Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aaltonen, Juho"

Sort by: Order: Results:

  • Aaltonen, Juho (2015)
    Tutkielman aihe on vakuutusoikeudellinen ja tarkemmin ottaen tutkimuksen kohteena on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus vapaaehtoisessa ajoneuvovakuutuksessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää sitä, millä edellytyksillä vakuutuksenantaja on oikeutettu rajoittamaan eli alentamaan tai epäämään ajoneuvovakuutuksen perusteella suoritettavaa vakuutuskorvausta. Vakuutussopimuslain neljännessä luvussa on säännelty perusteita, jotka antavat vakuutuksenantajalle tällaisen oikeuden. Oikeus korvauksen rajoittamiseen sattuneen – ja sinänsä vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan – vahingon tapahduttua liittyy vakuutuksenottajapuolen moitittavaan menettelyyn. Tutkielmassa on kyse vakuutussopimuslain säädöksiin kohdistuvasta lainopillisesta tutkimuksesta. Tutkielma on rajattu koskemaan tilanteita, joissa vakuutussopimuslain sääntely on pakottavaa eli lähinnä tilanteisiin, joissa vakuutuksenottaja on kuluttaja. Ajoneuvovakuutus otetaan vakuutettavalle ajoneuvolle sattuvan esinevahingon varalta. Liikennevakuutus on vastuuvakuutus, josta korvataan liikennevahingossa sattuneet henkilövahingot sekä vahinkoon syyttömän osapuolen esinevahingot. Ajoneuvovakuutuksesta puolestaan korvattavaksi voivat tulla myös vahingon aiheuttaneen osapuolen liikenteessä sattuneet vahingot ajoneuvolle. Tämän lisäksi vakuutuksen laajuudesta riippuen ajoneuvovakuutuksesta voidaan korvata myös erinäisiä muita ajoneuvolle sattuvia vahinkoja kuin liikenteessä sattuvia. Tällaisia ovat esimerkiksi ajoneuvon palo- ja varkausvahingot. Vakuutuskorvauksen suorittaminen vahingon sattuessa on vakuutuksenantajan päävelvoite. Vakuutuksenottajan päävelvoite on maksaa vakuutusmaksu. Vakuutuksenottajalla on lisäksi lukuisia sivuvelvoitteita. Lähtökohtaisesti vakuutustapahtuman sattuessa on vakuutuksenantajan velvollisuutena suorittaa vakuutusehtojen mukainen korvaus vakuutustapahtuman johdosta, sikäli kun vakuutustapahtuma kuuluu sovitun vakuutusturvan piiriin. Vakuutuksenantajan velvollisuus suorittaa vakuutuskorvaus ei kuitenkaan ole poikkeukseton, sillä vakuutuksenottajan sivuvelvoitteiden laiminlyöminen voi johtaa vakuutuskorvauksen epäämiseen ja alentamiseen. Tutkielmassa tarkasteltavia vakuutussopimuslain perusteita, jotka oikeuttavat vakuutuksenantajaa alentamaan tai epäämään vakuutuskorvauksen, ovat tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen, vakuutustapahtuman aiheuttaminen, suojeluohjeen laiminlyöminen, pelastamisvelvollisuuden laiminlyöminen sekä samastaminen. Tutkielmassa tarkastellaan kunkin perusteen sisältöä ajoneuvovakuutuksen tapauksessa sekä sitä, miten velvollisuuden laiminlyöminen vaikuttaa vakuutuksenantajan velvollisuuteen suorittaa vakuutuskorvaus. Harkittaessa tarkastelemieni vakuutussopimuslain korvauksen rajoittamisperusteiden nojalla vakuutuskorvauksen alentamista tai epäämistä tulee huomioida vakuutuksenottajapuolen toiminnan moitittavuus sekä muut olosuhteet. Tutkielmassani tarkastellaan laajalti Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä sekä jonkin verran Kuluttajariitalautakunnan sekä korkeimman oikeuden ratkaisuja. Ratkaisujen tarkastelun tarkoituksena on selvittää kuinka vakuutussopimuslain sääntelyä tulee tulkita ja miten moitittavuuden astetta tulisi arvioida sekä sitä, missä määrin korvausta tulisi alentaa tai milloin se voidaan evätä kokonaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää milloin ja missä määrin ajoneuvovakuutuksen korvauksen rajoittaminen tulee kyseeseen.