Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "SAFe"

Sort by: Order: Results:

  • Räsänen, Hannele (2020)
    Nowadays, with the influence of global economy large corporations use global software development to utilise advantages of geographically decentralised organisations and global outsourced software development. Through distributed organisations the work can be done around the clock. Global software development is impacted by three distance dimensions: time distance, geographical distance, and socio-cultural distance, which all bring some challenges. At the same time agile way of working has become more and more popular method in software development. As agile practises are created for co-located teams there is a demand for having working online solutions for communication and collaboration in distributed teams. Corporations use scaled agile way of working to support software develop-ment of large initiatives and projects. Scaled Agile Framework (SAFe) is the most popular among the scaled agile methods. This thesis was conducted as a case study in a multinational corporation. Objective of the case study was to research effectiveness of scaled agile methodology SAFe on communication and collaboration in teams and agile release trains. The case study included two parts: a web-survey and interviews. The results of the analyses of the case study support findings from the literature in the field. The results indicate the importance of communication and collaboration in agile practices and the significance of the online tools that support it.
  • Maaranniitty, Saija (2020)
    Agile software development promotes self-organizing teams, close collaboration with client and team members, short iterative development cycles, response to changing requirements and continuous feedback. Originally agile methods were developed for small teams. As large organisations had a need for agile software development methods supporting several teams and collaboration between them, scaled agile development methods were developed. They promise increased productivity and quality, higher customer engagement and alignment between all levels of the enterprise. This thesis focuses on the software developers perceptions on team performance in Scaled Agile environment. More specifically this thesis studies how team performance is perceived to be impacted in organization that has adopted Scaled Agile Framework (SAFE). The study was designed to acquire descriptive knowledge through empirical studies. This thesis is based on an investigation of a single case company based in Finland. The data for analysis was collected from semi-structured interviews with 5 experienced developers. The findings show that several factors impact software developers team performance experience. By investigating the point of view of practitioners, we observed that team performance is a concept that evolves over time and is prone to be influenced by surrounding environment. This understanding can be used to adjust software development method related practices and organizational factors. This study provides pieces of advice on what kind of practices support or hamper team performance and how to improve them.
  • Kostamo, Pauli (2020)
    Ketterät menetelmät ja Lean-menetelmät ovat nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä useiden käyttäjätutkimusten perusteella käytetyimpiä tapoja kehittää ohjelmistoja. Ketteriä ja Lean menetelmiä on kehitetty jo pitkään, mutta niiden suosion kasvu on ollut suurinta 2000-luvun alun jälkeen. Alun perin ketterät ja Lean -menetelmät olivat pienille paikallisille tiimeille suunniteltuja. Niiden osoittauduttua perinteisiä menetelmiä toimivimmiksi, niistä on pyritty luomaan malleja myös suurille hajautetuille organisaatioille, joissa useat tiimit toimivat synkronoidusti. Tässä tutkielmassa selvitetään puolistrukturoiduista teemahaastatteluista tehdyn kvalitatiivisen analyysin avulla kahden samassa korporaatiossa toimivan ohjelmistokehitystiimin toimintaa. Tiimien rakenne on keskenään erilainen. Toinen tiimeistä käyttää Scaled Agile Framework (SAFe) -ohjelmistokehityskehystä korporaation pääbrändin alaisuudessa yhdessä useamman tiimin kanssa. Toinen tiimi taas työskentelee oman brändinsä alaisuudessa käyttäen hyvin vapaata Scrum/ Kanban tyylistä ohjelmistokehitysmenetelmää. Tutkielmassa selvitetään yhtäläisyyksiä ja eroja näiden tiimien toimintatavoista, sekä selvitetään, onko tiimeillä käsite-eroja ketterästä kehittämisestä. Tutkielmassa selvitetään myös kuinka tiimit kokevat hajautetun tiimin kanssa toiminnan vaikuttavan työntekoonsa. Tutkimuksessa pyritään myös löytämään mahdollisia syitä suurille yrityksille suunnatun SAFe:n ketterän kehityksen mallin toteuttamisen haasteisiin vertaamalla muiden tutkimusten tuloksia haastatellun SAFe-tiimin kokemuksiin. Tutkimustulosten pohjalta pyritään löytämäänkeinoja kehittää ja tehostaa yrityksen ohjelmistokehityskulttuuria. Tutkimuksessa ilmenee tiimien organisaatiorakenteen eroavan huomattavasti toisistaan. Tiimeillä havaitaan olevan käsite-eroja ketterän kehittämisen periaatteesta, jossa muuttuviin vaatimuksiin reagoidaan nopeasti. SAFe-tiimi on havainnut organisaatiossaan olevan muutosvastarintaa, eivätkä kaikki osastot ole sitoutuneet käyttämään SAFe-mallia. Sama havainto on tehty useissa muissakin tutkimuksissa. Scrum-tiimin mukaan kahden viikon sprinttisykli on liian pitkä ollakseen ketterää kehittämistä. Analyysissä havaitaan hajautetun tiimin toiminnan vaativan erityisjärjestelyitä toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering Software creation and management Software development process management Software development methods Agile software development