Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Onkamo, Tiina"

Sort by: Order: Results:

  • Onkamo, Tiina (2016)
    Määräysvallan jakautuminen on yksi kollektiivisen insolvenssioikeuden perusongelmista. Konkurssimenettely perustuu määräysvallan siirtymisen periaatteelle. Modernin, tervehdyttämiseen tähtäävän saneerausmenettelyn kohdalla lainsäätäjä on asettanut lähtökohdaksi velallisen määräysvallan pysyvyyden periaatteen. Rehabilitaatiossa eli tervehdyttämisessä tarkoituksena on velallisyhtiön liiketoiminnan häiriötön jatkuminen ja sitä kautta pyrkimys käyttää velkojien saatavien maksuun velallisyhtiön tulevaa ansaintakykyä, joten määräysvallan kertakaikkisen siirtymisen ei voida katsoa soveltuvan tämänkaltaisiin tilanteisiin. Määräysvallan jakautumista onkin lähestyttävä päinvastaisesta lähtökohdasta eli tähdäten velallisen määräysvallan pysyvyyden säilyttämiseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan määräysvallan jakautumista yrityssaneerauksessa. Määräysvallan pysyvyyden täsmällisemmän laajuuden määrittäminen on hankala oikeuspoliittinen kysymys ja siitä syystä saneerauslain (laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) säännökset on muotoiltu varsin yleisiksi ja tapauskohtaista harkintaa sisältäviksi. Yleisluontoisten säännösten heikkoutena voidaan muun muassa nähdä se, että niitä aletaan soveltaa lain tarkoituksen vastaisesti. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti muodostunut käsitys, että selvittäjät ovat ottaneet aktiivisen ja huomattavasti lain tarkoittamaa pidemmälle menevän roolin. Tutkielman yhtenä tarkoituksena on selvittää, mikä on selvittäjän tosiasiallinen toimenkuva ja rooli saneerausmenettelyssä. Tutkimuksessa ennakko-oletuksena on käsitys, että selvittäjän määräysvalta on jossain määrin laajentunut. Selvittäjän määräysvallan laajentumista ei ole aiemmin systemaattisesti ja kokoavasti tutkittu, joten tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan määräysvallan jakautumista painottuen selvittäjän määräys- ja päätäntävaltakysymyksiin, muun muassa oikeuskäytännön kautta ja käytännön saneeraustyöstä ilmenevien seikkojen avulla. Tämä tutki-mus pyrkii vastaamaan kysymykseen, miten selvittäjän määräysvallan laajentuminen ilmenee saneerauskäytännössä.