Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Gender and law"

Sort by: Order: Results:

 • Pentti, Henna (2015)
  Tutkimuksen kohteena on erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan uhrin asema. Ihmiskauppa on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista, mutta Suo- messa tunnistetaan edelleen verrattain vähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa ihmis- kauppaa. Viranomaisilla on vaikeuksia identifioida ihmiskaupan uhria ja esimerkiksi eräissä tuomituissa paritustapauksissa on nähtävissä ihmiskaupan piirteitä. Tutkimus lähestyy aihetta sosiaalisten konstruktioiden avulla. Ihmiskaupasta käytävässä keskustelussa on erotettavissa tiettyjä keskeisiä diskursseja. Näitä on käsitelty runsaasti viime vuosina myös akateemisessa kirjallisuudessa. Tutkielma kokoaa yhteen eräitä diskursseja ja pyrkii selvittämään miten ne vai- kuttavat ja näkyvät kotimaisessa tuomioistuin- ja viralliskäytännössä. Prostituutio on liitännäinen ihmiskauppaan, joten tutkielma käsittelee myös suhtautumista pros- tituutioon. Keskeiset näkökulmaerot ovat nähdäänkö prostituutio työnä, vai käsitelläänkö sitä osana rakenteellista tasa-arvoa. Nämä näkökulmat olen nimennyt moraalidiskurssiksi ja raken- nediskurssiksi. Erottavana tekijänä on katsotaanko aihetta yksilön vai yhteisön näkökulmasta. Tutkielmassa pohditaan myös mahdollista seksin oston täyskieltoa.
 • Åkers, Anna Daniela (2014)
  This LL.M. thesis is an intersectional, interdisciplinary study of the constructions of gendered violence in Finland and Turkey, in particular with reference to majority and minority positions in society. The study is interested in the perception of “the violence of the other”, i.e. the essentialised violence, but also in the normalisation process of (certain kinds of) violence. The categorisation of the so-called collective gendered violence and so-called individual gendered violence are investigated in the thesis as social constructions. In the study, a discourse analysis of twelve (six Finnish + six Turkish) judgements is conducted, inspired by Foucauldian views on discourses, where knowledge and power are intertwined. Four discourses are found in the study: male violence, female behaviour, normalised/individual violence and essentialised/collective violence. The discourse analysis mainly focuses on the creation of legal facts in the argumentation of the court. In the study, context is particularly stressed. Therefore, the study includes a general analysis of gendered violence and majority/positions in Finnish in a societal, political, legal and historical context. The most important features in the international legal framework on gendered violence are shortly accounted for, since international pressure has had a large impact on legal development in both investigated countries. The majority/minority positions in focus are Finnish majority population/(Muslim) immigrant minority population in Finland, and Turkish majority population/Kurdish minority population in Turkey. The study is performed within a feminist and intersectional theoretical framework, where social constructionism and discourse analysis are used as methodology and method. As a main focus of the study, means of alterity are investigated. The study is critical in its nature and poses a challenge to the legal paradigm of objectivity. The study also touches upon the larger debate on the perceived paradox of multiculturalism and feminism in the liberalist view on law in western society. The study claims that this paradox is the result of the patriarchal and imperialistic structures in law. The conclusion of the study is that the constructions of legal facts in courts are often discriminating upon vulnerable groups. In the study, these are mainly women and minority group members. The interaction and interconnections of the discourses often lead to multiple discrimination, where the female minority member is particularly vulnerable, her perspective being invisible in the construction of the legal facts.
 • Aaltonen, Jussi (2013)
  Tutkielmassa tarkastellaan mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ratkaisuita sen kymmenen ensimmäisen toimintavuoden ajalta (2001–2011). Tarkasteluajanjaksona MEN antoi 257 ratkaisua, joista merkittävä osa kytkeytyy sukupuolten tasa-arvon ja/tai voimakkaasti seksuaalisuutta hyödyntävien mainosten arviointiin. Yleisemmin tarkasteluajanjaksolle on leimallista yhteiskunnallisen keskustelun viriäminen mediakulttuurin erotisoitumisesta sekä julkisen tilan pornografisoitumisesta. Tähän keskusteluun on löydettävissä yhteyksiä myös MEN:lle osoitetuissa tapauksissa ja toisaalta sen ratkaisukäytännöissä. Ajanjaksolle osuvat myös kuluttajansuojalain uudistus sekä seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksia, joilla on lisätty oikeuksia/velvollisuuksia puuttua aiempaa laajemmin muun muassa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yksi keskeisimmistä MEN argumentoinnissa ja säännösten soveltamiskäytännössä tapahtunut muutoksista näyttää olevan tasa-arvoargumentin painoarvon vähentyminen ja toisaalta lapsen oikeus suojeluun ikätasoon soveltumattomilta ärsykkeiltä -argumentin vahvistuminen. Tulkintakäytännön muutos näyttää kulminoituvan vuodelle 2008. Samalle vuodelle ajoittuu kuluttajansuojalain uudistus, jolla täsmennettiin kuluttajaviranomaisen valvomaa markkinoinnin hyvän tavan vastaisuuden kieltoa. Lasten suojelun argumentti näyttää vahvistuneen erityisesti julkiseen tilan pornografisoituneen mainonnan kohdalla. Sen sijaan sukupuolistereotypioiden hyödyntämisen kohdalla vastaavaa lasten suojelun painotusta ei ole havaittavissa. MEN näyttää hyödyntävän säännöllisesti vain muutamaa itsesääntelyartikloistaan. Suurinta osaa artikloistaan se ei soveltanut lainkaan tarkasteluajanjaksolla. Neuvoston saamien lausuntopyyntöjen vuosittainen määrä on kasvanut selkeästi ensimmäisen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Samalla se näyttää antavan aiempaa valikoivammin lausuntoja. MEN:n lausuntojen perusteluista on havaittavissa myös aiempaa vahvempi pyrkimys viitata neuvoston aiemmin antamiin ratkaisuihin. Mainonnan eettisyyden itsesääntelylle ladataan paljon odotuksia eri toimijoiden taholta. Itsesääntely nähdään usein lainsäädäntöön ja viranomaistoimenpiteisiin verrattuna joustavampana, tehokkaampana ja ensisijaisena puuttumisen keinona. Kuitenkaan aineiston perusteella mainonnan eettisyyden itsesääntelyä ei kaikilta osin voida pitää kovin tehokkaana.
 • Laine, Sohvi (2013)
  Tutkielmani tarkoitus on tuoda julkista päivähoitoa koskevaan keskusteluun lapsioikeudellinen: lapsen omista oikeuksista ja erityisasemasta lähtevä näkökulma. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon on syntynyt aikuisen oikeuksien ja tarpeiden lähtökohdista, jolloin myös päivähoitoa koskeva oikeudellinen diskurssi on hyvin pitkälle rajoittunut subjektiivisen päivähoidon saatavuuskysymyksiin. Päivähoidon tosiasiallisena asiakkaana olevan lapsen oikeuksien tarkastelu onkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Lapsen oikeuksien näkökulmaa tulisi kuitenkin vahvistaa lupaillun uuden varhaiskasvatusta koskevan lain säätämisen myötä. Tutkielmani kantava teema on oikeudellisen ja kasvatuksellisen vallan rajojen tarkastelu. Kysymys on erityisesti siitä, kuinka lapsen oikeuksien tulisi rajoittaa kasvattajan vallankäyttöä päivähoitolaitoksissa, ja missä määrin lapsen ja aikuisen välistä hoiva ja kasvatussuhdetta on järkevä oikeudellisesti säännellä. Julkinen päivähoito on lapsen kotikasvatusta ja hoitoa tukeva lapsiperheiden palvelu jota koskee oikeudellisesti vahva lapsen huolenpidon ja hyvinvoinnin turvaamisen velvoite. Toisaalta lapsen päivähoito rinnastetaan ns. tavanomaisen kasvatusvallan käyttönä lapsen kotihoitoon. Sekä lapsen päivä- että kotihoitoa ohjaavat oikeussäännöt ovat tavoitteellisesti ihanteellisia, mutta luonteeltaan konkreettisuuden sijaan hyvin avoimia ja väljiä. Ainoa yksiselitteisesti ymmärrettävä oikeussääntö on lapsen ruumiillisen kurituksen kieltävä ehdoton sääntö. Lapsen huonon hoidon ja kasvatuksen rajat määrittelee viime kädessä rikostuomioistuin lapseen kohdistuneen teon rikosoikeudellisessa arvioinnissa. Hyvien ja sallittujen kasvatus- ja hoitokeinojen ja toisaalta rikosoikeudellisesti sanktioitujen tekojen väliin jää kuitenkin ikään kuin katvealue. Lapsen hoito- ja kasvatusmetodien sallittavuuden ja ns. tavanomaisen kasvatusvallan rajojen arviointia helpottaa asian tarkastelu lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tarkastelussa on otettava huomioon lapsen erityisen haavoittuvainen ja aikuisten huolenpidosta riippuvainen asema, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiselle sekä niiden rajoittamiselle.
 • Leskinen, Minni (2015)
  Tässä työssä käsittelen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oikeudellisina käsitteinä sekä niiden suhdetta suomalaisen oikeusteorian keskeisiin keskusteluihin. Tavoitteena on luoda kuva siitä, miten tasa-arvo ymmärretään lainopillista määrittelyä laajemmin. Työn lähtökohta on naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa, mutta käsittely ei rajoitu siihen. Tasa-arvo hahmotetaan niin laajasti kuin mahdollista, koska oikeusteoriassa tai -filosofiassa tasa-arvo ei välttämättä ole eksplisiittisesti määrittelyn kohteena. Esiin nousevat sellaiset diskurssit kuin oikeuden, politiikan ja moraalin keskinäissuhteet, oikeus ja kohtuus, hyvinvointivaltiollinen oikeudenmukaisuus sekä ihmis- ja perusoikeudet. Toinen keskeinen teema on oikeuden oikeudenmukaisuus: oikeuden moderni tehtävä vastata kysymykseen omasta hyvyydestään. Vertailen käsityksiä oikeuden modernista ja postmodernista, jolloin korostuu kysymys etiikan mahdollisuudesta ja tulkitsijan vastuusta. Samassa yhteydessä pohdin oikeuden kritiikkiä ja sen mahdollisuutta ylipäätään: kuka saa kritisoida oikeutta? Onko kritiikin mahdollisuus tasa-arvoista? Vertailen naisoikeuden (nyk. oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen) teoreettisia sitoumuksia oikeusteorian sitoumuksiin, mitä motivoi tietoisuus siitä, että oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen oppiainetta ei kohta enää Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ole. Lopuksi käsittelen oikeuden suhdetta valtaan, universaalin suhdetta singulaariin. Oikeuden vallasta, laintulkitsijan etiikasta ja oikeudellisesta käytännöstä on syntynyt teorioita, jotka eivät sitoudu perustaan, totuuteen tai ratioon. Uutta oikeusteoreetikoiden sukupolvea edustavat tässä työssä Susanna Lindroos-Hovinheimo ja Samuli Hurri. Vertaan Hurrin väitöskirjaa saksalaisen materialistisen teorian edustajan Sonja Buckelin väitöskirjaan, joissa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Vaikka oikeus itsessään ei saavuttaisi tavoitettaan olla oikeudenmukainen, oikeus tarjoaa siihen vetoajalle subjektin aseman estäen suoran vallankäytön ja mahdollistaen väliintulon. Tästä tulee myös työni nimi: tasa-arvo ei ilmene vain oikeusteoriassa, vaan sen voi nähdä myös oikeusteoriana.
 • Kytölä, Minna Marika (2012)
  Niin Suomalaisessa kuin Euroopan unioninkin kontekstissa keskustelu vanhempainvapaista on viime vuosina käynyt kiivaana. Keskustelua on kuitenkin leimannut vahva työelämänäkökulma. Vanhempainvapaita on käsitelty työnantajan kustannuksina, sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisen, että tasa-arvo näkökulmasta. Tasa-arvonäkökulmat nousevat vahvasti esiin niin Euroopan unionin vanhempainvapaadirektiiveissä, kuin Suomen voimassa olevassa oikeudessakin. Suomen lainsäädäntöuudistuksien tavoitteena on ollut edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka on puolestaan lisännyt erottelua erilaisten perhemuotojen välillä. Voimassa olevan vanhempainetuuslainsäädännön taustalta paljastuu modernin ajattelun tapa luokitella ja arvottaa ilmiöitä. Järjestelmästä on muodostunut dikotominen kokonaisuus, jossa vanhempia ja vanhemmuuksia asetetaan mielivaltaisesti erilaiseen asemaan suhteessa toisiinsa. Vanhemmuuksia arvottaessaan etuusjärjestelmä kuitenkin kätkee lainsäädännön taustalla vaikuttavan merkittävän jaottelun aikuisiin ja lapsiin. Tutkielmassa vanhempainvapaita lähestytään kuitenkin aiempaa esitettyä laajemmasta näkökulmasta käsin . Tutkielman tarkoituksena on lainopillisen diskurssianalyysin menetelmällä tutkia millaisia konstruktioita sairausvakuutuslain vanhempainetuusjärjestelmästä voidaan löytää, kuinka erilaisia vanhemmuuksia on rakennettu ja kuinka vanhempi-lapsi dikotomiaa on häivytetty? Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa nykyisen modernin ajattelun lähtökohdista lähtevän vanhempainetuusjärjestelmän ongelmallisuus ja tuoda esiin kuinka vanhemmuutta voitaisiin hahmottaa myös toisin. Ruotsin ja Islannin vanhempainetuusjärjestelmät esitellään tutkimuksessa esimerkkinä lapsilähtöisestä vanhempainetuusjärjestelmästä. Lapsilähtöisen etuusjärjestelmän keskiössä on sekä lapsen että vanhemman oikeus etuuksiin. Kun etuudet nähdään myös lapsen oikeuksiksi, vanhempien määrittelyt menettävät merkitystään ja ratkaisevaa on lapsen oikeus tärkeisiin ihmissuhteisiin.