Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Nylund, Alicia"

Sort by: Order: Results:

  • Nylund, Alicia (2014)
    I juris magisteravhandlingen har arbetsrelaterad människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet undersökts, med fokus på den straff- och processrättsliga aspekten. Avhandlingens syfte var att reda ut begreppet arbetsrelaterad människohandel, hurudana uttryck detta fenomen tar, typiska kännetecken, förhållandet till ockerliknande diskriminering i arbetslivet samt att diskutera förslag till reformer. I avhandlingen har en modern rättsdogmatisk metod använts, dels för att avspegla den moderna rättsutvecklingen, dels för att människohandel som ett självständigt kriminaliserat brott i den finländska lagstiftningen är ett relativt nytt fenomen. Gällande rätt har undersökts utifrån den finländska lagstiftningen och internationella konventioner, fyra finländska underrättsavgöranden, avgöranden från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, doktrin samt forskning om utnyttjande och diskriminering av utländsk arbetskraft. Undersökningen och analysen visade att Finland har en diversifierad lagstiftning om arbetsrelaterad exploatering, men problem uppstår vid identifieringen av offer och gränsdragningen mellan olika brottsrekvisit. Oklarheter finns även kring tolkningen av begreppet tvångsarbete i rekvisitet för människohandel. Tydligare riktlinjer behövs för gränsdragningen och för arbetsgivarens ansvar för arbetstagare som har rekryterats från utlandet. Det finns även behov av en ökad medvetenhet om arbetsrelaterad exploatering i samhället. Åtgärderna som vidtas för att avhjälpa missförhållandena måste vara av olika slag, kriminaliseringar måste backas upp av effektiv reglering av arbetsvillkor, migration och förvaltning. Därtill är koordination och samarbete av största vikt i myndigheternas förfarande.