Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "vaatimusmäärittely"

Sort by: Order: Results:

  • Louhiranta, Juha (2020)
    Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee vaatimusmäärittelyä ketteriä menetelmiä hyödyntävissä ohjelmistoprojekteissa. Tavoitteena on selvittää, miten ohjelmiston vaatimukset muodostuvat ketterien menetelmien avulla ja millaisia vaikutuksia niillä on vaatimusmäärittelyprosessiin. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, millaisia hyötyjä ketterillä menetelmillä voidaan saavuttaa vaatimusmäärittelyssä ja minkälaisia ongelmia ne saattavat aiheuttaa ohjelmistoprojektin eri vaiheissa. Tutkielmassa myös etsitään eroja ketterien menetelmien ja ketterän vaatimusmäärittelyprosessin sekä perinteisten menetelmien välillä. Tutkielman tapaustutkimuksen kohteena on Helsingin yliopiston Software Factory -kurssi, jonka aikana toteutettiin asiakasprojekti sulautettua internet-videopuhelujärjestelmää kehittävälle startup-yritykselle. Tapaustutkimuksessa selvitettiin, voidaanko ketterälle vaatimusmäärittelylle tutkimuskirjallisuudessa raportoituja hyötyjä sekä siihen liittyviä haasteita havaita ketterällä menetelmällä toteutettavassa ohjelmistoprojektissa. Tapaustutkimuksen avulla voitiin empiirisesti havaita kaikki vaatimusmäärittelyn hyödyt sekä yksi epätarkkoihin työmääräarvioihin liittyvä haaste. Tästä voidaan päätellä, että hyötyjen saavuttaminen on mahdollista pienellä tiimillä toteutettavassa asiakasprojektissa, jossa ei ole etukäteen tarkasti määriteltyjä ohjelmiston vaatimuksia. Toisaalta haasteitakin voidaan kohdata jo hyvin lyhyessä ajassa, vaikka rakennettaisiin pientä ja yksinkertaista sovellusta.
  • Mattila, Teemu (2020)
    Vaatimusmäärittely on eräs tärkeistä ohjelmistokehityksen alkuvaiheen työvaiheista. Kun tietojärjestelmän toteuttaminen tai jatkokehitys on päätetty aloittaa, on seuraavana vaiheena tyypillisesti tarve tunnistaa ja dokumentoida tietojärjestelmän vaatimukset eli järjestelmän erilaiset ominaisuudet ja toiminnot. Tässä vaatimusmäärittelyssä koko tietojärjestelmä tulisi kuvata niin hyvin, että sen perusteella tietojärjestelmä voidaan suunnitella ja toteuttaa. Ohjelmistojen kehitystavat ovat muuttuneet vuosien varrella alkaen lineaarisesta vesiputousmallisesta kehitystyöstä erilaisiin ketteriin menetelmiin ja edelleen jatkuvan kehityksen toimintatapoihin. Samalla vaatimusten keräämiseen ja kartoitukseen ja koko vaatimusmäärittelyyn on kehittynyt useita menetelmiä 1970-luvulta alkaen. Vaikka menetelmät ovat pääosin erilaisia, on niissä osin myös yhteisiä piirteitä. Kun ohjelmistokehityksessä aloitetaan vaatimusmäärittelyvaihe, pitää vaatimusmäärittelyn suorittamiseen valita jokin toteutustapa. Tämän tutkielman ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli löytää ja kuvailla yleisimmät käytössä olevat vaatimusmäärittelyjen toteutustavat vuosina 1970-2020. Toisena kysymyksenä oli kuvailla sitä, miten vaatimusmäärittely on muuttunut samalla aikavälillä. Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys oli, voidaanko ensimmäiseen kysymykseen vastauksena löydettyjä vaatimusmäärittelyn toteutustapoja vertailla keskenään. Tutkielmassa etsittiin vastauksia näihin kysymyksiin integroivan kirjallisuuskatsauksen rakennetta käyttäen. Käymällä läpi aihepiirin monipuolista tutkimusta kysymyksiin löydettiin kattavat vastaukset.