Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Förvaltningsrätt"

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Lasse (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Riittävien terveyspalvelujen järjestäminen on julkisen vallan perustuslakiin palautuva velvollisuus, jota tarkennetaan tavallisella lainsäädännöllä. Yleisesti ottaen hallinnon tehtävissä on enenevissä määrin kysymys erilaisten julkisten palvelujen tuotannosta. Näitä palveluita on toisaalta jo pitkään annettu sopimuksin yksityisen hoidettavaksi. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslakiin säädettiin uusi 124 §, jolla pyritään varmistamaan oikeusvaltiollisten periaatteiden noudattaminen annettaessa julkisia hallintotehtäviä muulle kuin viranomaiselle. Tutkin somaattista terveydenhuoltoa julkisena hallintotehtävänä. Erityisesti tarkastelen sitä, käytetäänkö somaattisessa terveydenhuollossa julkista valtaa ja jos käytetään, onko julkisen vallan käyttö merkittävää. Tutkimus rajautuu pääosin koskemaan potilaan hoitoprosessin osia; hoitoon ottamista, hoitopäätöksiä ja hoitotoimenpiteitä. On esitetty, että terveyspalveluiden osalta ainoastaan järjestämisvelvollisuuteen liittyvä hallinnollinen päätöksenteko olisi luettavissa julkiseksi hallintotehtäväksi, kun taas palvelujen tuottaminen olisi kokonaisuudessaan julkisen hallintotehtävän käsitteen ulkopuolella. Laajemmassa tulkinnassa esimerkiksi hoitoon ottaminen ja muut hoitopäätökset olisivat julkisia hallintotehtäviä, mutta varsinaiset hoitotoimenpiteet eivät. Somaattisella terveydenhuollolla on kuitenkin niin kiinteä yhteys lakien toimeenpanoon ja yksilön oikeuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon, että se tulisi kokonaisuudessaan katsoa julkiseksi hallintotehtäväksi. Potilaan hoitoon ottaminen sekä hoitopäätökset ovat lakiin perustuvia lääkärin päätöksiä, joilla päätetään yksilön oikeudesta tai edusta. Kyseisillä päätöksillä on myös merkittäviä perusoikeuskytkentöjä. Päätökset ovat osa lääkärin kliinistä autonomiaa, joten potilaalla ei ole esimerkiksi oikeutta vaatia tiettyä hoitoa. Erityisesti hoitoon ottamiseen liittyy priorisoinnin kautta muiden terveydenhoidon kannalta olennaisten perusoikeuksien lisäksi yhdenvertaisuusperiaate ja syrjinnän kielto. Hoitoprosessin aikana julkisessa terveydenhuollossa tehtävät lakiin perustuvat päätökset täyttävät siis julkisen vallan käytön tunnusmerkistön. Potilaan itsemääräämisoikeuden on kuitenkin katsottu poistavan näistä päätöksistä julkisen vallan käytön näkökulmasta olennaisen yksipuolisuuden elementin. Somaattisessa terveydenhuollossa hoidetaan säännönmukaisesti potilaita, jotka eivät pysty oikeudellisesti pätevällä tavalla antamaan suostumustaan hoitoon. Jo päätöstä siitä, ettei potilas ole kykenevä käyttämään itsemääräämisoikeuttaan, voidaan pitää merkittävänä perusoikeuksia koskevana vallankäyttönä. Erityisesti, jos potilasta hoidetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9.4 §:n nojalla, jolloin edustajan ja läheisten suostumusta ei tietyin edellytyksin tarvita, päätöksenteko perustuu laajemmin lääkärin kliiniseen autonomiaan ja näin ollen päätöksen yksipuolisuus korostuu. Somaattisen potilaan hoidossa käytetään merkittävää julkista valtaa silloin, kun potilaan somaattista sairautta on mahdollista hoitaa tahdosta riippumatta terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvan toimivallan nojalla. Rajoitustoimenpiteiden käytöstä somaattisessa terveydenhuollossa ei ole säädöksiä potilaslaissa. Rajoitustoimenpiteiden oikeuttamisperusteeksi on katsottu rikosoikeudellinen pakkotila esimerkiksi silloin, kun ne ovat välttämättömiä potilaan terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Rajoitustoimenpiteet tarkoittavat olennaista puuttumista potilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja ne saattavat liittyä samaan perusoikeuteen sisältyvään pakolla tehtävien lääketieteellisten toimenpiteiden kieltoon. Todennäköisesti rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan juuri sellaisten potilaiden kohdalla, jotka eivät pysty päättämään hoidostaan. Näin ollen tällaisten potilaiden hoitoon liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, joten tällaisen potilaan hoitoon ottamisesta ja hoidosta päättäminen tulee tehdä virkasuhteessa.
 • Taskinen, Eija (2012)
  Tutkielmassani tarkastelen julkisten hankintojen lainsäädännön uudistamista Euroopan Unionin antaman oikeussuojadirektiivin (2007/66/EY) periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantaminen oikeussuojakeinoja ja seuraamusjärjestelmää kehittämällä. Pyrin vastaamaan kysymyksiin siitä, miten muutokset on Suomessa toteutettu, näkyvätkö ne oikeuskäytännössä, miten muutoksiin on suhtauduttu ja onko hankintalainsäädännön vastainen käyttäytyminen vähentynyt. Hankintalainsäädäntö on Suomessa suhteellisen nuorta. Vasta Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen 1994 säädettiin laki julkisista hankinnoista ja sen nojalla annetut asetukset. Tavoitteena oli turvata hankintojen kilpailuttamisen ja tarjousmenettelyyn osallistuvien avoin ja syrjimätön kohtelu. Hankinnoissa tulee noudattaa Euroopan unionin perussopimuksia ja niiden keskeisiä periaatteita. Avoimuuden periaate edellyttää riittävää tiedotusta kilpailun aikaansaamiseksi. Syrjimättömyyden periaatteella tavoitellaan ehdokkaille ja tarjoajille samanlaisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun sijaintipaikasta ja kansallisuudesta riippumatta. Oikeussuojadirektiivin keskeisinä tavoitteina olivat nopeat ja tehokkaat oikeussuojakeinot sekä suorahankintojen avoimuuden parantaminen. Käsittely markkinaoikeudessa oli ruuhkautunut ja käsittelyajat olivat liian pitkiä. Myös näihin epäkohtiin tavoiteltiin muutosta. Lakiuudistuksessa säädettiin avoimuuden parantamiseksi suorahankintojen vapaaehtoisesta ilmoittamisesta. Tehokkuuden lisäämiseksi otettiin käyttöön uusi oikeussuojakeino, hankintaoikaisu, jolla hankintayksikkö itse voi poistaa virheellisen päätöksen. Markkinaoikeuden käyttöön säädettiin uusia seuraamuksia: tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen. Reaalikeinojen käytön mahdollistamiseksi ja tehokkuuden toteutumiseksi säädettiin pakollisesta odotusajasta ja automaattisesta suspensiosta. Markkinaoikeuden tehokkuuden lisäämiseksi säädettiin joustavampia tuomarikokoonpanoja. Erityisen onnistuneeksi uudistukseksi tehokkuuden kannalta totesin hankintaoikaisun. Avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita toteuttavat suorahankintojen ilmoittaminen, odotusaikasäännökset ja hankintapäätöksen perusteleminen. Hankintayksiköt ja tarjoajat pitävät hankintalainsäädäntöä edelleen monimutkaisena ja markkinaoikeuden käsittelyaikoja pitkinä. Hyvänä nähdään täsmennykset koskien valituksen kohdetta ja päätösten perustelemista. Mielestäni tavoitteiden toteutumiseksi käytännössä hankintayksiköiden tulee panostaa hankintaosaamiseen ja niiden tulee toimia avoimesti kaikessa tiedottamisessa ja syrjimättömästi hankintapäätöksiä tehdessä ja niiden perusteluissa.
 • Seppänen, Jaakko (2019)
  Valtiolla on merkittävä rooli yhteiskunnallisten tietovarantojen haltijana 2000-luvun informaatioyhteiskunnassa. Viranomaisen hallussa olevien tietojen osalta erityislaatuista on se, että niihin kohdistuu perustuslaillinen julkisuusperiaate. Toisaalta viranomaisten hallussa oleviin tietovarantoihin sisältyy myös runsaasti erilaisia henkilöitä koskevia tietoja. Henkilötietojen perusoikeussuojaan on ryhdytty informaatioteknologian nopean kehityksen myötä kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. Samalla kehitys on tuottanut uudenlaisia tulkinta- ja punnintaongelmia etenkin tilanteisiin, joissa kyse on sellaisten henkilötietojen luovuttamisesta, jotka ovat julkisuuslainsäädännön perusteella julkisia. Tutkielmassa selvitetään, mitä edellytyksiä tai rajoituksia henkilötietojen suoja voi asettaa oikeudelle saada julkisia henkilötietoja viranomaisilta yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella. Kysymyksen oikeusdogmaattinen tarkastelu aloitetaan julkisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä perusoikeuksista ja niiden yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Keskeinen havainto on se, että kotimaisissa oikeuslähteissä henkilötietojen suoja on perinteisesti hahmotettu ennen kaikkea yksityiselämää turvaavaksi perusoikeudeksi. Sen sijaan Euroopan unionin oikeudessa henkilötietojen suoja on saanut vahvemmin myös sellaista itsenäistä sisältöä, joka ei ole suoraan palautettavissa yksityiselämän suojaan. Oikeusjärjestelmien välisten doktriinierojen todetaan johtaneen keskenään ristiriitaisiin arviointeihin siitä, miten henkilötietojen suojaan liittyvät näkökohdat tulisi huomioida julkisten henkilötietojen luovuttamistilanteissa. Tutkimuksessa keskeiseksi väitteeksi muodostuu se, että viimeistään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 sovellettavaksi tulemisen myötä julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan yhteensovittaminen edellyttää entistä suurempaa tilanneherkkyyttä. Henkilötietojen suojaa koskevat säännökset edellyttävät yksityiselämän ohella myös muiden rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamista. Henkilötietojen suojan osalta tilanneherkempiä punnintakriteerejä pyritään muotoilemaan tutkimuksessa muun muassa tietosuojan kynnysteoriaa koskevien teoretisointien ja tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen riskiarvioinnin periaatteiden pohjalta. Toisaalta huomioidaan sekin, että myös julkisuusperiaatteen osalta on ilmennyt tarvetta argumentoida tilanneherkemmin sillä, kuinka keskeisesti henkilötietojen luovuttaminen liittyy julkisuusperiaatteen tarkoituksen toteutumiseen. Lakitasoisesti julkisten henkilötietojen luovuttamista säännellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 ja 16 §:ssä. Tietojen luovuttamisedellytysten tarkastelu jäsennetään tutkimuksessa viiteen osa-alueeseen, joita ovat 1) henkilötiedon ja 2) viranomaisen henkilörekisterin käsitteet, 3) tietojen hakemisen ja antamisen käsitteelliset erot, 4) tietojen antamistapa ja 5) tietojen käyttötarkoitus. Jokaiseen osa-alueeseen havaitaan liittyvän merkityksellisiä tulkintakysymyksiä arvioitaessa sitä, millä edellytyksin viranomainen voi luovuttaa julkisia henkilötietoja. Tutkimuksessa esitetään, että teknologian ja lainsäädännön kehityksen myötä erottelut sen suhteen, onko kyse henkilön yksityiseen vai julkiseen rooliin liittyvistä henkilötiedosta tai sisältyvätkö tiedot henkilörekisteriin vai eivät, ovat menettäneet merkitystään. Merkitykselliseksi arviointikriteeriksi muodostuu sen sijaan se, tulkitaanko kyseen olevan pelkästään yksittäisten henkilötietojen luovuttamisesta vai sellaisesta useiden henkilötietojen luovuttamisesta, johon julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädettyjen henkilötietojen suojaa koskevien erityisedellytysten on tarkoitettu soveltuvan. Lisäksi mainittujen erityisedellytysten huomioidaan soveltuvan lähtökohtaisesti vain tilanteisiin, joissa tietoja ollaan luovuttamassa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa. Sen sijaan julkisten henkilötietojen kertomista suullisesti tai niiden antamista viranomaisen luona nähtäväksi taikka jäljennettäväksi ei ole rajoitettu julkisuuslainsäädännössä. Mikäli kyse on useiden henkilötietojen luovuttamisesta kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, merkitykselliseksi arviointikriteeriksi muodostuu etenkin tietojen käyttötarkoitus: käyttötarkoituksen ja käsittelyn tulee joko täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset, tai käyttötarkoituksen tulee jäädä kokonaan tai osittain tietosuojalainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Mainittuja säännöksiä arvioidaan tutkimuksen viimeisessä luvussa de lege ferenda -näkökulmasta. Huomiota kiinnitetään erityisesti julkisuuslainsäädännössä omaksuttujen sääntelyratkaisujen vanhentuneisuuteen ja korostetaan tarvetta sääntelylle, jossa tunnustettaisiin nykyistä avoimemmin perusoikeuksien välisen tapauskohtaisen punninnan välttämättömyys.
 • Lohi, Santeri (2020)
  Kunnallisella itsehallinnolla on Suomessa yli 100 vuotiset juuret ja se nauttii vahvaa perustuslain suojaa. Itsehallintoon liittyy keskeisesti demokraattisesti valittujen valtuustojen toiminta. Kunnallinen itsehallinto pohjautuu luottamushenkilöorganisaation legitimiteetin varaan. Luottamushenkilöt käyttävät kunnissa ylintä, kuntalaisten heille delegoimaa päätösvaltaa. Julkisen vallan käyttöön liittyy keskeisesti myös vastuu ja sen oikeudelliset reunaehdot, minkä takia luottamushenkilöiltä voidaan edellyttää tiettyjä toimintavelvoitteita. Luottamushenkilöiden pidättäminen luottamustehtävästään on käytännössä toimintavapauden rajoitus, joka kytkeytyy perustuslaissa taattuun kunnalliseen itsehallintoon sekä kansanvaltaisuuteen. Kuntalainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2015. Viime vuosina valtiovalta on havahtunut siihen, että sillä ei ole riittäviä toimivaltuuksia varmistaa kunnallisen päätöksenteon toteutumista ja luotettavuuden turvaamista tilanteessa, jossa kun-nan omat valvontatoimet eivät ole riittäviä. Tämän jälkeen lainsäädäntöä on täsmennetty luottamushenkilöiden pidättämistä koskevan sääntelyn ja poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevien kuntien osalta vuonna 2017. Tutkielma on lain-opillinen ja siinä pyritään systematisoimaan ja analysoimaan, minkä oikeudellisten edellytysten vallitessa kunnallinen luotta-mushenkilö voidaan pidättää luottamustehtävästään. Aineistona on hyödynnetty voimassa olevaa lainsäädäntöä, oikeuskirjalli-suutta, lakien esitöitä sekä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä. Kunnallisia luottamushenkilöitä ja heidän asemaansa on tutkittu verrattain vähän. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kunnallisia luottamushenkilöitä koskeva lainsäädäntö mahdollistaa luottamushenkilöiden tehtävästään pidättämisen ja siten kunnallisen päätöksenteon turvaamisen sellaisissa tilanteissa, joissa luottamushenkilön voidaan selkeästi katsoa syyllistyneen velvollisuuksiensa laiminlyönteihin. Nykykäytännön valossa kuntien harkintavalta on laajaa ja voi johtaa tilanteisiin, joissa poliittiset intressit ajavat oikeudellisten perusteiden ohi. Tällöin voidaan katsoa, että vaikka nykylainsäädäntö mahdollistaisi tehtävästä pidättämisen, ei sääntelyn taustalla oleva tavoite kuitenkaan varmuudella toteudu. Sääntelyä olisikin järkevää tarkistaa siten, että lainsäädännössä määriteltäisiin eksplisiittisemmin sellaiset tilanteet, joissa kunnilla on aina velvollisuus pidättää luottamushenkilö tehtävästään päätöksenteon luotettavuuden turvaamiseksi.
 • Pöntinen, Saija (2015)
  Viranhaltijat hoitavat kunnissa julkista valtaa sisältäviä tehtäviä. Viranhaltijoilla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, ja näiden oikeuksien toteutumisesta ja asetettujen velvoitteiden laillisuudesta voidaan varmistua oikeusturvakeinojen avulla. Oikeusturva suojaa viranhaltijan asemaa suhteessa työnantajaviranomaiseen ja varmistaa, että viranhaltija voi hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti. Oikeusturva on sekä ihmis- että perusoikeus. Tässä tutkimusmenetelmiltään lainopillisessa työssä selvitetään sitä, miten kunnallisen viranhaltijan oikeusturva toteutuu virkasuhteen muutostilanteissa ja miten oikeusturvaa olisi tarvetta kehittää. Tutkimusaineistona ovat lainsäädäntö ja lain esityöt, oikeuskirjallisuus sekä oikeuskäytäntö. Työssä käsitellään sekä ennakollisia että jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja, joita viranhaltijoilla on käytössään. Ennakollinen oikeusturva liittyy hallintoasioiden asianmukaiseen käsittelyyn ja viranomaisen menettelyn sääntelyyn, millä voidaan ennakoivasti suojella yksilön oikeuksia ja etuja. Jälkikäteisellä oikeusturvalla tarkoitetaan korjaavia oikeusturvan takeita. Kunnallisen viranhaltijan oikeusturvan toteutumisen kannalta on keskeistä, että hänen asemansa ja se, millä perusteilla siihen voidaan tehdä muutoksia, on määritelty lainsäädännössä riittävän selkeästi ja kattavasti. Sääntely asiaan liittyen on nykyään kuntalaissa (365/1995) ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki, 304/2003). Sääntelyä on mm. viran lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsopimussuhteeksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta, viranhaltijan siirrosta toisiin tehtäviin sekä virkasuhteen päättämisestä. Sääntelyä voidaan pitää pääasiassa riittävänä, vaikkakin eräitä tarkentamiskohteita on. Lainsäädännön lisäksi virkaehtosopimuksilla on suuri merkitys viranhaltijoille, sillä viranhaltijoiden palvelussuhde-ehdot määräytyvät pitkälti niiden mukaan. Viranhaltijoiden käytännön työhön vaikuttavat lisäksi työnantajaviranomaisen direktiovallan nojalla antamat määräykset. Riittävät oikeussuojakeinot ovat tärkeitä kaikissa em. muutostilanteissa, joissa vaikutetaan viranhaltijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Kun työnantajaviranomainen tekee viranhaltijoita koskevia hallintopäätöksiä, ennakollista oikeussuojaa antaa se, että työnantajaviranomaisen on noudatettava hyvän hallinnon vaatimuksia ja hallinnon oikeusperiaatteita toiminnassaan. Lisäksi viranhaltijalaissa ja hallintolaissa (434/2003) on asetettu menettelyllisiä velvoitteita, joiden on toteuduttava. Säännösten ja oikeuskäytännön perusteella voidaan arvioida, että viranhaltijan menettelylliset oikeudet, kuten asian selvittäminen, kuuleminen ja päätösten perusteleminen, on turvattu varsin hyvin. Ennakollisen oikeusturvan haasteena on se, ettei hallintolakia sovelleta työn-johdollisiin ratkaisuihin. Viranhaltijan oikeusturvan kannalta olisi perusteltua, että työnantaja noudattaisi näitäkin ratkaisuja tehdessään ainakin hyvää hallintoa ja hallinnon palveluperiaatetta. Jälkikäteisen oikeusturvan kannalta on keskeistä, että viranhaltijaa koskevat hallintopäätökset ovat muutoksenhakukelpoisia ratkaisuja, joista voidaan tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus muissa kuin virkaehtosopimuksin säännellyissä asioissa. Eräissä tapauksissa on lisäksi käytettävissä hallintoriitaprosessi. Näiden oikeussuojakeinojen avulla viranhaltija saa asiansa kattavasti selvitetyksi ja lainvastaisen päätöksen korjatuksi tai lainmukaisen oikeustilan muutoin palautetuksi. Kehitettävää on lähinnä viranhaltijan asianosaisaseman huomioon ottamisessa kunnallisvalitusta käsiteltäessä. Virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa järjestäytyneen virkamiehen jälkikätinen oikeusturva on taattu virkaehtosopimusten mukaisin neuvottelumenettelyin ja viime kädessä työtuomioistuinprosessin kautta. Järjestäytymätön viranhaltija voi käyttää kuntalain mukaista muutoksenhakutietä. Päätöksen lainvastaisuuden perusteella muutoksenhakumahdollisuus on käytettävissä myös järjestäytyneillä viranhaltijoilla. Oikeusturvakeinon valinta voi olla tulkinnanvaraista, mutta toimiva keino on aina käytettävissä. Jälkikäteisen oikeusturvan ongelmat viranhaltija-asioissa liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa on kyseessä työnantajaviranomaisen laiminlyönti tai viranhaltijan laittomaksi arvioima työnjohtomääräys. Muutoksenhakumahdollisuutta ei ole, vaikka vaikutus viranhaltijaan voi olla käytännössä suuri. Erityisesti varoituksen antamisella vaikutetaan tosiasiassa viranhaltijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Viranhaltija voi turvautua tällä hetkellä vain hallintokanteluun, joka ei ole asiassa riittävän tehokas oikeusturvakeino. Viranhaltijan oikeusturvaa olisi tältä osin tarvetta parantaa.
 • Mäki, Toni (2017)
  Julkisuusperiaatteen passiivisten elementtien ohella yhdeksi sen elementiksi voidaan erottaa proaktiivinen julkisuus eli viranomaisen velvollisuus oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan. Tiedottamista voidaan pitää julkisuusperiaatteen keskeisenä osa-alueena ja toteutumismuotona. Viranomaisen aktiiviset tiedottamisvelvollisuudet saavat valtiosääntöistä tukea julkisuusperusoikeudesta ja perusoikeuksien turvaamisvelvoitteesta. Kuntaa velvoittavia tiedottamista koskevia ja siihen liittyviä säännöksiä on erityisesti kuntalaissa, hallintolaissa ja julkisuuslaissa. Uuden kuntalain (410/2015) 29 §:ssä säädetään kunnan yleisestä tiedottamisvelvollisuudesta. Uudessa kuntalaissa tiedottamiseen on kiinnitetty aiempia kuntalakeja enemmän huomiota, mikä ilmenee aiempaa tarkempana sääntelynä ja lisääntyneenä huomiona lain esitöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan uuden kuntalain kunnan tiedottamiselle asettamia vaatimuksia. Lisäksi tarkastellaan kuntayhtiöitä koskevaa tiedottamista ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Kunnan tiedottaminen on edelleen melko joustavasti säännelty instituutio. Uudessa kuntalaissa on seurattu vakiintunutta lähtökohtaa, jonka mukaan tiedottamisen laajuus ja tavat ovat pitkälti kunnan harkinnassa. Uuden kunnan toiminnan käsitteen kautta tiedottamisen soveltamisala on laajentunut. Kuntakontekstissa tiedottamisella on vahva yhteys erityisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiseen, mitä painotetaan myös lain esitöissä. Kuntalaissa korostetaan erityisesti tiedottamista päätösvalmistelusta. Kuntalain 29 § edellyttää aiempaa laajempaa valmistelujulkisuutta. Periaatteellisesti tärkeä muutos on, että laissa tiedottamisen pääkanavaksi on selkeästi valittu yleinen tietoverkko eli käytännössä kunnan verkkosivut. Kuntalain 29, 109 ja 140 § edellyttävät erinäisten asiakirjojen ja tietojen viemistä yleiseen tietoverkkoon. Lain esitöissä esitetyt aktiivisuuden ja tehokkuuden vaatimukset rajaavat kunnan harkintavaltaa tiedottamisen toteuttamisessa. Kuntalaissa tiedottamisen järjestämistä säännellään hyvin yleisluontoisesti. Se takaa kunnalle suhteellisen paljon harkintavaltaa tiedottamisen toteuttamisessa. Kuntakonsernia koskevaan tiedottamiseen on kiinnitetty kuntalaissa enenevästi huomiota. Ongelmia kuntayhtiöitä koskevaan tiedottamiseen aiheuttavat kuitenkin kunnan ja kuntayhtiön organisatorinen ja oikeudellinen erillisyys, omistajaohjaukselliset haasteet sekä tiedottamisen riippuminen kunnan omasta aktiivisuudesta. Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä on, että sääntelyn yleisluontoisuudesta johtuen kunnan tiedottaminen on voimakkaasti riippuvainen kunnan omasta aktiivisuudesta ja hallintokulttuurista. Huolimatta vuorovaikutuksellisuuden korostamisesta tiedottaminen on lähtökohdiltaan viranomaislähtöistä. Perusoikeusnäkökulmasta viranomaislähtöisyys on ongelmallista erityisesti kuntayhtiöiden kohdalla, sillä niissä ei toteudu asiakirjajulkisuus.
 • Jääskinen, Jouni (2013)
  Tarkastelen tutkielmassani kunnallisen viranhaltijan virkasuhteen päättymistä viranhaltijalaissa säädetyissä irtisanomistilanteissa. Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) säädetyt irtisanomistilanteet jakautuvat erityisesti irtisanomiseen viranhaltijasta johtuvista syistä (ns. individuaaliperusteisiin) ja irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä (ns. kollektiiviperusteisiin). Nämä irtisanomisperusteet ja erityisesti niihin liittyvät kielletyt irtisanomisperusteet ovat tarkastelussa keskeisessä asemassa. Tarkastelussa otetaan huomioon irtisanomiseen johtavien toimintojen tai laiminlyöntien vakavuus sekä muutenkin irtisanomiseen liittyvään kokonaisarvioon vaikuttavat seikat. Tutkielmassa käydään lisäksi läpi miten perustuslain vaatimus, jonka mukaan ketään ei saa irtisanoa työstään ilman lakiin perustuvaa syytä, on täytetty viranhaltijalaissa. Tutkielmassa otetaan huomioon julkisen viran erityispiirteet sekä tarkastellaan niiden vaikutusta viranhaltijan virkasuhteeseen. Julkiseen virkaan liittyvä turva on viranhaltijalla osittain parempi verrattuna työsopimussuhteisiin työntekijöihin, koska viranhaltijan toiminnassa täytyy ottaa huomioon hänen riippumattomuuden ja itsenäisyyden vaatimukset. Koska viranhaltijan toimiin kuuluu yleensä julkisen vallan käyttäminen, viranhaltijan aseman on oltava asianmukaisella tavalla turvattu ja riippumaton suhteessa viranomaiseen. Viranhaltijan irtisanomiseen liittyy olennaisena osana viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana. Kuntatyönantajan on nimittäin huomioitava hyvän hallinnon perusteet ja viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana ja sen jälkeen. Viranhaltijan oikeusturvasta on säädetty perustuslaissa, joka korostaa, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi lainmukaisessa, toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa asianmukaisesti sekä ilman aiheetonta viivytystä. Tutkielmassa viranhaltijan oikeussuojaa tarkastellaan hallinto-oikeudellisten sekä kunnallisoikeudellisten oikeussuojakeinojen kautta, joista säädetään viranhaltijalaissa, kuntalaissa ja hallintolaissa. Kokonaisuudessaan tutkielman tavoitteena on antaa selkeä kokonaiskuva viranhaltijalain mukaisista viranhaltijan irtisanomistilanteista sekä viranhaltijan oikeusturvasta irtisanomismenettelyn aikana.
 • Nurmi, Mia (2016)
  Poliisin laillisuusvalvonta voidaan käsittää oikeudellisin kriteerein tapahtuvaksi laadunvalvonnaksi, jonka tarkoitus on valvoa voimassa olevan oikeusjärjestyksen, määräysten, ohjeiden ja hyvän hallintotavan noudattamista poliisin toiminnassa ja päätöksenteossa. Poliisiin kohdistuva laillisuusvalvonta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen laillisuusvalvontaan. Sisäinen laillisuusvalvonta on poliisiorganisaation sisällä tapahtuvaa valvontaa, jolloin poliisi valvoo itse omien toimintojensa laillisuutta. Ulkoista poliisin kohdistuvaa valvontaa taas harjoittavat muun muassa ylimmät laillisuusvalvojat sekä tietosuojavaltuutettu. Poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan keskeiset keinot ovat hallintokanteluiden tutkiminen, laillisuusvalvontatarkastukset sekä henkilötietojen käsittelyn valvonta. Kyseiset keinot muodostavat tässä tutkielmassa tarkasteltavan kokonaisuuden. Tutkielmassa selvitetään, miten sisäisen laillisuusvalvonnan keskeiset keinot turvaavat lain, määräysten, ohjeiden ja hyvän hallinnon toteutumista poliisin toiminnassa. Tähän liittyy kysymys siitä, millaisia toimenpiteitä valvonnan kohteeseen voidaan valvonnan seurauksena kohdistaa. Lisäksi tutkielmassa arvioidaan, voidaanko poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan keskeisiä keinoja pitää tehokkaina ja toimivina. Tämän tueksi tutkielmassa selvitetään, millaisia haasteita valvontaan voi liittyä. Tutkielmassa on käytetty pääasiallisesti oikeusdogmaattista tutkimusmetodia. Tämä näkyy myös työssä käytetystä lähdeaineistosta, joka muodostuu olennaisilta osin tavanomaisista lainopillisista lähteistä. Tutkielmassa on lisäksi hyödynnetty empiiristä tutkimusmenetelmää eri poliisiyksiköihin kohdistettujen asiantuntijahaastattelujen muodossa. Koska poliisin sisäisestä laillisuusvalvonnasta on vain vähän laintasoista sääntelyä, poliisin hallinnonalan toimialakohtaiset määräykset ja ohjeet ovat olleet tutkielmassa tärkeinä lähdemateriaaleina. Aihe on ajankohtainen, sillä poliisiin kohdistuva valvonta on viime vuosina herättänyt runsaasti julkista keskustelua poliisimiehiin kohdistuneiden vakavien rikosepäilyjen vuoksi. Ajankohtaisuutta lisää myös Euroopan unionin tietosuojauudistus, joka vaikuttaa lainvalvontaviranomaisten henkilötietojen käsittelyyn ja valvontaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Samanaikaisesti poliisille on esitetty jälleen uusia toimivaltuuksia, joten lainvalvojiin kohdistuvan valvonnan tarve näyttää vain kasvavan. Tästä huolimatta poliisin laillisuusvalvontaa tai ylipäätään poliisin toimintaa on tutkittu kotimaisessa oikeustieteessä hyvin vähän. Sen sijaan muilla tieteenaloilla tutkimusta on tehty runsaasti. Poliisin sisäisestä laillisuusvalvonnasta on kuitenkin sisäministeriön toimesta tehty melko laajoja selvityksiä, mikä osoittaa aiheen suurta merkitystä valtion sisäiselle turvallisuudelle. Valvonnan seuraus on vastuu. Tämä näkyy myös poliisin sisäisessä laillisuusvalvonnassa, jossa havaituista virheistä ja laittomuuksista seuraa joko ohjaavia tai rankaisevia toimenpiteitä. Rangaistusluonteisten toimenpiteiden toteuttamiseksi valvonta-asia tulee siirtää esimerkiksi virkamies- tai rikosoikeudellisena asiana käsiteltäväksi, sillä laillisuusvalvonta ei itsessään ole rankaisevaa, eikä se tutki mahdollisia rikosepäilyjä. Vaikka sisäisen laillisuusvalvonnan yhtenä tehtävänä on vastuun toteuttaminen, laillisuusvalvonnan piirissä mahdollisten toimenpiteiden tarkoituksena on rankaisemisen sijaan osoittaa valvottavalle paras mahdollinen toimintatapa ja estää virheiden toistuminen jatkossa. Vastuun ohella tutkielmassa on korostettu etenkin oikeusturvaan painottuvia näkökohtia, sillä laillisuusvalvonta on kansalaisen näkökulmasta osa yksilön oikeusturvaa. Tutkielma osoittaa, kuinka heikko lainsäädännöllinen perusta poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan keskeisillä keinoilla on. Ainoastaan hallintokanteluista on säädetty lailla. Tutkielmassa esitetään, että kaikista poliisin sisäisen valvonnan keskeisistä keinoista, laillisuusvalvojien toimivallasta, valvontamenettelystä sekä valvojien ja valvonnan kohteiden oikeuksista tulisi säätää lain tasolla. Sääntelyn puutteesta huolimatta tutkielmassa selvitetyn perusteella voidaan todeta, että poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan keskeiset keinot ovat oikein toteutettuina toimivia ja tehokkaita. Valvonnan haasteiksi muodostuvat muun muassa laillisuusvalvonnan ja rikosprosessin välinen rajanveto, valvonnan uskottavuuden ylläpitäminen sekä valvottavien poliisin toimintojen monimuotoisuus ja laajuus. Tutkielmassa esitetään, että poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan tarkoituksen täysimääräinen toteutuminen vaatii laillisuusvalvonnalta suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja aktiivisuutta.
 • Kannala, Pieti (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan julkisen vallan käytön edellytyksiä lastensuojelulaitoksessa sekä laitokseen sijoitetun lapsen perusoikeussuojan järjestelyjen ja oikeusturvan riittävyyttä. Tarkoituksena on tutkia, millä tavalla perusoikeuskehitys on heijastunut lastensuojelulainsäädäntöön, laitoksissa vallitseviin olosuhteisiin ja lapsen perusoikeussuojaan. Lastensuojelu on viime vuosina herättänyt paljon julkista keskustelua, mutta laitokseen sijoitetun lapsen asemaa on oikeudellisesta näkökulmasta tutkittu vain vähän. Niin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja tarkastusvirasto (Valvira), sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, valtiontalouden tarkastusvirasto kuin eduskunnan oikeusasiamies ovat julkaisseet selvityksiä tai raportteja lastensuojelun nykytilasta. Lastensuojelua koskevan lainsäädäntökehityksen ja oikeuskirjallisuuden ohella nämä selvitykset ja erityisesti eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytäntö ovat tutkielman tärkeimpiä lähteitä. Tutkielman näkökulma on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siinä analysoidaan lastensuojelu-lain mukaista laitoshuoltoa vanhan oikeudellisen konstruktion, laitosvaltaopin, näkökulmasta. Laitosvallalla tarkoitetaan laitoksen ja sinne sijoitetun henkilön välistä julkisoikeudellista valtasuhdetta, jossa pelkästään laitosvaltasuhteen alkamisen on katsottu heikentävän lainalaisuusperiaatteen merkitystä ja mahdollistavan henkilön perusoikeuksien pitkälle menevän rajoittamisen. Laitosvaltaopin katsotaan tulleen hylätyksi perusoikeuskehityksen ja etenkin vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä. Lastensuojelun laitoshuollossa sovellettavia lapsen perusoikeuksiin kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä koskevat säännökset tulivat voimaan 1.11.2006. Tutkielmassa arvioidaan, onko lastensuojelulaitosten käytännöissä edelleen jäänteitä laitosvallasta ja missä määrin laitoksissa rajoitetaan lapsen perusoikeuksia ilman lastensuojelulain mukaisia perusteita. Rajoitustoimenpiteitä koskevan lakiuudistuksen ja vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lastensuojelulain myötä lapsen perusoikeussuojan ja oikeusturvan edellytykset on lainsäädännön tasolla turvattu. Kuitenkin vasta lainsäädännön oikea toimeenpano, tehokkaat jälkikäteiset oikeusturvakeinot ja toimiva lastensuojelulaitosten viranomaisvalvonta mahdollistavat laitokseen sijoitetun lapsen oikeusturvan täysimääräisen toteutumisen. Tutkielman perusteella on selvää, ettei lapsen oikeusturva kaikilta osin toteudu lastensuojelulaitoksissa perustuslain perusoikeussäännösten ja lastensuojelulain edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulaitosten käytännöissä on viitteitä laitosvallasta, kun laitosten toteuttamia lainvastaisia perusoikeusrajoituksia perustetaan edelleen laitosten sääntöihin, vakiintuneisiin käytäntöihin tai tarkoituksenmukaisuuteen. Myöskään lapsen oikeus tehokkaisiin oikeusturvakeinoihin ei usein toteudu, koska lapsi ei tunne omia oikeuksiaan eikä osaa tai uskalla turvautua käytössään oleviin keinoihin. Lapsen oikeusturvaan vaikuttaa välillisesti myös se, etteivät kunnat ja muut laitoshuollon valvonnasta vastuussa olevat viranomaiset kykene huolehtimaan valvontatehtävistään lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Karttunen, Mari (2015)
  Valtiolla on suvereniteettiinsa perustuva, kansainvälisessä oikeudessa yleisesti tunnustettu oikeus kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua sekä asettaa näille ehtoja. Suomessa näitä ehtoja on asetettu ulkomaalaislain (301/2004) oleskelulupaperusteita ja oleskeluluvan saamisen edellytyksiä koskevalla sääntelyllä. Säännökset turvaavat valtion maahanmuuton kontrollointiin, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, talouteen sekä maahantulosäännösten noudattamiseen liittyviä intressejä. Valtion oikeutta kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua voivat kuitenkin rajoittaa perus- ja ihmisoikeudet, kuten lapsille kuuluvana erityisoikeutena turvattu lapsen etu. Ulkomaalaislain 6.1 §:n mukaan ulkomaalaislain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa, joka koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Säännöksen taustalla vaikuttaa voimakkaasti Suomen ratifioima Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka artiklan 3 kohdan 1 mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etu voi siis oikeuttaa lapsen tai hänen perheenjäsenensä maassa oleskelun tilanteissa, joissa valtion intressit tavanomaisesti sen estäisivät. Valtion ja lapsen intressien välillä on suoritettava intressipunninta, eikä lapsen etu automaattisesti mene valtion intressien edelle. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä lapsen edulla käsitetään ja millaisena se näyttäytyy suhteessa valtion intresseihin sekä lapsen oikeuksien sopimukseen ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevissa asioissa. Tutkielmassa ei tarkastella unionin kansalaisten oleskelulupaharkintaan liittyviä kysymyksiä. Tutkielma on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen eli lainopillinen oikeuden tulkintaan painottuen. Oikeuskäytännöllä on lähdeaineistona merkittävä rooli tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta. Keskeisenä tutkimusmetodina on tulkinta, jota käytetään oikeustieteessä yleisesti tunnustettuja tulkinta- ja punnintasääntöjä noudattaen. Koska lapsen edun käsitteen taustalla sekä ulkomaalaislaissa että kansallisessa oikeudessamme yleisemminkin on lapsen oikeuksien sopimus, on ulkomaalaislain sääntelyn rinnalla ollut välttämätöntä tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen säännöksiä. Ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevaan sääntelyyn vaikuttaa voimakkaasti myös Euroopan unionin sääntely, jossa lapsen edun ensisijaisuus myös tunnustetaan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytäntö erityisesti perhe-elämän suojaa koskevan EIS 8 artiklan osalta vaikuttaa voimakkaasti ulkomaalaislain oleskelulupia koskevaan sääntelyyn ja sen tulkintaan sekä lapsen edulle annettuun merkitykseen. Näistä syistä tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös unionin oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen relevanteilta osin. Oleskelulupaharkintaan liittyen lapsen edun arvioinnissa korostuvat lapsen henkilöllisyyteen liittyvät, lapsen elinympäristöönsä ja sen kulttuuriin muodostuneet siteet sekä lapsen perhesuhteiden suoja. Myös lapsen terveydentilaan kiinnitetään oleskelulupaharkinnassa huomiota, mutta se saa valtion intressejä voimakkaamman roolin ainoastaan tilanteissa, joissa lapsen maasta poistaminen johtaisi tämän kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljettuun tilanteeseen. Lapsen edulle ei anneta valtion intressejä rajoittavaa roolia lapsen edun toteutumisen optimoimiseksi, vaan lapsen etu estää ainoastaan lapsen oikeuksien karkeat loukkaukset. Ulkomaalaislain perheen yhtenäisyyteen ja perheenyhdistämisen kohdevaltion valintaan liittyvässä sääntelyssä ja sen soveltamiskäytännössä tukeudutaan voimakkaasti EIS 8 artiklan soveltamiskäytäntöön. Lapsen edun toteutuminen turvataan lähinnä vain EIS:n soveltamiskäytännössä asetetun minimitason mukaisesti, vaikka lapsen oikeuksien komitea suosittelee tätä laajemman suojan tarjoamista. Lapsen edulle annettava painoarvo on vähentynyt huolimatta siitä, että lapsen etua koskevien säännösten määrä ulkomaalaislaissa on kasvanut. Lapsen etua ei KHO:n ratkaisuissa arvioida systemaattisesti eikä lapsen oikeuksien komitean arvioinnille asettamia edellytyksiä noudattaen. Myös lapsen näkemysten huomioon ottamisessa on puutteita. Lapsen edun ensisijaisuuden roolia menettelysääntönä ei ole sisäistetty eikä lapsen edulle nykyään anneta oleskelulupaharkintaa koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä lapsen kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljetut ratkaisut estävän tason ylittävää roolia suhteessa valtion intresseihin.
 • Partanen, Mimmi (2019)
  Terveyttä koskevien tietojen salassapitoa ja potilassuhteen luottamuksellisuutta on pidetty tärkeänä kauan ennen tietosuojan ja perusoikeusjärjestelmän syntyä. Terveydenhuollon asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että omaan terveyteen liittyviä tietoja ei pääse näkemään kukaan muu kuin hoitoa antavat terveydenhuollon ammattilaiset. Lapsella voi olla luonnollisesti tarve luottamukselliseen potilassuhteeseen terveydenhuollon palveluita käyttäessään siinä missä aikuisellakin, mutta lapsen asema eroaa täysi-ikäisten täysivaltaisten terveydenhuollon asiakkaiden asemasta. Lapsen huoltaja pääsääntöisesti edustaa lasta ja huoltajalla on oikeus käyttää lapsen puhevaltaa terveydenhuoltoa koskevista asioista, jonka vuoksi huoltajalla on myös oikeus saada lasta koskevia tietoja. Huoltajan päätösvalta ja tiedonsaantioikeus kuitenkin kapenee lapsen itsemääräämisoikeuden kasvaessa, ja ja tiedonsaantioikeutta voidaan myös rajoittaa. Lapsella voi olla tarve hakeutua terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden piiriin ilman, että lapsen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle annetaan siitä tieto. Toisaalta, lapsen huoltajalla on velvollisuus turvata lapsen hyvinvointi ja kehitys, eikä huoltaja pysty tätä velvollisuutta parhaalla tavalla täyttämään, mikäli hän ei saa tietoa lapsen terveydentilasta tai esimerkiksi lääkitykses-tä. Teknologian ja sähköisten potilastietojärjestelmien kehittyminen edistää potilaan oikeutta saada tietoa omasta hoidostaan ja terveydestään, sekä helpottaa mahdollisuutta määrätä, kenelle omat potilastiedot voidaan luovuttaa. Tietojärjestelmien kehittyminen luo kuitenkin myös haasteita yksityisyyden ja henkilötietojen suojan takaamisessa ja niiden teknisessä toteuttamisessa. Yksityisyys ja henkilötietojen suoja ovat olleet viime aikoina keskeisiä puheenaiheita erityisesti keväällä 2018 sovellettavaksi tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta, joka vaikuttaa myös muun muassa siihen, miten alaikäisen terveyttä koskevia tietoja voidaan käsitellä. Kansaneläkelaitoksen ylläpitämää Omakanta-palvelua ollaan vielä kehittämässä, jonka vuoksi huoltaja ei pysty tällä hetkellä asioimaan yli 10-vuotiaan lapsensa puolesta sähköisesti. Lap-sen puolesta asioinnin vaikeudet terveydenhuollossa ovat herättäneet jonkin verran julkista keskustelua ja myös väärinkäsityksiä. Tässä tutkimuksessa selvitetään lapsen oikeudellista asemaa terveydenhuollossa ja tarkemmin tarkastelen, minkälaista suojaa lapsen luottamukselliselle potilassuhteelle annetaan suhteessa lapsen huoltajaan. Tarkastelu keskittyy lapsen, lain mukaan vajaavaltaisen henkilön oikeuteen toimia itsenäisesti terveydenhuollossa, ilman huoltajan myötävaikutusta ja mahdollisesti edes tietoisuutta asiasta. Tarkoituksena on lapsen oikeudellista asemaa, itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa koskevien yleisten ja erityisesti terveydenhuoltoa koskevien oikeussääntöjen sisällön selvittäminen. Tämän lisäksi selvitän huoltajan oikeudellista asemaa ja sen tuomaa tiedonsaantioikeutta sekä tiedonsaantioikeuden rajoituksia koskevien säännösten sisältöä. Lapsen yksityisyys ja itsemääräämisoikeus voidaan nähdä jännitteisenä ja ristiriitaisena suhteessa lapsen oikeuteen saada kehitykselleen ja hyvinvoinnilleen tarpeellista suojelua ja huolenpitoa. Lapsen oikeudellisessa asemassa keskeinen periaate on lapsen edun ensisijaisuus, jonka tarkoituksena on turvata kaikkien lapsen oikeuksien toteutuminen mahdollisimman täysimääräisesti. Tässä tutkielmassa keskeinen johtopäätös on se, lapsen mahdollisimman laaja yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen terveydenhuollossa huoltajaan nähden eivät ole sinällään tavoiteltavia päämääriä, mutta tarpeeksi kypsän lapsen oikeus päättää itse hoidostaan ja siihen liittyvä oikeus kieltää hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalle voidaan pitää lapsen oikeuksien kokonaisuuden kannalta perusteltuna.
 • Rother, Tommi (2020)
  Tutkimuksessa käsitellään sitä, kuinka laajasti julkisuuslain 11 §:n mukaista asianosaisen tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa yksityisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuden ja muun elinkeinosalaisuuden perusteella. Koska asianosaisen tiedonsaantioikeus on yksittäistapauksessa laajempi kuin perustuslain 12 §:n 2 momentin ja julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukainen yleinen tiedonsaantioikeus, koskee asianosaisen tiedonsaantioikeus luonnollisesti myös julkisia asiakirjoja. Tutkimuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että selvitetään myös, kuinka laajasti perustuslain 12 §:n 2 momentin ja julkisuuslain 1 §:n 1 momentin mukaista julkisuusperiaatetta voidaan rajoittaa yksityisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuden ja muun elinkeinosalaisuuden perusteella. Liikesalaisuus muodostaa ehdottoman salassapitoperusteen yleisestä tiedonsaantioikeudesta julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella. Se on säädetty myös nimenomaiseksi asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoitusperusteeksi julkisten hankintojen osalta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa. Lisäksi liikesalaisuus voi jäädä asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle myös muissa asioissa julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan yleislausekkeen mukaisena erittäin tärkeän yleisen edun tai erittäin tärkeän yksityisen edun perusteella. Liikesalaisuutta ei kuitenkaan ole määritelty julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa. Mainittua kohtaa koskevien lain esitöiden mukaan liikesalaisuus on määritelty liikesalaisuuslain 2 §:ssä, jota sovelletaan myös julkisuuslakia tulkittaessa. Liikesalaisuuslaki on kuitenkin yksityisoikeudellinen, eikä liikesalaisuuden määritelmä sovellu sellaisenaan hallintoasioihin. Liikesalaisuuden lisäksi julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisena salassapitoperusteena on mainittu muu yksityinen elinkeinosalaisuus. Lainkohdan mukaan myös muut yksityiset elinkeinosalaisuudet jäävät yleisen tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle. Muiden elinkeinosalaisuuksien salassapitoperuste on kuitenkin suoja-asteeltaan merkittävästi heikompi kuin liikesalaisuuksia sisältävien tietojen. Niitä koskevaa määritelmää ei myöskään muutettu liikesalaisuuslain säätämisen yhteydessä. Muita elinkeinosalaisuuksia ei ole nimenomaisesti säädetty asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteeksi, mutta niitä koskeva tieto voi kuitenkin jäädä asianosaisen tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan yleislausekkeen mukaisen erittäin tärkeän yleisen edun tai erittäin tärkeän yksityisen edun perusteella. Liikesalaisuuden ja muun elinkeinosalaisuuden vaikea määriteltävyys ja erityisesti julkisuusperiaatteen vaikutus liikesalaisuuden sekä muun elinkeinosalaisuuden sisältöön ja niiden perusteella suojaa saavien tietojen alaan ovat tuottaneet ja tuottavat vaikeuksia niin viranomaisille kuin myös yksityisille niiden asioidessa viranomaisten kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka laaja vaikutus yksityisoikeudellisessa liikesalaisuuslaissa olevalla liikesalaisuuden määritelmällä on rajoitettaessa asianosaisen tiedonsaantioikeutta yksityisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuden ja muun elinkeinosalaisuuden perusteella hallinnossa ja hallintoprosessissa. Samalla tarkastellaan myös sitä, voiko liikesalaisuuslain mukainen liikesalaisuuden määritelmä jotenkin vaikuttaa julkisuuslain mukaisen muun elinkeinosalaisuuden sisältöön ja tulkintaan.
 • Ingman, Rasmus (2016)
  Tutkielmassa tarkastellaan julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) mukaista yksityisen liike- ja ammattisalaisuuden suojaa sekä julkisuuslaissa säädettyä tarjouskilpailun asianosaisen tiedonsaantioikeutta. Liikesalaisuuksien suojan osalta tarkastellaan etenkin liike- ja ammattisalaisuuden käsitteen määrittelyä. Määrittelyn tarkastelu ulottuu julkisuuslain lisäksi muussa lainsäädännössä säädettyyn liikesalaisuuksien suojaan. Julkiset hankinnat toimivat tutkielmassa liikesalaisuuksien suojan tarkastelun viitekehyksenä. Hankintajuridiset kysymykset on rajattu tarjouskilpailun asianosaisen tiedonsaantioikeutta lukuun ottamatta tutkimuksen ulkopuolelle. EU-oikeuden vaikutukset kansalliseen sääntelyyn ovat osa tutkielmaa, jonka lisäksi käsitellään Ruotsissa säädettyä liikesalaisuuksien suojaa koskevaa lakia. Tutkielmassa tarkastellaan myös liikesalaisuuksien paljastamiseen liittyviä julkisyhteisön korvausvastuuta koskevia vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Tutkielmassa lähtökohdaksi otetaan julkisia hankintoja tekevän hankintayksikön näkökulma. Tarkoituksena on selvittää hankintayksikön asema silloin, kun se käsittelee tarjoajan liikesalaisuuksia tai saa tarjouskilpailun asianosaiselta tietopyynnön toisen tarjoajan liikesalaisuuksia koskien. Tutkielmassa otetaan huomioon sekä liikesalaisuuksien suojan taustalla vaikuttavat yksityiset intressit että asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevat oikeussuojatarpeet ja hallinto-oikeudelliset periaatteet. Keskeisimpänä tavoitteena on voimassaolevan sääntelyn tulkinta ja systematisointi. Tutkielman valmistumisaikataulu on osunut yhteen hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa siten, että uutta lakia koskeva hallituksen esitys (HE 108/2016 vp) on julkaistu vähän ennen tutkimuksen valmistumista. Uudessa hallituksen esityksessä on kaavailtu muutosta myös tätä tutkimusta koskevaan julkisuuslain sääntelyyn. De lege ferenda -suositusten sijasta tässä tutkimuksessa arvioidaan kaavailtua muutosta nykyisen lainsäädännön toimivuuteen nähden. Tutkimuksessa on tämän lisäksi huomioitu vastaavasti hieman ennen tutkielman valmistumista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (2016/943/EU).
 • Siren, Elina (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan maahanmuuttoviranomaisen perusteluvelvollisuutta perheensä mukana turvapaikkaa hakevan lapsen edun menettelytakeena, jotta lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) turvaama lapsen oikeus saada etunsa arvioiduksi ja otetuksi ensisijaisesti huomioon myös aineellisesti toteutuisi. Lapsen edulla on sekä sisällöllinen, että menettelyllinen puoli. Jotta etu tulee aineellisesti huomioiduksi, on lapsen etu arvioitava. Arvioinnissa on huomioitava LOS:n perustuvat tekijät sekä punnittava lapsen intressejä muita intressejä vasten. Lasta on myös kuultava, muuten lapsen etu ei täysimääräisenä toteudu. Perusteleminen on lapsen edun muodollinen menettelytae. Turvapaikanhakijalapset ovat kahdenkertaisesti haavoittuvaisessa asemassa. Perheyhteys korostuu ja lapsen etu arvioidaan osana perheen aikuisille hakijoille tehtävää päätöstä. Lapsen oikeudet ja etu eivät välttämättä eivät välttämättä toteudu ulkomaalaislain tavoitteiden, hallitun maahanmuuton ja toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen, ristipaineissa. Monissa lapsioikeudellisissa tutkimuksissa on ilmennyt puutteita lapsen edun arvionnissa ja päätösten perusteluissa. Edellisenä hallituskautena tehdyt ulkomaalaislain muutokset ovat heikentäneet turvapaikanhakijoiden, myös lasten, oikeusturvaa. Perustuslaki (PL) turvaa jokaiselle oikeusturvaperusoikeuden (PL 21§). Siihen sisältyy hyvän hallinnon takeena oikeus saada perusteltupäätös. Siitä säädetään myös hallintolain 45 §:ssä. Viranomaisella on velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeudet (PL 22§) ja soveltaa lakeja perus- ja ihmisoikeusmyönteisesti. Oikeus saada perusteltu päätös on lapsen perusoikeus ja se takaa oikeudellisen lapsen edun toteutumisen. Kansainvälisen suojelun myöntämisen sääntelyssä on monia avoimia kriteerejä ja niitä soveltaessa viranomainen käyttää väistämättä harkintavaltaa. Vain avoimien perustelujen kautta harkintavalta ja lapsen edun arvioinnin punninta tulevat näkyväksi. Tutkielman pääasiallisena metodina on lainoppi. Tutkielmaan suppeahkossa empiirisessä, tapaustutkimuksellisessa osiossa tarkastellaan maahanmuuttoviranomaisen päätöksiä, joissa lapsi on perheensä mukana hakenut kansainvälistä suojelua. Tarkastelu kohdistuu nimenomaan päätöksen perusteluihin ja tarkastelu tapahtuu sitä kehikkoa vasten, jonka mukaan lainopillisesti maahanmuuttoviranomaisen on päätöksensä perusteltava sen takeena, että lapsen oikeus etunsa ensisijaiseen huomioon ottamiseen ja sitä kautta täysimääräisen oikeusturvaan toteutuu. Tarkastelusta ilmenee, että lapsen edun arviointia avataan perusteluissa suppeasti, eikä sitä arvioida kaikkia oleellisia tekijöitä vasten.
 • Kalliokoski, Juho (2015)
  Kun kunta asemakaavoittaa yksityisessä omistuksessa olevaa maata, kaavan toteuttaminen kuuluu kunnan vastuulle, mutta kaavan aiheuttama kiinteistön arvonnousu hyödyttää maanomistajaa. Kustannusten tasaamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 12 a luvussa, nimeltä Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen, säädetään asemakaavoitettavan alueen maanomistajan velvollisuudesta osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, kun kaavasta aiheutuu hänelle merkittävää hyötyä. Tämän maanomistajan velvollisuuden toteuttamiseksi luvussa osoitetaan kaksi keinoa, kunnan ja maanomistajan välillä solmittava maankäyttösopimus ja maanomistajalle määrättävä kehittämiskorvaus. Luvussa säädetään, että velvollisuutensa täyttämisessä maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun säännösten tulkinnassa on kiistanalaisia ja epäselviä kysymyksiä, jotka tutkimukseni pyrkii ratkaisemaan lainopillista metodia käyttäen. Keskeinen tulkintaongelma koskee ristiriitaa, joka aiheutuu siitä, että maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti, mutta kuitenkin luvussa säädetään myös, että maankäyttösopimuksilla voidaan tämän luvun kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Lähestyn lakia neljän tutkimuskysymyksen avulla, jotka koskevat lain maankäyttösopimuksen sisällölle asettamia rajoitteita, maankäyttösopimuksen sitovuuden rajoituksille annettavaa merkitystä, kunnan oikeutta edellyttää maankäyttösopimusta kaavoituksen ehtona sekä maankäyttösopimuksen ja kehittämiskorvauksen suhdetta. Tulkinnan aputyökaluina käytän maankäyttö- ja rakennuslain ulkopuolelta hallintolaissa (6.6.2003/434) säädeltyä hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatetta sekä perustuslaissa (11.6.1999/731) turvattuja ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä ja jokaisen mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tutkimukseni keskeinen johtopäätös on, että ristiriitaa maanomistajien yhdenvertaisuuden ja laajemmin sopimisen välillä ei voida tyydyttävästi ratkaista tulkinnalla. Hierarkkisesti alemman asteisena laajemmin sopimista tulee tulkita supistavasti, mutta ristiriitaa ei voida kokonaan poistaa. Kaikki laajemmin sopimiselle annettava merkitys on poikkeamista maanomistajien yhdenvertaisuudesta. Tämän poikkeuksen hyväksyttävyyttä perustuslain kannalta perustuslakivaliokunta ei lakia säädettäessä tarkastellut. Johtopäätöksissä siirryn lainopista oikeuspolitiikkaan ja hahmottelen joitain ratkaisuja de lege ferenda, joilla 12 a luvun ongelmat voitaisiin korjata. Johtopäätösteni lopuksi pyrin osallistumaan lainopin metodia koskevaan keskusteluun. Maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun tulkinta tuo hyvin ilmi lainopin metodologisen kehittymättömyyden aiheuttamat ongelmat. Perinteinen subjektiivinen tulkinta johtaa umpikujaan lainsäätäjän säädettyä tarkoituksellisesti ristiriitaisen lain. Vallitsevasta metodista ei ole uskallettu irrottautua, joten yritys löytää laille johdonmukainen sisältö lainsäätäjän tahdosta on tuottanut oikeuskirjallisuudessa varsin väkinäisiä tulkintoja. Tällaisessa tilanteessa lainsäätäjän tahtoon perustuva tulkintamenetelmä on mielestäni hylättävä ja sääntelylle on etsittävä johdonmukaista tulkintaa objektiiviseen teleologiaan ja oikeusjärjestyksen systematiikkaan perustuvin menetelmin
 • Männikkö, Paula (2017)
  Väestön ikärakenteen vanhentumisen myötä vanhusten aseman ja perusoikeuksien rajoittamistarpeen arviointi on tullut aina vain ajankohtaisemmaksi. Yksi ikärakenteen vanhentumisen seurauksista on se, että erilaisista muistihäiriöistä ja dementiasta kärsivien määrä tulee kasvamaan. Tässä työssä tutkitaan muistisairaan vanhuksen perusoikeuksien rajoittamista sosiaalihuollon laitoksissa. Tarkastelun kohteena on nimenomaisesti vanhuksen vapaan liikkumisen rajoittaminen esimerkiksi ovia lukitsemalla ja poistumiskielloilla. Tutkimuskysymyksenä on, millä perusteilla muistisairaan vanhuksen liikkumisvapautta voidaan laitoshuollossa rajoittaa ja miten tämä rajoittaminen on suhteessa perustuslakiin. Lisäksi pyritään hahmottelemaan sellaista tarkastelu- tai toimintamallia, jonka avulla rajoituksen sallittavuutta ja perustuslainmukaisuutta olisi mahdollista arvioida. Työn tutkimusmetodi on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Voimassaolevaa lainsäädäntöä tarkastelemalla ja tulkitsemalla pyritään perustelemaan tehdyt johtopäätökset. Koska vanhusten laitoshuoltoon liittyen ei ole erikseen säädetty rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä, pyrin löytämään analogiaa vertaamalla kyseisiä edellytyksiä sellaiseen lainsäädäntöön joissa niistä on säädetty. Tutkimus liikkuu hallinto-oikeuden, tarkemmin sosiaalioikeuden, sekä valtiosääntöoikeuden alueilla. Työn johtopäätöksenä on, että liikkumisvapauden rajoitukset ovat joissain tapauksissa hyväksyttäviä, vaikkei niistä ole säädetty lailla. Rajoituksen sallittavuus riippuu muistisairaan vanhuksen suojan tarpeesta, itsemääräämiskyvystä kuin rajoituksen kohteena olevan asian luonteesta. Rajoituksen sallittavuuden arviointi on aina olla tapauskohtaista ja sen apuna voidaan käyttää kolmiportaista mallia. Ensiksi on selvitettävä rajoituksen kohteena olevan vanhuksen itsemääräämiskyky. Toiseksi on arvioitava vanhukseen kohdistuva suojelun tarve. Tämän jälkeen rajoitusta arvioidaan vielä toimenpiteen suhteellisuuden, hyväksyttävyyden, vanhuksen integriteetin kunnioittamisen, tämän ihmisarvon kunnioittamisen sekä omatoimisuuden edistämisen ja osallistumisen näkökulmasta. Tämän kaiken tarkoituksena on, että rajoituksen käytön edellytykset tulisi arvioiduksi mahdollisimman hyvin eikä perusoikeutta rajoitettaisi kuin ehdottoman välttämättömissä tilanteissa. Näin rajoitus olisi mahdollisimman perusoikeuksia kunnioittava.
 • Kuosmanen, Mikko (2015)
  Hallinnollisen päätöksenteon harkintavallan rajoitusperiaatteisiin kuuluvan objektiviteettiperiaatteen keskeinen sisältö on puolueettomuus. Muina elementteinä siinä on erotettu perusteltavuus ja asianmukaisuus tai asiallisuus. Periaate erottuu kuitenkin heikosti muista harkintavallan rajoitusperiaatteista. Läheisin yhteys sillä on hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen ja yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Objektiviteettiperiaate sisältyy Perustuslain 6 §:ään. Kunnallishallinnon kannalta se on konkretisoitu lain tasolla hallintolaissa, kuntalaissa ja vaalilaissa. Sen keskeiset ilmenemismuodot ovat vaalikelpoisuus ja esteellisyys. Tässä työssä objektiviteettiperiaatetta toteuttava sääntely on systematisoitu viisiportaiseksi jatkumoksi., joka laajimmillaan kieltää henkilön osallistumisen kunnalliseen päätöksentekoon kokonaan ja suppeimmillaan kieltää osallistumasta yksittäistä hallintoasiaa koskevaan päätöksentekoon. Sääntelyn ulkopuolelle jää tilanteita, joissa on kysymys luottamushenkilön subjektiivisesta suhtautumisesta päätöksenteon kohteeseen. Näiden tilanteiden ratkaiseminen voidaan perustaa yleiseen objektiviteettiperiaatteeseen tai luonteeltaan ei-sitoviin eettisiin normistoihin. Luottamushenkilöhallinnon luonteesta johtuu, että objektiviteetin heikkeneminen ennakkoasenteen tai yksipuoliseen taustatietoon nojautumisen johdosta on pitkälti sallittua Kunnallisen luottamushenkilön on päätöksenteossaan otettava huomioon sekä objektiviteettiperiaate että kuntalain vaatimus kunnan ja kuntalaisten parhaan edistämisestä. Kunnallinen luottamushenkilö ei voi olla puolueeton virkamiehiltä edellytetyllä tavalla, koska luottamushenkilöasemaan kuuluu olennaisena osana eri kuntalaistahojen intressien tuominen mukaan päätöksentekoon ja julkinen keskustelu käsiteltävänä asioista jo ennen päätöksentekoa. Luottamushenkilön tehtäväksi asettuu näin ollen kunnan ja kuntalaisten edun ajaminen samalla ratkaisut objektiivisesti harkiten ja perustellen. Objektiviteettivaatimukseen kuuluva vaalikelpoisuussääntely rajoittaa perustuslain takaamia poliittisia osallistumisoikeuksia. Sääntely täyttää tällä hetkellä hyvin vaatimuksen perusoikeusrajoituksen suhteellisuudesta. Kunnallishallinnossa on tärkeintä taata mahdollisimman laaja osallistumismahdollisuus kansanvaltaisen toimielimen eli kunnanvaltuuston toimintaan. Perusoikeuksien rajoittamista koskevan suhteellisuusvaatimuksen vastaista ei olisi kuitenkaan tiukentaa kelpoisuusvaatimuksia kunnan hallinnosta, taloudesta ja työnantajakysymyksistä vastaavan kunnanhallituksen jäseneksi. Niin sanotun kaksoisagenttiongelman ratkaisemiseksi riittävää olisi vain laajentaa kunnanhallituksen jäsenyyttä koskeva vaalikelpoisuusrajoitus koskemaan koko kunnan ja kuntakonsernin henkilöstöä. Toisin kuin vaalikelpoisuuden rajoituksia, esteellisyyttä voidaan rajatapauksissa tulkita jopa laajentavasti mahdollisten valitusten välttämiseksi. Myöhemmin aiheettomaksi osoittautuvasta luottamushenkilön itsensä tekemästä jääväyksestä ei ole oikeudellisia seurauksia. Kaikissa tilanteissa esteellisyyden pitää kuitenkin perustua havaittavissa oleviin seikkoihin eikä pelkkiin oletuksiin. Sääntelyn ulkopuolelle jäävissä tilanteissa objektiviteettiperiaatteella on rajattu käyttöala. Oikeuskäytännössä tuomioistuimet eivät kuitenkaan perustele ratkaisujaan objektiviteettiperiaatteen loukkauksella vaan harkintavallan väärinkäytöllä tai toimivallan ylittämisellä. Kiireellisin lainsäädäntötoimia vaativa ongelma liittyy vaalilautakuntien jäsenten vaalikelpoisuuden ja esteellisyyden tulkintaan. Kysymys on samalla hallintolain soveltamisesta vaalilain säännöksiä täydentävänä normistona. Kysymys on laajuutensa vuoksi välttämättä ratkaistava ennen vuoden 2017 kuntavaaleja.
 • Kalio, Henrik (2014)
  Eurooppalaisen finanssikriisin myötä on muotoutunut monitahoinen sääntelykehikko, jonka merkittävänä osana on rakennettu puitteita euroalueen yhdennetylle rahoituskehykselle eli pankkiunionille. Pankkiunioni koostuu yhteisestä pankkivalvontamekanismista, kriisinratkaisumekanismista ja talletussuojasta. Tässä oikeusdogmaattisessa tutkielmassa keskitytään pankkiunionin toiseen vaiheen muodostavaan kriisinratkaisumekanismiin, joka koostuu uudesta kriisinratkaisuvirastosta ja kriisinratkaisurahastosta. Pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on selvittää, onko SEUT 114 artikla asianmukainen ja riittävä oikeusperusta yhteisen kriisinratkaisumekanismin luomiseksi unionin oikeuden näkökulmasta. SEUT 114 artiklan mukaan sisämarkkinoiden ja niiden neljän vapauden toteuttamiseksi tarvittavat toimet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi voidaan säätää unionin lainsäädäntömenettelyssä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeusperustan valinnalle tulee olla objektiiviset perusteet, oikeusperustan sovellettavuus on asianmukaisesti perusteltava ja oikeusperustan valinta kuuluu unionin tuomioistuimen oikeudellisen valvonnan piirin. SEUT 114 artiklan käyttäminen oikeusperustana on kuitenkin tulkinnanvarainen ja sen käyttö asettaa oikeuskäytännön perusteella tiettyjä vaatimuksia säädöksen sisällölle. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen valmisteluaineiston pohjalta tutkielmassa on arvioitu ehdotetun oikeusperustan asianmukaisuutta ja riittävyyttä neljän erityiskysymyksen kautta: 1) tavoitellaanko mekanismin perustamisella sisämarkkinoiden toteuttamista tai niiden toiminnan varmistamista, 2) voidaanko keskitetyn, EU-tason kriisinratkaisumekanismin perustamista pitää jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisenä, 3) kuinka paljon itsenäistä päätösvaltaa ja harkintavaltaa voidaan perustettavalle kriisinratkaisumekanismille siirtää ja 4) voidaanko SEUT 114 artiklan nojalla unionin toimielimille ja elimelle perustaa tällaista jäsenvaltioissa vaikuttavaa toimivaltaa. Edellä mainittujen erityiskysymyksien avulla muodostetaan pääkysymykseen johdonmukainen ja analyyttinen vastaus sekä samalla tuotetaan jäsenneltyä tietoa kriisinratkaisun järjestämisestä sisämarkkinoilla. Ensimmäiseen kysymykseen voidaan vastata myöntävästi: kyseessä on sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskeva toimenpide. Pankkiunionin piirissä oleva luottolaitos on objektiivisesti toisessa asemassa kuin kansallisesti valvottu luottolaitos. Tämä ei luo sellaisenaan esteitä sisämarkkinoille, vaan pikemminkin rationaalinen valvonnan ja kriisinratkaisun integrointi edistäisi sisämarkkinoiden toimintaa. Myös toiseen kysymykseen voidaan vastaa myöntävästi. Lainsäätäjällä on unionin oikeuskäytännöstä ilmenevien tulkintaperiaatteiden mukaan laaja harkintavalta päättää, mitä lähentämistekniikkaa käyttää. Lainsäätäjä voi näin ollen päättää, että on välttämätöntä perustaa unionin virasto osana olevaa laajaa yhdenmukaistamisprosessia. Myös kriisinratkaisurahastolla on kiinteä yhteys pankkiunionin tavoitteiden ja pankki- ja rahoitusalan sisämarkkinoiden tehokkaaseen toteuttamiseen, minkä vuoksi rahastoa voidaan pitää SEUT 114 artiklassa mainittuna sääntelyn yhdenmukaistamistoimenpiteenä. Koska kriisinrat-kaisuviranomainen ja kriisinratkaisurahasto ovat saman mekanismin kaksi eri osatekijää, tulee niiden oikeusperustan olla unionin oikeuskäytännöstä ilmenevien tulkintaperiaatteiden mukaisesti sama. Kolmannen kysymyksen suhteen Meroni-doktriiniin pohjautuva vakiintunut oikeuskäytäntö edellyttää kriisinratkaisuvaltuuksien kaltaisten valtuuksien sisältämän laajan harkintavallan suhteen sitä, että viimekätinen päätösvalta osoitetaan aina perussopimuksessa perustetuille unionin toimielimille. Unionin tuomioistuimen tammikuussa 2014 ratkaisemassa ESMA-tapaus kuitenkin mahdollistaa laajemman harkintavallan delegoinnin, sillä unionin lainsäätäjällä voi lähentämistekniikkaa valitessaan siirtää unionin elimelle tai laitokselle toimivaltaa, jolla pyritään halutun yhdenmukaistamisen toimeenpanoon. Tällöin SEUT 290 ja SEUT 291 artiklat eivät estä unionin lainsäätäjää luomasta sääntelyverkoston osaa kunhan tämän osan oikeusperusta on johdettavissa perustamissopimuksissa – tässä tapauksessa SEUT 114 artiklasta. Täten kolmanteen kysymykseen vastauksena on, että ESMA-tapauksen perusteella näyttää hyväksyttävältä, että kriisinratkaisuvirastolle annettavat tehtävät ja toimivaltuudet voivat olla aiempaa oikeuskäytäntöä pidemmälle meneviä. Koska kriisinratkaisumekanismille voidaan osoittaa riittävä ja asianmukainen oikeusperusta SEUT 114 artiklassa, ei voi valtiosääntöoikeudellisesti olla kyse merkittävästä toimivallan siirrosta Euroopan unionille. Jos kriisinratkaisumekanismia koskevan asetksen myöhemmin havaitaan ylittäneen sen, mihin SEUT 114 artikla antaa mahdollisuuden, asian voi saattaa unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi SEUT 263 artiklan mukaisella kumoamiskanteella. Täten neljänteen kysymykseen vastauksena on, että kotimaisen perustuslain näkökulmasta ei synny ongelmaa kriisinratkaisumekanismin perustamiselle SEUT 114 artiklalla. Myöskään finanssisuvereniteettia ei loukata, sillä kriisinratkaisurahastoa koskevat rahoituskysymykset sijoitetaan erilliseen SRF-sopimukseen. On kuitenkin varauduttava jatkossa siihen, että EMU:n asianmukainen kehittäminen voi jatkossa merkitä myös valtiosääntöoikeudelli-sesti perusteltuja perustamissopimusmuutoksia.
 • Kolinen, Laura (2020)
  Asian käsittelyn viivästymiseen liittyvät kysymykset nousevat toistuvasti esille eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa. Asioiden käsittelyaikojen pitkittymisessä on kuitenkin kyse merkittävästä oikeusturvaongelmasta. Viranomaisen viivytellessä hallintopäätöksen tekemisessä, ei asiassa synny lainvoimaista hallintopäätöstä eikä sen mukaisia oikeusvaikutuksia. Hallinto-oikeudellinen oikeussuojajärjestelmä on kuitenkin kehittynyt hallintopäätöskeskeiseksi. Tässä hahmottamistavassa oikeusturvakäsitys on painottunut perinteisesti jälkikäteiseen oikeusturvaan, jossa tehtyyn hallintopäätökseen haetaan muutosta. Kun viranomainen viivästyy, ei asiassa ole kuitenkaan syntynyt sellaista päätöstä, johon muutoksenhaku voitaisiin kohdistaa. Oikeus asian käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä on osa perusoikeutta oikeusturvaan. Näin oikeus viivytyksettömään asian käsittelyyn liittyy myös laajaan oikeusturvadiskurssiin ja oikeusturvan kehitykseen suomalaisessa oikeusjärjestyksessä.
 • Salokari, Maarit (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan oikeutta viivytyksettömään käsittelyyn hallintomenettelyssä. Aihetta käsitellään yleisti kaikkia päätöksellä ratkaistavia hallintoasioita koskien, lisäksi erityisenä mielenkiinnon kohteena on viivytyksettömyyden toteuttaminen ja toteutuminen toimeentulotuen ja työttömyysturvaetuuksien myöntämisen kohdalla. Kun kyseessä ovat aineelliset perusoikeudet, viivytyksetön käsittely nousee osana oikeusturvaa korostetun tärkeään asemaan. Viivytyksetön käsittely on itsessään perusoikeus ja osa hyvää hallintoa, minkä lisäksi sillä on tärkeä tehtävä aineellisten perusoikeuksien toteuttamisessa. Tutkimuskysymys on: miten perusoikeus viivytyksettömään käsittelyyn on turvattu eri oikeussuojakeinoin hallintomenettelyssä, erityisesti toimeentulotuki- ja työttömyysturva-asioiden kohdalla. Alakysymykseksi nousee lisäksi: voidaanko oikeusturvaa pitää riittävänä. Tutkielmassa käytetään metodina lainoppia ja se sijoittuu hallinto-oikeuden alaan. Hallintolain 23 §:n yleissäännös viivytyksettömästä käsittelystä ei anna yksittäistapauksessa viranomaiselle osviittaa kohtuulliseen käsittelyajan pituudesta. Käsittelyaikojen kohtuullisuuden arviointi on jäänyt ylimpien laillisuusvalvojien tehtäväksi, sillä viivästysasiaa ei ole mahdollista saada tuomioistuimen käsiteltäväksi. Osassa erityislainsäädäntöä on säädetty viranomaisia sitovista määräajoista. Näin on tehty toimeentulotuki- ja työttömyysturvaetuuksien myöntämisen kohdalla. Tutkielman perusteella selviää, että viivytyksettömän käsittelyn toteuttamisessa on ajoittain ongelmia, vaikka kyse ei olekaan rakenteellisesta ongelmasta. Määräajatkaan eivät ole tae käsittelyn joutuisuuden toteutumisesta. Oikeussuojakeinot viivästystilanteessa ovat puutteelliset; käytettävissä on lähinnä hallintokantelu. Ongelmallista on erityisesti se, että viivästys saattaa johtaa EIS 6.1 artiklan loukkaukseen estämällä pääsyn tuomioistuimeen. Tietyissä tapauksissa myös oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa on uhattuna. Perusoikeusasemansa vuoksi viivytyksetön käsittely tulisi turvata myös perustuslain 22 §:n perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen perusteella. Tarve uusista oikeussuojakeinoista on ollut esillä useaan otteeseen, mutta uudistuksia ei ole saatu aikaiseksi. Tutkielmassa todetaan, että valmisteilla olevassa vahingonkorvauslain uudistuksessa ehdotettu hyvitys perusoikeusloukkauksen perusteella saattaisi oikeusturvan riittävälle tasolle perustuslain 22 §:n kannalta. Toimeentulotuen ja työttömyysturvaetuuksien kohdalla pohditaan lisäksi viivästyskorotuksen mahdollisuutta.