Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "O'Shaughnessy, Tomás"

Sort by: Order: Results:

  • O'Shaughnessy, Tomás (2016)
    Tutkielmassa selvitetään sitä, millä perusteilla työsuhteen saa päättää, kun työntekijä ei saavuta hänen kanssaan sovittua tai hänelle asetettua tulostavoitetta. Tarkastelu keskittyy vain työsuhteissa työskenteleviin työntekijöihin ja ennen kaikkea työsuhteen irtisanomiseen. Näin arviointi rajautuu koskemaan työsopimuslain (55/2001) 7 luvun säännöksiä. Irtisanominen suoraan tulostavoitteen saavuttamatta jäämisen perusteella ei ole mahdollista, vaan oikeus irtisanomiseen on arvioitava työsopimuslaissa säädettyjen irtisanomisperusteiden avulla. Arvioitavaksi voi tulla työntekijän henkilöön liittyvät syyt tai työnantajaan liittyvät tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Huomiota on myös kiinnitettävä siihen, että irtisanomisperusteen on aina oltava asiallinen ja painava. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tulostavoitteesta tai työnantaja voi määrätä sellaisen työnjohto-oikeutensa perusteella. Vaikka tulostavoitteita on hyvin erilaisia, eikä kattavaa määritelmää sellaisesta ole annettavissa, voidaan katsoa, että tulostavoitteen tulisi ainakin liittyä työntekijän työtehtäviin, olla realistisesti arvioiden saavutettavissa, määrällisesti mitattavissa, työntekijän tiedossa sekä velvoittaa työntekijää sen saavuttamiseen. Tulostavoite jää saavuttamatta silloin, kun työntekijä ei yllä tarkastelujakson aikana tavoitearvoon. Irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvillä syillä on mahdollista, kun työntekijä jää hänen syyksi luettavasta syystä tulostavoitteestaan. Arviointi on tehtävä sen perusteella, onko työntekijällä ollut hyväksyttävää syytä sille, esimerkiksi tavoitteen kohtuuttomuuden, poissaolon tai muun ulkoisen tekijän vuoksi, ja vertailemalla työntekijän tulostasoa muihin vastaavissa työtehtävissä työskenteleviin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä työntekijän asemaan, aiempaan toimintaan, työnantajan tarjoamaan opastukseen, työnantajan olosuhteisiin sekä tulostavoitteen merkitykseen työtehtävien kannalta. Pääsääntöisesti ilman varoitusta toteutettu irtisanominen on työsopimuslain vastainen. Myös silloin, kun työntekijän työntekoedellytykset heikkenevät olennaisesti ja pysyvästi, eikä sen vuoksi saavuta tulostavoitettaan, voi irtisanominen olla mahdollista. Tulostavoitteen saavuttamatta jääminen voi johtaa myös siihen, että työnantajalla on taloudellinen irtisanomisperuste. Tällöin irtisanomiseen saa ryhtyä vasta, kun säästötarve on todellinen ja irtisanomisella saadaan aikaan todellisia säästöjä. Myös silloin, kun työnantaja liikkeenjohtovaltansa turvin muuttaa työn luonnetta niin, ettei työntekijä saavuta tulostavoitettaan, voi irtisanominen olla mahdollista. Irtisanomiseen saa kuitenkin ryhtyä vasta, kun työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet, eikä muuta työtä ole osoitettavissa.