Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nyholm, Linda"

Sort by: Order: Results:

  • Nyholm, Linda (2021)
    Hedersrelaterat våld är förhållandevis ouppmärksammat i Finland i lagstiftningen, rättspraxis och rättslitteraturen trots dess allvarlighet. Hedersrelaterat våld försätter offret i en särskilt utsatt position. Offret kan behöva utstå betydande begränsningar och kontroll i sin vardag och utsättas för fysiskt våld i strävan efter att bevara eller återupprätta hedern. Hedersrelaterat våld innebär en väsentlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Av Istanbulkonventionen som ratificerades i Finland år 2015 följer avtalsförpliktelser relaterade till att bekämpa hedersrelaterat våld. Heder får inte ses som en rättfärdigande grund till våldshandlingar och omständigheter som att ett brott begåtts mot en partner, ett barn, någon i ett utsatt tillstånd, upprepade gånger m.m. ska ses som försvårande omständigheter. Avhandlingen granskar huruvida dessa avtalsförpliktelser uppfylls i vår nuvarande straffrättsliga reglering samt vilka problematiska aspekter som föreligger beträffande tillämpningen av strafflagen i hedersrelaterade ärenden. Faktum är att offer för hedersrelaterat våld besitter ett inadekvat skydd. Avtalsförpliktelserna uppfylls bristfälligt och det förekommer ett flertal motstridigheter i strafflagens utformning som försvårar hanteringen av ifrågavarande ärenden. Följaktligen undersöks möjliga lagstiftningsändringar i syfte att finna lösningar som ger upphov till ett effektivare skydd för offer mot hedersrelaterat våld än vad den nuvarande straffrättsliga regleringen förmår. Föremål för denna granskning är Sveriges kriminaliseringar och lagförslag av kvinnofridskränkning, hedersmotiv som straffskärpande grund och hedersbrott. Det står klart att nyss nämnda resulterar i ett avsevärt bättre skydd mot hedersrelaterat våld och det är motiverat att liknande lagstiftningsändringar skulle företas i Finland, om än med en annan utformning för att råda bot på de begränsningar som föreligger i den svenska lagstiftningen.