Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Hyvönen, Katja"

Sort by: Order: Results:

  • Hyvönen, Katja (2018)
    Tutkimus käsittelee avioliiton aikana toimitettavaa ositusta oikeudellisena ilmiönä ja se on metodologiselta luonteeltaan lainopillinen. AL 85.1 §:n nojalla omaisuuden ositus on toimitettava kumman tahansa aviopuolison vaatimuksesta, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille. Ositus voidaan siten toimittaa jo ennen puolisoiden avioliiton lopullista purkautumista. Tavallisesti osituksen toimittamisen jälkeen puolisoiden aiemmin yhteiset omistussuhteet on purettu (AL 85.3 §) ja aiemmin yhteisten velkasuhteiden osalta on toteutettu velkojen uudelleenjärjestely (AL 88.1 § ja AL 101 §). Lisäksi kummallakaan puolisoista ei enää ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen miltään osin, elleivät he sitä nimenomaisesti avioehtosopimuksin sittemmin palauta (AL 107a §). Osituksen tultua toimitetuksi puolisot voivat kuitenkin luopua erohankkeestaan. Toisin sanoen he voivat antaa eroasiansa raueta (AL 26.2 §) ja jatkaa yhteiselämäänsä aviopuolisoina. Ensinnäkin tutkielmassa selvitetään ja jäsennellään niitä hyötyjä, joita osituksen aikaistettu toimittaminen voi puolisoille kuormittavassa välirikkotilanteessa tarjota. Lisäksi tarkastellaan suppeammin myös puolisoiden motiiveja toimittaa ositus avioliiton aikana ilman alkuperäistäkään eroaietta. Toiseksi määritellään ja systematisoidaan osituksen oikeusvaikutukset sekä tarkastellaan ja arvioidaan niitä ongelmia, joita oikeusvaikutusten pysyvyydestä voi aiheutua puolisoiden yhteisen avioelämän jatkumisen vuoksi. Tältä osin pääpaino tutkimuksessa on asetettu osituksen AL 107a §:n mukaisen puolisoiden avio-oikeuden poistavan vaikutuksen aiheuttamien epäkohtien erittelyyn ja arviointiin avioliiton lopulta purkautuessa. Kolmanneksi tutkielmassa annetaan ehdotuksia de lege ferenda AL 107a §:n VO-vaikutuksen ongelmallisuuden torjumiseksi. Lopuksi käsitellään vielä kysymystä siitä, miksi lainmuutostoimiin ei ole jo ryhdytty.