Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Pakka, Esko"

Sort by: Order: Results:

  • Pakka, Esko (2012)
    Tutkimuksessa haettiin vastausta sille, mitä rajoituksia pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen irtisanomiselle voidaan oikeusjärjestyksemme perusteella asettaa. Lisäksi pyrittiin selvittämään sitä, mitä pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen oikeudettomasta irtisanomisesta seuraa. Seurausten osalta tarkastelu keskittyi erityisesti siihen, millainen vahingonkorvausvastuu oikeudettomasta irtisanomisesta seuraa ja mitä seikkoja sen mitoittamisessa voidaan ottaa huomioon. Lisäkysymys on perusteltu, sillä ilman tietoa oikeudettoman irtisanomisen seurauksista ei voida tietää sitä, mihin rajoitusten noudattaminen perustuu. Tutkimus on perinteinen lainopillinen tutkimus ja kysymyksiä on lähestytty oikeusdogmaattisen metodin kautta. Tarkoitus on ollut siis selvittää voimassaolevan oikeuden sisältö tutkimuskysymysten osalta. Tutkimuskysymystä on lähestytty jäsentämällä ensiksi irtisanomisoikeuden rajoittumisen kannalta olennaisimpia oppeja ja säännöksiä, joiden perusteella rajoittumista voi tapahtua. Näitä oppeja on sitten sovellettu erikseen sekä tilanteeseen, jossa irtisanomisesta ei ole sopimuksessa ehtoa että tilanteeseen, jossa sopimukseen on otettu irtisanomisehto. Lopuksi on vielä käsitelty vahingonkorvauksen määräytymistä oikeudettoman irtisanomisen johdosta. Tarkastelun kautta päädyttiin seuraavaan tulokseen: tarkasteltavan sopimustyypin osalta irtisanomisoi-keus voi rajoittua erityisesti lojaliteettiperiaatteen ja šikaanikiellon, sopimuskumppanin investointien luo-mien suojattujen odotusten, sopimuksen tulkinnan ja sopimuskäytännön, sopimuksen sovittelun sekä vakioehtojen sitomattomuuden perusteella. Irtisanomisoikeus rajoittuu yleensä käytettävän irtisanomis-ajan pidentymisenä, joskin erityisesti sopimuksen tulkinnan perusteella irtisanomisen edellytyksetkin saattavat tiukentua. Näin varsinkin silloin, jos sopimuskumppanina on pienyritys, ja sopimus perustuu yksipuolisiin vakioehtoihin. Näiden rajoitusten vaikutus perustuu käytännössä sopimuksen oikeudetto-masti irtisanovan osapuolen vahingonkorvausvastuuseen. Vahingonkorvausvastuun tehokkuus perustuu vahvalle lähtökohtaiselle irtisanovan osapuolen kvalifioidulle tuottamukselle, joka sulkee pois vastuunra-joitusehtoihin vetoamisen. Kvalifioitu tuottamus saatetaan ottaa huomioon myös näyttökynnystä määrit-täessä, ja irtisanovalla osapuolella on riski siitä, että tämän kautta vastuuta vahingon määrän näyttämi-seen liittyvistä vaikeuksista sälytetään sen kannettavaksi.