Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Labour law"

Sort by: Order: Results:

 • Kattelmäki, Laura (2016)
  Miehiä on viime vuosina tehdyillä uudistuksilla pyritty kannustamaan aikaisempaa aktiivisempaan perhevapaiden käyttöön. Etenkin vanhempainvapaan jakamista vanhempien kesken on pyritty edistämään. Asian puolesta on käynnistetty muun muassa asennekampanjoita ja levitetty tietoa sekä perheille, että työnantajille, niin valtion kuin työmarkkinajärjestöjenkin toimesta. Uudistukset eivät kuitenkaan ole johtaneet tavoiteltuun lopputulokseen. Vanhempain- ja hoitovapaan käytössä näkyvät edelleen sekä työelämän, että lastenhoidon sukupuolisidonnaiset roolikäsitykset. Vaikka osa perhevapaista on suunniteltu siten, että vapaan voi käyttää kumpi tahansa lapsen vanhemmista, mielletään muun muassa vanhempainvapaa kuitenkin yleisesti äitiysloman jatkeeksi. Koska perhevapaiden käyttö ei jakaudu vanhempien kesken tasaisesti, jäävät perhevapaakustannukset edelleen suurimmaksi osaksi naisvaltaisten alojen työnantajien kannettavaksi. Yksityistä sektoria koskevat tutkimukset kuitenkin osoittavat, etteivät työnantajalle perhevapaiden käytöstä aiheutuvat suorat kustannukset loppujen lopuksi ole kovin suuri rasite työnantajalle, sillä perhevapaapäiviä on yrityksissä vuotta kohden keskimäärin melko vähän. Naisvaltaisilla aloilla perhevapaita pidetään kuitenkin miesvaltaisiin aloihin nähden jopa kaksinkertainen määrä, jolloin myös näiden työnantajatahojen kustannusrasite on miesvaltaisten alojen työnantajatahoja huomattavasti korkeampi. Lisäkustannuksia aiheutuu työnantajalle myös välillisesti. Perhevapaat ja niiden käyttö liittyvät edellä esitetysti olennaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja syrjintään. Sukupuolten välisen tasa-arvon tulisikin toteutua sekä naisten asemassa työmarkkinoilla, että miesten asemassa perheen sisällä. Tasa-arvo voidaan kuitenkin ymmärtää monella tavalla, sillä tasa-arvon käsite on muuttuva ja moniulotteinen, kuten monet muutkin yhteiskunnan keskeiset käsitteet. Tasa-arvona voidaan yhtä aikaa pitää niin yksilöiden yhdenvertaisuutta lain edessä, positiivisia toimia tasa-arvon toteuttamiseksi kuin myös miehiä ja naisia yhteiskunnassa eri tavoin kohtelevien järjestelmien muuttamista. Muodollinen tasa-arvo ei kuitenkaan riitä, vaan tosiasiallinen tasa-arvo edellyttää myös lopputulosten tasa-arvoa. Muun muassa tasa-arvo-oikeus ja tasa-arvopolitiikka pyrkivätkin sellaisten olosuhteiden muuttamiseen, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Tutkimuksessa tarkastellaan työn otsikon mukaisesti perhevapaajärjestelmää sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen, voidaanko nykymuotoisia perhevapaasäännöksiämme pitää muodollisesti tasa-arvoisina, mahdollistavatko perhevapaasäännöksemme myös lopputulosten tasa-arvon toteutumisen, sekä minkälaisin keinoin sukupuolten välistä tasa-arvoa on perhevapaiden osalta pyritty edistämään. Vaikka perhevapaista on keskusteltu erityisesti tasa-arvopolitiikan alalla jo pitkään, ei perhevapaita koskevaa tietoainesta ole saatavilla kovinkaan mittavasti. Perhevapaita koskevaa tutkimusta on viime vuosina tullut lisää, mutta saatua ainesta ei ole perustilastointia lukuun ottamatta organisoitu. Pääasiallisina lähteinä tutkimuksessa on käytetty voimassa olevaa oikeutta ja sitä koskevaa oikeuskirjallisuutta ja oikeuskäytäntöä. Tutkimusmenetelmä on tältä osin lainopillinen eli oikeusdogmaattinen lähestymistapa. Koska perhevapaita koskevaa tasa-arvokeskustelua on käyty myös muualla, kuten Ruotsissa, sekä EU:n tasolla, ei näissä keskusteluissa esiin tulleita näkökulmia voida jättää vaille huomiota. Perhevapaisiin liittyviä tasa-arvo- ja syrjintäkysymyksiä sekä vapaiden jakautumista vanhempien kesken, ei voida tarkastella myöskään ilman empiiristä tutkimusaineistoa. Tutkimus sisältääkin viittauksia erilaisiin empiirisiin tutkimuksiin perustuviin aineistoihin ja niissä esiteltyihin tutkimustuloksiin.
 • Huusko, Anna (2018)
  Tutkielmassa tarkastellaan, mitä työsyrjintäoikeudenkäynneissä tarkoitetaan syrjintäolettamalla ja miten prosessissa tulisi suhtautua sellaisiin työntekijän henkilöä koskeviin kiellettyihin syrjintäperusteisiin, joista työnantaja ei ole ollut tietoinen. Tutkielman ensimmäisessä osassa tarkastellaan työsyrjintäoikeudenkäyntejä syrjintäolettaman näkökulmasta. Ensimmäisen osan tarkoituksena on selvittää, mitä syrjintäolettamalla tarkoitetaan ja missä työsyrjintäprosessin vaiheessa syrjintäolettama aktualisoituu. Tarkastelun kohteena ovat syrjintäolettaman synnyn ja kumoamisen edellytykset sekä oikeusvaikutukset. Syrjintäolettamalla on keskeinen merkitys todistelussa, ja tästä syystä tutkielmassa selvitetään, kuinka jaettu todistustaakka toteutuu käytännössä. Tutkielman toisessa osassa kategorisoidaan eri syrjintäperusteita. Aikaisemmassa tutkimuksessa kiellettyjä syrjintäperusteita on kategorisoitu syrjintäperusteiden epäilyttävyyden ja neutraalisuuden mukaan. Epäilyttävillä syrjintäperusteilla on tarkoitettu sellaisia henkilöstä ilmeneviä syrjintäperusteita kuten rotua ja sukupuolta, joiden perusteella tapahtunutta epäsuotuisaa kohtelua on vaikea oikeuttaa. Neutraaleilla perusteilla sen sijaan on tarkoitettu sellaisia syrjintäperusteita, joiden vallitessa epäsuotuisampi kohtelu on helpommin perusteltavissa ja oikeutettavissa. Tutkielmassa luodaan uusi syrjintäperusteiden jaottelu, josta käytetään nimitystä piilevät syrjintäperusteet. Piilevät syrjintäperusteet ovat sellaisia yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyjä syrjintäperusteita, jotka eivät näy työntekijästä ulkoisesti. Piileville syrjintäperusteille on ominaista se, että ne kuuluvat sellaisten arkaluontoisten tietojen piiriin, joita työnantajalla ei ole oikeutta hankkia työntekijöistään. Piileviä syrjintäperusteita ovat ainakin poliittinen vakaumus, uskonto, terveydentila, mielipide, seksuaalinen suuntautuminen sekä raskaus tiettyyn pisteeseen saakka. Tutkimusongelmana on selvittää, miten piilevät syrjintäperusteet suhtautuvat syrjintäolettaman muodostumiseen. Tutkimuksessa pohditaan sitä, odotetaanko työnantajalta täyttä tietoisuutta piilevän syrjintäperusteen olemassaolosta, ja voiko työnantaja kumota syrjintäolettaman vetoamalla tietämättömyyteensä syrjintäperusteen olemassaolosta. Koska lainsäätäjä ei ole ottanut piileviin syrjintäperusteisiin kantaa, eikä asia ole aktualisoitunut oikeuskäytännössä, ei tutkielmassa saavuteta yksitulkintaista vastausta siihen, voisiko syrjintäperusteen piilevyys toimia syrjintäolettaman kumoajana oikeudenkäynnissä. Lopputuloksena päädytään kuitenkin siihen, että työnantajalta ei tämänhetkisen voimassaolevan lainsäädännön puitteissa voida edellyttää täyttä tietoisuutta piilevien syrjintäperusteiden olemassaolosta, sillä tietoisuutta tai tietämättömyyttä olisi käytännössä varsin mahdotonta todistaa. Toisaalta myöskään työntekijältä ei edellytetä kovin laajaa näyttövelvollisuutta syrjintäperusteen olemassaolosta, jonka vuoksi kirjoittajan näkemyksen mukaan asiassa olisi tarve lainsäädännön täsmentämiselle.
 • Paijo, Arja (2015)
  Euroopan väestö ikääntyy tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Joka viides EU-jäsenvaltiossa asuva on yli 65-vuotias vuonna 2020. Vuonna 2050 yli 80-vuotiaiden osuus EU-maiden väestöstä on jo liki 12 %. Samanaikaisesti henkilöiden liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä kasvaa. Ikääntymisen myötä pitkäaikaishoitoetuuksia saavien määrä lisääntyy ja liikkuvuuden kasvun seurauksena etuuksien yhteensovittamistilanteet yleistyvät. Tässä tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva pitkäaikaishoitoetuuksien koordinoinnista sekä siihen vaikuttavista osatekijöistä. Tutkimuksessa tarkastellaan pitkäaikaishoitoetuuksien koordinoinnissa sovellettavia asetuksen 883/2004 sairausetuusluvun säännöksiä eri henkilöryhmien osalta. Tutkimuksessa avataan myös pitkäaikaishoitoetuuksien koordinointiin liittyviä käsitteitä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä muodostuneita vakiintuneita kriteerejä sosiaaliturvalle, sosiaalihuollolle sekä maksuihin perustumattomille erityisille rahaetuuksille. Tutkimus osoitti EU:n perussopimusten säännöksillä sekä EU:n sisämarkkinaperiaatteella ja henkilöiden vapaalla liikkuvuudella EU:n perusvapautena olevan suuri tulkintaa ohjaava merkitys EU-tuomioistuimen sosiaaliturvan koordinointia koskevassa oikeuskäytännössä. Tämä vaikutus näkyy myös EU-tuomioistuimen pitkäaikaishoitoa koskevissa ratkaisuissa. Tutkimuksessa peilattiin Suomen vammaisetuuksien ja omaishoidon tuen ominaispiirteitä EU-tuomioistuimen pitkäaikaishoitoa koskevaan oikeuskäytäntöön. Vertailu osoitti niissä olevan hyvin paljon samoja piirteitä kuin Saksan hoitovakuutuksessa ja Itävallan hoitoavustuksessa, jotka EU-tuomioistuin on tulkinnut pitkäaikaishoitoetuuksiksi. Vallitseva kanta kuitenkin on, että Suomen lainsäädäntöön ei sisälly pitkäaikaishoitoetuuksia eikä Suomi ole soveltanut asetuksen 883/2004 34 artiklaa pitkäaikaishoitoetuuksien yhteensovittamisesta. Suomen lainsäädäntöön sisältyy useita sellaisia etuuksia, joiden tarkoitus on pitkäaikaisen hoidon tarpeen kattaminen ja joiden osalta vastaavanlainen vertaileva tutkimus olisi paikallaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin pitkäaikaishoitoetuuksien koordinointiin liittyviä haasteita ja avattiin esille nostettuja vaihtoehtoja pitkäaikaishoitoetuuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Komission oli määrä antaa ehdotuksensa pitkäaikaishoitoetuuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi keväällä 2014. Valmistelu on kuitenkin viivästynyt, joten komission ehdotusta ei voitu tarkastella tämän tutkimuksen puitteissa.
 • Hartikainen, Linda (2017)
  Tutkielman aiheena on psykososiaalinen työkuormitus työturvallisuuslainsäädännön valossa. Psykososiaalisilla kuormituskuormitustekijöitä voivat olla työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Kuormitus voi olla haitallista ali- tai ylikuormitusta ja sitä voi esiintyä kaikenlaisissa töissä. Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle, mikäli niitä esiintyy hyvin voimakkaana ja usein toistuvana. Työnantajalla on vastuu työpaikan turvallisuudesta ja näin ollen velvollisuus ottaa huomioon myös psykososiaaliset kuormitustekijät. Tutkielmassa selvitetään, mitä velvoitteita työnantajalle seuraa lainsäädännöstä psykososiaalista työkuormitusta koskien. Kysymystä tarkastellaan analysoimalla voimassa olevaa lainsäädäntöä. Aihepiiriä tarkastellaan pääasiallisesti työturvallisuuslainsäädännön valossa. Työturvallisuuslain sääntely on pääosin yleisluontoista, jolloin voi osoittautua tarpeelliseksi tarkastella myös työturvallisuuslain säännöksiä tarkentavia säännöksiä. Tutkielman painopiste on työnantajalle asetettujen velvollisuuksien tarkastelussa, mitä perustellaan sillä, että työnantaja on se taho, joka viime kädessä vastaa työturvallisuudesta. On kuitenkin syytä korostaa myös työntekijän aktiivista roolia työturvallisuuden edistämiseksi. Työturvallisuus on viime kädessä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Tämän vuoksi tutkielmassa tarkastellaan tiivistetysti työsuojelun yhteistoimintaa sekä työn-tekijän oikeuksia ja velvollisuuksia psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyen. Lopuksi tarkastellaan vielä työnantajan vastuuta mää-rittäviä säännöksiä ja työsuojeluvalvontaa. Tutkielma on metodiltaan lainopillinen. Tutkimuskysymystä lähestytään tarkastelemalla ensiksi työelämässä ja työturvallisuusajattelussa tapahtuneita muutoksia ja sitä, mikä merkitys niillä on ollut psykososiaalista työkuormitusta koskevaan lainsäädäntöön. Työnantajan työturvallisuusvelvoitteiden tarkastelu aloitetaan työturvallisuuslain 8 §:ssä säädetystä työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta. Velvoitteen mukaan työantaja on velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä töissä. Työnantajan tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön liittyvät seikat. Lisäksi edellytetään työntekijän henkilökohtaisten edellytysten huomioon ottamista. Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavat epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa. Työnantajan vastuulle ei myöskään voida katsoa kuuluvan sellaisia poikkeuksellisia tapahtumia, joiden seurauksia työantaja ei olisi voinut välttää. Yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantaja on jatkuvasti velvollinen tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta, joihin kuuluu myös työntekijän psyykkisen turvallisuuden ja terveyden tarkkaileminen. Työturvallisuuslain 13 §:n mukaan työnantajan on työtä suunnitellessaan ja mitoittaessaan velvollinen huomioimaan työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työstä aiheutuvaa haitallista kuormitusta voidaan välttää. Säännös liittyy työn suunnittelu- ja muutostilanteisiin. Jo olemassa olevan tilanteen osalta kuormitustekijät tulee ottaa huomioon lain 10 §:n mukaisesti. Työturvallisuuslain 10 § koskee työn vaarojen selvittämis- ja arviointivelvollisuutta. Sen mukaan työnantajan tulee riittävän järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä. Nykyinen työturvallisuuslaki korostaa ennakoivaa ja järjestelmällistä turvallisuusajattelua, mikä näkyy myös käsiteltävissä säännöksissä. Tätä kuvastaa myös työsuojelun toimintaohjelmasta säätäminen lain 9 §:ssä. Työn kuormitustekijöiden välttämisestä ja vähentämisestä on säädetty 25 §:ssä. Saatu-aan tietää työntekijän kuormittumisesta terveyttä vaarantavalla tavalla, työnantaja on velvollinen käytettävissään olevin keinoin ryhtymään toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Kuormittumisella viitataan tässäkin sekä fyysiseen että psyykkisen kuormitukseen. Työntekijöiden henkilökohtaiset edellytyksen vaikuttavat siihen, miten kukin kuormittuu työssä. Työnantaja onkin työturvallisuusvelvoitteitaan täyttäessään velvollinen huomioimaan myös henkilökohtaiset edellytykset. Työnantajalla ei aina välttämättä ole riittävää tietämystä niiden arvioimiseksi, minkä vuoksi laissa onkin säädetty ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisestä. Yleensä tällaisena tahona toimii työterveyshuolto. Työnantajan vastuuta määrittäviä säännöksiä tarkasteltaessa on pyritty huomioimaan nykypäivänä yhä ajankohtaisemmiksi tulleita töitä ja työnteon muotoja, joihin mahdollisesti liittyvät kuormitustekijät saattavat olla juuri psykososiaalisia. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi etätyöhön, yötyöhön ja yksintyöskentelyyn. Työntekijöiden työturvallisuutta koskevista yleisistä velvollisuuksista on säädetty työturvallisuuslain 4 luvussa. Tutkielmassa on tarkasteltu 18 §:ään kuuluvia yleistä huolehtimisvelvoitetta, velvollisuutta noudattaa työnantajalta saamiaan määräyksiä ja ohjeita sekä häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun välttämistä. Lisäksi on tarkasteltu 19 §:ssä säädettyä velvollisuutta poistaa vikoja ja puutteellisuuk-sia sekä niitä koskevaa ilmoittamisvelvollisuutta. Lopuksi on tarkasteltu lyhyesti työntekijän oikeutta pidättäytyä työstä. Aivan tutkielman lopuksi on vielä tarkasteltu lyhyesti säännöksiä, koskien työnantajan rikosoikeudellista ja sopimusperusteista vastuuta työturvallisuusasioissa sekä työsuojeluviranomaisen valvontaa koskien psykososiaalista työkuormitusta.
 • Tonttila, Oona-Maria (2018)
  Tutkielmassa käsitellään määräaikaisten työsopimusten käyttämistä työnantajan työvoimatarpeen pysyvyyden näkökulmasta. Työsopimuslain 1 luvun 3 §:ssä säädetään työsopimuksen kestosta. Vuonna 2011 voimaan tullut pykälän 3 momentin kieltää toistuvien määräaikaisten työsopimusten käytön silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Säännöksen ensisijaisena tavoitteena on estää toistuvien määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttäminen ja taata näin työntekijän työsuhdeturvan toteutuminen. Tutkielmassa on kaksi pääasiallista tutkimuskysymystä. Ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee työvoimatarpeen pysyvyyden määrittelyprosessia eli pyrkii selvittämään, millä kriteereillä työvoimatarvetta arvioidaan ja millä edellytyksillä työvoimatarve katsotaan säädöksessä tarkoitetulla tavalla pysyväksi ja estää näin määräaikaisten työsopimusten käyttämisen. Pääpaino tutkielmassa on tällä tutkimuskysymyksellä. Toinen tutkimuskysymys täydentää ensimmäistä vertaamalla määräaikaisten työsopimusten käytön yhteydessä tehtävää työvoimatarpeen arviointia muuhun työsuhdeturvasääntelyyn, jossa operoidaan työnantajan työvoimatarvetta mittaavilla käsitteillä. Tämän avulla pyritään hahmottamaan pysyvän työvoimatarpeen käsitteen määräaikaiselle työntekijälle luoman työsuhdeturvan kattavuutta sekä systematisoimaan käsitteen asemaa työoikeudellisessa sääntelyssä. Tutkielman metodi on lainopillinen ja ratkaisua tutkimuskysymyksiin etsitään lainopille tyypilliseen tapaan normimateriaalista, oikeustapauksista ja oikeuskirjallisuudesta. Tutkimustehtävien luonne huomioon ottaen oikeuskäytäntö muodostaa tutkielman olennaisen lähdeaineiston. Kattavan kuvan saamiseksi työvoimatarpeen määrittelystä tutkielmassa on analysoitu korkeimman oikeuden ja työtuomioistuimen ratkaisujen lisäksi aihetta käsitteleviä vuosina 2010−2017 annettuja hovioikeustapauksia. Keskeisenä tutkimustuloksena havaitaan, että pysyvän työvoimatarpeen käsitteen määräaikaiselle työntekijälle luoma työsuhdeturva ei ole täysin aukoton, vaikkakin sen lakiin lisäämisen myötä toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttöä on tulkittu oikeuskäytännössä aiempaa tiukemmin. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ensisijaisuuden periaate on siis vahvistunut. Suurin ongelma pysyvän työvoimatarpeen käsitteessä on kuitenkin sen epätarkkuus, joka johtaa vääjäämättä tulkinnanvaraisuuteen työvoimatarpeen pysyvyyden ja tilapäisyyden välisessä rajanvedossa. Työvoimatarve katsotaan pysyväksi pääsääntöisesti vasta useita vuosia kestäneissä määräaikaisuusketjuissa, mutta oikeuskäytäntö jättää tulkinnanvaraiseksi sen, missä vaiheessa työnantajan tulisi ymmärtää työvoimatarpeen muodostuneen sillä tavalla pysyväksi, että työhön solmittava sopimus tulisi tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi.
 • Thurin, Jesper (2016)
  Tämä tutkielma käsittelee kohtuullisia mukautuksia työelämässä. Työn sisällön tai työolosuhteiden kohtuullistaminen, vastaamaan vammaisen työntekijän tarpeita, toimii tärkeänä työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä, koska se antaa mahdollisuuden ottaa huomioon yksittäisen työntekijän henkilökohtaisia olosuhteita. Mukautukset toimivat tärkeänä osana syrjintäkieltoa vammaisuuden perusteella ja yhdenvertaisuuden edistämisessä yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuslain 15 § sisältää määräyksen, jonka mukaan työnantaja on velvollinen tekemään tarvittavia kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voisi suoriutua työtehtävistään. Tutkielman painopiste on yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä koskien työnantajan velvollisuutta tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisille työntekijöille. Tämä säännös sisältää vaatimuksen mukautusten kohtuullisuudesta, mikä ei itsessään kerro paljoa kohtuullisuuden sisällöstä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, onko mukautusten kokonaisharkinnassa tarkoitettu kohtuullisuus monisisältöinen ja dynaaminen käsite ja mitä erilaisia näkökulmia ja osatekijöitä tämä käsite pitää sisällään. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä kohtuullisuus on pelkästään käsite, mutta tämä yksittäinen käsite voi sisältää monta erilaista osatekijää, jotka yhdessä muodostavat kohtuullisuuden kokonaissisällön. Tämä tutkielma pyrkii avaamaan kohtuullisuuden käsitettä yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä ja tutkimaan sen sisältöä. Tutkielma perustuu oikeusdogmaattiseen tutkimusmetodiin, mutta sisältää myös jossain määrin viittauksia ulkomaiseen yhdenvertaisuuslainsäädäntöön, antamaan havainnollistavan ja vertailevan kuvan siitä, miten kohtuullisista mukautuksista on säädetty muiden maiden oikeusjärjestelmissä. Tutkielmassa käytetään pääasiallisena lähdeaineistona lain esitöitä, oikeustapauksia ja oikeustieteellistä kirjallisuutta. Tutkielmassa käytetyt ulkomaiset oikeustapaukset on otettu pääsääntöisesti Yhdysvalloista ja Ruotsista, missä kohtuullisten mukautusten oikeudellisella käsittelyllä ja sääntelyllä on suhteellisen pitkät perinteet. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä mukautusten kohtuullisuusharkintaa on konkretisoitu erilaisilla harkintaperusteilla. On kuitenkin tärkeä ymmärtää kohtuullisuuden laajuutta ja huomata, että mukautusten kohtuullisuudella on pidemmät ulottuvuudet kuin mitä itse lakiteksti antaa ymmärtää. Tämä havainto voisi johtaa kokonaisvaltaisempaan kohtuullisuusharkintaan ja sitä kautta voisi myös parantaa työsopimusosapuolten mahdollisuuksia päästä tyydyttävään ratkaisuun. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä mainitut harkintaperusteet eivät ole kattavia ja ne muodostavat ainoastaan osan mukautusten kohtuullisuudesta. Eri lähteistä käy ilmi että myös muilla seikoilla kuten esimerkiksi mukautuksen lajilla, työturvallisuusnäkökohdilla, yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla näkökulmilla sekä irtisanomissuojaan liittyvillä olosuhteilla voi olla merkitys mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa.
 • Andström, Matti (2017)
  Tutkielman aiheena on työsuhteeseen liittyvän salassapitosopimuksen lainopillinen tarkastelu. Työsopimukseen sisältyvä salassapitoklausuuli, tai kokonaan erillinen salassapitosopimus, on nykyään yleinen etenkin toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden tapauksessa. Näkökulmaksi on valittu sopimusvapauden rajojen hahmottaminen työoikeudellisessa viitekehyksessä. Salassapitosopimuksia koskevia säännöksiä ei sisälly työoikeudelliseen lainsäädäntöön. Työsopimuslain esitöissä todetaan, että työnantaja ja työntekijä saavat työsopimuslain salassapitovelvollisuutta koskevan säännöksen estämättä solmia salassapitosopimuksen, joka ulottuu myös työsuhteen jälkeiseen aikaan. Tutkielmassa hahmotellaan salassapitosopimuksen sisällöllisiä rajoja ottaen lähtökohdaksi sopimuksen sallittavuuden sinällään. Rakenteellisesti tutkielmassa käydään ensin läpi työsuhteeseen liittyvän lainsäädännön sisältämät salassapitoa koskevat normit. Tämän jälkeen tutkitaan sopimusvapauden sisältöä ja sen sisäisiä rajoitteita. Sopimusvapauden ulkoisia rajoitteita hahmotellaan perustuslain ja työoikeudellisen lainsäädännön näkökulmasta. Oikeuskäytännön puuttuessa tarkastelu on rajoitettava koskemaan niitä argumentteja, joiden nojalla tuomioistuin mahdollisesti arvioisi salassapitosopimuksen sisällöllistä hyväksyttävyyttä yksittäisessä tapauksessa. Tutkielman viimeisessä luvussa luodaan suppea katsaus tulevaisuuteen ja käsitellään ns. liikesalaisuusdirektiivistä johtuvia muutospaineita aineelliseen lainsäädäntöön.
 • Kyrölä, Kiira (2020)
  Yritystoiminnassa on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut suuria muutoksia. Yritykset esimerkiksi etsivät jatkuvasti uusia tapoja työn organisoimiseen. Yritysmaailman kehitystahtiin verrattuna työoikeudellinen sääntely ja oikeuskäytäntö kehittyvät hitaasti. Siksi usein etenkin uudenlaiset liiketoiminnan harjoittamisen tavat jäävät niin sanotulle sallitun ja kielletyn väliselle harmaalle alueelle. Tällaiset tilanteet ovat herättäneet kysymyksen siitä, missä laajuudessa liiketoiminnan harjoittaja saa työoikeudellisesta näkökulmasta järjestää toimintansa haluamallaan tavalla. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, missä kulkee sallitun liiketoimintapäätöksen ja keinotekoisen järjestelyn välinen raja työoikeudellisesta näkökulmasta. Sallitun liiketoimintapäätöksen ja keinotekoisen järjestelyn rajanvetoa määrittelevää työoikeudellista lainsäädäntöä tai vakiintunutta oikeuskäytäntöä ei ole. Siksi tutkimusongelmaa lähestytään oikeuden yleisten oppien avulla. Erityisesti oikeuden väärinkäytön kiellon periaate ja vastuun samastamista koskeva oppi ovat keskeisessä asemassa. Liiketoiminnallisen päätöksenteon vapautta rajoittaa pakottavan lainsäädännön lisäksi yleinen oikeuden väärinkäytön kiellon periaate. Se kieltää muodollisesti lainmukaisten oikeuksien käyttämisen moitittavalla tavalla eli hylättävässä tarkoituksessa siten, että esimerkiksi toisen oikeutta loukataan. Oikeuden väärinkäyttö on pyritty estämään nimenomaisesti eräissä erityislaeissa, kuten veronkiertoa koskevassa verotusmenettelylaissa. Oikeuden väärinkäytön kielto on kuitenkin yleinen ja vakiintunut siviilioikeudellinen periaate. Se soveltuu siten myös aloille, joilla siitä ei ole nimenomaisesti säädetty. Kiellon piiriin kuuluva toiminta on kuitenkin hyvin epäyhtenäinen ilmiö ja sen tunnistaminen vaatii aina tulkintaa. Konkreettisempaa tukea keinotekoisten järjestelyjen määrittelemiseen saa yleisestä vastuun samastamista koskevasta opista. Sen perusteella on mahdollista puuttua oikeuden väärinkäyttöön tilanteissa, joissa oikeuden väärinkäyttöä kieltävää nimenomaista lainsäädäntöä ei ole. Vastuun samastamisen perusteella on siten mahdollista poikkeuksellisesti asettaa ulkopuolinen taho vastuuseen toisen oikeussubjektin velvoitteesta ilman nimenomaista vastuuta synnyttävää lain säännöstä tai sopimusta. Korkein oikeus hyväksyi vastuun samastamisen nimenomaisesti ratkaisussa KKO 2015:17, jossa se määritteli vastuun samastamisen soveltamisen edellytykset. Niitä ovat (1.) konsernirakenne, yhtiöiden väliset suhteet tai osakkeenomistajan määräämisvalta, (2.) keinotekoisuus, (3.) moitittavuus ja (4.) velkojien vahingoittuminen tai lakisääteisen vastuun kiertäminen. Olennaista on, että vastuun samastamisen edellytykset määrittävät yleisellä tasolla sallitun ja kielletyn toiminnan välistä rajaa. Siksi ne toimivatkin keinotekoisten järjestelyjen yleisinä tunnusmerkkeinä. Keinotekoisten järjestelyjen tunnusmerkkien arviointi on kuitenkin vahvasti sidoksissa oikeudenalaan. Työoikeudellisessa kontekstissa tulkinta-apua tunnusmerkkien arviointiin saadaan työoikeudellisesta oikeuskäytännöstä ja lainsäädännöstä, jossa työnantajavastuuta on laajennettu muodollisjuridisen työnantajatahon ulkopuolelle. Työoikeudellisissa vastuunlaajennuksissa on merkityksellisinä pidetty periaatteellisina näkökohtina työntekijän suojelua, kohtuusnäkökohtia, lain kiertämisen estämistä sekä yrityksen yhteiskunnallisen vastuun toteuttamista. Vastuunlaajennuksissa on tärkeinä pidetty myös tosiasiallisia henkilöstöasioihin liittyviä seikkoja, eli henkilöstöasioiden hoitoon, työnteon järjestelyihin, henkilöstön käyttöön ja henkilöstöasioihin ulottuvaan tosiasialliseen määräysvaltaan liittyviä seikkoja. Tässä tutkielmassa sallittujen liiketoimintapäätösten ja keinotekoisten järjestelyjen välistä rajaa arvioidaan vastuunsamastamisopin perusteella muotoutuneiden keinotekoisten järjestelyjen yleisten tunnusmerkkien valossa. Tunnusmerkkien tulkintaa työoikeudellisessa kontekstissa ohjaavat työnantajavastuun laajennuksissa merkityksellisiksi katsotut periaatteelliset näkökohdat ja tosiasialliset henkilöstöasioihin liittyvät seikat. Yleisten keinotekoisuuden tunnusmerkkien ja työoikeudellisesti olennaisten seikkojen perusteella on mahdollista arvioida, onko kyse sallitusta liiketoimintapäätöksestä vai keinotekoisesta järjestelystä. Tulkinta on kuitenkin viime kädessä kokonaisarviointia, jossa huomioon otetaan kussakin yksittäisessä tapauksessa olennaiset seikat.
 • Kinnunen, Tiina (2017)
  Tutkielmassa on selvitetty lainopillista metodia käyttäen ensinnäkin, mitä TSL 2:2.1:n tasapuolisen kohtelun vaatimuksella työnantajaa velvoittavana normina tarkoitetaan voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa. Lisäksi on selvitetty, miten tasapuolisen kohtelun vaatimus suhteutuu muihin työnantajaa velvoittaviin normeihin, erityisesti yhdenvertaisuus- ja syrjintänormistoon. Toisena tutkimuskysymyksenä on selvitetty, miten tasapuolisen kohtelun vaatimus on nähty palkanmaksuun vaikuttavana periaatteena suhteessa työehtosopimuslain 4 §:n mukaisiin sitoviin työehtosopimuksiin. Tältä osin on analysoitu korkeimman oikeuden niin sanottua Tehy-kiistaa koskevia ratkaisuja 2013:10 ja 2013:11. Tutkimuksen perusteella on todettavissa, että tasapuolisen kohtelun vaatimus on itsenäinen, työnantajaa velvoittava työoikeudellinen periaate. Soveltamisalaltaan se on varsin laaja, ja työnantajan tulisikin peilata kaikki työntekijöihin kohdistamansa toimet TSL 2:2.1:n kautta ja täten varmistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Mikäli periaatteesta halutaan poiketa, tulee poikkeaminen voida perustella työntekijän tehtävällä ja asemalla. Lisäksi poikkeamisperusteelle tulee olla objektiivisesti arvioituna hyväksyttävä syy. Työehtosopimusjärjestelmä sekä työehtosopimuslaki järjestöehtoineen ja aikaprioriteettisääntöineen yhdistettynä suomalaiseen työmarkkinamalliin mahdollistavat palkkaeron syntymisen sitovien työehtosopimuksien perusteella. Kyseinen tilanne konkretisoitui Tehy-kiistassa, joka ratkaistiin korkeimman oikeuden tuomioilla 2013:10 ja 2013:11. Korkein oikeus toteaa ratkaisuissa 2013:10 ja 2013:11, että kahden samaa työtä koskevan, sitovan työehtosopimuksen noudattaminen ei tarkoita TSL 2:2.1:n vastaista toimintaa, vaikka tilanteesta seuraisi palkkaeroa. Palkkaero ei kuitenkaan saa jäädä pysyväksi, sillä työnantajalla on TEhtoL 4 §:n ohella velvollisuus noudattaa TSL 2:2.1:a ja poistaa palkkaero kohtuulliseksi katsotun, kahden vuoden harmonisaatioajan kuluessa. Palkkaharmonisaatiosta ei ole säädetty lailla. Tämä voidaan nähdä ongelmalliseksi vallan kolmijako-opin kannalta. Myös yksilön oikeusturvan sekä oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden kannalta tilanne ei ole tyydyttävä.
 • Tanskanen, Tomi (2016)
  Tutkimuksen aiheena on merenkulun työsuhteisiin olennaisesti liittyvän sekamiehityksen yleiset edellytykset. Merenkulun työsuhteita on yleisesti tutkittu työoikeudessa hyvin vähän ja tutkimukset ovat keskittyneet yleisesti merenkulun työsuhteisiin. Aikaisempaa oikeustieteellistä tutkimusta sekamiehityk-sistä ei ole, jonka vuoksi tutkimuksena sekamiehityksen yleiset ehdot tuo esille tutkimusaiheen, jossa tutkittavaa riittäisi enemmänkin. Tutkimuksessa esitellään sekamiehityksen yleiset edellytykset perustuen lakiin meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta eli kilpailukykylakiin. Yleiset edellytykset perustuvat kilpailukykylain soveltamisalaan ja kilpailukykylain sekamiehitystä koskeviin säännöksiin. Kil-pailukykylaissa rajataan sekamiehityksen mahdollisuuttaja asetetaan työsuhteen ehtojen vähimmäistasoksi Suomea kansainvälisesti sitovat määräykset. Sekamiehitystä voidaan lähtökohtaisesti soveltaa kaikkiin sellaisiin aluksiin, jotka ovat merkittävissä kauppa-alusluetteloon, poislukien matkusta-ja-alukset. Nämä asettavat ne lähtökohdat sekamiehityssopimusten tekemiselle. Sekamiehityksiin liittyy olennaisesti työehtosopiminen, sillä sekamiehityksen yhtenä edellytyksenä kil-pailukykylaissa on työehtosopimuksella siitä sopiminen. Tämä mahdollistaa merityösopimuslaista, meri-työaikalaista, merimiesten vuosilomalaista ja yhteistoimintalaista poikkeamisen työehtosopimuksella. Poikkeaminen on mahdollista myös kyseisten lakien pakottavista säännöksistä, ottaen kuitenkin hu-omioon kansainvälisen normiston asettaman vähimmäistason. Yksittäisen keskeisenä sekamiehityssopimusten ongelmana tutkimuksessa keskitytään seka-miehitykseen yhdenvertaisuuden näkökulmasa. Sekamiehitetyllä aluksella työskentelee samankaltaisissa tehtävissä sekä suomalaisia merenkulkijoita että EU:n ulkopuolisia työnteijöitä selvästi eri työsuhteen ehdoilla. Tämän vuoksi yhdenvertaisuuden tarkastelu tutkimuksen yhteydessä on katsottava pe-rustelluksi.
 • Kekäle, Veera (2020)
  Työmarkkinaosapuolet solmivat 29.2.2016 kilpailukykysopimuksen, jonka yhtenä tavoitteena oli edistää paikallista sopimista työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Kilpailukykysopimuksessa nostettiin esiin selviytymislausekkeet keinona edistää paikallista sopimista. Selviytymislausekkeet ovat sittemmin yleistyneet eri alojen työehtosopimuksissa. Kevään 2020 aikana radikaalisti heikommat talous- ja työllisyysnäkymät sekä työoikeuskentässä nähdyt poikkeuksellisen nopeasti läpiviedyt lakimuutokset ja työmarkkinajärjestöjen poikkeukset työehtosopimuksissa ja kymmenet tilapäiset työehtosopimukset osoittavat, että tarvetta joustaville paikallisille ratkaisuille on tulevaisuudessakin. Selviytymislauseke on työehtosopimusmääräys, joka sisältää kelpuutuksen tilapäiseen työsuhteen ehtojen heikentämiseen työnantajan joutuessa taloudelliseen kriisiin, joka voisi johtaa työvoiman käytön vähentämiseen. Selviytymislausekkeen nojalla laaditaan paikallinen sopimus, selviytymissopimus. Tutkielmassa on omaksuttu termi selviytymislausekejärjestelmä kuvaamaan selviytymislausekkeen ja sen nojalla laadittavan selviytymissopimuksen muodostamaa kokonaisuutta. Selviytymislausekkeita koskeva tutkimus ja oikeuskäytäntö on toistaiseksi erittäin vähäistä. Tutkimuksen tavoitteena onkin selventää selviytymislausekejärjestelmää koskevaa oikeustilaa ja selvittää, miten työehtosopimusten työsuhteen ehtoja muokkaavat selviytymislausekkeet ja niiden nojalla laadittavat selviytymissopimukset sijoittuvat kansallisessa työoikeudellisessa normijärjestelmässä ja työsuhteen ehtolähteiden hierarkiassa. Tutkimuksessa työoikeudellisten oppirakennelmien toimivuutta arvioidaan selviytymislausekkeen kannalta. Tutkielmassa lähestytään työsuhteen ehtojen selviytymislausekeproblematiikkaa työsuhdeopin kautta, eli normit otetaan huomioon itsenäisine oikeusvaikutuksineen. Tutkimus nojautuu vahvasti lainopin metodiin, sillä asiaa tutkitaan nykyisen lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön valossa. Tutkimus on työoikeudellinen ja keskittyy kansalliseen kollektiiviseen työoikeuteen. Tutkielman tarkoituksena on ensinnäkin selvittää selviytymislausekkeen ja selviytymissopimuksen asema työsuhteen ehtojen määräytymis- ja muuttamisjärjestelmässä. Yksityiskohtaisempina tutkimuskysymyksinä selvitetään selviytymissopimuksen asemaa paikallisen sopimisen välineenä sekä työsopimuksen sisällön ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitteen vaikutusta selviytymissopimuksen soveltamiseen. Omina osakysymyksinään sivutaan myös työnantajan ja työntekijän järjestäytymisen vaikutusta selviytymislausekkeen soveltamisen kannalta. Johtopäätöksenä todetaan, että kun yrityskohtainen selviytymissopimus tehdään työehtosopimuksen kelpuutuksen perusteella, se sitoo normaalisitovuuskentässä normaalin työehtosopimuksen tapaan kaikkia kyseisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä. Se, sovelletaanko selviytymislauseketta työntekijän työsuhteessa viitetyöehtosopimuksen osana, itsenäisenä työehtosopimuksena vai työsopimuksen oikeusvaikutuksin, riippuu työnantajan järjestäytymisestä ja selviytymissopimuksen sopijapuolista. Tutkielman johtopäätöksenä todetaan myös, että selviytymistoimen kohdentamisen tasapuolinen arviointi jää tapauskohtaisesti arvioitavaksi. Tutkielmassa havaitaan myös, ettei oikeuskirjallisuudessa luotu ja oikeuskäytännössä vahvistettu määräämisjärjestelmä sellaisenaan täysin riitä selviytymislausekejärjestelmän jäsentämiseen. Syynä tähän on osaltaan se, etteivät järjestäytymättömät työnantajat ole perinteisesti voineet laatia työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia. Kilpailukykysopimuksella selviytymislausekejärjestelmä on kuitenkin tarkoitettu myös järjestäytymättömien työnantajien käytettäväksi. Nykyisellään lainsäädäntö ei riitä toteuttamaan tätä uutta paikallisen sopimisen mahdollisuutta järjestäytymättömien työnantajien osalta.
 • Naskali, Jenni (2017)
  Tutkielmassani käsitellään sopijapuolia työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, ketkä ovat työehtosopimuksen perusteella kelpoisia ja toimivaltaisia solmimaan paikallisia sopimuksia erityisesti työntekijäpuolella. Tutkimuskysymykseni kautta pyrin hahmottamaan myös sitä, miten paikallisen sopimisen osapuolet vaikuttavat paikallisen sopimisen tasoon eli siihen, tuleeko paikallinen sopimus solmia yksilöllisesti vai kollektiivisesti luottamusmiehen toimesta. Sopimisen tasolla on keskeinen merkitys paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksiin eli siihen, saako paikallinen sopimus työehtosopimuksen oikeusvaikutukset vai onko kyseessä esimerkiksi vain työsopimustasoinen paikallinen sopimus. Tarkastelen tutkielmassani eri alojen vaihtelevia työehtosopimusmääräyksiä paikallisen sopimisen osapuolista. Paikallisen sopimuksen osapuolista määrätään harvoin nimenomaisesti sopimiseen valtuuttavan työehtosopimusmääräyksen yhteydessä, jolloin paikallisen sopimisen osapuolet määräytyvät tyypillisesti työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevan yleisen (nk. juridis-teknisen) määräyksen nojalla. Paikallista sopimista yleisesti koskevat määräykset ovat luonteeltaan kuitenkin hyvin yleisluonteisia, eikä niiden perusteella pystytä täsmällisesti määrittämään oikeaa sopijapuolta kussakin yksittäistilanteessa. Oikean sopijapuolen määrittäminen edellyttää siten tapauskohtaista harkintaa, jossa tulee huomioida kaikki Asian kannalta relevantit seikat. Tälläisia huomioon otettavia asioita on mm. luottamusmiehen toimivaltuuksien laajuus, työpaikan vakiintunut neuvotteluja koskeva käytäntö sekä sovittavan asian laatu ja laajuus. Sopijapuolella on merkitystä arvioitaessa sitä, tuleeko paikallinen sopimus solmia yksilö- vai kollektiivitasolla. Sopimisen taso vaikuttaa puolestaan paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksiin. Lähtökohtaisesti kollektiivinen, luottamusmiehen solmima paikallinen sopimus saa työehtosopimuksen oikeusvaikutukset kun taas yksitlötasoisen paikallisen sopimuksen on katsottu olevan työehtosopimuksen sallima, työsopimustasoinen paikallinen sopimus. Yksilötasolla solmitun paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksista on tosin esitetty oikeuskirjallisuudessa eriäviä mielipiteitä liittyen siihen, voiko yksilötasoinen sopimus saada työehtosopimuksen oikeusvaikutukset. Työehtosopimuslaki ei aseta tälle sinänsä estettä, mutta asia ei ole yksiselitteinen. Paikallisen sopimisen taso vaikuttaa myös paikallisen sopimuksen muuttamista ja voimassaoloa koskeviin kysymyksiin. Työehtosopimustasoisen toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen muuttaminen tai irtisanomien ei vaadi minkäänlaista perustetta, kun taas työsopimustasoisen paikallisen sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen edellyttävät TSL: mukaisten irtisanomisperusteiden käsillä oloa tai yhteisymmärrystä muutostarpeesta.
 • Lehtinen, Petra (2012)
  Tutkielmassa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella. Tut-kielmassa hahmotetaan oikeuskäytäntöön perustuen sitä tasoa ja niitä arviointiin vaikuttavia seikkoja, joissa irtisanomiskynnys on työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella katsottu ylittyneen. Työntekijän sopimaton käytös voi ilmetä usealla eri tavalla, kuten voimasanojen käyttönä, väkivallalla uhkaamisella tai väkivallan käyttämisellä, epärehellisyydellä sekä työvelvoitteiden vastaisella menettelyllä. Sopimaton käytös voi kohdistua työtovereihin, esimieheen tai ulkopuolisiin kuten asiakkaisiin. Työntekijä voi syyllistyä työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttavaan sopimattomaan käytökseen työtehtävissään mutta myös vapaa-ajalla. Työnantajalle on asetettu velvollisuudeksi toiminnallaan pyrkiä edistämään suhteitaan työntekijöihinsä sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Tähän velvollisuuteen kuulu myös hyvän työilmapiirin syntymistä edistävät toimet. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla esiintyvään epäasialliseen käytökseen ja työntekijöiden välisiin eripuraisuuksiin. Työnantajalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta irtisanoa työntekijä n työsopimusta sopimattoman käytöksen perusteella, ellei työntekijälle ole varoituksella annettu mahdollisuutta korjata menettelyään. Lisäksi työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin työtehtäviin. Mikäli sopimaton käytös ilmentää kuitenkin niin vakava työntekijän työsuhteeseen liittyvää rikkomusta, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei työnantajalla ole velvollisuutta antaa varoitusta tai selvittää mahdollisuutta työntekijän uudelleen sijoittamiseksi. Irtisanomisperusteen arviointiin vaikuttavat monet eri tekijät. Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä. Lisäksi irtisanomisperusteen laillisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena. Sopimaton käytös irtisanomisperusteena on käsitteenä laaja-alainen ja sen alle voidaan lukea useita erilaisia työntekijän käyttäytymisen ilmenemismuotoja. Koska irtisanomistilanteet eroavat aloittain ja työpaikoittain, on tutkielmassa selvitetty yleisellä tasolla irtisanomisperusteen olemassaoloon vaikuttavia tekijöitä ja esitetty tilanteita, joissa irtisanomiskynnys on tai ei ole ylittynyt työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella.
 • Nylund, Katarina (2020)
  Förändringarna i arbetslivet och det livslånga lärandet har under de senaste årtionden varit centrala diskussionsämnen inom den nationella arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Kraven på framtidens arbetskraft har ändrats och för att arbetstagare ska kunna behålla sin anställningsbarhet krävs ständig kompetensutveckling. Formerna av att utföra arbete har förändrats och så kallade atypiska anställningsförhållanden så som deltids- och visstidsarbete samt arbete genom bemanningsföretag har blivit allt vanligare. Personer i arbetslivet har sällan möjlighet att vidareutbilda sig och uppdatera sin kompetens endast på fritiden. För att kunna behålla sitt arbetsförhållande men ändå ha förutsättningar och tid att studera infördes på 1970- och 1980-talen rätten till studieledighet i både Finland och i Sverige. Trots att det funnits planer på att revidera lagstiftningen gällande studieledighet i både Finland och Sverige har inga större ändringar gjorts i studieledighetslagarna. Syftet med denna avhandling att jämföra studieledighetssystemen i Finland och Sverige och på så sätt försöka hitta sätt att utveckla regleringen av studieledighet i Finland. De två frågeställningar som avhandlingen kommer att försöka ge svar på är följande: 1) Vilka skillnader har de svenska och finska studieledighetssystemen? och 2) Hur lämpar sig studieledighetslagen för vissa atypiska anställningsförhållanden? Förutom dessa två frågeställningar kommer avhandlingen även att lyfta fram vissa de lege ferenda-synpunkter med syfte att försöka hitta sätt att utveckla det finska studieledighetssystemet. Avhandlingen inleds med en överblick om studieledighetens historia och utveckling. Därefter är avhandlingen uppdelad i fyra huvudkapitel. Det två första huvudkapitlen behandlar arbetstagarens rätt till studieledighet och begränsningar av denna rätt. Genom att granska de centrala bestämmelserna i den finska och svenska studieledighetslagen kommer avhandlingen att redogöra för skillnader och likheter mellan studieledighetssystemen i Finland och Sverige. Det tredje huvudkapitlet behandlar arbetstagarens möjligheter till ekonomiskt stöd under studieledigheten. Eftersom arbetsgivarens skyldighet att betala lön upphör när arbetstagaren blir på studieledighet måste arbetstagaren finansiera sin studieledighet på något annat sätt. I Finland inrättades redan då studieledighetslagen stiftades ett vuxenutbildningsstödsystem, men någon motsvarighet finns inte i Sverige. I detta kapitel jämförs de olika stödformerna som är tillgängliga i Finland och Sverige för arbetstagare som beviljas studieledighet. I det fjärde huvudkapitlet behandlas studieledighet ur visstids- och deltidsanställdas synvinkel, samt hur studieledighet kan utnyttjas av de arbetstagare som är anställda av ett bemanningsföretag. I kapitlet redogörs för hur dessa atypiska anställningsförhållanden påverkar arbetstagarens rätt till studieledighet och hur de föråldrade studieledighetslagarna passar ihop med dessa anställningsformer. Slutligen förs en sammanfattande diskussion om hur de finska och svenska studieledighetssystemen kunde utvecklas för att bättre motsvara det förändrade arbetslivets behov.
 • Harju, Katariina (2016)
  Syrjintä raskauden ja perhevapaiden perusteella on Suomessa huomattava ja pitkään kestänyt ongelma. Syrjintä kohdistuu etenkin epävarmassa työtilanteessa oleviin naisiin, ja yksi yleisimmistä tilanteista on määräaikaisen työssuhteen uusimatta jättäminen. Näin on siitä huolimatta, että tasa-arvolain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. Tutkielman tutkimuskysymys on, milloin määräaikaisen palvelussuhteen jatkamatta jättäminen on syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella. Kysymystä tarkastellaan suhteessa tasa-arvolakiin. Koska tasa-arvolakia on tulkittava Euroopan unionin oikeuden mukaisesti, tutkielmassa käsitellään myös unionin oikeutta. Tutkielman metodi on lainopillinen. Siinä selvitetään, miten palvelussuhteen jatkamista koskevaa syrjinnän kieltoa on tulkittava voimassa olevan oikeuden mukaan. Työssä myös jäsennetään tulkintoja, joita kyseisen syrjinnän kiellon sisällöstä on tehty. Tutkielmassa osoitetaan, että syrjinnän kiellon tulkinnan ydin on vakiintunut. Esimerkiksi työnantajalle aiheutuvat kulut eivät ole hyväksyttävä syy jättää raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän palvelussuhdetta uusimatta. Palvelussuhdetta tulee jatkaa myös siitä huolimatta, että henkilö ehtisi tehdä työtään vain vähän aikaa tai ei lainkaan. Toisen henkilön ansioituneisuus ei ole peruste syrjäyttää raskaana tai perhevapaalla olevaa henkilöä. Palvelussuhteen jatkoa ei myöskään saa kilpailuttaa muilla hakijoilla, jos työntekijä on pätevä ja määräaikaisuus on aiemmin uusittu automaattisesti. Jos sen sijaan tehtävä on aiemmin julistettu julkisesti haettavaksi, voidaan haku järjestää raskaudesta tai perhevapaasta huolimatta. Syrjinnän kiellon reunoille jää alueita, joissa oikeustila ei ole selvä. Palvelussuhteen jatkamista koskevan syrjinnän kiellon aiempi muotoilu salli työnantajan oikeuttavan menettelynsä työn tai tehtävän laadusta johtuvalla syyllä. Lain esitöiden perusteella ei ole selvää, voidaanko työn laatu katsoa edelleen oikeuttamisperusteeksi. Kuitenkin vain erittäin harva työ on sellainen, että saman henkilön tulee suorittaa tehtävä alusta loppuun eikä sijaisen käyttöä voida edellyttää. Oikeuskäytännössä ei ole esimerkiksi vahvistettu tulkintaa, jonka mukaan opettajien vaihdoksista lapsille aiheutuva haitta oikeuttaisi palvelussuhteen jatkamatta jättämisen. Tasa-arvolain esitöissä ja oikeuskirjallisuudessa esiintyy näkemyksiä, joiden mukaan henkilöä ei tarvitsisi palkata raskaussuojelun vuoksi, jos kyseessä on lyhyt määräaikainen palvelussuhde. Tulkinnat ovat osin ristiriidassa unionin tuomioistuinten ratkaisujen kanssa, joissa korostetaan syrjintäsuojaa myös määräaikaisissa palvelussuhteissa. Oikeustila on tältä osin epäselvä. Yksi tutkielman keskeisimmistä havainnoista on tasa-arvolain eräänlainen kerroksellisuus. Syrjinnän kiellot ovat saaneet olemassaolonsa aikana erilaisia muotoiluja, jotka ovat myös vaikuttaneet lain tulkintaan. Jotta voidaan selvittää palvelussuhteen jatkamista koskevan syrjinnän kiellon sisältö, tulkitsijan tulee palata lainkohdan alkujuurille ja seurata, miten laki ja siitä tehdyt tulkinnat ovat muokkautuneet vuosien aikana. Näkyvimmät muutokset syrjinnän kiellon tulkinnassa johtuvat aiemman suomalaisen lainsäädännön ja nykyisen, Euroopan unionin oikeudesta tulevan tulkintakäytännön eroista. Tasa-arvolaissa ei ole aina tehty selvää erottelua välittömään ja välilliseen syrjintään etenkään syrjinnän oikeuttamisen suhteen. Nykyään tasa-arvolaissa on kuitenkin omaksuttu se unionin oikeuden lähtökohta, että välitöntä syrjintää ei voi oikeuttaa. Oikeuttamisperusteet kuuluvat välilliseen syrjintään vanhempain- ja hoitovapaan perusteella. Palvelussuhteen jatkamisen kannalta tästä seuraa, että periaatteessa oikeuttamisperusteen nojalla palvelussuhteen voi jättää uusimatta vanhempain- ja hoitovapaan aikana, mutta ei äitiys- tai isyysvapaan tai raskauden aikana. Erottelua ei ole suoranaisesti oikeuskäytännössä käsitelty. Erottelu johtaa kysymään, ovatko esimerkiksi äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat henkilöt palvelussuhteen jatkamisen suhteen vertailukelpoisessa asemassa eli tulisiko heitä kohdella samalla tavalla. Yksi jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää tarkemmin, mikä on tasa-arvolain 7 §:n merkitys tulkittaessa lain 8 §:n mukaisia syrjinnän kieltoja.
 • Wahl, Lotta-Sofia (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan tekijänoikeuksia työsuhteessa. Tutkielma tarkastelee erityisesti työntekijöiden taloudellisten oikeuksien sopimusperusteista luovuttamista sekä kollektiivisella että yksilötasolla järjestettynä. Tutkielman aihetta tutkitaan tekijänoikeuskeskeisten toimialojen näkökulmasta, sillä toimialojen sopimiskäytäntö on suhteellisen vakiintunutta ja suojatun aineiston taloudellinen merkitys liiketoiminnassa on merkittävä. Tutkielma on lainopillinen. Tekijänoikeuksien soveltamisympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Erityisesti kiivaan digitaalisen kehityksen myötä tekijänoikeudella suojattua aineistoa käytetään viime vuosikymmeniin verrattuna uusissa käyttöympäristöissä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää kollektiivisten ja yksilötasolla sovittavien sopimusten työoikeudellisia reunaehtoja sekä vertailla eri sopimustasojen soveltuvuutta sopimiseen muuttuvassa liiketoiminnassa. Lisäksi liitännäiskysymyksenä tarkastellaan tekijänoikeusluovutusta koskevan sopimuksen kohtuullistamisen edellytyksiä erityisesti ulkoisten olosuhdemuutosten näkökulmasta. Vertailuna sopimusperusteiseen luovutukseen tutkielmassa arvioidaan myös tekijänoikeuden siirtymistä tilanteessa, jossa nimenomaisesta luovutuksesta ei ole sovittu. Arvioinnin kohteena on tulkintakäytännössä vakiintunut normaalikäyttösääntö ja sen liittymäpinnat työntekijän lojaliteettivelvollisuuteen sekä muihin työoikeudellisiin periaatteisiin. Lisäksi käsitellään mahdollisen erillisen olettamasäännöksen tarvetta tekijänoikeuslainsäädäntöön työntekijän taloudellisten oikeuksien siirtymisessä työnantajalle. Tutkielmassa havaitaan, että työsuhdetekijänoikeuksia koskevan olettamasäännöksen puuttuminen voidaan katsoa ongelmalliseksi työsuhteen osapuolten oikeusvarmuuden näkökulmasta. Toisaalta on katsottu, että eri alojen vakiintuneet sopimiskäytännöt, työoikeudelliset periaatteet kuten työntekijän lojaliteettivelvollisuus sekä soveltamiskäytännössä syntynyt normaalikäyttösääntö antavat jo lähtökohdan sille, että työnantaja saa oikeudet työntekijän laatimaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa. Toisaalta tutkielmassa havaitaan, että tekijänoikeuskeskeisillä toimialoilla oikeudenluovutuksista sovitaan laajalti sekä kollektiivisesti työehtosopimuksella että työehtosopimukseen perustuvilla paikallisilla sopimuksilla. Kollektiivitason sopimisen ongelmaksi soveltamisympäristön muutostilanteissa voi koitua sopimusten staattisuus sekä yleisluontoisuus, mikä voi edellyttää tarkempaa paikallista tai yksilötasoista sopimista. Sopimuksia tehdään laajalti myös yksilöllisellä tasolla työntekijöiden kanssa lainsäädännön ja kollektiivisen tason sopimisen rajoissa. Myös yksilöllisen sopimuksen muuttamismahdollisuudet työsuhteen aikana ovat työlainsäädännön perusteella rajalliset. Lisäksi tutkielmassa huomioidaan, että uuden DSM-tekijänoikeusdirektiivin kansallinen täytäntöönpano voi aiheuttaa muutoksia tekijänoikeusluovutusten sopimista koskeviin käytäntöihin keskeisillä toimialoilla sekä sopimusten kohtuullistamista koskeviin säännöksiin.
 • Rusila, Mari (2016)
  Työhönotto on käytännössä monella työpaikalla jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, kun työntekijöiden vaihtuvuus on erilaisista syistä kasvanut. Työhönotossa työnantajalla voi olla vaatimuksia työnhakijan terveydentilan osalta. Henkilötietolaki (523/1999) ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) asettavat työnantajalle useita tietosuojavelvoitteita. Lisäksi yhdenvertaisuuslain (1325/2014) syrjintäkiellot vaikuttavat työnantajan toimintaan työhönottovaiheessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää työnantajaa työhönottovaiheessa koskevan tietosuoja- ja syrjintälainsäädännön asettamien velvoitteiden suhdetta toisiinsa. Tutkielma tarkastelee työnantajan velvoitteita työnhakijan terveydentilatietojen osalta. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millä tavalla tietosuojavelvoitteet suhtautuvat syrjintää koskeviin säännöksiin työhönottovaiheessa. Tutkielma tarkastelee aihetta työnantajan näkökulmasta. Tutkielman metodi on lainopillinen. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on, mitä velvoitteita lainsäädäntö asettaa työnantajalle sen käsitellessä työnhakijaa koskevia terveydentilatietoja. Velvoitteita tarkastellaan työhönoton eri vaiheissa. Toisena tutkimuskysymyksenä on, mitkä ovat ne terveydentilaperusteista syrjintää koskevat normit, jotka velvoittavat työnantajaa työhönotossa, ja millä tavalla nämä syrjintäsäännökset työnantajan kannalta näyttäytyvät. Kolmantena tutkimuskysymyksenä on, voiko työnantajan työnhakijan terveydentilaa koskevien tietosuojavelvoitteiden rikkominen työhönotossa johtaa syrjintään. Tutkielmassa selvitetään myös tietosuoja- ja syrjintälainsäädännön asettamia seuraamuksia. Laissa asetetuilla sanktioilla voi olla pelotevaikutus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä lain rikkomista. Neljäntenä tutkimuskysymyksenä on, voiko työnantajalle koitua seuraamuksia, jos se ei noudata tietosuoja- ja syrjintälainsäädäntöä työhönotossa, mitä nämä mahdolliset seuraamukset ovat ja miten tietosuoja- ja syrjintälainsäädännön seuraamukset suhtautuvat toisiinsa. Työhönottoa koskeva lainsäädäntö on hajanaista ja osin tulkinnanvaraista. Työhönottoon liittyvät tietosuojasäännökset ja syrjinnän kiellot suojaavat vahvasti työnhakijaa ja asettavat tässä tarkoituksessa työnantajalle laajalti velvoitteita. Käytännössä laki on sillä tavoin tiukka, että työnantajalla ei välttämättä ole työhaastattelunkaan jälkeen käsitystä työnhakijan terveydentilasta ja edellytyksistä tehdä työtehtävän edellyttämää työtä. Työnantajan on tarkoin huolehdittava siitä, että työhönottovaiheessa ei kerätä tarpeettomia tietoja työnhakijan terveydentilasta. Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työnhakijasta kerättävät terveydentilatiedot ovat välittömästi tarpeellisia työsuhteen kannalta. Tarpeellisten terveydentilaa koskevien tietojenkin tulee olla yleisluonteisia, ei yksityiskohtaisia. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että se pystyy tarvittaessa perustelemaan tietojen keräämisen tarpeen. Välittömästi tarpeellisten tietojen kerääminen ei nimittäin voi olla syrjintää.
 • O'Shaughnessy, Tomás (2016)
  Tutkielmassa selvitetään sitä, millä perusteilla työsuhteen saa päättää, kun työntekijä ei saavuta hänen kanssaan sovittua tai hänelle asetettua tulostavoitetta. Tarkastelu keskittyy vain työsuhteissa työskenteleviin työntekijöihin ja ennen kaikkea työsuhteen irtisanomiseen. Näin arviointi rajautuu koskemaan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun säännöksiä. Irtisanominen suoraan tulostavoitteen saavuttamatta jäämisen perusteella ei ole mahdollista, vaan oikeus irtisanomiseen on arvioitava työsopimuslaissa säädettyjen irtisanomisperusteiden avulla. Arvioitavaksi voi tulla työntekijän henkilöön liittyvät syyt tai työnantajaan liittyvät tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Huomiota on myös kiinnitettävä siihen, että irtisanomisperusteen on aina oltava asiallinen ja painava. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tulostavoitteesta tai työnantaja voi määrätä sellaisen työnjohto-oikeutensa perusteella. Vaikka tulostavoitteita on hyvin erilaisia, eikä kattavaa määritelmää sellaisesta ole annettavissa, voidaan katsoa, että tulostavoitteen tulisi ainakin liittyä työntekijän työtehtäviin, olla realistisesti arvioiden saavutettavissa, määrällisesti mitattavissa, työntekijän tiedossa sekä velvoittaa työntekijää sen saavuttamiseen. Tulostavoite jää saavuttamatta silloin, kun työntekijä ei yllä tarkastelujakson aikana tavoitearvoon. Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvillä syillä on mahdollista, kun työntekijä jää hänen syyksi luettavasta syystä tulostavoitteestaan. Arviointi on tehtävä sen perusteella, onko työntekijällä ollut hyväksyttävää syytä sille, esimerkiksi tavoitteen kohtuuttomuuden, poissaolon tai muun ulkoisen tekijän vuoksi, ja vertailemalla työntekijän tulostasoa muihin vastaavissa työtehtävissä työskenteleviin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä työntekijän asemaan, aiempaan toimintaan, työnantajan tarjoamaan opastukseen, työnantajan olosuhteisiin sekä tulostavoitteen merkitykseen työtehtävien kannalta. Pääsääntöisesti ilman varoitusta toteutettu irtisanominen on työsopimuslain vastainen. Myös silloin, kun työntekijän työntekoedellytykset heikkenevät olennaisesti ja pysyvästi, eikä sen vuoksi saavuta tulostavoitettaan, voi irtisanominen olla mahdollista. Tulostavoitteen saavuttamatta jääminen voi johtaa myös siihen, että työnantajalla on taloudellinen irtisanomisperuste. Tällöin irtisanomiseen saa ryhtyä vasta, kun säästötarve on todellinen ja irtisanomisella saadaan aikaan todellisia säästöjä. Myös silloin, kun työnantaja liikkeenjohtovaltansa turvin muuttaa työn luonnetta niin, ettei työntekijä saavuta tulostavoitettaan, voi irtisanominen olla mahdollista. Irtisanomiseen saa kuitenkin ryhtyä vasta, kun työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet, eikä muuta työtä ole osoitettavissa.
 • Salonen, Daniela (2016)
  I avhandlingen analyseras fastställandet av turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker ur likställighetsprincipens synvinkel. Turordningen vid uppsägning är starkt ihopkopplad med arbetstagarens anställningstrygghet. I dagens samhälle är uppsägningar på kollektiva grunder allmänt. Dåliga ekonomiska tider och marknadskonkurrensen sätter nya utmaningar för företagen och tvingar dem i värsta fall att uppsäga ett stort antal av de anställda. I det gällande rättsläget innehåller lagen ingen uttrycklig bestämmelse över hur arbetsgivaren borde avgöra vem som har prioritet att stanna kvar vid en uppsägningssituation som beror på ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetsgivaren har en stor frihet att välja vem som ska uppsägas först vid minskning av arbetskraften. Arbetsgivarens valfrihet begränsas de facto endast av stadgandena i arbetsavtalslagen, diskrimineringslagen samt jämställdhetslagen. Därtill har centralorganisationerna avtalat om ett s.k. uppsägningsskyddsavtal, som vissa kollektivavtal hänvisar till och uppsägningsskyddsavtalet blir således en del av kollektivavtalet. Eftersom turordningen vid uppsägning är själva kärnan i anställningstryggheten, undersöker jag ifall det finska rättssystemet styr arbetsgivarens val att fastställa en uppsägningsordning på ett neutralt och objektivt sätt samt på ett sätt som framhäver likställighetsprincipen. Likställighetsprincipens betydelse har ökat allt mera på senaste tiden inom arbetslivet. Trots detta förekommer diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet, såväl vid rekryteringar, lönesättningar och uppsägningar. I motsats till det finska rättssystemet, innehåller det svenska rättssystemet lagreglerade bestämmelser gällande fastställandet av turordningen vid uppsägning. Den svenska lagen om anställningsskydd stadgar om den s.k. sist in, först ut- principen, vilket innebär att arbetsgivaren skall sist uppsäga den som kommit först till huset och vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. Eftersom Sverige ofta brukar vara en föregångare för den finska lagstiftningen innehåller avhandlingen även en rättskomparation mellan rättssystemen angående turordningen vid uppsägning. Detta hjälper att utföra undersökningen från en objektiv och kritisk synvinkel. I denna avhandling försöker jag framhäva sådana mångfasetterade frågor som uppstår då arbetsgivaren skall fastställa en sådan uppsägningsordning som är transparent och objektiv. Avsikten med denna avhandling är inte att ge tydliga svar, utan snarare att begrunda olika synvinklar. Trots detta kommer även egna tankar och slutsatser att presenteras.
 • Häggman, Annika (2014)
  Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkin työehtosopimusten tulkintaa ja työehtosopimuslain 7 ja 10 §:n soveltamista käytännössä, työtuomioistuimen viimeisen viiden vuoden aikaisessa oikeuskäytännössä. Tutkin työnantajapuolen työehtosopimusrikkomuksia, ja niistä yksittäisille yrityksille määrättyjä hyvityssakkoja, pohtien samalla työehtosopimusjärjestelmän toimivuutta kokonaisuudessaan työriitojen ratkaisussa. Teoriaosassa käsittelen hyvityssakkoa koskevien työehtosopimuslain pykälien historiaa, työehtosopimusten tulkintaperiaatteita, työnantajan tulkintaetuoikeutta siihen liittyvine ongelmineen, sekä normimääräysrikkomusten sanktiokeinoja. Tutkielmassa tarkastelen työriitojen käsittelyä neuvotteluteitse, jossa suurin osa riidoista ratkaistaan, mutta keskityn tarkemmin työtuomioistuimeen johtaneisiin työehtosopimusrikkomuksiin, ja tutkin normimääräysrikkomuksia niistä määrättyjen sanktioiden, eli hyvityssakkojen kautta. Hyvityssakon määräämiseksi työehtosopimusrikkomukselta vaaditaan tiettyä moitittavuutta työehtosopimuslain 7 §:n mukaan, eli työehtosopimusmääräystä on rikottu tieten, tai rikkojan on perustellusti pitänyt tietää rikkovansa määräystä. Työehtosopimuslain 10 §:ssa määrätään asianhaaroista, jotka vaikuttavat hyvityssakon määrään. Näitä ovat vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Käyn tutkielmassani läpi työtuomioistuimen oikeuskäytäntöä vuosilta 2008-2012, tutkien vuosi kerrallaan millaisia työehtosopimusrikkomuksia työtuomioistuimessa on käsitelty, millaisia hyvityssakkomääriä työtuomioistuin on tuominnut, ja miten edellä mainitut työehtosopimuslain 10 §:n asianhaarat ovat mahdollisesti sakkojen määrään vaikuttaneet. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että työtuomioistuin nykyisinkin hylkää valtaosan työntekijäpuolen hyvityssakkokanteista, eli hyväksyttyjen hyvityssakkovaatimusten määrä on pysynyt melko lailla samalla alhaisella tasolla sitten 1970-luvun. Työtuomioistuimen hyvityssakkokäytäntöä voidaan myös kaiken kaikkiaan pitää varsin lievänä ja kaavamaisena. Tämä johtunee siitä, että työtuomioistuin haluaa korostaa tuomion merkitystä oikean tulkinnan määräävänä vahvistustuomiona, eikä rangaistuksena. Mielestäni kuitenkin korkeammilla hyvityssakkomäärillä voitaisiin huomattavasti parantaa toisen sopijapuolen ja yksittäisen työntekijän oikeussuojaa, ja estää työehtosopimusrikkomukset tahallisissa tapauksissa, joissa työehtosopimusta on rikottu avoimesti, esim. taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi, kun neuvotteluratkaisu ei ole tuottanut tulosta. Käyttämällä korkeampia hyvityssakkoja voitaisiin estää myös työehtosopimusrikkomusta mahdollisesti seuraavia, työrauhaan kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä ja siten vaalia työrauhaa.