Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Jääskinen, Jouni"

Sort by: Order: Results:

  • Jääskinen, Jouni (2013)
    Tarkastelen tutkielmassani kunnallisen viranhaltijan virkasuhteen päättymistä viranhaltijalaissa säädetyissä irtisanomistilanteissa. Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) säädetyt irtisanomistilanteet jakautuvat erityisesti irtisanomiseen viranhaltijasta johtuvista syistä (ns. individuaaliperusteisiin) ja irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä (ns. kollektiiviperusteisiin). Nämä irtisanomisperusteet ja erityisesti niihin liittyvät kielletyt irtisanomisperusteet ovat tarkastelussa keskeisessä asemassa. Tarkastelussa otetaan huomioon irtisanomiseen johtavien toimintojen tai laiminlyöntien vakavuus sekä muutenkin irtisanomiseen liittyvään kokonaisarvioon vaikuttavat seikat. Tutkielmassa käydään lisäksi läpi miten perustuslain vaatimus, jonka mukaan ketään ei saa irtisanoa työstään ilman lakiin perustuvaa syytä, on täytetty viranhaltijalaissa. Tutkielmassa otetaan huomioon julkisen viran erityispiirteet sekä tarkastellaan niiden vaikutusta viranhaltijan virkasuhteeseen. Julkiseen virkaan liittyvä turva on viranhaltijalla osittain parempi verrattuna työsopimussuhteisiin työntekijöihin, koska viranhaltijan toiminnassa täytyy ottaa huomioon hänen riippumattomuuden ja itsenäisyyden vaatimukset. Koska viranhaltijan toimiin kuuluu yleensä julkisen vallan käyttäminen, viranhaltijan aseman on oltava asianmukaisella tavalla turvattu ja riippumaton suhteessa viranomaiseen. Viranhaltijan irtisanomiseen liittyy olennaisena osana viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana. Kuntatyönantajan on nimittäin huomioitava hyvän hallinnon perusteet ja viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana ja sen jälkeen. Viranhaltijan oikeusturvasta on säädetty perustuslaissa, joka korostaa, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi lainmukaisessa, toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa asianmukaisesti sekä ilman aiheetonta viivytystä. Tutkielmassa viranhaltijan oikeussuojaa tarkastellaan hallinto-oikeudellisten sekä kunnallisoikeudellisten oikeussuojakeinojen kautta, joista säädetään viranhaltijalaissa, kuntalaissa ja hallintolaissa. Kokonaisuudessaan tutkielman tavoitteena on antaa selkeä kokonaiskuva viranhaltijalain mukaisista viranhaltijan irtisanomistilanteista sekä viranhaltijan oikeusturvasta irtisanomismenettelyn aikana.