokokeissa. Niitä on kuitenkin havaittu kenttämittauksissa, ja ne syntyvät luultavasti HO2-radikaalien terminoidessa RO2-radikaalit ennen kuin ne saavuttavat korkean happi-hiili-suhteen. Näin HO2-radikaali voisi vähentää hyvin hapettuneiden yhdisteiden tuottoa. ELVOC-yhdisteet vaikuttivat hapettuvan pidemmälle, kun kammioon lisättiin typen oksideja. ELVOC-dimeerien muodostus myös väheni odotettua vähemmän typen oksidien vaikutuksesta. Voikin olla, että pieninä pitoisuuksina NO-radikaalit RO2-radikaalien terminoimisen sijasta muodostavat niistä RO-radikaaleja ja tätä kautta edistävät niiden hapetusta. Kokonaisuutena tutkimus onnistui tavoitteissaan. Havaituista hapetustuotteista valtaosan synty kyettiin selittämään aiemmassa tutkimuksessa kuvatuilla mekanismeilla. Joidenkin tuotteiden syntytapa jäi kuitenkin mysteeriksi. Näin ollen myös jatkotutkimukselle jäi paljon tilaa.
 • Ukkonen, Peter (2015)
  While numerical weather forecasts have improved dramatically in recent decades, forecasting severe weather events remains a great challenge due to models being unable to resolve convection explicitly. Forecasters commonly utilize large-scale convective parameters derived from atmospheric soundings to assess whether the atmosphere has the potential to develop convective storms. These parameters are able to describe the environments in which thunderstorms occur but relate to actual thunderstorm events only probabilistically. Roine (2001) used atmospheric soundings and thunderstorm observations to assess which from a variety of stability indices were most successful in predicting thunderstorms in Finland, and found that Surface Lifted Index, CAPE and the Showalter index were most skillful based on the data set in question. This study aims to extend the assessment of thunderstorm predictors to atmospheric reanalyses, by utilising model pseudo-soundings. Reanalyses such as ERA-Interim use sophisticated data assimilation schemes to reconstruct past atmospheric conditions from historical observational data. In addition to a large sample size, this approach enables examining the use of other large-scale model parameters, which are hypothesized to be associated with convective initiation, as supplemental forecast parameters. Using lightning location data and ERA-Interim reanalysis fields for Finnish summers between 2002 and 2013, it is found that the Lifted Index (LI) based on the most unstable parcel in the lowest 300 hPa has the highest forecast skill among traditional stability indices. By combining this index with the dew point depression at 700 hPa and low-level vertical shear, its performance can be further slightly increased. Moreover, vertically integrated mass flux convergence between the surface and 500 hPa calculated from the ERA-I convergence seems to have high association with thunderstorm occurrence when used as a supplementary parameter. Finally, artificial neural networks (ANN) were developed for predicting thunderstorm occurrence, and their forecast skill compared to that of stability indices. The best ANN found, utilizing 11 parameters as input, clearly outperformed the best stability indices in a skill score test; achieving a True Skill Score of 0.69 compared to 0.61 with the most unstable Lifted Index. The results suggest that ANNs, due to their inherent nonlinearity, represent a promising tool for forecasting of deep, moist convection.
 • Laurila, Terhi (2016)
  An intense storm named Mauri swept over Lapland, Finland on the 22nd of September 1982 causing 3 Mm3 forest damage and two fatalities. There were thoughts that Mauri originated from a category 4 hurricane Debby but the linkage between Debby and Mauri and their connection to climatic conditions have not been investigated before. In this thesis, a climatic overview of September 1982 in comparison to 1981-2010 Septembers is provided. The calculations are based on ERA-Interim reanalysis data produced by European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. The track of the storm is determined from ERA-Interim data from the time Debby occurred until Mauri crossed Finland. The evolution of Debby is also presented with the storm track data by National Oceanic and Atmospheric Administration to comparison. Extratropical transition (ET) and phase diagram of Debby and the synoptic evolution of Mauri are examined. ET is defined to start when the cyclone loses a symmetric hurricane eye feature to form asymmetric fronts, and ET is completed when the warm core of the storm turns cold. A comparison between Mauri and two other intense storms that have affected Europe is briefly presented. It was discovered, that Debby completed ET before rapidly crossing the North Atlantic. However, near the UK ex-Debby started to lose its cold core and asymmetric structure typical to an extratropical cyclone. Ex-Debby phased back to warm cored while crossing Sweden, and at the same time it was rapidly deepening up to 27 hPa in 24 hours defining the storm as a meteorological bomb. Ex-Debby developed a frontal structure along a pre-existing cold front before hitting Lapland. It merged with the pre-existing low pressure center from the Norwegian Sea and proceeded right ahead of an upper trough, a region for cyclogenesis. These made the storm, now named Mauri, more intense as it crossed Lapland, and led to 30 m/s winds based on Finnish Meteorological Institute. Meanwhile, an occluded bent-back front approached Mauri, wrapped around the storm trapping the warmer air inside it and formed a warm seclusion. Due to that, Mauri regained the symmetric structure before reaching the Barents Sea. Examining the climatic aspect, positive surface pressure and temperature anomalies over central Europe caused the jet stream to shift northward. Also, positive NAO and AO phases changed the storm track in general to higher latitudes. Hence, climatic conditions favoured the storm track to move more north. The results of this thesis suggested that Mauri was the remnant of a hurricane Debby. It was shown that ERA-Interim was successful in locating the evolution of a cyclone and analysing its structure whereas it underestimated the surface pressure and wind speed values. Future work is still needed, for instance comparing these results to different reanalyses and collecting a statistic examination of hurricane originated storms in Europe, in order to adapt these methods and climatic indicators to future cases and storm predictions.