Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Orenius, Essi"

Sort by: Order: Results:

  • Orenius, Essi (2014)
    Tutkielma käsittelee osakeyhtiön varojenjaon verotusta neutraalisuusperiaatteen näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten verotuksen neutraalisuusperiaate toteutuu sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston (svop-rahasto) varojenjaon verotuksessa. Svop-rahasto on vuoden 2006 osakeyhtiölain uudistuksen mukana tuoma innovaatio. Verotuksen neutraalisuusperiaatteen toteutumisen edellytyksenä on, että valintaan osakeyhtiön varojenjaon muodosta ei vaikuta verotuksessa saatava erityinen hyöty tai haitta. Svop-rahaston varojenjaon verosäädökset muuttuivat vuoden 2014 alusta. Svop-rahaston varojenjakoa verotetaan pääsääntöisesti osinkona. Svop-rahaston varojenjakoa voidaan poikkeuksellisesti tiettyjen edellytysten täyttyessä verottaa myös luovutusvoittoveron avulla. Ennen vuotta 2014 svop-rahaston varojenjaon verotus perustui pelkästään Verohallinnon antamaan ohjeistukseen. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut lainmuutos kiristää selvästi varojenjaon verottamista luovutuksena. Noteerattujen yhtiöiden osalta svop-rahastojakoa koskevat verosäädökset tulevat sovellettavaksi verovuonna 2014. Muiden kuin noteerattujen yhtiöiden osalta uudet verosäädökset tulevat sovellettavaksi verovuodesta 2016 alkaen. Verohallinnon antaman ohjeistuksen mukainen käytäntö jatkuu noteeraamattomien yhtiöiden osalta verovuodet 2014–2015. Hallituksen esityksen HE 185/2013 vp arvion mukaan svop-rahaston varojenjaon verotuksen muutoksella on noin 15 miljoonan euron lisäävä vaikutus pääomatuloveron tuottoon. Tutkielma antaa kattavan kuvauksen svop-rahastosta ja sen jaon verotuksesta. Lisäksi tutkielma arvioi svop-rahaston varojenjaon verotusta neutraalisuusperiaatteen valossa. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 1) mitä neutraalisuusperiaate tarkoittaa svop-rahastojaon yhteydessä; 2) toteutuuko neutraalisuusperiaate svop-rahastojaon verotuksessa uusien verosäädösten myötä; ja 3) missä määrin neutraalisuusperiaate toteutuu svop-rahastojaon verotuksessa? Tutkielma keskittyy tarkastelemaan osakeyhtiön varojenjaon muodoista svop-rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa. Tutkielma on ensisijaisesti vero-oikeudellinen, mutta siinä on myös läheisiä liittymäkohtia yhtiöoikeuteen, oikeustaloustieteeseen ja kirjanpitolainsäädöksiin. Tutkielmassa hyödynnetään lainopillista ja kuvailevaa tutkimusotetta. Tutkielman osissa 2-4 käydään läpi verotuksen neutraalisuusperiaate osana hyvää verojärjestelmää, osakeyhtiön pääomarakenne, osakeyhtiön varojenjakotavat, svop-rahaston muodostaminen ja jakaminen ja svop-rahaston varojenjaon verotus. Tutkielman osassa 5 svop-rahaston varojenjaon verotusta tarkastellaan verotuksen neutraalisuusperiaatteen eri näkökulmien valossa (sijoitusmuoto-, rahoitusmuoto- ja yritysmuotoneutraliteetti). Tutkielman lopputulema on, että verotuksen neutraalisuusperiaate toteutuu ainakin jossakin määrin svop-rahaston varojenjaon verotuksessa.