Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Naskali, Jenni"

Sort by: Order: Results:

  • Naskali, Jenni (2017)
    Tutkielmassani käsitellään sopijapuolia työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, ketkä ovat työehtosopimuksen perusteella kelpoisia ja toimivaltaisia solmimaan paikallisia sopimuksia erityisesti työntekijäpuolella. Tutkimuskysymykseni kautta pyrin hahmottamaan myös sitä, miten paikallisen sopimisen osapuolet vaikuttavat paikallisen sopimisen tasoon eli siihen, tuleeko paikallinen sopimus solmia yksilöllisesti vai kollektiivisesti luottamusmiehen toimesta. Sopimisen tasolla on keskeinen merkitys paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksiin eli siihen, saako paikallinen sopimus työehtosopimuksen oikeusvaikutukset vai onko kyseessä esimerkiksi vain työsopimustasoinen paikallinen sopimus. Tarkastelen tutkielmassani eri alojen vaihtelevia työehtosopimusmääräyksiä paikallisen sopimisen osapuolista. Paikallisen sopimuksen osapuolista määrätään harvoin nimenomaisesti sopimiseen valtuuttavan työehtosopimusmääräyksen yhteydessä, jolloin paikallisen sopimisen osapuolet määräytyvät tyypillisesti työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevan yleisen (nk. juridis-teknisen) määräyksen nojalla. Paikallista sopimista yleisesti koskevat määräykset ovat luonteeltaan kuitenkin hyvin yleisluonteisia, eikä niiden perusteella pystytä täsmällisesti määrittämään oikeaa sopijapuolta kussakin yksittäistilanteessa. Oikean sopijapuolen määrittäminen edellyttää siten tapauskohtaista harkintaa, jossa tulee huomioida kaikki Asian kannalta relevantit seikat. Tälläisia huomioon otettavia asioita on mm. luottamusmiehen toimivaltuuksien laajuus, työpaikan vakiintunut neuvotteluja koskeva käytäntö sekä sovittavan asian laatu ja laajuus. Sopijapuolella on merkitystä arvioitaessa sitä, tuleeko paikallinen sopimus solmia yksilö- vai kollektiivitasolla. Sopimisen taso vaikuttaa puolestaan paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksiin. Lähtökohtaisesti kollektiivinen, luottamusmiehen solmima paikallinen sopimus saa työehtosopimuksen oikeusvaikutukset kun taas yksitlötasoisen paikallisen sopimuksen on katsottu olevan työehtosopimuksen sallima, työsopimustasoinen paikallinen sopimus. Yksilötasolla solmitun paikallisen sopimuksen oikeusvaikutuksista on tosin esitetty oikeuskirjallisuudessa eriäviä mielipiteitä liittyen siihen, voiko yksilötasoinen sopimus saada työehtosopimuksen oikeusvaikutukset. Työehtosopimuslaki ei aseta tälle sinänsä estettä, mutta asia ei ole yksiselitteinen. Paikallisen sopimisen taso vaikuttaa myös paikallisen sopimuksen muuttamista ja voimassaoloa koskeviin kysymyksiin. Työehtosopimustasoisen toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen muuttaminen tai irtisanomien ei vaadi minkäänlaista perustetta, kun taas työsopimustasoisen paikallisen sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen edellyttävät TSL: mukaisten irtisanomisperusteiden käsillä oloa tai yhteisymmärrystä muutostarpeesta.