Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Ilveskero, Joel"

Sort by: Order: Results:

  • Ilveskero, Joel (2021)
    Tutkielmassa arvioidaan kuinka piensijoittajien eli sijoittajien, joiden elinkeino ei perustu sijoitustoimintaan ja sijoittavat markkinoilla säästövarojaan, joukkovoimaan perustuvat markkinamanipulaation tavat suhtautuvat voimassa olevaan eurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. Tältä osin tarkastellaan, keiden osapuolten katsotaan tällaisissa tapauksissa syyllistyneen markkinamanipulaatioon ja millä edellytyksin tällaisille henkilöille on asetettavissa hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tutkielma keskittyy osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 1 luvun 10 §:n mukaisten osakeyhtiöiden osakkeiden, jotka ovat kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, manipulaatioon. Tutkielman ulkopuolelle rajataan siten mm. virtuaalivaluuttaa, viitearvoja ja johdannaissopimuksia koskeva manipulaatio. Manipulaatio vaikuttaa haitallisesti markkinoiden tehokkuuteen ja integriteettiin, jotka ovat markkinoiden väärinkäyttöä koskevassa sääntelyssä tuotu esiin suojeltavina oikeushyvinä. Manipulaation systematiikkaa on jaoteltu oikeuskirjallisuudessa monin eri tavoin, mutta tutkielmassa on päädytty rajaamaan eri manipulaatiotekniikat informaatiomanipulaatioon ja sen alamuotoihin sekä markkinavoimaan perustuvaan manipulaatioon. Markkinamanipulaatiota säädellään Suomessa sovellettavan oikeuden kannalta pääosin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, direktiivin markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellisista seuraamuksista sekä arvopaperimarkkinalain ja rikoslain kautta. MAR sisältää laajan markkinamanipulaation kiellon sekä määrää minkälaiset vaikutukset markkinoille ovat manipulaatioksi katsottavien toimien tulosta. Piensijoittajien joukkotoimintaan perustuvat toimet voivat täyttää teoreettisilta osin markkinamanipulaation tunnusmerkit, mutta seuraamusten asettaminen ja rikosoikeudellisen vastuun kannalta tekijöiden tahallisuuden näyttäminen on ongelmallista. Hallinnollisia seuraamuksia on asetettavissa laajalti, mutta rajanveto siinä keiden katsotaan joukkotoiminnassa tosiasiallisesti syyllistyneen manipulaatioon, on hankalaa. Rikosoikeudellisen rangaistusvastuun oikeasuhtaisessa asettamisessa asettuvat vastakkain rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä manipulaatiolta suojeltavat oikeushyvät. Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää teolta tahallisuutta myös siihen liittyvissä eri osallisuuden muodoissa ja riittävää vakavuutta teon kokonaisarvioinnin kannalta, jonkalaista vaikutusta on yksittäisen piensijoittajan vaikea saada aikaiseksi. Piensijoittajien joukkotoiminnan kannalta oikeustila on oikeasuhteisen seuraamuksen asettamisen kannalta epäselvä ja vaatii tulevaisuudessa laajempaa käsittelyä oikeuskirjallisuudessa.