Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Property law"

Sort by: Order: Results:

 • Pirinen, Paula (2020)
  Public Private Partnership (PPP)-malli on tapa järjestellä ja rahoittaa pitkäaikaisia, suurten pääomien sijoittamista vaativia julkisia hankkeita, jotka liittyvät tavanomaisesti julkisen infrastruktuurin rakentamiseen. Mallin muodostaa sopimuskokonaisuus, jonka kautta tilaajana toimiva julkinen sektori siirtää tehtäviä riskeineen yksityiselle sektorille ja tällä tavoin pyrkii saamaan niin kustannus- kuin laatuhyötyjä. Onnistunut PPP muodostaa tilanteen, jossa kaikki sen osapuolet hyötyvät. Kiinnostus mallin käyttöön on viime aikoina lisääntynyt Suomessa vuonna 2018 voimaan tulleiden EVL 15 §, 19 a § ja 27 c § sekä ALVL 15 § 4 mom ja 29 § 2 mom jaksotussääntöjen mahdollistaessa yksityisrahoitteisen PPP:n käytön muun muassa kunnallisissa koulujen toimitilahankkeissa. PPP-hankkeessa riskin siirto tapahtuu tyypillisesti perustamalla erillisyhtiömuotoinen projektiyhtiö. Yksityisrahoitteisessa PPP-mallissa erillisyhtiö järjestää myös hankkeen rahoituksen. Lainanantajan saama suoja hankkeessa on olennainen sen vaikuttaessa rahoituskustannuksiin ja tätä kautta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Tyypillisesti PPP-hankkeita kategorisoidaan sen mukaan, kenellä hankkeen muodostamassa sopimuskonsortiossa on riski mallilla tuotettavan infrastruktuurin kysynnästä. Käyttö- ja konsessioperusteisessa mallissa riski on yksityisellä sektorilla, käytettävyysperusteisessa mallissa julkisella sektorilla. Käytettävyysperusteisen PPP-hankkeen kassavirrat perustuvat suurelta osin infrastruktuurin käytettävyystason perusteella julkiselta sektorilta saataviin palvelumaksuihin. Yksityisrahoitteiseen PPP-malliin sisältyy olennaisesti projektirahoituksen hyödyntäminen. Tämä on omiaan vaikuttamaan lainanantajan riskiin tältä lähtökohtaisesti puuttuessa tavanomaiset velkojan suojakeinot, kuten mahdollisuus arvioida velallisen maksukykyisyyttä perustuen sen aiempaan toimintaan sekä lainan limited- tai non-recourse-luonteisuus rakennettavan infrastruktuurin ollessa arvoltaan sekä esineoikeudellisesti ongelmallinen vakuuskohde. Näin mahdollisuudet projektiyhtiön kontrolloimiseen ja valvomiseen muodostuvat olennaiseksi velkojan suojan kannalta. Verrattuna tyypilliseen projektirahoitukseen käytettävyysperusteisuus vaikuttaa velkojan asemaan tehden hankkeen kassavirroista varmempia niiden ollessa ennalta määriteltyjä ja julkisen sektorin maksamia. Kassavirtojen käytettävyysperusteisuus ei niinkään muuta velkojan suojaamiseen käytettäviä instrumentteja, vaan pikemminkin muuttaa niiden painopistettä. Käytettävyysperusteisessa hankkeessa kovenantit ja muut suojakeinot pyrkivät erityisesti vähentämään lisäkustannusten syntymistä, tukemaan käytettävyyden toteutumista ja hallitsemaan hankkeen rahoitusstruktuuria. PPP-hankkeessa julkisen sektorin asema tilaajana ja sen mahdollinen velvollisuus tarjota infrastruktuuria voivat vaikuttaa lainanantajalle tarjolla oleviin suojakeinoihin esimerkiksi lisäten mahdollisuuksia henkilövakuuksien käyttöön.
 • Jantunen, Anton (2015)
  Arvopaperistaminen on rahoitusjärjestely, jolla tietty saatavakanta kootaan yhteen pooliin, muutetaan markkinakelpoiseksi arvopaperiksi ja myydään erillisyhtiölle, joka rahoittaa oston laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainan. Liiketoiminnan arvopaperistamisen kohteena on syntyneiden saatavien sijasta kokonainen liiketoiminta. Järjestely toteutetaan siirtämällä arvopaperistettava liiketoiminta erillisyhtiöön (operatiivinen yhtiö) ja antamalla sen kaikki omaisuus ja tarvittavat lisävakuudet joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskijayhtiön myöntämän lainan vakuudeksi. Järjestely voidaan toteuttaa niin sanottuna perusmallina, jolloin joukkovelkakirjalainalla kerätyt varat lainataan operatiiviselle yhtiölle, tai synteettisenä listautumisantina, jolloin erillisyhtiö ostaa liikkeellelaskijayhtiöltä lainaamillaan varoilla operatiivisen yhtiön osakkeet alullepanijalta. Järjestelyn toteuttamisen motiivina alullepanijan näkökulmasta on edullisen rahoituksen saaminen ja sijoittajan kannalta riittävän tuoton saaminen tarpeeksi matalalla riskillä. Synteettisen listautumisannin toteuttamisen esteenä Suomessa voidaan pitää operatiivista yhtiötä velvoittavan velkasuhteen puuttumista ja operatiivisen yhtiön omaisuuden vakuudeksi antamista rajoittavaa osakeyhtiölain omien osakkeiden rahoituskieltosäännöstä (OYL 13:10.1). Tässä tutkielmassa selvitetään voidaanko operatiivista yhtiötä velvoittava velkasuhde saada aikaan sekä mahdollistaako OYL 13:10.1 operatiivisen yhtiön omaisuuden antamisen vakuudeksi kokonaan tai edes osittain. Lisäksi selvitetään kuinka korkea vakuussuojan tason tulisi olla, jotta järjestely olisi toteutettavissa. Tutkielma on lähestymistavaltaan oikeusdogmaattinen, mutta se sisältää myös oikeusvertailevaa ainesta ja oikeustaloustieteellistä analyysiä. Vakuuspaketin rakentaminen ja tarvittavan vakuustason arviointi tapahtuu vakuuspaketin funktioiden avulla. Nämä funktiot ovat operatiivisen yhtiön luotto-, suoritus- ja maksukyvyttömyysriskin minimointi, operatiivisen yhtiön liiketoiminnan jatkumisen turvaaminen sen maksukyvyttömyydessä sekä mahdollisimman suuren jako-osuuden takaaminen operatiivisen yhtiön likvidaatiossa. Vakuussuojan vähimmäistaso määrittyy kahden ensimmäisen funktion kautta. Konkurssissa operatiivisen yhtiön liiketoiminnan jatkamista koskevan päätöksen tekeminen vaatii yksinkertaisen äänten enemmistön velkojainkokouksessa. Synteettisen listautumisannin toteutettavuuden lähtökohtana on tutkielmassa tämän enemmistön saavuttaminen. Uuden osakeyhtiölain rahoituskieltosäännös antaa useita vaihtoehtoja käyttää operatiivisen yhtiön omaisuutta synteettisessä listautumisannissa vakuutena. Osakeyhtiölain tarkoitus sekä pääoma- ja velkojiensuojajärjestelmän sisältö puoltavat rahoituskieltosäännöksen väljää ja pragmaattista tulkintaa. Koska synteettinen listautumisanti ei useimmiten loukkaa rahoituskieltosäännöksen suojaamia oikeushyviä, rahoituskieltosäännöstä on perusteltua tulkita sen tarkoituksen, eikä sanamuodon kautta ja sallia vakuuksienanto. OYL 13:10.1:n perustelut sallivat myös järjestelyn, jossa erillisyhtiö käyttää omaa yrityskiinnitysvakuuttaan vastaan lainattuja varoja operatiivisen yhtiön ostamiseen ja tämän jälkeen sulauttaa operatiivisen yhtiön itseensä. Tällöin kohdeyhtiön omaisuus tulee osaksi yrityskiinnitystä. Yrityskiinnityskelvottoman omaisuuden yhtiöittämisellä voidaan päästä tilanteeseen, jossa yrityskiinnitys antaa etuoikeuden 50 prosenttiin kaikesta operatiivisen yhtiön omaisuudesta. Koska etuoikeudeton osa jää vielä kilpailemaan muiden etuoikeudettomien velkojien kanssa, yli 50 prosentin osuus voitaneen operatiivisen yhtiön konkurssissa käytännössä useimmiten saavuttaa. Tällä rakenteella saavutetaan myös suoraan operatiivista yhtiötä velvoittava velkasuhde. Kolmas synteettisen listautumisannin toteuttamisvaihtoehto on hybridijärjestely, jossa osa joukkovelkakirjalainalla saaduista varoista lainataan erillisyhtiölle lyhyellä maturiteetilla ja osa operatiiviselle yhtiölle pitkällä maturiteetilla sen vakuusomaisuutta vastaan. Tällöin vakuudet turvaavat käytännössä molempia lainoja antamalla liikkeellelaskijayhtiölle oikeuden päättää operatiivisen yhtiön liiketoiminnan jatkamisesta myös sen maksukyvyttömyydessä. Esitettyjä vaihtoehtoja voidaan käyttää yksittäisessä järjestelyssä myös päällekkäin. Näiden vaihtoehtojen avulla voitaneen myös saavuttaa hyväksyttävä luottoluokitus ja riittävän edulliset luottoehdot.
 • Sedbom, Sakari (2013)
  Tutkielmassa käsitellään luotonantajan vastuuta varjojohtajana. Käsitteenä varjojohtajuus perustuu englantilaiseen shadow director -doktriiniin ja siitä säädetään Companies Actin 251:ssa. Doktriinin nojalla yhtiön ulkopuolinen taho voidaan katsoa yhtiön varjojohtajaksi, mikäli yhtiön johto tapaa toimia yhtiön ulkopuolisen tahon määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja yhtiön ulkopuolisen tahon vaikuttaminen yhtiön johdon päätöksentekoon on pysyvämpää kuin kertaluontoista. Tiettyjen kriteerien nojalla varjojohtajan voidaan katsoa olevan vastuussa yhtiön velvoitteista. Suomessa osakeyhtio?lain johtohenkilo?iden vahingonkorvausvelvollisuudesta sa?a?deta?a?n lain 22:1:ssa?. Sa?a?nno?ksen nojalla vahingonkorvausvelvolliseksi voidaan katsoa yhtio?n toimitusjohtaja, hallituksen ja?sen seka? hallintoneuvoston ja?sen. Sa?a?nno?ksen nojalla vahingonkorvausvelvolliseksi voidaan katsoa myo?s henkilo?, joka on valittu hoitamaan johtohenkilo?n tehta?va?a? mutta, jota ei ole merkitty yhtio?n johtohenkilo?ksi kaupparekisteriin. Sa?a?nno?ksen nojalla yhtio?n johtohenkilo?ksi ei kuitenkaan voida katsoa niin sanottua varjojohtajaa ja na?in ollen suomalaisen yhtio?oikeudellisen sa?a?ntelyn voidaan katsoa eroavan englantilaisesta yhtio?oikeudellisesta sa?a?ntelysta?. Tavanomaisesti varjojohtajuus nousee esille tilanteissa, jossa yhtio? on ajautunut maksuvaikeuksiin. Ta?llo?in yhtio?n velkoja voi pyrkia? kontrolloimaan velallista, turvatakseen myo?nta?ma?nsa? luoton takaisinmaksun tai pyrkia?ksensa? parantamaan velallisyhtio?n maksukykyisyytta?. Tyypillisia? keinoja velkojalle ovat henkilo?n nimitta?minen valvomaan velallisyhtio?n toimia tai erilaisten pelastussuunnitelmien laatiminen velallisyhtio?lle. Mika?li velkojan nimitta?ma? henkilo? tai velkoja kontrolloi liian voimakkaasti velallisyhtio?n toimia, voidaan heida?t tiettyjen kriteerien ta?yttyessa? katsoa yhtio?n varjojohtajiksi. Tyypillisesti yhtio?n varjojohtajaksi on katsottu joko velallisyhtio?n luotonantaja tai luotonantajan nimitta?ma? henkilo?, joka valvoo velallisyhtio?n toimia. Vaikka Suomessa lainsa?a?da?nto? ei tunne varjojohtajuutta, on oikeuska?yta?nno?ssa?mme arvioitu hyvin samankaltaisia tilanteita kuin englantilaisessa varjojohtajuutta koskevassa oikeuska?yta?nno?ssa?. Suomessa tilanteet ovat liittyneet pa?a?sa?a?nto?isesti takaisinsaantilain la?heisyyskriteerin arviointiin, jolloin arviointi on kohdistunut velallisyhtio?n ja ta?ma?n luotonantajana toimineen pankin va?lisen suhteen arviointiin. Takaisinsaantilain ja osakeyhtio?lain lisa?ksi varjojohtajuutta voidaan Suomessa arvioida myo?s rikoslain ja ympa?risto?vahinkolain kannalta. Rikoslaissa yhtio?n johtohenkilo?n ka?site na?ytta?a? olevan laajempi kuin osakeyhtio?laissa. Ympa?risto?vahinkolain perusteella vastuu ympa?risto?vahingosta taas voidaan ankaran vastuun nojalla samaistaa vahingonaiheuttajan ulkopuoliseen tahoon tiettyjen kriteerien vallitessa hyvin samankaltaisesti, kuin Companies Actin varjojohtajuus sa?a?ntelyn nojalla yhtio?n ulkopuolisen tahon voidaan katsoa olevan vastuussa yhtio?n velvoitteista. Osittain eroja varjojohtajuuden sa?a?ntelyssa? voidaan selitta?a? oikeusja?rjestyksien ominaisilla piirteilla?. Englannissa yhtio?oikeudellinen ajattelu on perinteisesti ollut omistajakeskeista? ja sa?a?ntelylla? on pyritty suojamaan osakkeenomistajia. Varjojohtajuuden sa?a?ntelemisen voidaan jossain ma?a?rin na?hda? ilmentyma?na? pienosakkeenomistajan korkeasta sijoittajansuojasta. Suomessa yhtio?oikeudellinen ajattelu ei perinteisesti ole ollut omistajakeskeista? eika? sijoittajansuojan korostamista myo?ska?a?n ole aiemmin na?hty lainsa?a?da?nno?ssa?mme tarpeelliseksi.
 • Kuokkanen, Matti (2014)
  Euroopan unionissa annettiin vuonna 2009 luottoluokituslaitostoimintaa koskeva asetus vastauksena finanssikriisiin. Luottoluokituslaitosten toiminnan on katsottu vaikuttaneen globaalin finanssikriisin taustalla olleen Yhdysvaltojen subprime-kriisin syntymiseen. Asuntomarkkinoiden kuplan puhkeaminen johti sijoittajien tappioihin, sillä asuntolainat niihin liittyvine riskeineen oli siirretty eteenpäin alkuperäisiltä lainanantajilta sijoittajille. Luottoluokituslaitoksia kohtaan esitetty kritiikki on kohdistunut niiden kyvyttömyyteen arvioida oikein tappioita aiheuttaneisiin arvopapereihin liittyvää luottoriskiä. Yhtenä syynä edellä esitetyn luottoluokitusten laadun heikkenemiselle on nähty olleen luottoluokituslaitosten liiallinen myötämielisyys luotto-luokituksen niiltä hankkineiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toiveille. Korkeat luokitukset ovat liikkeeseenlaskijoiden intressien mukaisia, koska ne vaikuttavat alentavasti rahoituskustannuksiin. Sijoittajien intressissä puolestaan on ainakin lähtökohtaisesti saada laadukasta tietoa sijoituspäätösten tekemisen tueksi, joten näiden osapuolten luottoluokituksiin liittyvät intressit ovat ristiriitaisia. Luottoluokituslaitosten harjoittama liiketoiminta taas perustuu lähes yksinomaan liiketoimintamalliin, jossa annetusta luokituksesta palkkion niille suorittaa arvopaperin liikkeeseenlaskija. Toiminnan riippumattomuus vaarantuu, mikäli luottoluokituslaitokset pyrkivät omaa liiketoimintaansa edistääkseen pitämään maksavan asiakkaansa tyytyväisenä. Tutkielmassa käsitellään sääntelyteorian menetelmin Euroopan unionin luottoluokituslaitostoimintaa koskevassa sääntelyssä omaksuttuja ratkai-suja mainituntyyppisiin intressiristiriitoihin puuttumiseksi. Tutkielma etenee ajallisesti loogisessa järjestyksessä niin, että ensiksi tarkastelu kiinnittyy ongelmien sekä lainsäätämisen taustan selvittämiseen, ja vasta tämän jälkeen lainsäätäjän omaksumiin ratkaisuihin, eli tämänhetkisen sääntelytilan selvittämiseen. Näiden jälkeen tarkastellaan vielä sääntelyn kehittämistarpeita sekä omaksuttujen ratkaisujen vaikutuksia pidem-mällä aikajänteellä. Tutkielmassa esitetyn perusteella voidaan pitää oikeutettuna sitä, että julkisvalta puuttuu luottoluokituslaitostoimintaan ja turvaa luokitusten laatua. Sääntelyllä puututaan moniin intressiristiriitoja aiheuttaviin ja luottoluokitustoiminnan riippumattomuuden vaarantaviin pienempiin tekijöihin, mutta ei luottoluokituslaitosten käyttämään liiketoimintamalliin. Keskustelu siitä, pitäisikö interventio ulottaa myös viimeisenä mainittuun, on kuitenkin edelleen ajankohtainen. Näin voitaisiin mahdollisesti poistaa vallitsevaan malliin liittyvä luottoluokitusten laadun kannalta ei-toivottava kannustin liialliseen myötämielisyyteen liikkeeseenlaskijan toiveille. Käyttökelpoisen vaihtoehtoisen liiketoimintamallin löytäminen on kuitenkin hyvin hankalaa. Sääntelyintervention lisäksi Euroopan unionissa on globaalin mallin mukaisesti ryhdytty vähentämään tukeutumista ulkoisiin luottoluokituksiin sääntelyssä, eli niiden niin sanottua sääntelytarkoituksessa käyttämistä, jonka on nähty lisänneen luottoluokitusten sekä luottoluokituslaitosten merkitystä rahoitusmarkkinoilla. Esimerkiksi pankkien vähimmäispääomien määräytymistä koskeva sääntely on edellyttänyt omistusten luotto-luokitusten huomioimisen niihin liittyvän riskin määrittelemiseksi. Tutkielmassa esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että uudella sääntelyllä pyritään siirtämään vastuuta luottokelpoisuuden arvioinnissa ulkoisista luottoluokituksista sisäisiin arvioihin. Luottoluokituksiin tukeutumisen purkaminen ei käy kuitenkaan nopeasti, minkä lisäksi vaihtoehtoisten riskinarviointimenetelmien löytäminen on haasteellista. Lisäksi on syytä pitää mielessä luottoluokituslaitostoimintaan liittyvät mittakaavahyödyt sekä luottoluokituslaitosten riskinarviointiin liittyvä osaaminen.
 • Kangas, Timo (2013)
  Tämän työn tutkimuskohteena oli maakaaren 14 luvun 1 pykälän kirjaamiskelpoiset, mutta kirjaamattomat erityiset oikeudet ja niiden pysyvyys kiinteistön omistajan konkurssissa. Tämän työn tavoitteena oli siis tutkia, millä edellytyksillä tällaiset oikeudet saavat tai menettävät pysyvyytensä konkurssitilanteessa. Tutkimuskohteeksi valittiin vain maakaaren 14:1:n mukaiset oikeudet, mutta työssä esitellään myös muita maakaaren mukaisia oikeuksia, jotta lukijalle muodostuu kuvat maakaaren 14 lukuun rakennetusta erityisiä oikeuksia koskevasta järjestelmästä. Työssä kävi ilmi, että maakaressa on useita erilaisia erityisiä oikeuksia, eikä eirtyisen oikeuden käsitettä ole määritelty. Maakaaren järjestelmä jää epäselväksi ja monimutkaiseksi. Lisäksi pelkästään maakaaren 14:1:n mukaiset oikeudet saavat toisistaan hyvin poikkeavan pysyvyyden oikeudesta riippuen. Maakaaren järjestelmä jäi siis epäselväksi ja sitä sekoitti vielä entisestään se, että osa erityisistä oikeuksista sai erilaisen pysyvyyden myös niihin liittyvän erityislainsäädännön perusteella. Konkursissa tärkeimmiksi tekijöiksi pysyvyyden kannalta nousi konkurssilain 17:3:n mukaien edullisemmuussääntö ja erityisiin oikeuksiin liittyvä kiinteistön hallinta. Edullisimmuus säännöstä voi seurata tilanne, jossa konkurssipesä on velvollinen iritsanomaan erityiset oikeudet heti konkurssin alettua. Tätä oikeutta rajoittaa kuitenkin hallintaan perustuva erityinen oikeus. Tällainen eirtyinen oikeus voi saada paremman pysyvyyden konkurssissa. Tällöinkään pysyvyys ei kuitenkaan ole kovin pitkä aikainen, koska pesä voi tietyin varauksin realisoidan pesän omaisuuden siten, että kaikki oikeudet menettävät pysyvyytensä, ellei erityisen oikeuden haltija ole valmis maksamaan oikeutensa pysyvyydesta.
 • Kirjola, Martti (2017)
  Maanalainen rakentaminen on lisääntynyt erityisesti tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla, jossa vapaata rakennusmaata on niukasti tarjolla. Suomessa lainsäädäntö lähtee siitä, että kiinteistönomistaja omistaa sekä kiinteistön maanpinnan ylä- että alapuolisen tilan. Kun maanpinnan alapuolisen tilan hyödyntämisestä on kiinnostunut muu taho kuin kiinteistönomistaja, joudutaan maanalaisen tilan hallinta perustamaan muuhun oikeusperusteeseen kuin kiinteistön omistusoikeuteen. Tutkielmassa selvitetään maanalaisen rakennuskohteen vakuus- ja rahoitusjärjestelyitä tilanteessa, jossa rakennushankkeen toteuttaa muu taho kuin kiinteistönomistaja. Tutkielmassa tarkastellaan maanalaisen rakennuskohteen rakentamista maanvuokraoikeuden, yhtiöittämisen ja rasitejärjestelyn avulla. Esimerkkeinä maanalaisista rakennuskohteista käytetään pysäköinti- ja monitoimihallia. Lisäksi tarkastellaan valmisteltavan kolmiulotteisen kiinteistölainsäädännön vaikutuksia maanalaiselle rakentamiselle. Maanvuokraoikeus on kirjaamis- ja kiinnityskelpoinen, kun se täyttää maakaaren 14 ja 19 luvuissa säädetyt edellytykset. Maan alle rakennettaessa joudutaan myös näitä edellytyksiä tarkastelemaan maanalaisen rakentamisen näkökulmasta, jolloin voi syntyä ongelmia esimerkiksi maanvuokraoikeuden määräaikaisuuden vaatimuksen kanssa ja kirjattaessa maanvuokraoikeus usean eri kiinteistön alueelle. Vakuusoikeudellisesta näkökulmasta kiinteistön yhtiöittämisellä pyritään helpottamaan kiinteän omaisuuden käyttöä vakuutena, kun yhtiön osakkeet voidaan pantata käteispanttina. Samalla voidaan hallita maanalaista tilaa yhtiön yhtiöjärjestyksen avulla. Yhtiöittämisen edut tulevat esiin myös rahoitusjärjestelyissä, jossa pystytään kiinteistöön tai maanvuokraoikeuteen kiinnitettyjen panttikirjojen lisäksi pantata yhtiön osakkeet. Kiinteistön yhtiöittämiseen liittyy kuitenkin aina riski arvon kaksoispanttauksena tunnetusta ongelmasta, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa todellisuudessa samaa omaisuutta käytetään useamman eri velkojan velan vakuutena. Ongelmaa voidaan pyrkiä ehkäisemään negative pledge -kovenanttiehdolla, jonka sivullissitovuus on kuitenkin epävarmaa. Rasiteoikeuden nojalla rakennettava maanalainen pysäköintihalli näyttäytyy ongelmallisena, sillä rasiteoikeus on kirjaamis- ja kiinnityskelvoton. Tällöin maanalainen pysäköintihallin, joka sisältää merkittävää vakuusarvoa, rakentaminen rasiteoikeuden nojalla ei nykyisen lainsäädännön valossa vaikuta suositeltavalta ratkaisulta. Sen sijaan valmisteltava kolmiulotteinen kiinteistölainsäädäntö tulee tarjoamaan toimijoille uuden keinon valikoimaan rakentaa maan alle erityisesti sellaisissa hankkeissa, jossa on mukana kansainvälisiä sijoittajia ja joille kolmiulotteinen kiinteistö on tutumpi oikeudellinen konstruktio kuin Suomalaiset sopimusperusteiset järjestelyt. Maanalainen pysäköinti- tai monitoimihalli on verrattain kallis rakennuskohde ainakin verrattuna vastaaviin maanpinnalle rakennettaviin kohteisiin. Tällöin kohteiden rahoituksessa voidaan pyrkiä hyödyntämään jo rakennusvaiheessa niiden tulevaisuudessa tuottamia kassavirtoja. Näitä kassavirtoja voidaan hyödyntää rahoitusjärjestelyissä, jotka tunnetaan projektirahoituksena ja liiketoiminnan arvopaperistamisena. Niissä kummassakin operatiiviselle yhtiölle lainattu laina maksetaan takaisin tulevaisuudessa syntyvillä kassavirroilla. Järjestelyiden onnistuminen edellyttää kuitenkin kattavan vakuuspaketin strukturointia pitäen sisällään vakuudet maanvuokraoikeuteen vahvistetuista panttikirjoista ansaitsemattomiin saataviin.
 • Kaakinen, Aleksi (2016)
  Infrastruktuuriprojektit ovat julkisyhteisöjen hankkeita, joilla rakennetaan kansantalouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä, yleensä fyysisiä kohteita. Eräitä strategisesti tärkeimpiä kohteita ovat maantiehankkeet, joilla kyetään yhdistämään tehokkaasti toisiinsa maantieteellisesti erillisiä alueita. Myös Suomessa on viime vuosina alettu kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin maanteiden rakentaminen ja kunnostaminen olisi mielekkäintä rahoittaa. Juridisesti maantiehankkeessa ovat tärkeitä myös kysymykset julkisyhteisön maankäytöstä ja rahoituksessa annettavista vakuuksista. Tutkielma käsittelee maantieprojektin maankäyttö- ja vakuusratkaisuja silloin, kun tie rakennetaan elinkaarirahoituskehyksessä. Elinkaarirahoitus on projektirahoituksen erityismuoto, eli valtio toteuttaa hankkeen budjettinsa investointiosan ulkopuolella. Hankkeen suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa yksityinen palveluntuottaja, jolle kertyy tien operoinnista palvelumaksuja suoraan valtiolta. Tämänkaltaisella rahoitusmallilla pyritään yhdistämään valtion eli tilaajan vahva asema rahoituksen luotonvahvistajana ja ensisijaisena tienpitäjänä yksityisen sektorin usein tehokkaampaan tapaan toteuttaa resurssi-intensiivisiä hankkeita. Maankäyttö valtiojohtoisissa tiehankkeissa on Suomessa varsin joustamatonta. Valtion yksityiselle luovuttama lisenssi operoida tietä eli siihen kuuluvaa maapohjaa ja päälle rakennettavaa infrastruktuuria koostuu lähinnä sen tarkemmin yksilöimättömästä käyttöoikeudesta, jonka edelleen luovuttaminen tai siitä muutoin disponoiminen on sopimusteitse tehty hyvin hankalaksi. Eräs tutkielmani päätavoitteista onkin selvittää, missä kohdin lainsäädäntö on kenties liian joustamatonta elinkaarirahoitteiseen tiehankkeeseen, ja missä määrin näitä lainsäädännöllisiä ratkaisuja olisi mahdollista parantaa. Maankäytön ohella, tai sen joustamattomuudesta johtuen, myös projektirahoituksessa ja elinkaarirahoituksessa käytettävä vakuusomaisuus on hyvin niukkaa. Tutkielmassa on pyritty selvittämään, minkälaista vakuusomaisuutta tieyhtiöllä on käytettävissään projektin pankkikelpoisuuden kasvattamiseksi. Tältä osin vaikuttaisi siltä, että suomalainen tieprojekti on rahoittajien kontrolloitavissa myös sen insolvenssitilanteissa, mutta että kontrollia olisi kenties mahdollista vahvistaa lainsäädännöllisillä ratkaisuilla, jotka antaisivat projektivelkojille erityisaseman tieyhtiön insolvenssissa. Tiehankkeessa ja projektirahoituksessa yleisemmin korostuukin vakuuden kontrollifunktio, jota kyetään toteuttamaan erityisesti tieyhtiön osakkeiden ja projektisopimusten panttauksella. Vaikuttaa siltä, että tällä erää projektissa on nojattava suhteellisen voimakkaasti myös sponsoreiden ja valtion antamaan luotonvahvistukseen.
 • Nuotio, Aino (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Tutkimuksessa selvitetään, olisiko vallitsevassa kansallisessa oikeustilassa hyväksyttävää, jos pankit alkaisivat periä negatiivista korkoa henkilöasiakkaidensa talletuksista. Negatiivinen korko on velvoiteoikeudellisesti poikkeuksellinen, sillä tyypillisesti korkoa maksetaan hyvityksenä käyttöön saadusta pääomasta. Talletussuhteessa velallisena on pankki, joka myös vakiintuneen käytännön mukaan maksaa talletukselle korkoa. Sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankkijärjestelmässä laskettiin talletuskorko negatiiviseksi, ovat pankkien asiakkailleen maksamat talletuskorot myös lähellä nollaa. Negatiivisen talletuskoron käyttöönotto olisi toteutettavissa MaksupalveluL:n sääntelyn nojalla, sillä se soveltuu valtaosaan talletussopimuksista. Lain 3:30 §:ssä annetaan pankeille oikeus yksipuolisesti ehdottaa muutoksia tilien puitesopimuksiin, ja ehdotus tulee voimaan, ellei asiakas vastusta sitä. MaksupalveluL 3:32 §:n nojalla vaihtuvakorkoisten tilien korkoa voidaan myös suoraan pankin yksipuolisella ilmoituksella muuttaa. Tallettajan aseman turvaa oikeus irtisanoa sopimus päättymään ennen ehdotetun muutoksen voimaantuloa. Sääntely ei kuitenkaan anna vastausta siihen, olisiko ehtomuutos sisällöllisesti hyväksyttävä. Tallettajaa suojaavat kuluttaja- ja sopimusoikeudellinen sääntely sekä perustuslaillinen omaisuudensuoja. Ehtomuutoksen sallittavuutta taas puoltavat sopimusvapaus, pankkisääntelyn tavoitteet sekä pankeille asiakkaiden talletuksista aiheutuvat kustannukset. Talletusvaroihin kohdistetaan EU:n vakavaraisuussääntelyssä maksuvalmiusvaatimus, jonka kautta talletusvarat ovat suorassa yhteydessä keskuspankkitallettamiseen. Pankkisääntelyn suojan kohteita ovat sekä asiakkaat että pankkijärjestelmä itsessään, ja kuluttajaoikeudellisista pääsäännöistä poiketaan pankkisopimusten kohdalla ajoittain kuluttajan asemaa heikentävästi. Lopulta pankkipalveluille on tunnustettu asema välttämättömyyspalveluina, ja pankkeja myös velvoitetaan tarjoamaan kuluttajille tietyt palvelut kohtuulliseen hintaan. Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää näiden eri sääntelytavoitteiden yhteensovittamista. Menetelmä on ensisijaisesti lainopillinen, mutta erityisesti pankkisääntelyn tavoitteiden huomioon ottaminen edellyttää sitä, että tutkimukseen otetaan mukaan oikeustaloustieteellisempiä näkökulmia.
 • Kuosmanen, Elina (2016)
  Osakeyhtiö on maailmanlaajuisesti suosittu tapa järjestää yritystoimintaa. Osakeyhtiön tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu muun muassa korostunut voitontuottamisen tarkoitus. Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta toimintansa sidosryhmävaikutuksista sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen vastuun osa-alueilla. Kaksituhattaluvulla ilmenneet yritysskandaalit ja voimistunut huoli yritystoiminnan ympäristövaikutuksista ovat saaneet aikaan kritiikkiä osakkeenomistajien erityisasemaa kohtaan. Keskustelua yritysten yhteiskuntavastuun merkityksestä ja sidosryhmien asemasta on kuitenkin käyty varsinkin angloamerikkalaisissa maissa jo vuosikymmeniä aiemmin. Vaihtoehtona osakkeenomistajakeskeiselle ajattelutavalle on esitetty esimerkiksi sidosryhmälähtöisiä malleja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta osakkeenomistajien erityisaseman kannalta. Tutkielmassa kiinnitetään huomiota yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisen keinoihin osakkeenomistajalähtöisessä ajattelussa ja tutkitaan, olisiko siirtyminen sidosryhmälähtöiseen päätöksentekoon tehokkaampi tapa yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi.
 • Velitski, Anna (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan parallel debt – rahoitusjärjestelyn jäsentymistä Suomen oikeusjärjestyksen mukaan. Parallel debt – rahoitusjärjestelyä ei ole tunnustettu Suomen oikeusjärjestyksessä omana instituutionaan, ja tutkielmassa tarkastellaan, onko rahoitusjärjestelyn tunnustamiselle olemassa edellytyksiä. Parallel debt – rahoitusjärjestelyssä esiintyy kolme osapuolta: velallinen, luotonantajat sekä vakuusagentti. Järjestelyn perimmäisenä tavoitteena on turvata luotonantajien asema rahoitusjärjestelyssä vakuusagenttia hyväksi käyttäen, joka hallinnoi velkaa turvaavia vakuuksia luotonantajien lukuun. Johdannossa tutkimuksen kohde esitellään ja tutkimustehtävää täsmennetään. Lisäksi tarkastellaan tutkielmassa käytettäviä metodeja sekä aihetta koskevia rajauksia. Kappaleessa tarkastellaan myös saamisoikeuden käsitettä Suomen oikeuden kannalta sekä esitellään parallel debt – rahoitusjärjestelyn perusrakenne kansainvälisissä rahoitusjärjestelyissä. Tutkielman toisessa pääluvussa keskitytään oikeusvertailuun. Oikeusvertailua ja sen roolia tarkastellaan aluksi lyhyesti. Luvun pääpaino keskittyy kuitenkin oikeusvertailun suorittamiseen Saksan, Ranskan, Venäjän sekä Englannin oikeuden osalta. Näissä maissa parallel debt – rahoitusjärjestely on käytössä, mutta sen tunnustamistavoissa on eroja. Näin ollen tutkimus lähtee jokaisen maan osalta niiden oikeusjärjestysten omista lähtökohdista käsin. Tunnustamistavat vaihtelevat oikeuskirjallisuuden, oikeuskäytännön ja säädännäisen oikeuden välillä. Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan parallel debt – rahoitusjärjestelyn perustamista Suomen oikeuden kannalta. Kappaleessa tarkastellaan niitä velvoittautumisen muotoja, joissa parallel debt - rahoitusjärjestelyä yleisimmin käytetään. Näitä ovat syndikoidut luotot sekä joukkovelkakirjalainat. Lisäksi kappaleessa käsitellään parallel debt – rahoitusjärjestelyn perustamista Suomen oikeuden mukaan, sisältäen tarkastelua ordre public – periaatteesta sekä trust-instituution vastineista Suomessa. Kappaleessa tutkitaan lisäksi, miten panttioikeus voidaan perustaa Suomen lainsäädännön mukaan vakuusagentin hyväksi sekä esitellään vaihtoehtoisia järjestelyitä parallel debt – rahoitusjärjestelyn aikaansaamiseksi Suomen oikeuden mukaan. Neljäs pääluku tutkii kansainvälisen yksityisoikeuden normeja Rooma I -asetuksen pohjalta parallel debt – rahoitusjärjestelyyn liittyen. Lisäksi luvussa tarkastellaan Rooma I -asetuksen olennaisia artikloja koskien parallel debt – rahoitusjärjestelyä. Lopuksi -kappaleessa esitellään de lege ferenda – johtopäätelmät. Tarkastelu kohdistuu erityisesti siihen, onko parallel debt – rahoitusjärjestelyn tunnustamiselle omana instituutionaan edellytyksiä Suomen oikeusjärjestyksessä. Johtopäätelmien muodostaminen suoritetaan peilaamalla tutkimuksessa ilmenneitä tosiseikkoja sekä oikeusvertailun kautta esiin tulleita seikkoja Suomen kansalliseen oikeuteen. Kappaleen lopuksi tarkastellaan tulevaisuuden näkymiä koskien parallel debt – rahoitusjärjestelyä sekä yleisesti kansainvälisten rahoitusjärjestelyiden kehittymistä Suomen näkökannalta katsottuna.
 • Granlund, Jenni (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) tarkoitettua markkinapaikkaa ja sitä koskevia sääntelyhelpotuksia, joita markkinapaikalla toimivia liikkeeseenlaskijoita koskien on tehty kauppapaikan toiminnan tehostamiseksi ja pk-yritysten markkinoille pääsyn turvaamiseksi. Pk-yritysten lyhyt- ja pitkäaikaisen rahoituksen saaminen on perinteisesti ollut haastavaa johtuen pk-yrityksiin liittyvistä erityispiirteistä, jotka altistavat yrityksiä erilaisille ulkoisille markkinahäiriöille tehden niistä herkkiä konkursseille ja muille talousvaikeuksille. Tästä johtuen pk-yritysten mahdollisuudet saada tarvitsemaansa lyhyt- ja pitkäaikaista rahoitusta ovat olleet kovin rajalliset ja rahoitus on etenkin eurooppalaisilla yrityksillä keskittynyt hyvin vahvasti pankkirahoitukseen markkinaehtoisen rahoituksen osuuden jäädessä hyvin pieneksi. EU:n pääomamarkkinaunionin luomiseen pyrkivillä toimenpiteillä on paitsi tavoiteltu yhden unionin laajuisen pääomamarkkinan luomista, niin myös pyritty edistämään myös pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille ja sitä kautta monipuolisempien rahoituslähteiden äärelle. Pk-yritysten kasvumarkkina on toisen rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) mukainen konsepti, joka mahdollistaa tietyt MiFID II:n asettamat vähimmäisedellytykset täyttävän monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän rekisteröimisen pk-yritysten kasvumarkkinaksi. Rekisteröinnin voimaan tultua pk-yritysten kasvumarkkinaksi rekisteröidyllä kauppapaikalla toimiviin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan tiettyjä kevennettyjä vaatimuksia esiteasetuksen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen osalta. Näiden lainsäädännöllisten kevennysten tarkoituksena on ennen kaikkea tehdä pk-yritysten kasvumarkkinasta houkutteleva paitsi liikkeeseenlaskijoille niin myös sijoittajille ja sitä kautta tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa ja pk-yritysten markkinoille pääsyä. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella jo toteutettuja ja tulossa olevia pk-yritysten kasvumarkkinalla toimivia liikkeeseenlaskijoita koskevia sääntelyhelpotuksia ja sitä, miten hyvin ne toteuttavat sääntelylle asetetut vaatimukset ja millä tavoin ne vaikuttavat sijoittajansuojaan, jonka taso on pyritty säilyttämään korkeana huolimatta liikkeeseenlaskijoille asetettujen velvoitteiden vähenemisestä. Tutkielmassa tarkastellaan myös pk-yritysten asemaa osakepohjaiseen joukkorahoitukseen nähden, joka tarjoaa vasta hiljattain yleistyneen, mutta vastaavan rahoituslähteen kasvuyrityksille yksityisillä pääomamarkkinoilla. Aloitan käsittelemällä yleisesti pk-yritysten toimintaympäristöä EU:ssa sekä sitä, millaisiin toimenpiteisiin unionissa on ryhdytty pk-yritysten toiminnan turvaamiseksi. Käyn myös läpi yleisemmin sitä, millaisia tavoitteita rahoitussääntelyllä on ja mitkä tavoitteet ovat keskiössä erityisesti EU:n rahoitussääntelyssä. Tarkastelen myös pk-yritysten kasvumarkkinan paikkaa osana EU:n rahoitusmarkkinoita sekä sitä, mitkä ovat pk-yritysten kasvumarkkinan keskeisimmät tavoitteet lainsäädännön osalta. Näitä tavoitteiden sisältöä on avattu yksityiskohtaisemmin käyttäen apuna soveltuvia taloustieteen oppeja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Kolmannessa pääluvussa käyn läpi pk-yritysten kasvumarkkinaa koskevat sääntelyhelpotukset ja niiden sisällön ja arvioin sitä, miten hyvin sääntelymuutokset toteuttavat niille asetetut vaatimukset ja mitä ongelmia niihin mahdollisesti liittyy. Lisäksi tarkastelen sitä, millaisia lainsäädännöllisiä kevennyksiä tai muita toimenpiteitä voitaisiin vielä tehdä pk-yritysten kasvumarkkinan käytön edistämiseksi. Luvussa tehdään myös lyhyt katsaus Yhdysvaltojen ja Itä-Aasian pääomamarkkinoihin tarkoituksena selvittää, voitaisiinko kyseisiltä markkinoilta poimia toimintamalleja, joilla EU:n pääomamarkkinoiden toimintaa voitaisiin edelleen tehostaa. Neljännessä pääluvussa teen vielä lyhyen vertailun osakepohjaisen joukkorahoituksen ja pk-yritysten kasvumarkkinan välillä keskittyen erityisesti sijoittajansuojaan, rahoitusmuotojen saavutettavuuteen sekä rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksiin. Joukkorahoituksen osalta soveltuvaa sääntelyä tarkastellaan pääasiassa hiljattain hyväksytyn EU:n joukkorahoitusasetuksen näkökulmasta. Viimeisessä pääluvussa on tiivistetty keskeiset havainnot tutkielman aiheesta sekä hahmoteltu EU:n pääomamarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä sekä sitä, millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin ottaen huomioon tällä hetkellä vallitsevat erityisolosuhteet.
 • Iso-Markku, Antti (2017)
  Tutkielman tarkoituksena on ollut tutkia uusimman finassikriisin jälkeisten sääntelytoimenpiteiden vaikutusta sijoittajansuojaan strukturoidun rahoituksen tuotteissa, ja niistä nimenomaan arvopaperistamisissa. Tutkimuksen keskeisenä kohteena ovat olleet niin kutsutut luotonmaksukykyä parantavat järjestelyt, joista työssä on keskitytty erityisesti tarkastelemaan luottoluokituksia ja luottoriskinvaihtosopimuksia (credit default swap). Vertaamalla Yhdysvalloissa ja Euroopan Unionissa toimeenpantuja sääntelytoimia näiden luotonmaksukykyä parantavien järjestelyjen tarjoamista koskien on tutkielmassa pyritty selvittämään, onko tällaisia järjestelyjä käyttävien sijoittajien sijoittajansuoja parantunut finanssikriisiä edeltävästä ajasta. Aiheen motiivina on toiminut juuri arvopaperistamismarkkinoiden ja näiden siihen liitettyjen luotonmaksukykyä koskevien järjestelyjen ja finanssi-instrumenttien rooli globaalin finanssimarkkinakriisin laukausemisessa vuonna 2008. Tutkimus koostuu kolmesta analyysiosasta, joista ensimmäisessä on tarkasteltu rahoitusmarkkinasääntelyn kehitystä Yhdysvalloissa ja Euroopan Unionissa lainopillisen metodin avulla. Yhdysvaltojen osalta keskeisen osan käsitellystä sääntelystä ovat muodostaneet Dodd-Frank Act sekä sen lähisäännökset; Euroopassa käsittelyn kohteena ovat puolestaan olleet luottolaitostoimintaa sekä johdannaiskauppaa koskevat direktiivit teknisine asiakirjoineen. Lainopillisen analyysin pohjalta tutkimuksen toisessa analyysiosassa on pyritty selvittämään, onko näillä lainsäädäntö- ja sääntelytoimilla ollut toivottu ja odotettu vaikutus markkinoiden toimintaan ja ovatko ne parantaneet rahoitusinstrumentteihin sijoittavien tahojen suojaa. Tässä analyysissa lainopillista metodia on täydennetty vertailevalla oikeustutkimuksella. Työn viimeisessä analyysiosassa on esitetty aiempien havaintojen pohjalta de lege ferenda -henkistä pohdintaa siitä, millaista uutta sääntelyä finanssimarkkinoihin voitaisiin kohdistaa tiettyjen aiemmissa analyysin vaiheessa havaittujen ongelmien korjaamiseksi ja sijoittajien aiempaa paremmaksi suojaamiseksi. Analyysissa on lainopillisen ja oikeusvertailevan metodin lisäksi hyödynnetty kevyttä oikeustaloustieteellistä otetta. Tutkimuksen lopputuloksena esitetään, että finanssimarkkinoiden sääntely on lisääntynyt nopeasti ja merkittävästi globaalin finanssikriisin seurauksena. Sääntelyn tavoitteita ei kuitenkaan ole onnistuttu kaikilta tai edes välttämättä suurelta osin saavuttamaan siinä muodossa, kuin on toivottu. Tämä on johtunut sääntelypaineen aiheuttaman kiireen lisäksi säänneltävien ilmiöiden monimutkaisuudesta, finanssiteollisuuden itsesääntelytoimista sekä sääntelyn yleisluontoisuudesta. Strukturoitujen rahoitustuotteiden sijoitajansuoja on kyllä parantunut kriisiä edeltävään ajanjaksoon verrattuna, mikä on tapahtunut pitkälti joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijan lisääntyneiden tiedonantovelvoitteiden johdosta. Monet muista sijoittajia suojaavista toimista liittyen esimerkiksi swap-sopimusten käsittelyyn keskusvastapuolissa sekä luottoluokitusmarkkinan monipuolistamiseen ja kilpailun lisäämiseen ovat kuitenkin jääneet huomattavasti tavoitteistaan. Lisäksi lopputulemana todetaan, että teknologinen kehitys on paitsi lisännyt valvottavien rahoitustuotteiden kirjoa, myös mahdollistanut sääntelijöille uusia mahdollisuuksia rahoitusmarkkinoiden riskitason tarkkailemiseksi ja sijoittajansuojan parantamiseksi.
 • Tallberg, Robert Julius (2012)
  Företagande och i synnerhet startup-företagande är nu trendigt. I en tid av osäkra utsikter har såväl politiker som näringslivet fastnat för företagande, med nygrundade företag i spetsen, som en livboj för konkurrenskraften i Finland. Trots det till synes stora intresset för startup-bolag har man inte i den offentliga diskussionen gått inför att behandla de särdrag som gäller deras finansieringsarrangemang och i synnerhet inte på ett mera detaljerat juridiskt plan. Startup-bolag utgör ett från vanligt företagande avvikande och ny form av entreprenörskap som strävar till ambitiös tillväxt genom innovativa affärsidéer och har ofta ett akut finansieringsbehov. Trots likheter emellan dem avviker startup-bolag därmed från s.k. tillväxtbolag som har en närmast teknisk definition enligt OECD och Eurostat. Då man betraktar startup-bolagets finansiering i sin helhet måste det beaktas att bolaget inte fritt kan välja källan av sin finansiering, eftersom den är endast begränsat tillgänglig från parter som kan bära bolagets finansieringsrisk. Avsaknaden av realsäkerheter och ett positivt kassaflöde kan med fog anses utgör problempunkterna vid finansiering av startup-bolag. Det understryker betydelsen av själva finansieringsinstrumentens avkastningskrav, riskhanteringsmöjligheter och kontrollrättigheter då man planerar ett startup-bolags finansieringsstruktur och då man väljer passande finansieringsinstrument. För att en kapitalplacerare skall kunna investera i bolaget krävs snabbt växande marknad, skalbara teknologier och verksamhet samt potential för stor återbetalning med snabb tidtabell. Investeringskriterierna som placerarna använder sig av kan destilleras till teamet, marknaden och teknologin. Oberoende av om investering sker enligt eget kapital, främmande kapital eller med hjälp av mezzanininstrument, innebär det alltid en delaktighet i startup-bolagets företagsrisk. Kännetecknande för startup-bolag är att verksamhets- och avtalsmodellerna samt instrumenteringen har recipierats ur den anglosaxiska världen. Samtidigt som den moderna bolagsrätten möjliggör en praktiskt taget obegränsad mängd varierande instrument innebär det en utmaning för entreprenören att – även med hjälp av rådgivare – följa med placeringsinstrumentens utveckling och verkliga innebörd då det kommer till fördelning av risken, kontrollen samt juridiska ställning och handlingsutrymme. Startup-bolag strävar till att kontrollera ägarkretsen genom inlösenklausuler i bolagsordningen i tillägg till motsvarande stadganden i delägaravtalet. Delägaravtalet är det centrala dokumentet som reglerar placerarens och entreprenörens inbördes förhållande och innehållet och fungerar som ett flexibelt och preciserande instrument som knyter ihop hela finansieringsarrangemanget. Då kapitalplaceringsverksamheten saknar närmare reglering i Finland, måste den rättsliga bedömningen av delägaravtalet göras i avtalsrättens och bolagsrättens skärningspunkt. Man kunde hävda att en viss branschpraxis redan uppkommit i Finland. Överföring av alla immateriell egendom till bolaget och placerarens rätt till avkastning är de mest centrala villkoren i delägaravtalet. Vanligtvis innehåller avtalet även stadganden om entreprenörens arbetsprestation och konkurrensförbud samt regler om beslutsmekanismer och parternas rätt vid försäljning av bolaget. Ytterligare tar delägaravtalet fasta vid överlåtelsebegränsning och inlösenklausuler, som även gäller medarbetare som lämnar bolaget. Inkomstfinansiering kan vid ett tidigt skede hjälpa bolaget och kassaflödet och det bundna kapitalets andel kan optimeras genom utnyttjande av factoring och leasing arrangemang. Då verksamheten växer förutsätts ytterligare instrument. Då placeraren eftersträvar maximering av aktiens värde framom utdelning av startup-bolagets medel och bolagets kassaflöde i sin helhet används som till bolagets verksamhet, är skuldinstrument - till skillnad från skuldfinansierade företagsköp - inte placerarens första val per se. Bolagets grundare besitter bolagets stamaktier, och placeraren intar villkor som medför en mera fördelaktig avkastningsprofil, antingen i form av preferensaktier som kan vara konvertibla men också diverse mezzanininstrument, såsom kapital- och optionslån. Slutligen kan bolagets finansieras genom lån med kovenanter, men denna typ av finansiering torde vara mindre förekommande för startup-bolag.
 • Näveri, Katriina (2020)
  Prosessiteollisuuden koneet, laitteet tai kokonainen tuotantolinjasto sijoitetaan näitä varten suunniteltuun rakennukseen. Laitteisto on samalla todennäköisesti kiinteistön arvokkain varallisuuserä. Ainesosa-/tarpeistosuhteen syntyminen laitteiden ja rakennuksen tai edelleen kiinteistön välille on todennäköisempää kuin ns. tavanomaisen teollisuusrakennuksen osalta, koska rakennus ei välttämättä ole tarkoituksenmukaisesti muunnettavissa muuhun käyttöön. Kun koneet ja laitteet hankitaan rahoitusleasingjärjestelyin, on myös selvitettävä, mikä merkitys on vuokrakohteen (koneen/laitteen) ja kiinteistön ja/tai rakennuksen omistusoikeuksien erillisyydellä ainesosa-/tarpeistosuhteen syntymisen kannalta. Lisäksi rahoitusleasingjärjestelyn ja omistuksenpidätysehtoisen kaupan rinnastaminen maakaaressa synnyttää avoimia kysymyksiä. Mikäli ainesosa-/tarpeistosuhde syntyy, sivuesineet jakavat pääsäännön mukaisesti pääesineen oikeudellisen kohtalon. Rahoittajalle vuokraobjektin omistaminen merkitsee omistusvakuutta. Mikäli rahoittajan omistusoikeus ei sido leasingvuokralleottajan seuraajia ja velkojia, vakuus on rahoittajalle arvoton. Käytännössä MK 14:4.1:n 1 kohdan mukaisten kirjausten määrät 2010-luvulla, ja yleisemminkin koko maakaaren historian aikana, ovat olleet erittäin vähäisiä. Maakaaren 14:4.1:n 1 kohta sallii muulle kuin kiinteistön omistajalle kuuluvan konetta tai laitetta koskevan (omistus)oikeuden kirjaamisen, kun laite on tuotu kiinteistölle esim. rahoitusleasingsopimuksen perusteella. Kiinteistön omistajan velkojiin nähden kirjaus antaa kuitenkin vain osittaista suojaa kirjauksen etusija-aseman mukaisesti. Suoja olisi parempi parhaalla etusijalla, mutta nykyinen säännös ei tätä vaadi. Säännöksen muuttamista tältä osin voisi harkita. Kirjaus parhaalle etusijalle myös vaatii niiden oikeuksien haltijoiden suostumuksen, joiden asema kirjauksen myötä heikkenisi. Käytännössä tällaisia suostumuksia lienee vaikea saada. Tutkittavan arvoisena vaihtoehtona voisi olla, että mm. rahoitusleasingjärjestelyin kiinteistölle tuotava kone tai laite ennen liittämistä kirjataan aina parhaalle etusijalle ilman erillisiä suostumuksia.
 • Puranen, Eero (2016)
  Tutkielman aihe on rahoitusleasing vuokralleottajan konkurssissa ja ulosotossa. Tavoitteena tutkielmassa on ollut selvittää perusteellisesti rahoitusleasing-vuokralleantajan oikeusasema silloin, kun vuokralleottaja ajautuu konkurssiin tai häneen kohdistetaan ulosottotoimenpiteitä. Aihetta lähestytään siten korostuneesti vuokralleantajan näkökulmasta. Konkurssin osalta erityistä huomiota on kiinnitetty konkurssipesän sijaantulo-oikeuden vaikutukseen vuokralleantajan oikeusasemaan. Ulosottoa käsittelevässä jaksossa käsitellään sekä leasingesineen ulosmittausta että leasingsopimuk-seen perustuvan vuokralleottajan oikeusaseman ulosmittausta. Rahoitusleasingin erityispiirteistä johtuu ainesosa- ja tarpeistokysymyksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, joiden ratkaisemiseksi voimassaoleva oikeutemme ei tarjoa suoria vastauksia. Tutkielmassa on pyritty tuomaan esille argumentteja, joiden perusteella ainesosa- ja tarpeistosuhteen oi-keuksien yhteisyyttä koskevan edellytyksen täyttyminen tulisi ensisijaisesti ratkaista. Tutkielman metodi on lainopillinen, ja siinä keskitytään vuokralleantajan oikeusaseman jäsentämiseen suomen oikeu-den mukaan. Lähteiden osalta tutkielma nojaa ensisijaisesti suomalaiseen lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja –kirjallisuuteen. Rahoitusleasingin erityispiirteistä johtuu, että sekä tavallista irtaimen vuokraa että omistuksenpidätyseh-toa koskevat säännöt on täytynyt ottaa vertailun ja tutkimuksen kohteeksi kaikkien tutkimuskysymysten osalta. Keskeis-ten asiakokonaisuuksien osalta on tukeuduttu myös muuhun pohjoismaiseen oikeuskirjallisuuteen ja oikeuslähteis-töön. Lainsäädännön puuttuessa argumentaatiossa on pyritty nojaamaan myös reaalisiin argumentteihin. Lisäksi tut-kimuskysymysten osalta tehtyjä havaintoja on läpi tutkielman peilattu tutkielman liitteiksi oheistettuihin mallileasingso-pimuksiin. Rahoitusleasing-vuokralleantajan oikeusasema vuokralleottajan konkurssissa ja ulosotossa on voimassa olevan oi-keutemme mukaan käytännössä täysin riskitön silloin, kun rahoitusleasingjärjestely on toteutettu oikein, omistusva-kuus on alun alkaen perustettu tehokkaan omistusvakuuden yleisiä ja erityisiä edellytyksiä noudattaen ja leasingesine on erotettavissa vuokralleottajan muusta varallisuudesta. Yksi tutkielmassa tehdyistä havainnoista onkin, että perinteis-ten kollisionratkaisunormien kategorinen noudattaminen on omiaan johtamaan epätarkoituksenmukaisiin lopputulok-siin erityisesti silloin, kun kysymys aktualisoituu perusvuokrakauden loppuvaiheessa tai sen jo päätyttyä. Vallitseva oikeustila ei ota huomioon rahoitusleasingin ominaispiirteitä eikä tunnusta rahoitusleasingiä omatyyppisenään va-kuusoikeustoimena. Velkojien tasa-arvon periaate, rahoitusleasingjärjestelyn luonne luottovelkasuhteena sekä sepa-raatio-oikeuden todellinen funktio tarjoavat kriittisen argumentin vallitsevaa oikeustilaa kohtaan. Nykyisen oikeustilan silmissä ainesosa- ja tarpeistosuhde on kiistatta merkittävin riski vuokralleantajan oikeusasemal-le vuokralleottajan konkurssissa ja ulosotossa, mutta oikeutemme ei anna yksiselitteisiä vastauksia suhteen syntymi-sen edellytyksille. Tutkielmassa on tultu siihen tulokseen, että kokonaisarvioinnissa tulisi kiinnittää ennen kaikkea huomiota leasingsopimuksen yksityiskohtaiseen sisältöön sekä alalla vallitsevaan käytäntöön. Havainto on mielen-kiintoinen esineoikeudellisen julkisuusperiaatteen näkökulmasta, sillä julkisuuden kannalta sopimusehdot ja alalla vallitseva käytäntö ovat kaukana toisistaan.
 • Mutikainen, Tiina (2013)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin rasite on mahdollista muuttaa tai poistaa. Rasitteen pysyvyyttä tarkastellaan erityisesti tilanteissa, joissa olosuhteet ovat muuttuneet siten, että rasitteen aiheuttama haitta on kasvanut tai rasite on tullut tarpeettomaksi. Lisäksi tarkastellaan tilanteita, joissa asemakaavan toteuttaminen edellyttää voimassaoleviin rasitteisiin puuttumista. Tutkielmassa tarkastellaan myös, millä edellytyksin rasiteoikeuden haltija on oikeutettu saamaan korvausta rasitteen muuttamisesta tai poistamisesta sekä miten tällaisen korvauksen suuruus määritellään. Tutkielmassa tarkastellaan aluksi tarkemmin rasitteen käsitettä ja historiaa. Rasite voidaan määritellä kahden kiinteistön väliseksi käyttösuhteeksi, jossa rasitettu kiinteistö antaa aluetta toisen, oikeutetun kiinteistön tarpeisiin. Rasitteilla tarkoitetaan yleensä rakennus- tai kiinteistörasitteita. Lisäksi tieoikeudet on usein rinnastettu varsinaisiin rasitteisiin. Tarkastelu onkin tässä tutkielmassa rajattu koskemaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia rakennusrasitteita, kiinteistönmuodostamislain mukaisia kiinteistörasitteita sekä yksityistielain mukaisia tieoikeuksia. Rasitteet voidaan perustaa joko asianosaisten sopimuksen perusteella tai myös ilman rasitetun kiinteistön omistajan suostumusta, mikäli laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin ja ne on tarkoitettu pysyviksi. Tutkielman kolmannessa luvussa käsitellään rasitteen perustamisen edellytyksiä erityisesti ilman asianosaisten sopimusta eli niin sanottuina pakkorasitteina. Tutkielman pääpaino on rasitteen muuttamisen ja poistamisen edellytysten tarkastelussa. Edellytysten täyttymistä tarkastellaan erityisesti oikeudenkäytännön avulla. Rasitteen muuttaminen tai poistaminen ilman asianosaisten sopimusta merkitsee puuttumista rasiteoikeuden haltijan omaisuudensuojaan ja edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa. Lisäksi lain säännökset poikkeavat sanamuodoltaan erilaisten rasitteiden osalta. Tutkielmassa havaitaan, että on mahdotonta määritellä tyhjentävästi niitä olosuhdemuutoksia, joiden perusteella rasitetta voidaan muuttaa tai poistaa. Tutkielman jälkipuolella tarkastellaan korvauksen määräytymistä rasiteoikeuden haltijalle niissä tilanteissa, kun rasitetta on jouduttu olosuhteiden muutoksen vuoksi muuttamaan tai poistamaan. Lopuksi tutkielmassa pohditaan lainsäädännön kehittämis- ja yhtenäistämismahdollisuuksia myös prosessioikeudelliselta kannalta.
 • Oksanen, Aarni (2015)
  Tutkielman tarkoituksena on tutkia irtainten esineiden, kuten prosessiteollisuuden koneiden ja laitteiden ulkoistamistarkoituksessa toteutettavia sale and lease back –järjestelyjä. Varsinkin ns. pääomaintensiivisillä toimialoilla on yritysten käyttöomaisuuteen tyypillisesti sitoutunut merkittävästi pääomaa, joka on sale and lease back –järjestelyn avulla mahdollista muuttaa likvideiksi varoiksi ja käytettäväksi muihin liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoituksellisten näkökohtien lisäksi järjestelyillä on usein tavoiteltu kirjanpidollisia ja verotuksellisia etuja. Tutkielmassa selvitetään tutkimuskohteena olevien sale and lease back -järjestelyjen esineoikeudelliseen, kirjanpito-oikeudelliseen ja vero-oikeudelliseen sääntelyyn sisältyviä ongelmakohtia rahoittaja-vuokralleantajan, sijoittajien ja veronsaajien intressien näkökulmasta. Työssä pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, kuinka tarkoituksenmukaista ja perusteltua voimassa oleva sale and lease back –järjestelyjä koskeva sääntely on oikeustaloustieteen kannalta, olisiko sale and lease back –järjestelyjä koskevaa sääntelyä tarpeellista muuttaa ja mitä mahdolliset muutokset lainsäädäntöön voisivat olla. Lainsäädännön ongelmakohtien osalta tutkimuksen pääpaino on sellaisissa sale and lease back –järjestelyissä, joissa kaupan ja takaisinvuokrauksen kohteena oleva kone tai laite sijaitsee myyjä-vuokralleottajana toimivan yrityksen omistaman kiinteistön yhteydessä. Esineoikeudelliselta kannalta keskeistä on rahoittaja-vuokralleantajan näkökulmasta selvittää, kuinka järjestelyn esineoikeudellista sitovuutta suhteessa myyjä-vuokralleottajan muihin velkojiin on arvioitava tilanteissa, joissa nämä esittävät myyjä-vuokralleottajan omistamaan kiinteistöön kohdistuvia vaatimuksia. Rahoittaja-vuokralleantajan separaatio-oikeuteen liittyvien ongelmakohtien johdosta tutkielmassa perehdytään erityisesti maakaaren kirjaamisjärjestelmän tarjoamiin keinoihin rahoittaja-vuokralleantajan oikeuden vahvistamiseksi ja näiden soveltuvuuteen tarkastelun kohteena olevissa sale and lease back –järjestelyissä. Sale and lease back –järjestelyjä koskevaa kansallista ja kansainvälistä tilinpäätösnormistoa (IFRS) tutkielmassa lähestytään sijoittajien suojaamisen näkökulmasta, jolloin päähuomio on kirjanpito-oikeudelliseen sääntelyyn liittyvien ongelmakohtien tarkastelussa. Nämä kytkeytyvät puolestaan lainsäädännön taustalla oleviin taloudellisen tehokkuuden ja markkinahäiriöiden, kuten epäsymmetrisen information, torjunnan tavoitteisiin. Tutkielmassa selvitetään myös sale and lease back –järjestelyä koskevan veronormiston pääasiallinen sisältöä ja ongelmakohdat, kuten vero-oikeudellisen omistajuuden määräytyminen ja vuokrasopimuksen tosiasiallisen luonteen merkitys verokohtelun kannalta.Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi hyväksyttävän verosuunnittelun ja laittoman veronkierron välistä rajanvetoa sekä veronsaajien mahdollisuuksia puuttua epäasiallisiksi katsottaviin järjestelyihin. Erityiskysymyksenä tutkielmassa nostetaan esiin kansainvälisen kirjanpitonormiston ja verotuksen yhteensovittamiseen liittyvät, edelleen ratkaisematta olevat ongelmakohdat ja näiden taustatekijät.
 • Nylander, Aino (2018)
  Joukkorahoitus on kasvattanut kovaa suosiota viimeisen vuosikymmenen aikana ja sillä tarkoitetaan yleisesti suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä rahoitusta erilaisille hankkeille sekä yritystoimintaan. Se ei ole konseptina uusi, mutta sen ammattimainen välittäminen internetissä olevan palvelualustan välityksellä on. Osakepohjainen joukkorahoitus tarkoittaa yksityisen osakeyhtiön osakkeiden tarjoamista merkittäväksi internetissä toimivien palvelualustojen välityksellä. Joukkorahoituksella on katsottu olevan nykypäivänä merkittävä rahoituslähde erityisesti kasvuyritysten ja innovatiivisten yritysten keskuudessa ja arvioitu sillä olevan tässä yrityssegmentissä laajin kasvupotentiaali rahoituksen saatavuuden varmistamisessa. Listaamattomiin osakkeisiin sijoittaminen sisältää kuitenkin suuremman riskin kuin pörssisijoittaminen, joka herättää kysymyksen riittävän sijoittajansuojan toteutumisesta tässä rahoitusmuodossa. Osakepohjainen joukkorahoitus voi tulla tulkittavaksi moninaisen sääntelykehikon alaisuudessa. Suomeen säädettiin 2016 Joukkorahoituslaki (25.8.2016/734) selkiyttämään sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen oikeustilaa. Sitä aikaisemmin soveltuva lainsäädäntö oli epäselvä alan toimijoille erityisesti viranomaisten epäjohdonmukaisten tulkintojen takia. Joukkorahoituslaki on kuitenkin tuoreesta iästä huolimatta kokenut EU-oikeuden täytäntöönpanon johdosta osamuutoksia, jotka ovat vaikuttaneet niin välittäjän toimintamuotokohtaisiin edellytyksiin kuin sijoittajansuojan laajuuteen. Sijoittajansuojan taso riippuu erityisesti joukkorahoituksen välittäjän toimintamuodosta ja siihen soveltuvasta lainsäädännöstä. Uuden rahoitusvälineiden markkinat – direktiivin (2014S/65/EU), eli MiFID II:n implementoinnin seurauksena joukkorahoituksen sääntely muodostaa kansallisesti niin ikään kolmiportaisen järjestelmän, jossa sijoitusmuotoista joukkorahoitusta voi järjestää näin ollen rahoitusvälineillä toimiluvallinen joukkorahoituksen välittäjä tai rajoitetun toimiluvan sijoituspalveluyritys, sekä muilla kuin rahoitusvälineillä rekisteröitynyt joukkorahoituksen välittäjä. Toimiluvalliseen joukkorahoituksen välittäjään sovelletaan joukkorahoituslain lisäksi myös sijoituspalvelulakia (14.2.2012/747) täysimääräisenä. Sijoituspalvelulakia sovelletaan osittain myös rajoitetun toimiluvan sijoituspalveluyritykseen, joka voi puolestaan MiFID II:n osapoikkeussäännösten nojalla ainoastaan vastaanottaa tai välittää toimeksiantoja toimiluvalliselle sijoituspalveluyritykselle ja tarjota näihin liittyvää sijoitusneuvontaa. Rekisteröitynyt joukkorahoituksen välittäjä saa puolestaan tarjota toimeksiantojen välitystä tai vastaanottamista muilla kuin rahoitusvälineillä ja siihen soveltuva lainsäädäntö käsittää joukkorahoituslain, sekä yksittäisiä viittauksia sijoituspalvelulakiin. Tässä tutkielmassa pohditaan sijoittajansuojan toteutumista eri toimintamuotojen välillä, sekä tarkastellaan vastuunjakoa tiedonanto- ja selonottovelvollisuudesta rahoituksen välittäjän ja saajan välillä. Tutkielmassa konkretisoidaan myös sijoittajaan kohdistuvia riskejä, joita ei voida kaikkia lainsäädännöllä poistaa, mutta riittävällä niitä voidaan kaventaa riittävällä informaatiolla ja asianmukaisuusarvioilla. Sijoituspalvelulaissa määritellään joukkorahoituksen välittäjälle laajat menettelyvelvollisuudet ja ammattitaitovaatimukset erityisesti ei-ammattimaisen sijoittajan kohtaavassa palvelussa, kun puolestaan joukkorahoituslaissa lainsäädäntö jättää vielä jonkin verran tulkintakysymyksiä välittäjän vastuusta. Osapoikkeukseen perustuvaa kevennettyä sääntelykehikkoa verrataan myös muutoin MiFID II:n täytäntöönpanolla tiukennettuun sääntelyyn.
 • Korhonen, Satu (2020)
  Tutkimuksen kohteena on kiinteistön omistajan oikeudellisen määräämisvallan sopimusperusteinen rajoittaminen MK 12:5:n tarkoittamalla vallintarajoituksella. Tavoitteena on tutkia kiinteistön sopimusperusteisten vallintarajoitusten esineoikeudellinen luonne ja sivullissitovuus, jotta selviää, voidaanko MK 12:5:n mukaista kirjaamismahdollisuutta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja sen tuomia oikeusvaikutuksia, kuten sivullissitovuutta, käyttää myös sopimusperusteisten vallintarajoitusten osalta. Tutkimusmenetelmä on lainopillinen, koska pyrin selvit-tämään voimassa olevan oikeuden sisältöä tutkimalla ja systematisoimalla sitä käyttäen oikeuslähteinä säädöstekstejä, niiden esitöitä ja oikeuskirjallisuutta. Tutkimusaiheeni kuuluu varallisuusoikeuden alaan, joka sisältää velvoiteoikeudellisen ja esineoikeudellisen puolen. MK 12:5:n mukaiset sopimusperusteiset vallintarajoitukset ole erityisiä oikeuksia, koska vallintarajoituksen kohde on omistajan oikeudellisen määräämisvallan rajoittaminen, kun erityisen oikeuden kohde on kiinteistö. Näiden sopimusperusteisten vallintarajoitusten sivullissitovuus ei siten ratkea MK 3:7:n tai MK 3:8:n kollisionratkaisusääntöjen nojalla. MK 12:5:n sopimusperusteisiin vallintarajoituksiin liittyviin kollisiotilanteisiin voitaisiin soveltaa velvoiteoikeuden pätemättömyysperusteita kuten hyvän tavan vastaisuuden ja oikeuden väärinkäytön kiellon periaatetta sekä OikTL 33 §:n kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä. Toinen vaihtoehto on vaatia vahingonkorvausta sopimussuhteen toiselta osapuolelta. Myös VahL 5:1:n mukainen vahingonkorvaus sopimussuhteen ulkopuoliselta voi tulla kyseeseen. Luottosopimusten panttauskompetenssinrajoitukset ole kirjattavissa MK 12:5:n nojalla vallinta-rajoituksina lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, koska luottosopimus ei ole kiinteistön saantoon liittyvä ehto. MK 12:5:n mukaisesta sopimusperusteisesta vallintarajoituksesta ei ole apua kiinteistön salaisen omistajan ongelman ratkaisemisessa, koska salaisen omistuksen kohde on tietty yksilöity kiinteistö tai siellä oleva rakennus. Nykyisin vallitsevasta saanto-käsitteestä ja omistusoikeuden siirtymisen hahmotustavasta johtuen MK 12:5:n mukaisia sopimusperusteisia vallintarajoituksia ei ole juuri käytetty avioero-osituksessa, jäämistöosituksessa tai perinnönjakosopimuksessa. Toisenlaisia näkemyksiä on nousemassa esiin, joiden perusteella nämä saanto-tavat hahmotetaan eri tavalla, mikä mahdollistaisi MK 12:5:n sopimusperusteisten vallintarajoitusten käyttämisen niissä. MK 12:5:n mukaisten sopimusperusteisten vallintarajoitusten käyttö on jäänyt vähäiseksi niiden hyvin kapean käyttöalamahdollisuuden johdosta. Laajemmat käyt-tömahdollisuudet edellyttäisivät lainsäädännön muutosta. Avainsanat vallintarajoitus, esineoikeus, sivullissitovuus, ositus, perinnönjakosopimus, hyvän tavan vastaisuus,
 • Lyykopi, Esa (2017)
  Projektirahoituksen perusajatuksena on toimia projektiyhtiön omistajien taseen ulkopuolisena rahoitusmuotona. Käytännössä on kuitenkin varsin yleistä, että nämä sponsorit joutuvat projektiluoton vakuudeksi antamaan vierasvelkapanttina projektiyhtiön osakekannan pankkisyndikaatille, minkä lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia henkilövakuuksia. Luotonantajan kannalta nämä vakuudet ovat keskeisessä asemassa luottopäätöstä tehtäessä johtuen vieraan pääoman huomattavan suuresta osuudesta projektiyhtiön rahoituksessa. Vakuuksien avulla pyritään varautumaan projektin riskeihin ja turvaamaan luotonantajan kontrolli. Tällöin keskeistä on paitsi osapuolten väliset sopimusdokumentaatiot, myös sivullissuhteisiin liittyvät ongelmat. Panttioikeuden odotusvaiheen aikana ei vielä tiedetä, valmistuuko projekti suunnitelmien mukaisesti. Ottaen huomioon, että sponsorit säilyttävät omistajuuteen perustuvan yhtiöoikeudellisen määräysvallan projektiyhtiössä, kohtaa rahoittaja riskin vakuuskohteen arvosta. Tästä syystä on tärkeää, että luotonantaja kykenee tarvittaessa kontrolloimaan yhtiötä riittävästi. Tutkimuksen kohteena on siten luotonantajan kontrolli sekä kontrolliin liittyvät riskit odotusvaiheessa. Mikäli projekti ei valmistu suunnitellusti ja velallinen rikkoo luottosopimuksen ehtoja, täytyy luotonantajalla olla käytössään keinoja realisoida saamansa vakuus. Tältä osin tutkitaan realisoinnin edellytyksiä selvitysvaiheessa sekä vaihtoehtoisten realisointitapojen soveltuvuutta projektirahoituksen kontekstissa. Projektirahoituksen erityispiirteiden vuoksi realisointiin liittyy enemmän erilaisia ongelmia kuin tavallisen reaaliesineen käteispantin realisointiin, mikä on tärkeää ottaa huomioon jo perustamisvaiheessa. Sponsorien ollessa itsekin liike-elämän toimijoita on mahdollista, että ne päätyvät insolvenssiin. Luotonantajan kannalta insolvenssimenettelyistä erityisesti konkurssiin liittyy riskejä vakuuksien osalta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten sponsorin konkurssi vaikuttaa pankkisyndikaatin saamiin vakuuksiin. Lisäksi tutkitaan vakuuksiin liittyvää takaisinsaantiriskiä sekä sitä, miten tuota riskiä voidaan pienentää. Yritysrahoituksessa on yleistä hyödyntää erilaisten vakuuksien lisäksi kovenantteja, joiden avulla voidaan rajoittaa velallisen toimintaa. Yleisesti hyödynnetty rajoitus on negative pledge eli velallisen sitoumus olla antamatta sitoumuksessa määriteltyjä vakuuksia muille velkojille. On mahdollista, että sponsoreiden liiketoiminnan rahoittamiseen liittyviin sopimusdokumentaatioihin on sisällytetty tuollainen sitoumus. Pankkisyndikaatin kannalta aiemmin annetun sitoumuksen mahdollisella sivullissitovuudella on olennainen merkitys vakuuksien osalta, minkä vuoksi tutkielmassa tarkastellaan tuota kysymystä.