Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rosenström, Jan (2020)
  Helsingin satama oli 1930-luvun laman alla Suomen ylivoimaisesti johtava tuontisatama tuonnin volyymissa ja siksi keskeinen osa maan ulkomaankauppajärjestelmää. 1930-luvun lama oli shokki sekä tuonnin että viennin kannalta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin sataman rahtiliikenteen muutoksia suhteessa ulkomaankaupassa tapahtuneisiin suhdannevaihteluihin ja pyritään hahmottamaan, miten 1930-luvun lama vaikutti työn tarjontaan satamassa. Tarkastelun kohteena on myös satamatyön olemus ja laman aiheuttamat muutokset siinä. Satamatyöläisten ansiotasoa ja ansiotason muutoksia analysoidaan hyödyntämällä valtioneuvoston aikalaistutkimuksia sekä ammattiliittoaineistoa. Ammattiyhdistysaineiston, kuten julkaisujen ja pöytäkirjojen, avulla tarkastellaan laadullisen tutkimuksen keinoin, miten ammattiyhdistysliike reagoi lamaan. Erityisen kiinnostuksen kohteena on Suomen Ammattijärjestön alainen Suomen Kuljetustyöläisten Liitto, johon kuuluivat satamatyöläisten osastot. Osana tutkimusta pyritään kartoittamaan, miten ammattiyhdistysliike näkyi Helsingissä ja Helsingin satamassa. Tutkimuksessa myös tarkastellaan juuri lamaa edeltänyttä valtakunnallista satamalakkoa. Satamalakko oli yksi 1920-luvun suurimmista työtaisteluista ja sen seurauksena syntyneeseen sovintoehdotukseen sisältyi palkkalupaus, jonka vaikutusta satamien tosiasialliseen ansiotasoon laman aikana selvitetään. Satamalakko ei saavuttanut suurinta osaa tavoitteistaan, kuten työehtosopimusta. Uuvuttava työtaistelu ja sen mukanaan tuomat lakonmurtajat hajottivat jo ennen lamaa pahasti riitautunutta ammattiyhdistyskenttää. Tutkimuksessa todetaan, että rahtiliikenne hidastui Helsingin satamassa tuntuvasti vuosina 1930-1932, mutta vilkastui melko nopeasti erityisesti viennin osalta. Satamatyöläisten ansiotasossa tapahtuu laman aikana laskua huolimatta satamalakon päättäneeseen sovintoehdotukseen sisältyneestä palkkalupauksesta, vaikka pudotus ei 1930-laman viitekehyksessä ole erityisen jyrkkä. Ammattiyhdistysliikkeelle 1930-luvun lama oli heikkouden aikaa. Edeltävä vuosikymmen päättyi repiviin erimielisyyksiin, joiden seurauksena sosiaalidemokraattien johtamat osastot lähtivät perustamaan omaa järjestökoneistoaan kommunistien radikalisoituessa. Työväenliike oli uhattuna sekä julkisen vallan että äärioikeiston tahoilta. Laman alla lopetettiin kommunistisena ja siten laittomana keskusjärjestö SAJ ja perustettiin sosiaalidemokraattien johtama SAK. Lama oli ammattiyhdistysliikkeelle vain yksi haasteista ajalla, jolloin ammattillisen järjestäytymisen tulevaisuus oli vaakalaudalla. Ammattiyhdistysaineistoissa järjestökentän hajaannus näkyi lamaa enemmän.
 • Karusto, Sini (2011)
  Tämä pro gradu -tutkielma sijoittuu postmodernin feministisen maailmanpolitiikan tutkimuksen kentälle, ja analysoi terrorismin vastaista sotaa sukupuolen — ja sen häivyttämisen — perspektiivistä. Tutkielman lähtökohtana on ajatus siitä, Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa ohjaa maskulistinen ideologia, ja sitä ilmentävä kontekstisidonnainen hegemonisen maskuliinisuuden diskurssi. Toiseksi oletetaan, että kieli on maskuliinisuuksien ymmärtämisen keskiössä. Maskuliinisuus on diskursiivinen saavutus, sosiaalinen konstruktio, joka on mahdollista dekonstruoida. Kolmanneksi tutkielmaa kantaa postmodernin feminismin ajatus sukupuolen performatiivisuudesta, ja feminismin kriittinen käänne kohti maskuliinisuuden vapauttamista sen oletetusta kehoon liittyvästä luonnollisesta olemuksesta. Näiden lähtökohtien kautta tutkielmassa selvitetään Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin avulla, minkälaisella hegemonisen maskuliinisuuden diskurssilla USA:n ulkopolitiikassa Irakin ja terrorismin vastaista sotaa legitimoitiin 9/11 jälkeen — minkälainen yhteiskunnallinen, institutionaalinen ja tilanteellinen käytäntö on tämän diskurssin taustalla, miten tämä diskurssi suhteutuu Charlotte Hooperin esittelemiin maskuliinisuuksien ideaalityyppeihin, ja minkälaisista subjektiasemista tai toimijarooleista 9/11 jälkeistä diskurssia rakennetaan. Hegemonisen maskuliinisuuden diskurssia analysoidaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvonantajan Condoleezza Ricen puheista ja haastatteluista sanoja tai sanoitusta tutkimalla. 9/11 jälkeinen diskurssi saa piirteitä kolmesta Charlotte Hooperin esittelemästä maskuliinisuuden ideaalityypistä: Kreikkalaisesta kansalais-sotilaasta ollessaan militarismia ja voimankäyttöä rationalisoiva, uhrautuva ja sankarillinen; patriarkaalisesta juutalaiskristitystä ollessaan vastuuta, omistajuutta ja isän auktoriteettia painottava; kunniallisuus/suojelus-mallista korostaessaan kaksintaistelua ja siteitä maskulististen valtioiden välillä. Feminiinimmän, protestanttisen porvarillisrationalistisen maskuliinisuuden mallin poissaolo ja maskulististen piirteiden korostuminen nimetään tutkielmassa hypermaskulinisoitumiseksi. Tätä hypermaskuliinista diskurssia rakennetaan edelleen erilaisten feminiinien ja maskuliinien subjektiasemien kautta. Feminiini, mutta remaskulinisoitu amerikkalainen kansa, hypermaskuliini Yhdysvallat ja sen hallinto, hirmumaskuliinit terroristiryhmät ja niitä tukevat poliittiset johtajat, feminisoitu Irakin kansa, sekä feminisoitu värillinen vähemmistö luovat hypermaskulinisoituneeseen diskurssiin uudenlaisen pelastajan piirteen. Pelastajan diskurssi tarvitsee kolmenlaisia subjektiasemia: pelastajan (Yhdysvaltain hallinto), pelastettavan (Irakin ja Yhdysvaltain kansa) ja sen, keneltä pelastetaan (terroristiryhmittymät). Yhdysvaltain ulkopolitiikan 9/11 jälkeinen hegemonisen maskuliinisuuden diskurssi nimetään siten hypermaskuliiniseksi pelastajaksi. Hegemonisen maskuliinisuuden muuttuvien piirteiden nähdään vastaavan kansainvälisen politiikan muuttuvia haasteita, kuten sota. Luomalla vahva hegemonisen hypermaskuliinin pelastajan diskurssi, joka soveltuu amerikkalaisten käsitykseen legitimoidusta maskulistisesta johtajasta ja ulkopolitiikasta, luotiin legitimiteettiä militaristisille toimille terrorismia ja Irakia vastaan. Maskulistisessa ideologiassa legitimiteetin ja hegemonisen maskuliinisuuden diskurssin rakentaminen kulkevat käsi kädessä. Poliittisen puheen keskiössä on linkin luominen politiikan ja maskulismin ideologian välille, joka saa ne kaksi näyttämään yhteneväisiltä. Tämä linkki Yhdysvaltain ulkopoliittisessa diskurssissa 9/11 jälkeen oli hegemonisen hypermaskuliinin pelastajan diskurssi.
 • Häivälä, Timo (2016)
  Tunisia’s transformation from autocratic governance to democracy has taken place after the Arab Spring demonstrations in 2011. None of the other Arab Spring countries or Tunisia’s neighbours have succeeded in a similar transformation, despite the popular support for democracy in Arab Barometer surveys. The European Union bases its external relations on the promotion of 'European' values, including democracy, human rights, and the rule of law. Democracy and democratisation are seen as a response to a wide variety of problems, including the spread of terrorist movements and migration movements. The EU’s relationship with Tunisia was formalised in 1995 with an Association Agreement. In 2005, the two parties agreed on an Action Plan which outlined the EU’s expectations for political change in Tunisia. After the Arab Spring, another Action Plan was drafted in 2013, providing an updated version of the roadmap for democratisation in the country. Despite the claims of supporting and fostering democracy, the EU has been criticised in research literature by supporting stable dictatorships over unstable democracies, as well as often implementing democratic norms poorly in its own governance. This study firstly examines the previous research on democratisation and democratic change in the Southern Mediterranean countries, concluding that the research is often based on a narrow conception of (electoral) democracy. Therefore, the framework of embedded democracy is adopted in this study, in order to provide a more multifaceted conception of democracy. The central research question is: 'How can the EU’s democracy promotion strategy in Tunisia in the time period 2005-2015 be understood in the framework of embedded democracy?' Embedded democracy is operationalised with the concepts of linkage and leverage, which refer to instruments in democracy promotion. The two Action Plans and other relevant EU documents are used as source material and the research method is qualitative content analysis. The main findings of the study firstly indicate support for the claim that the EU was not pursuing democratic change in Tunisia before the Arab Spring, but rather supported the stable governance of Zine El Abidine Ben Ali. The only leverage instruments involved changes in Tunisia’s economic system in order to gain better access to the European single market. The linkage instruments used by the EU favoured economic and geopolitical linkage of Tunisia, thereby reinforcing the external factors of embedded democracy. However, the country resembled a form of defective democracy, given the poorly functioning internal regimes of embedded democracy. After the Arab Spring, in the 2013 Action Plan, the EU’s strategy included similarly few leverage instruments although economic sanctions were taken against the ousted president and his allies. Economic and geopolitical linkage were again the most conspicuous instruments. Furthermore, transnational civil society linkage was more prominent in the EU’s strategy after 2011, and internal improvements in the Tunisian democratic system were suggested. Despite the relative success in consolidating democracy, Tunisia’s future is anything but certain. Popular support for democracy is decreasing, the economic situation is deteriorating, and unemployed youths are increasingly attracted to the radical forms of Islam in Tunisia’s neighbouring countries. The supportive external factors of embedded democracy need to be increasingly promoted by the EU while acknowledging both the internal and external threats to the functioning of Tunisian democracy. Without support, Tunisia risks becoming another defective democracy in the region.
 • Väisänen, Heini Elena (2010)
  Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 aborttia. Abortinjälkeistä hedelmällisyyttä on suomalaisessa tutkimuksessa tarkasteltu melko vähän etenkin yhteiskuntatieteellisesti, vaikka abortti koskettaa tuhansia naisia vuosittain. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaista on abortinjälkeinen hedelmällisyyskäyttäytyminen, eli ketkä päätyvät uuteen aborttiin, ketkä synnytykseen ja ketkä eivät tule uudelleen raskaaksi. Tulosten perusteella päätellään, onko abortoivien joukossa erotettavissa ryhmiä, joille abortti voi muodostua yhdeksi ehkäisyn muodoksi ja keille se on kertaluontoinen tapahtuma. Tulokset sidotaan aiempaan teoreettiseen ja empiiriseen hedelmällisyystutkimukseen. Aineisto koostuu raskaudenkeskeytysrekisterin tiedoista vuosilta 2000–2008 ja siihen yhdistetyistä abortoineiden naisten syntymärekisteritiedoista samoilta vuosilta. Tutkielmassa tarkasteltiin niitä 63 763 naista, jotka tekivät seuranta-aikana ensimmäisen aborttinsa. Uuteen aborttiin heistä päätyi 7 743 ja synnytykseen 11 497 abortinjälkeisessä raskaudessaan. Ensimmäisen abortin (eli indeksiabortin) aikaisten taustamuuttujien vaikutusta seuraavan raskauden lopputulokseen analysoitiin elinaikamallinnuksen menetelmin (pääosin Coxin regressio). Lisäksi tarkasteltiin indeksiabortin ja uuden raskauden välillä mahdollisesti muuttuneen parisuhdestatuksen sekä sosioekonomisen aseman vaikutusta hedelmällisyyskäyttäytymiseen logistisen regressioanalyysin avulla. Tulosten avulla oli mahdollista erottaa toisistaan eri tavoin abortin jälkeen käyttäytyviä ryhmiä. Uudelleen abortoivat erityisesti nuoret, lapsia jo saaneet, alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat ja sellaiset, joilla ei ollut parisuhdetta. Synnyttämään päätyivät 20–34-vuotiaat, opiskelunsa päättäneet, korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevat, lapsettomat ja parisuhteessa olevat. Lisäksi maaseudulla asuminen lisäsi hieman synnytyksen todennäköisyyttä ja mikäli indeksiabortti oli tehty sikiön sairauden perusteella, todennäköisyys synnyttää kasvoi selkeästi. Raskaaksi tulivat harvemmin uudelleen yli 30-vuotiaat, lapsia saaneet ja korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevat. Monet heistä olivat lisäksi leskiä tai eronneita. Mikäli indeksiabortin jälkeen opiskelija meni töihin, hänen synnytystodennäköisyytensä kasvoi selkeästi. Samoin kävi, jos indeksiabortin aikaan yksin elänyt muodosti uuden parisuhteen ennen toista raskauttaan. Saatujen tulosten perusteella on erotettavissa ryhmiä, joihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota jo ensimmäisen abortin aikaan, sillä heidän riskinsä abortoida uudelleen on muita korkeampi. Suurin vaikutus oli lapsimäärällä ja parisuhdestatuksella. Sosioekonomisen aseman sekä asuinalueen vaikutus jäi odotettua pienemmäksi, mutta ei kuitenkaan olemattomaksi.
 • Karvetti, Kia (2021)
  Tässä tutkielmassa käsitellään raskaudenkeskeytyksen tehneiden suomalaisnaisten toimijuuden kokemusta aborttiprosessissa, aborttia tarkoituksellisena toimintana sekä raskaudenkeskeyttäjien toimijuutta suhteessa siihen vaikuttaviin valtarakenteisiin. Tutkielmassa käsitellään raskaudenkeskeytyksen läpikäyneiden naisten kokemuksellisuutta toimijuuden ja subjektiviteetin käsitteiden avulla. Aborttikokemuksia käsitellään suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa ja tutkielmassa tarkastellaan myös Suomen vuonna 1970 säädettyä aborttilakia ja abortin saatavuuden helpottamiseen tähtäävää OmaTahto2020-kansalaisalotetta. Tutkielmassa selvitetään, kuinka toimijuuden kokemus ja toiminnan tarkoituksellisuus rakentuu, sekä kuinka toimijuuden ja vallan suhde ilmenee aborttiprosessin läpikäyneiden naisten kertomuksissa. Tutkielman aineisto koostuu kymmenen Suomessa abortin täysi-ikäisenä sosiaalisista syistä tehneen naisen puoli-strukturoiduista haastatteluista. Aineisto on koottu syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana eri puolilta Suomea. Tutkimus on toteutettu grounded theory -metodin avulla, jossa kerätty aineisto ohjaa vahvasti teoreettisen viitekehyksen soveltamista aineiston analyysiin. Tutkielmassa analysoidaan raskaudenkeskeyttäjien toimintaa sekä toimijuutta ja sen kokemusta käytäntöteoreettisesta näkökulmasta, erityisesti Sherry B. Ortnerin feministiseen käytäntöteoreettiseen työhön nojaten. Käytäntöteoreettisen lähestymistavan keskiössä on ihmisten toiminta, jota tarkastellaan samanaikaisesti sekä kulttuurisia ja sosiaalisia rakenteita luovana että niiden puitteissa tapahtuvana toimintana. Tutkielmassa abortin todetaan olevan vahvasti tarkoituksellista toimintaa, jota ohjailee yksilön raskauden keskeyttämiseen tähtäävät intentiot. Tutkielmassa todetaan, että vaikka raskauden keskeyttämiseen johtava toiminta ja sitä ohjailevat intentiot ovat vahvasti tarkoituksellisia ja subjektiivisia, intentiot ja niiden tarkoituksellisuus eivät koskaan muodostu tyhjiössä, vaan niitä muovaavat ympäröivän todellisuuden sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet. Tutkielmassa esitetään, että raskaudenkeskeyttäjät toimivat aborttiprosessissa karkeasti kahdella eri toiminnan tasolla, 1) päätöksenteon ja 2) kehollisuuden tasoilla, joissa tarkoituksellisuus rakentuu eri tavoin. Tutkielmassa todetaan, että raskaudenkeskeyttäjien toiminta voi olla samanaikaisesti sekä tarkoituksellista että ei-tarkoituksellista riippuen toiminnan tasosta. Tutkielma esittää, että toiminnan tarkoituksellisuudella on yhteys raskaudenkeskeyttäjien toimijuuden kokemukseen; pääsääntöisesti tilanteissa, joissa raskaudenkeskeyttäjät kokivat pystyvänsä toimimaan tarkoituksellisesti tavoitteidensa mukaisesti, he myös kokivat roolinsa vahvemmin aktiivisina toimijoina. Lisäksi tutkielmassa käsitellään vallan ja toimijuuden suhdetta aborttiprosessin kontekstissa erityisesti mukautuvan ja vastustavan toiminnan kautta. Tutkielmassa todetaan, että vallan ja toimijuuden suhde ilmenee ymmärrettävimmin mukautumisen käsitteen avulla, joka sallii raskaudenkeskeyttäjien toiminnan, toimijuuden ja sen kokemuksen tarkastelemisen samanaikaisesti sekä aktiivisena että passiivisena toimintana. Tutkielmassa esitetään, että mukautuminen vaikutti raskaudenkeskeyttäjien toimijuuden kokemukseen sekä myönteisesti että kielteisesti näiden subjektiivisista intentioista riippuen. Vastustava toiminta esiintyi aborttiprosessin yhteydessä erityisesti kommunikaation tasolla, esimerkiksi haastamalla tiettyjä raskaudenkeskeyttäjiin liittyviä stereotypioita. Lisäksi tutkielmassa todetaan, että OmaTahto2020-kansalaisaloitteen ehdottamalla aborttilakiuudistuksella, jossa raskaana oleva voi keskeyttää raskautensa omasta pyynnöstään, olisi aineiston perusteella mahdollista vaikuttaa raskaudenkeskeyttäjien toimijuuden kokemukseen myönteisesti.
 • Pylkkö, Marika (2016)
  This study looks at the ethnic categorization of darker skinned people and problems related to their participation in higher education through the theories of the French anthropologist Pierre Bourdieu. In the national censuses of Brazil the populace is categorized according to skin color. According to these publications, darker skin-colored Brazilians are underrepresented in higher education. Affirmative action politics has found it’s place within public discourse in Brazil beginning from the 1990’s, and as a consequence some institutes of higher eduction have adapted racial quotas for darker-skinned individuals. At the same time, affirmative action policies have been criticized on the basis that it suggests that inequality is by nature ethnic when such inequalities could just as well be socioeconomic. Historically Brazil has been considered a society free of racism, or in other words 'a racial democracy'. Ethnic categorization is analyzed using Pierre Bourdieu’s concepts habitus and symbolic power. The idea of habitus is used to refer to any attitudes and manners internalized by an individual, with which that individual evaluates, interprets and choses to act in the reality that they perceive. With symbolic power this work refers to to all the different forms of capital mentioned in Bourdieu’s work that relate to recognition and appreciation. Therefore, the aim of this work is to analyze the socially constructed, various colloquial and everyday phenomena related to classification by skin color. I look at how habitus and symbolic capital related differentiation happens and what significance it might have for the discourse between ethnic categorization and education. In order to answer the research question i collected material from fieldwork in North-Eastern Brazil for 2 months. In collecting the material I used ethnographic field work methodology, especially participant observation, semi-structured and unstructured interviews. Among the interviewed are a public school principal, a teacher, two dark-skinned university students and one private school university student. In addition, I utilized material on situations encountered by dark-skinned people in Brazil that have been published in previous studies. The interviewed had experienced situations in which symbolic evaluations related to their ethnic background and skin color can be considered significant. Additionally, many example of this arise from previous literature. In the situations that I observed social evaluations explained the habituslike actions of the people I observed. These examples can be assumed to have significance for construction of hierarchical society in Brazil in accordance with Bourdieaun theory.
 • Feumo, Ludovic Christian (2016)
  I have introduced the notion of absorptive capacity into an innovation-driven growth model. The model features firms with heterogeneous size and innovation capability. The economy`s aggregate output growth rate is driven by the growth of the productivity index of firm`s intermediate goods. There are firms already operating at least one active product line and potential entrants not owning a product line, but engaged in research in order to innovate and enter the economy. Each firm engages in R&D activities to improve upon existing intermediate good or to discover a completely new one. An incumbent firm may exit the economy exogenously and more importantly endogenously due to creative destruction or due to obsolescence. The consideration of the firm`sabsorptive capacity in Cohen and Levinthal`s sense shaped the specifications of the innovation production functions for entrants and incumbents. I have set a proxy for the firm`s absorptive capacity that considers the quality level of active product lines owned by the firm, their number and their closeness. Then, incumbent firm`s absorptive capacity confers to the it an innovation efficiency advantage compared to potential entrant, in improving upon its own product lines or in innovating in a product line not existing in its portfolio. For potential entrants, the average quality level of intermediate good in the economy acts as an extra difficulty they must overcome since the did not participate in building that economy`s average level of quality, and lack then the absorptive capacity that an average incumbent firm in the economy would possess. Although the general structure of the equilibrium growth rate obtained is the same as in the basis model (Acemoglu et al. 2013), however, the content of incumbents` rate of innovation and the rate of entry for potential entrants is different and more likely to deliver different values in equilibrium. This framework may be useful in studying empirically the effects of R&D subsidies on economic growth and lead to different results obtained by the main reference article, that found that subsidies to incumbents`R&D are pervasive for the growth of the economy.
 • Salleh-Hoddin, Amiirah (2017)
  Research on the ethnic Malay minority in Singapore has attempted to examine the issue of the community’s academic underachievement over the years tend to only look at it through the lens of historical and socio-political factors. This exploratory study is thus to contribute to the limited literature on Malays in Singapore from a socio-psychological perspective, especially in relation to Malay ethnic identification, perceptions of prejudice, and academic underachievement. Results of the study show that beliefs about ethnic injustice, but not academic performance, had more of an effect on psychological disengagement among ethnic Malay-Muslim students in Singapore. Higher ethnic identification predicted greater psychological disengagement, particularly discounting processes, as well as accounted for lower academic self-concept in general and also in the two subscales of academic confidence and academic effort. Rather than used as a justification to continue the harmful narrative of ‘cultural deficit’ and ‘minority mindset’, it is hoped that knowing the relationship between ethnic identification and academic self-concept and psychological disengagement processes in the academic domain would help inform future research in finding new targeted ways to counter these behaviours and increase achievement.
 • Rask, Hanna (2018)
  This thesis discusses social remembering of difficult past in the context of Indian Residential Schools in Canada. Perceiving remembering as social practice of making the past meaningful for the present, the thesis focuses on the role of local memory practices in bringing a silenced history into focus of public attention and historical reconstruction. Residential schools were originally established by the Canadian government and churches for assimilating indigenous children into Euro-Canadian settler society through separation from their cultural background. Although operated for more than a hundred years between the late 19th and 20th centuries, the schools remained a silenced topic in the history of the country until the 1990s. Exploring local practices of commemoration and education around the old Shingwauk Residential School in Northern Ontario, the thesis discusses how negotiation over the meaning of a troubling past takes place in the intersections of public, political discussion and local level social interactions. Remembering as social and political practice is here understood not exclusively as a basis of shared identity grounded on common understanding of the past. Rather, the thesis focuses on challenging, negotiation and transformation as essential aspects of social memory. The thesis takes part in discussion on the relationship between past and present in debates over colonial history: whether residential schools are regarded as a single policy situated in the past, or whether they are recognized as part of the broader colonial history that still shapes the contemporary Canadian society. The analysis in this thesis is based on three-month field research conducted in the summer of 2016 Sault Ste. Marie, Ontario, on the site of the late Shingwauk School that nowadays hosts Algoma University. The research focused on the following memory practices that have developed around the school since the 1970s: a history-documenting and archiving project, a former students’ association, and an archives centre, dedicated to preservation of and education about the history of the school. The research was based on qualitative methods of thematic interviews and participant as well as direct observation, and supported with archival sources. Local negotiations over the memory of residential schools are discussed in relation to three different elements of the research context. The first part of the analysis focuses on the mutual emergence of public discussion on the history of residential schools and the local memory practices. The thesis argues that those local practices have contributed to uncovering the silence around the schools in public discussion and historical documentation. The second part looks at the relationship between memory and place: how the site of the Shingwauk School is today integrated in negotiation over the historical significance of residential schools. The old school is perceived as a site of transmitting the memory of past injustice, inseparable of the contemporary debates over addressing the legacy of that past on local as well as national level. Finally, contemporary educational practices of the archives centre and the former Shingwauk students are discussed as social spaces of negotiating the place of residential schools as part of the broader history of colonization for the public memory of Canadians of different backgrounds. The thesis argues that local practices of commemoration and education work as a counterforce against silencing and forgetting by creating social space between public discussion on residential schools and everyday experiences of people who might otherwise find that history distant to themselves. Local actions for preserving the memory of the Shingwauk School are intertwined with broader concerns over awareness about and engagement with the history of residential schools especially among the non-indigenous public. The thesis maintains that local initiatives of remembrance that emphasize continuity between the past and the present can challenge the rhetoric that attempts to obscure the enduring legacy of colonialism in Canadian society by situating residential schools into a past that has already reached its closure.
 • Virtanen, Johanna (2020)
  This thesis aims at analyzing the prospects of delivering transitional gender justice in Mali. Basing on (post-colonial) feminist accounts on transitional justice, this thesis critically analyzes the European Union support for Malian transitional justice process from the perspective of women's rights and gender justice promotion. Supported with empirical data collected in Mali among local civil society organizations and other actors working around transitional justice and human rights, this thesis argues for a holistic and transformational approach to promoting women’s rights within the transitional justice process in Mali. This transformational approach to gender justice takes into consideration the legal realm connected to transitional justice process together with the broader socio-political processes, which establish the foundations for more equitable gender relations in transitional contexts. This case study is a contribution to feminist discussions on transitional justice. Moreover, it aims at a critical scrutiny of European Union's approaches to promote women's rights through transitional justice processes in Sub-Saharan Africa. The thesis takes as its starting point the EU Policy Framework on support to transitional justice and its pledge on gender-sensitive approach to transitional justice. This policy approach follows an increasing concern among academics, practitioners and activists, who have aimed at pointing to gender biases inherent in dominant discourses of and approaches to transitional justice in fragile contexts. The European Union has a multifaceted role in supporting Malian transitional process. The results of the thesis indicate that the current European Union’s action in Mali in relation to transitional justice and gender justice focuses on strengthening the national formal justice system and supporting security sector reform by, for example, infrastructure support and training judicial and security personnel. These results suggest that through its support to the Malian transitional justice the EU is committed to the liberal state- and peacebuilding framework, where women’s rights enhancement and civil society inclusion do play a role, but where the shortcomings of the postcolonial state to deliver gender justice are not fully acknowledged. The results suggest that support for local civil society and conducting awareness-raising initiatives in communities may provide solutions in relation to delivering transitional gender justice and enforcing women’s rights in crisis-torn Mali. Embracing critical notions on the post-colonial state and its shortcomings in relation to women’s rights enforcement in a transitional context, this thesis argues that the EU’s approach to supporting transitional justice in Mali might partly fall short of its broader goals relating to gender justice promotion. These results are more broadly important in the Sub-Saharan African context, where the legacies of colonialism still have a major impact on state- and peacebuilding efforts that are informing transitional justice initiatives and international actors’ interventions regarding transitional peace and statebuilding processes. This thesis is thus a unique contribution to feminist discussions around transitional justice and the European Union support to transitional justice in Sub-Saharan Africa, and the prospects of enforcing women’s rights in Mali.
 • Jämsä, Pentti (2021)
  The purpose of the thesis is to explore the link between labour markets and transportation accessibility. Accessibility has been estimated with logsum and travel times of public and private transportation. Logsum as a concept has been used in the transportation system estimation, all though all in all logsum as a measure of accessibility is not as established as travel times. This way the overview of the effects of accessibility to employment is thorough. I also evaluate how impact assessment of transportation is done historically and how wider economic impacts are considered in the framework. Cost-benefit analysis is widely used, but the framework should be improved on how to include wider economic impacts. The methods section goes through how transportation system estimation is done. The used data in the estimation is collected from three dependencies. These are the interview-based traveling habits from Helsingin Seudun Liikenne, Statistics Finland metropolitan regional employment statistics and travel times of public and private transportation from Helsinki Region Travel Time Matrix. In the results I go through the empirical model. Travel time, logsum and employment are all viewed as an elasticity measure. The results of the model are reasonable and in line with the previous literature, but the coefficient of determination ends up quite low. This means that the results still need confirmation, either through better data or better estimation model. My results can be viewed as a preliminary result on the link between employment and accessibility.
 • Lehtinen, Julius (2022)
  Sortition – selecting representatives by drawing lots – has played a significant part in the history and development of democracy. When it comes to modern more representative variants of democracy, the custom of sortition has, however, fallen from grace and largely vanished from the main stage of democracy. But how well would it work in modern parliaments, compared to current practice of electing representatives? The thesis undertakes a task to simulate the main functions of a plural parliament in the case where there are no randomised representatives present, and in the case where randomised representatives are present – to different extents – and ultimately contrast them to solve this research question. The thesis takes on the research question with the method of constructing a rather simplistic model of a plural parliament and its functions, generating a metric of the hypothetical quality and volume of the legislation produced by the parliament. The model is run and re-run thousands of times as a so-called Mont Carlo simulation with few randomised and many fixed variables to produce overall results dataset of the simulations with different fractions of randomised legislators present in the parliament. The results dataset is ultimately subjected to an analysis of variance (ANOVA) to determine the likelihood of the different fractions of independent legislators producing legislation of different quantity and quality on average. The result of the conducted ANOVA is that the produced quantity and quality of legislation produced by different fractions of independent legislators very probably is not equal on average. Therefore, the quality and quantity of legislation seems to depend on the fraction of randomised legislators in a plural parliament. The quality and quantity of legislation is, further, higher on average in plural parliaments with a moderate number of randomised legislators than it is in a plural parliament where randomised legislators are not present. The thesis continues to conclude that – as the quality and quantity is on average higher with a moderate number of randomised legislators and as the true quality and quantity of the legislation is very probably not equal across the simulations – the quality and quantity of the legislation is higher with a moderate amount of sortition, i.e., randomised legislators present in a plural parliament. The thesis goes on to briefly discuss the ways the conditions of the model could be enabled in real-life and the best ways to achieve the results that the model points towards.
 • Dakash, Susanna (2017)
  Recent years have witnessed a polarisation of public discussions on migration and refugee policies in Europe, and the position of immigrants and multiple ethnicities in European nation-states. While most research conducted on the issue takes a majority perspective, this thesis aims to examine the minority voice in public debates. The objective of this thesis is to gain an understanding on how three politicians in Finland with an immigrant background – Abdirahim Hussein, Nasima Razmyar and Ozan Yanar – account for minority and majority relations and immigrant belonging and participation in their blog posts, and what identity positions they construct for themselves, for other immigrants and for majority members. The theoretical framework for this thesis draws from social constructionism and three branches of discursive research: discursive psychology, positioning theory and rhetorical psychology. The data, collected from online blog posts between April 2014 and December 2016, consists of 68 blog posts. The blogs selected deal with immigration and intergroup relations. A thorough analysis revealed five different interpretative repertoires that the poli-ticians use to account for minority-majority relations: the hierarchy, the humanistic, the antagonistic, the collectivistic and the individualistic repertoires. The identity positions the repertoires offered for the politicians were, respectively, those of the success story, the mo-ral human being, the good citizen and the contributor. The positions constructed for other immigrants were those of second-class citizens, the ordinary people, the victims and the diverse community members. The individualistic repertoire casts both groups in the posi-tion of independent choice-makers. Moreover, the analysis pointed out the positions that were constructed for the majority public (the positions of dominant group, the ordinary people, the victims of false politics, the diverse community) and for political opponents (the position of dissidents). The closer examination of these repertoires and the subject positions they made available suggested that they functioned to legitimise immigrant belonging and participation by evoking universal human principles of morality and collectivity, by constructing a more inclusive Finnishness, and by undermining the credibility of those critical of immigration. Moreover, the analysis indicates that politicians of immigrant background have to manage at least three interdependent group relations – the relationship with their own and other ethnic minority groups, with the public consisting mainly of majority members, and with the mainstream or extreme political opponents. The most central references for this thesis were, among others, Verkuyten’s (2005) Ethnic Identity, Billig’s (1995) Banal Nationalism, Billig’s (1987) Arguing and Thinking, Potter and Wetherell’s (1987) Discourse and Social Psychology, Suoninen’s (1992) Perheen kuvakulmat, and Varjonen’s (2013) Osallistuja vai ulkopuolinen?.
 • Saarinen, Lauri (2014)
  The thesis examines house price formation in the Helsinki metropolitan area. Especially the price appreciation following financial liberalisation of the late 1980’s and the subsequent price decline of the early 1990’s recession mark the development of house prices. During the 2000’s house prices have increased rapidly with the exception of the slump during the financial crisis. This thesis focuses on explaining the aforementioned development with emphasis on the long-run aspect in both theoretical and empirical examinations. The primary goal is in studying long-run interdependence between house prices and fundamental determinants mentioned in theoretical and empirical literature. Based on the achieved results it is possible to draw conclusions on the sustainability of the price level as well as study the effects of various fundamentals on the metropolitan area price level. The thesis is separated into a theoretical and an empirical section which makes use of econometric methods in modelling house prices. The long-run relationship between house prices and selected fundamental variables is examined using cointegration analysis. The fundamentals and house prices are modelled in a vector error correction framework central to cointegration analysis. Alongside house prices, household disposable income, mortgage interest rates, metropolitan area total net migration and the stock of housing loans describing household indebtedness are introduced into the system. The quarterly data are compiled from Statistics Finland and Bank of Finland databases for the time period 1983–2012. The central result of the thesis is a long-run equilibrium model between house prices and the fundamental determinants. The model is found to work satisfactorily as the results accord with theory and the results are statistically significant. In addition, the results are in line with previous empirical studies conducted in Finland. Furthermore it is discovered that mortgage interest rates, household indebtedness and migration patterns have been notable factors in determining house prices, especially towards the end of the examination period. The achieved results on short-run dynamics also provide support to the estimated long-run model. A key finding considering the short-run dynamics is the sluggish adjustment of house prices towards their long-run level. Based on the results of this thesis, house prices in the Helsinki metropolitan area have exceeded the estimated long-run equilibrium price level for a prolonged period. This phenomenon can be explained by demand side factors including high net migration to the region as well as low mortgage rates encouraging mortgage lending. On the other hand, inelastic supply and scarcity of land specific to urban areas restrain the rapid unravelling of excess demand in the housing market. It is thus possible, that in the future house prices will adjust downward toward their long-run equilibrium level.
 • Yen, Chieh (2016)
  The Master’s thesis examines how British Prime Minister David Cameron and Chinese President Xi Jinping construct discursive British and Chinese national identities in the context of foreign policy, how they are similar and different in their discursive constructions, and the reasons of such similarities and differences. In the past three years, both domestic politics and foreign policy in Asia and Europe have been shaped by the rise of nationalist parties as well as the ongoing financial crisis. Important issues such as EU enlargement, nuclear security, the refugee crisis, and Islamic extremism have a great impact on how political leaders construct their rhetoric on national identity in foreign policy, thus opens a fertile ground for research on nationalism. Based on a critical evaluation of literature on theories of nationalism and foreign policy, a modified theoretical framework is developed to explain components of national identity in discourse: construction and narrative of a common past that has national and international significance, construction of a cultural and political continuity, construction of the 'other,' and construction of common political goals and visions that are crucial for the nation’s destiny and the world’s future. The study uses Critical Discourse Analysis to identify and evaluate the fundamental similarities and differences Cameron and Xi construct their national identities in a total of 106 speeches from 2013 to 2015. Based on the findings, the thesis then uses Comparative-Historical Method to elaborate on important similarities and differences and discuss their historical significance. The findings show that that despite the cultural, historical, and political differences between Britain and China, both Cameron and Xi use various similar strategies to ensure that the discursive construction of their national identities is coherent with Britain and China’s national interests. The results suggest a new approach to the nationalism in Asia and Europe, which takes into account but look beyond Asia and Europe’s obvious difference in culture, politics, and history, and aims to reveal the means and the extent of convergence and divergence of nationalism in various forms.
 • Hyppölä, Oona-Maaria; Hyppölä, Anniina (2018)
  The 2010s have witnessed increasing political and public concern over child and family-related issues in Russia, with child welfare and family policy being elevated to the top of the state’s political agenda. The Russian conservative government has prioritised the protection of traditional family values and family as the mainstay of Russian society and thereupon introduced major policy and welfare reform programmes, one of which works towards deinstitutionalising the country’s entire child welfare system. Building upon the idea of every child’s right to a family, this child welfare reform aims at dismantling the existing system of institutional care for children, replacing placements in institutions with community and home-based, family-like forms of alternative care, including foster care. Service provider responsibilities are hence, being transferred from the state to private and third sector stakeholders operating in the field of child and family welfare. Among these agents providing alternative care are the so-called Children’s Villages. These Villages, as the name suggests, are largely NGO-run communities of foster families, caring for children left without parental care in a non-institutional setting. This thesis takes a range of Russian Children’s Villages as its case study in an attempt to investigate foster parents’ perceptions of parenting and thus shed light on the present-day development of the alternative care system in Russia. The aim is to bridge together bottom-up narratives and top-down political ideology via qualitative analysis of micro-level constructions of parenthood and government-promoted ideas on family. The ongoing process of deinstitutionalisation of child welfare in Russia provides the larger political context for our inquiry that fosters a social constructionist approach and, through thematic content analysis, seeks to answer the following research questions: How do foster parents perceive parenthood/parenting in the context of Russian Children’s Villages? How do their perceptions intersect with government-promoted ideas on family? The primary data consist of focus group and expert interviews with foster parents and child welfare professionals conducted on site in six Children’s Villages in Russia in 2017. The altogether nine interviews, with a total of 58 respondents have been conducted by two other researchers in the ‘A Child’s Right to a Family: Deinstitutionalisation of Child Welfare in Putin’s Russia’ research project that our thesis is also part of. Our findings suggest that parenting takes multiple, concurrent and reciprocal forms, whereby it is largely a cyclical process and a jointly constructed and negotiated experience in the social context of the Children’s Villages. The Villages and the individuals therein are not merely care deliverers assuming service provision responsibilities from the public sector, but they carry considerable innovate potential and valuable ideas on family and parenting vis-à-vis the desired development of systems of alternative care in today’s Russia. Yet, the political arena in Russia remains ambivalent, enabling and coercive at the same time, introducing policies that are often either contradictory or incompatible. Alongside ambitious liberal tendencies and reformist programmes we may observe illiberal and restrictive political and legislative processes that undermine the sustainable fruition of the more progressive reforms amid structures that hold onto authoritarian traditions. While the traditional value base of the conservative government fails to fully embrace the plurality of family systems in modern Russia, the family structures in the Children’s Villages demonstrate that family diversity is very much a contemporary reality in Russian society – and foster families one of its emerging forms.
 • Beniard, Henry (2010)
  This thesis researches empirically, whether variables that are able to reliably predict Finnish economic activity can be found. The aim of this thesis is to find and combine several variables with predictive ability into a composite leading indicator of the Finnish economy. The target variable it attempts to predict, and thus the measure of the business cycle used, is Finnish industrial production growth. Different economic theories suggest several potential predictor variables in categories, such as consumption data, data on orders in industry, survey data, interest rates and stock price indices. Reviewing a large amount of empirical literature on economic forecasting, it is found that particularly interest rate spreads, such as the term spread on government bonds, have been useful predictors of future economic growth. However, the literature surveyed suggests that the variables found to be good predictors seem to differ depending on the economy being forecast, the model used and the forecast horizon. Based on the literature reviewed, a pool of over a hundred candidate variables is gathered. A procedure, involving both in-sample and pseudo out-of-sample forecast methods, is then developed to find the variables with the best predictive ability from this set. This procedure yields a composite leading indicator of the Finnish economy comprising of seven component series. These series are very much in line with the types of variables found useful in previous empirical research. When using the developed composite leading indicator to forecast in a sample from 2007 to 2009, a time span including the latest recession, its forecasting ability is far poorer. The same occurs when forecasting a real-time data set. It would seem, however, that individual very large forecast errors are the main reason for the poor performance of the composite leading indicator in these forecast exercises. The findings in this thesis suggest several developments to the methods adopted in order to produce more accurate forecasts. Other intriguing topics for further research are also explored.
 • Saul, Alana (2022)
  Far and wide, multilateral cooperation is championed as a principal response to a volatile global landscape characterized by transnational challenges, complexity, and turbulent great power relations. At the same time, many lament multilateralism to be amidst a paramount crisis of identity. New actors and powers are keen and increasingly capable of challenging the norms underpinning the traditionally Western-led, liberal international order and multilateralism adhering to it. Some argue that an era of unipolarity, and thus U.S. hegemony, is drawing to a close. China has come to depict itself as a fundamentally multilateral actor and is actively envisioning the design of multilateralism from its own normative stances. Rising powers, such as India, are increasingly eager to convey their views on how cooperation ought to be compiled and whom it should benefit. This thesis analyses the strategic narratives on multilateralism and the international order as put forth by China’s and India’s foreign policy statements. Three research questions were posed to direct and frame the analysis: How are the concepts of international order and multilateral cooperation described in foreign policy statements delivered by China and India? What kind of values or norms emerge as salient for China’s and India’s strategic narratives on multilateralism and the international order? How are these values and norms connected to China’s and India’s historical narratives of themselves on the international arena? Strategic narratives (Miskimmon et. al, 2013) provide a lens through which to examine how political actors construct shared meanings of the past, present, and future of international politics, in order to sculpt the behaviour of domestic and international actors. Examining the research questions via the lens of strategic narratives enables scrutiny into the themes of intentionality, communication as persuasive power, and the role strategically reconstructed concepts can exert on reality. In the case of China, three strategic narratives were identified: 1) a narrative of China’s origin story, depicted as a basis for both its future glory and its benevolence as a partner 2) a vision of “true” multilateralism, compiled of the three pillars of the existence of distinct civilizations, hegemony as antithetical to multilateralism, and sovereignty as a key value in multilateralism 3) a narrative of China being “ahead of times” and “on the right side of history”. In the case of India, three strategic narratives were identified, as well: 1) the narrative of insiders and outsiders, entailing an interplay of domestic and foreign policy 2) a vision of “temporal balance”, depicted as unique and inherent to the Indian civilization 3) a vision of the desirability of the diffusion of power, viewed to lead to justice and greater democracy in international relations. While the analysis primarily illuminates upon the strategic narratives on multilateralism and the international order as posed by China’s and India’s foreign policy, the results of this thesis also expand into future research themes such as emerging conceptualizations of democracy on the level of international relations, the persuasive power of fuzzy concepts, as well as the manner in which concepts may travel and assume novel, localized versions.
 • Petersen, Shandi (2012)
  The objective of this study was to examine whether representations of nonhuman animals could affect prejudice toward immigrants. Previous research has indicated that belief in a large divide between humans and other animals may underlie dehumanization and prejudice, whereas a belief in the continuity between humans and nonhuman animals can decrease dehumanization and prejudice. Based on Costello and Hodson’s (2010) study, an experimental framework was designed with two conditions, the animals are like humans (experimental) condition and the geology (control) condition. Specifically, the effect of the animals are like humans editorial on prejudice toward immigrants was examined, as well as the potentially mediating roles of humanization (traits and emotions), empathy, and recategorization. Values were also analyzed, to determine if and how one’s moral universe relates to these variables. Further, the social representations held about the groups Finn, Immigrant, Animal, and Human were examined, both quantitatively and qualitatively. The participants were Finnish students from Laurea Polytechnic and the University of Helsinki (N = 195), all of whom self-selected to take part in an online survey. After being randomly divided into the experimental (n = 99) and control (n = 96) groups and reading the applicable editorial, participants answered questionnaires measuring prejudice, dehumanization (traits and emotions), empathy, recategorization, animal-human similarity, and values. They also completed a word association task. The results of the intervention were mixed. The editorial did not have a direct effect on prejudice, or on most of the potential mediators. Only humanization emotions was significantly affected. Beyond the experimental manipulation, humanization (traits and emotions), empathy, and recategorization, as well as gender, school, and program of study all affected prejudice, accounting for 33.3% of its variance. Values relating to moral universe (universalism concern, nature, and tolerance; power resources and dominance) were significantly correlated with prejudice, humanization (traits and emotions), empathy, and recategorization. The trait and emotion scales were also examined for their content, and all traits and half of the emotions were significantly attributed to either Finns or immigrants, corresponding to stereotypic social representations of each group. Finally, word associations for Finn, Immigrant, Animal, and Human were examined in total and by experimental group, both qualitatively and quantitatively. Cohesive hegemonic social representations were most commonly expressed for the Finn, Animal, and Human groups, whereas Immigrant was more variable, comprising multiple polemic representations. Parallels between the Immigrant and Animal groups were discussed, and the valences given to all groups were analyzed and found to differ significantly across groups. Additionally, a significant effect of the experimental condition on the Immigrant group was found. The mixed results are discussed in light of methodological concerns and cultural implications. Overall, results indicate that representations of nonhuman animals may affect prejudice toward immigrants, and that targeting these representations could be a promising prejudice reduction method. Further research accounting for the issues raised by this study should be conducted.
 • Hubbard, Alexander (2014)
  This thesis seeks to undertake a critical analysis of Jean-Jacques Rousseau’s philosophical anthropology as found within his Discourse on Inequality, and his subsequent prescriptive theories within both The Social Contract and other works. The particular focus of the thesis is the manner in which subjectivity alters over time, especially in relation to the development and role of complex forms of conceptuality, its structural and psychological components, and the catalysts provoking such change. Relying upon a set of methodological categories and placing specific demands of philosophical rigour on Rousseau’s thought we seek to assess Rousseau’s narrative in order to discover how successfully explained the alterations that individuals undergo within it are. To accomplish this we apply a working definition requiring the ‘explanation’ of social and psychological changes in contrast to the less philosophically successful ‘description’ of such events, enabling us to discover those moments in Rousseau’s account which betray what we term ‘explanatory gaps’. What is discovered is that crucial moments within Rousseau’s narrative reveal a lack of explanatory rigour in relation to the complex alterations of subjectivity outlined in his works, most especially in relation to free will, the ground of amour propre, and the transformation of the latter into Rousseau’s moi commun.