Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "zero trust"

Sort by: Order: Results:

  • Määttä, Perttu (2024)
    Zero Trust -turvallisuusmalli uudistaa tietoverkkojen tietoturva-ajattelua lähtemällä oletukses- ta, ettei mikään tietoverkon vyöhyke ole itsessään turvallinen. Tällöin myös luotettujen verk- kojen sisäisiä tietoliikenneyhteyksiä on tarkasteltava kriittisesti, ja ne on sisällytettävä harkin- nanvaraisen ja minimioikeuksiin perustuvan pääsynhallinnan piiriin. Käsite mikrosegmentointi on ymmärrettävä suhteessa verkon segmentointiin eli sen jakamiseen vyöhykkeisiin. Mikrosegmentti on niin mikroskooppinen vyöhyke, että se on enää yhden isän- täkoneen kokoinen. Mikrosegmentoinnissa jokainen tietoliikenneyhteys, myös kahden saman lähiverkon isäntäkoneen välinen, ylittää vyöhykerajan ja on pääsynvalvonnan alainen. Tässä työssä tutkitaan, että jos virtuaalisesta tietokoneluokasta Zero Trust -mallin mukaisesti sallitaan vain tunnetut yhteydet käyttämällä tähän mikrosegmentoivaa palomuuria, niin kuinka paljon tämä vähentää lähiverkon liikennettä ja estetäänkö samalla jotain olennaista? Teoriaosuudessa esitellään tietoliikenteen perusteet, Defense in Depth ja Zero Trust -käsitteet, palomuurien toimintaperiaatteet, tietokoneiden virtualisointi sekä datakeskusverkkojen toteu- tustapoja. Empiirisessä osuudessa analysoidaan lähiverkon sisäistä liikennettä Helsingin yliopiston etä- työpöytäympäristöstä, jota voi ajatella virtuaalisena etäkäytettävänä tietokoneluokkana. Etä- työpöytäympäristöstä syntyviä lateraalisia yhteyksiä analysoidaan kvantitatiivisesti vertaillen liikennemääriä täsmä-, ryhmä- ja yleislähetysluokissa sekä kvalitatiivisesti tarkastelemalla oh- jelmistoja näiden yhteyksien taustalla. Samalla etsitään vastausta kysymyksiin: mikä tarkoitus näillä yhteyksillä on ja ovatko ne tarpeellisia virtuaalisessa tietokoneluokassa. Tarpeettomien yhteyksien suodattamista pohditaan myös energiansäästön näkökulmasta.