Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ilmarinen"

Sort by: Order: Results:

  • Ilmarinen (2023)
    Tutkielmassa tarkastellaan datan haltijalle asetetun velvollisuuden laajuutta asettaa tuotteen tai siihen liittyvän palvelun käytön myötä tuotettava data käyttäjän saataville sellaisena, kuin se on komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös). Ehdotetun datasäädöksen II luvussa säädetään datan haltijan velvollisuudesta asettaa tuotteen tai siihen liittyvän palvelun käytön myötä tuotettava data käyttäjän saataville. Tutkielmassa vastataan lainopilla kysymykseen datasäädöksen II luvun ja siten tämän velvollisuuden soveltamisalasta. Työn keskeisenä tavoitteena on määritellä, millaista dataa tulisi pitää tuotteen tai siihen liittyvän palvelun myötä tuotettuna. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oikeusvarmuuden periaatteen tällaiselle sääntelylle asettamiin vaatimuksiin. Tutkielmassa tarkastellaan ehdotetun datasäädöksen II luvun keskeisimpiä tavoitteita ja niiden keskinäistä painoarvoa. Datasäädöksen II luvun keskeisin tavoite on mahdollistaa se, että käyttäjä voi hyötyä tuotteen tuottamasta datasta riippumattomasti suhteessa datan haltijaan. Analogisen laintulkinnan mahdollisuuksien selvittämisiksi ehdotettua datasäädöstä verrataan olemassa olevaan sektorikohtaiseen datan jakamista edellyttävään sääntelyyn. Olemassa olevasta sääntelystä ei ole löydettävissä merkittävää tukea datasäädöksen tulkinnan avuksi. Tutkielmassa tarkastellaan tuotteen määritelmää ja tuotteen määritelmään sisältyvien datan keräys- ja välitysvalmiuksien suhdetta tuotteen käytön myötä tuotettavaan dataan. Tuotteen käytön myötä tuotettavaan datan laajuutta arvioidessa tulee ottaa huomioon datasäädöksen 3(1) artiklan tuotteen suunnittelua ja valmistamista koskevat vaatimukset. Tuotteen käytön myötä tuotettavaan dataan kuuluu siten myös sellainen data, jota tuote ei kykene välittämään yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun kautta. Tuotteen määritelmää on lähtökohtaisesti tulkittava laajasti. Tuotteen datanvälitysvalmiuksia koskeva kriteeri täytyy, jos tuote teknisten valmiuksiensa puolesta kykenisi välittämään sen käyttöä tai ympäristöä koskevaa dataa yleisesti saatavilla olevan sähköisen viestintäpalvelun kautta, riippumatta onko sitä tosiasiallisesti liitetty viestintäverkkoon. Tuotteeseen liittyvän palvelun määritelmässä on tärkeää itse sanamuodossa ilmaistujen kriteerien lisäksi myös sen nimenomainen tarjoaminen osana tuotteen myynti-, vuokraus- tai leasingsopimusta taikka, että käyttäjä voi kohtuudella odottaa niiden tarjoamista. Palvelun tarjoamista osana tällaista sopimusta on tulkittava laajasti. Tuotteen käytön myötä tuotettava data tulee ymmärtää hyvin laajana käsitteenä. Tutkielmassa ei anneta täsmällistä vastausta kysymykseen, vaan esitetään suuntaviivoja, joiden avulla voidaan arvioida tulisiko jonkin tuotteen tuottaman tietoaineiston käsittää kuuluvan sen käytön myötä tuotettuun dataan.