Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Huttu-Hiltunen, Ville"

Sort by: Order: Results:

  • Huttu-Hiltunen, Ville (2014)
    Tutkielmassa tarkastellaan TSL 1:5 §:n säännöstä ja pyritään löytämään perusteltuja ratkaisuja säännöstä koskeviin tulkintaongelmiin. TSL 1:5 §:n tavoitteena on saattaa peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia solmineet työntekijät yhdenvertaiseen asemaan vakituisiin työntekijöihin nähden. Osa työsuhteissa sovellettavista työsuhde-etuuksista karttuu työsuhteen kestäessä. Mikäli 5 §:n soveltamisedellytykset ovat käsillä, katsotaan työsuhteen kestäneen tällaisten työsuhde-etuuksien kannalta yhdenjaksoisesti silloinkin, kun sopimuskokonaisuus koostuu useista yksittäisistä määräaikaisista työsopimuksista. Työsuhteen kestosta riippuvia työsuhde-etuuksia koskeva säännös astui voimaan työsopimuslain uudistuksen yhdeydessä vuonna 2001. Säännös perustuu määräaikaista työtä koskevaan direktiiviin 1999/70/EY, erityisesti sen syrjimättömyysperiaatteeseen. Säännös on varsin omalaatuinen ratkaisu määräaikaisten työntekijöiden aseman turvaamiseksi, eikä vastaavaa löydy muiden EU maiden työlainsäädännöistä. Säännöksen sanamuoto jättää useita kysymyksiä avoimeksi, ja säännöstä kritisoitiinkin jo lain valmisteluvaiheessa sen epätäsmällisyydestä. Jo tuolloin säännöksen ennustettiin aiheuttavan epätietoisuutta ja tulkintaongelmia käytännön työelämässä. Tämän tutkielman kirjoittamishetkeen mennessä 5 §:n soveltamista koskeva oikeuskäytäntö on lähestulkoon olematonta. Oikeuskirjallisuudessa säännöksen tarkastelu on ollut varsin pintapuolista. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä löytyy erilaisia määräaikaista työtä koskevan direktiivin soveltamista koskevia ratkaisuja. Muun oikeuskäytännön puuttuessa näillä ratkaisuilla on tutkielman kannalta oleellinen merkitys. Tutkielman keskeisin tehtävä on tarkastella 5 §:n tulkintaa koskevia yksittäisiä osakysymyksiä yleisellä tasolla, ja etsiä perusteltuja ratkaisuja keskeisimpiin säännöksen tulkintaa koskeviin ongelmiin. Tutkielman jälkimmäisessä osiossa olen pyrkinyt selvittämään, mitä erilaisia työsuhteen kestosta rippuvia työsuhde-etuuksia lainsäädännöstämme ja yleissitovista työehtosopimuksista löytyy. Tässä yhteydessä tarkastelen myös yksittäisiin työsuhde-etuuksiin liittyviä tyypillisiä kysymyksiä.