Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Mäkelä, Eveliina"

Sort by: Order: Results:

  • Mäkelä, Eveliina (2023)
    Tutkielmassa tarkastellaan yhteiskuntavastuuta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ylikansallisten sopimusperusteisten arvoketjujen ja erityisesti niiden johtoyritysten näkökulmasta. Nykyään ylikansallinen tuotanto perustuu usein sopimusperusteisiin arvoketjuihin. Yksityisoikeuden rakenteet ja osakeyhtiöiden oikeudellisen konstruktion kehitys ovat puolestaan luoneet kannustimia vastuiden rajoittamiseen ja arvoketjujen hajauttamiseen. Yrityksiltä edellytetään yhä enenevissä määrin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sidosryhmien kasvavien vaatimusten, moninaistuvien soft law -sääntelymekanismien sekä tiukentuvan kansallisen ja EU-tasoisen lainsäädännön kautta. Tulevaisuudessa yritykset voivat joutua entistä herkemmin vastuuseen myös sopimuskumppaniensa aiheuttamista ihmisoikeusloukkauksista ja ympäristöhaitoista. Vaikka yritysvastuu on saanut merkittävän roolin, yksimielistä määritelmää vastuullisesta yritystoiminnasta ei ole ja vastuun määrittelyssä ja ulottuvuuksissa on vielä useita epävarmuustekijöitä. Tutkielman keskeinen tavoite on selvittää, onko globaalin sopimusperusteisen arvoketjun johtoyrityksellä vastuuta liikekumppaneidensa kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista ja millaisin edellytyksin tämä vastuu voi ilmetä. Tutkielma pyrkii vastaamaan myös useisiin jatkokysymyksiin muiden kuin suoran sopijakumppanin oikeuksien laajuudesta ja vahingonkärsijän käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen sisällöstä. Lisäksi tutkielma pyrkii hahmottamaan yritysvastuun sisältöä, vastuuketjun ulottuvuutta, vastuun laajuutta ja osallisten keskinäistä suhdetta sekä tarkastelemaan johtoyritysten keinoja pienentää arvoketjuun liittyviä yritysvastuuriskejä. Tutkielman päämetodi on oikeusdogmaattinen, mikä mahdollistaa olemassa olevien oikeudellisten normien systemaattisen tarkastelun. Lisäksi se sisältää oikeuspoliittisen näkökulman mahdollisten uudistustarpeiden arvioimiseksi. Oikeusvertailevan metodin avulla mannereurooppalaista ja pohjoismaista järjestelmää verrataan common law -oikeusjärjestelmään. Tutkielma pyrkii myös johtamaan analogisia päätelmiä muista oikeusjärjestelmistä kotimaiseen oikeuteen, jossa yritysvastuuoikeus on vasta kehitysvaiheessa. Tutkimustuloksissa havaitaan, että vastuuasema voi perustua kolmeen eri normikokonaisuuteen. Ensinnäkin julkinen sääntely ohjaa yritysvastuuta kansainvälisesti ja kansallisesti. Toiseksi johtoyrityksen vastuu voi aktualisoitua yksityisten hallintamekanismien, kuten sopimusten ja ohjeistusten, kautta. Kolmanneksi vastuu voi perustua yksityisoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen erilaisin edellytyksin.