Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Tähtinen, Toni"

Sort by: Order: Results:

  • Tähtinen, Toni (2022)
    Sopimustoimintaan liittyy erilaisia riskejä, jotka voivat aktualisoitua sopimussuhteen eri vaiheissa. Eräs tällainen riski on sopimusrikkomuksesta seuraava korvausvastuu. Monesti sopimusosapuolet pyrkivät ennakolta varautumaan korvausvelvollisuuteen liittyviin riskeihin sopimukseen sisällytettävin sopimusehdoin. Tällaiset vastuunrajoitusehdot ovat itsessään sallittuja ja varsin tavanomaisia liikesopimussuhteissa. Ehdot voivat myös olla toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia muun muassa niiden ankaruuden ja rajoituskohteen osalta. Oikeuskäytännössä sekä eräissä sopimusoikeudellisissa erityislaeissa on kuitenkin asetettu vastuunrajoitusehtojen käyttämiselle tiettyjä rajoituksia silloin, kun sopimusrikkomukseen syyllistyneen sopijapuolen menettelyä voidaan pitää riittävän moitittavana. Sopimusvapaus ei siis ole vastuunrajoitusehtojenkaan osalta poikkeukseton. Vastuunrajoitusehtoon vetoamisen on nimittäin katsottu lähtökohtaisesti estyvän, jos siihen vetoava sopijapuoli on sopimusta rikkoessaan menetellyt kvalifioidun tuottamuksellisesti eli tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Tällaista menettelyä on pidetty niin moitittavana, ettei sopimusrikkomukseen syyllistyneen sopijapuolen oikeutta vedota itselleen edulliseen vastuunrajoitukseen ole pääsääntöisesti katsottu perustelluksi suojata. Vastuunrajoitukseen vetoamisen sallimisella olisi myös tosiasiallista sopimussidonnaisuutta merkittävästi heikentävä vaikutus, jos sopijapuoli voisi aina vapautua kvalifioidun tuottamuksellisen sopimusrikkomuksensa seuraamuksista vastuunrajoitusehtojen perusteella. Tätä vastuunrajoitusehdon vetoamiseen liittyvää rajoitusta on perinteisesti arvioitu erillisen lakiin kirjaamattoman syrjäytymisopin perusteella, jonka mukaan vastuunrajoitus ei sido, jos sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli on menetellyt vähintään törkeän huolimattomasti. Nykymuotoisen OikTL 36 §:n voimaantulon jälkeen vastuunrajoituksen sitomattomuutta olisi kuitenkin mahdollista arvioida myös yleisen sovittelusäännöksen nojalla. Vastuunrajoituksen sitomattomuuden oikeusperustalla voi olla merkitystä sitomattomuusarvioinnin luonteen sekä sitomattomuuden oikeusvaikutusten kannalta. Kysymys sitomattomuuden oikeusperustasta saattaakin muodostua keskeiseksi arviointitekijäksi pohdittaessa mahdollisuutta säilyttää vastuunrajoitusehdon sitovuus kvalifioidun tuottamuksellisten sopimusrikkomusten yhteydessä. Tutkielmassa tarkastellaan vastuunrajoitusehtojen sitomattomuutta kvalifioidun tuottamuksellisissa sopimusrikkomuksissa. Tutkielman tavoitteena on tehdä havaintoja vastuunrajoitusehtojen sitomattomuuteen johtavan törkeän huolimattomuuden sisällöstä ja sen käsillä olon edellytyksistä sekä selvittää tämän sitomattomuuden oikeusperusta ja arvioida oikeusperustan merkitystä sitomattomuuden kannalta. Näiden havaintojen johdosta tutkielmassa pyritään myös arvioimaan mahdollisuutta sille, että vastuunrajoitusehtojen voitaisiin poikkeuksellisesti katsoa sitovan kvalifioidun tuottamuksellistenkin sopimusrikkomusten yhteydessä.