Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rehnström, Tina (2015)
  Under de senaste åren har det skett stora grundliga förändringar i statens servicestruktur och erbjudande av välfärdstjänster. Allt mer av förverkligandet har förflyttats till kommunerna. Det har gett upphov till att politiska och administrativa samt professionella och frivilliga aktörer, blivit mer beroende och sammankopplade med varandra. Behovet av tväradministrativa lösningar har ökat och detta förverkligas ofta i tillfälliga organisationer, det vill säga i projekt. I och med detta har den tredje sektorn fått en allt framträdande roll och anlitas ofta som producent av välfärdstjänster. Denna sektor har ett allmännyttigt och icke-vinstdrivande syfte och anses således mer människonära och lämplig att bedriva välfärdstjänster. I denna pro gradu avhandling undersöks projektorganisering. Intresset är att ta reda på ifall det finns skillnader i ovannämnda verksamhetsformer, beroende på i vilken sorts miljö den är organiserad i. Det huvudsakliga syftet är att studera ifall det finns olikheter mellan projekt som arbetsform i organisationer som tillhör tredje sektorn, och instanser som tillhör den första sektorn. I den teoretiska referensramen behandlas, med stöd av tidigare forskning och litteratur inom området, hierarkisk styrning och samverkanstyrning. Det klarläggs vilka de huvudsakliga kännetecknen för hierarkisk styrning och samverkanstyrning är. Sedan behandlas den tredje sektorn som en serviceproducerande aktör och hur den förhåller sig till nätverkstänkandet och till samverkanstyrning. Därefter redogörs för projekt som organiseringsform. I den empiriska delen avgränsar avhandlingen till integrationsprojekt och projekt som är riktade till invandrare. Projekt analyseras som är finansierade av den Europeiska unionens strukturfonder och närmare bestämt den Europeiska socialfonden i form av ESF-projekt för programperioden 2007-2013. Som källa används administrationssystemet för EU:s strukturfonder, EURA 2007. En jämförande kvalitativ analys utförs mellan integrationsprojekt som är kommunalt organiserade och projekt som är ideellt organiserade. Projektorganiseringen undersöks och ifall dessa skiljer sig beroende på om de är organiserade av den första eller den tredje sektorn. Arbetsformerna analyseras utifrån de förväntningar som finns för ett samverkansstyrande och ett hierarkiskt styrt handlingssätt. I undersökningen framgick det att de organisationer som tillhörde den tredje sektorn arbetade med starkare inslag av samverkanstyrning än vad de organisationer som tillhörde den första sektorn gjorde. Första sektorn hade även inslag av samverkanstyrning, men där inslag av hierarkisk styrning ändå fanns med starkare än i den tredje sektorn. Man kan konstatera att det finns skillnader mellan hur dessa två sektorer arbetar. Den tredje sektorn har mer inslag av samverkanstyrning i sitt arbetssätt. Det har även den första sektorn, men inte i lika stor grad som den tredje sektorn. Den första sektorn arbetar även oftare enligt en hierarkisk styrning, än vad den tredje sektorn gör. Utgående från avhandlingens empiri och analys kan man konstatera att tredje sektorn organisationer lämpar sig bättre för projektorganisering än den första sektorn.
 • Kortesoja, Laura (2017)
  The aim of this study was to examine mobile workspaces in the context of university, as well as to observe if organizational trust explains how people assess working in mobile work spaces. I also studied the differences between three different units of the target organization in terms of how the mobile work was experienced in mobile work spaces. Mobile workspaces were studied from the aspects of workload, cooperation and job control. The concept of organizational trust was examined by using a model that was originally created by Mayer, Davis and Schoorman (1995). In the integrative model of organizational trust the concept 'trust' is considered to consist of reliability of the other party, which is further distributed to the competence, benevolence and integrity. The concept of institutional trust, which refers to impersonal trust, was added to the model of organizational trust. The research data was collected from four Finnish University departments where mobile workspaces were used for working. The data was collected using the University of Helsinki electronic E-survey which was open to respondents from April 20th to July 20th 2016. The survey was answered by 77 employees. One-way analysis of variance and regression analysis were used to examine the data. The results show that cooperation was fluent in mobile workspaces. The majority of survey respondents did not regard mobile workspaces as a workload. The results are supported by previous research. Based on the results of this study, institutional trust and the benevolence of the work community explain how the work in mobile work spaces is experienced. The results are linked to the previous debate about the crucial importance of trust in the context of information work.
 • Bäcklund, Ida (2018)
  Arbetsvärlden förändras konstant och arbetsförhållandena ser annorlunda ut än förr. Att satsa på arbetsvälbefinnande har blivit allt viktigare och samtidigt även att försöka minska på sjukfrånvaro, som innebär dyra kostnader för organisationerna. Forskning kring sjukfrånvaro har blivit allt mer etablerat och man har allt mer börjar fokusera på de psykosociala faktorerna bakom sjukfrånvaron, som till exempel relationer bland kollegor. I denna avhandling har jag valt att undersöka om följande tre socialpsykologiska faktorer: organisatorisk identitet, organisatoriskt stöd och arbetsengagemang har någon inverkan på sjukfrånvaron i Raseborgs stad. Som målgrupp i denna avhandling är alltså Raseborgs stads personal. Avhandlingen bygger på enkätdata som samlats in under mars månad 2018. Enkäten skickades ut elektroniskt till alla Raseborgs stads anställda och svarsfrekvensen blev slutligen 17,6% (N=336). Analysmetoder som genomförts på materialet är faktoranalys, korrelationsanalyser och regressionsanalyser. Den teoretisk referensramen baserar sig på teori kring de tre ovannämnda. Den organisatoriska identiteten baserar sig på den sociala identitetsteorin och mäts med skalan för social identitet, utvecklad av Mael & Ashforth (1992). Organisatoriska stödet baserar sig på Rhoades och Eisenbergers teori kring socialt stöd och mäts med Survey of Percieved Organizational Support (SPOS), utvecklad av Eisenberger. Arbetsengagemang grundar sig på Schaufeli och Bakkers teori om engagemang och mäts med Ultrecht Work Engagement Scale (UWES). Faktoranalysen gav fina resultat och därmed kunde jag bilda tre olika summavariabler, en för varje skala. Korrelationsanalysen på individnivå visade inga signifikanta samband mellan de tre ovannämnda socialpsykologiska faktorerna och sjukfrånvaro så analysskedet stannade upp här gällande dessa. Däremot gav korrelations analysen för medeltal signifikant samband mellan medeltalet för organisatorisk identitet och enheternas sjukfrånvaromedeltal så en linjär regressionsanalys genomfördes. Regressionsanalysen visade att både organisatorisk identitet och organisatoriskt stöd var signifikanta och hade en inverkar på enheternas sjukfrånvaromedeltal. Uteslutande av långtidssjukskrivna (dvs. längre än 4 dagar) inverkade på resultatet så till vida att endast medeltalet för organisatorisk identitet förblev signifikant för enheternas sjukfrånvaromedeltal. Korrelationsanalyserna på individnivå visade korrelationer bland oberoende variablerna, men som inte var inom ramen för denna avhandling. Detta skulle dock vara intressant för fortsatt forskning att ta vara på.
 • Sorila, Adam (2020)
  A professionalized climate and external expectations have caused great changes to many development organizations, including a degree of homogenization. Focusing on the identity of organizations is the best way to understand what the impact of change has been and how development organizations are able to hold on to core values and identity while innovating new ways of competitively reaching goals and milestones. The general metrics for success, profit, growth, efficiency, and productivity from within the management perspective follows a logic for which there is much theoretical and empirical evidence. However, the study of organizations and their well-being in terms of their identity in relation to their professionalism is a less researched area. Organizational identity theory can benefit from research to find how to draw direct logical outcomes which can be applied by the organizations in setting directions and goals for their future development. The main purpose for this research is to view how it can explain the differences in how or whether the core values have been affected by the professionalization of nonprofit INGO’s in Finland and how it has been adopted by development NGO’s. Is this theory validated by the phenomenological research data produced by this research? Where organizational identity theory as a framework doesn’t provide a quantitative basis by which to factor in all the variables that influence the social makeup and conceptual whole of an organization, it does provide a framework for the study of the phenomenon as a whole in a qualitative manner. It also gives conceptual paradigm for defining an identity, and how the different organizational features and attributes are related with the identity. The two INGOs chosen for this research, Fida International and Finn Church Aid, were similar enough to offer valid points of comparison by being faith based organizations, both of which have successfully grown into a significant actors in the field of development cooperation. These also offered interesting comparison of how their original organizational identities have lead into different development in organizational structures, global perspectives, and brands they wish to be known for. This kind of research can offer valuable information for NGOs in their future developmental goals. Empirical data on the organizations was gathered from different level staff as they perceived it. The hypothesis is that identity is not always aligned for the convenience of reaching the goals of the organization or even for competitive advantage, counterintuitively identity can be based on independent value decisions even if it doesn’t follow the logic of a professionalized management perspective. Results confirmed the original hypothesis in case of both the researched organizations. A strong organizational identity as is seen in Fida’s case necessitates constant re-alignment to the context, but it is a strength in safeguarding the value base and purpose of the organization; although sometimes at the expense of traditional markers of organizational success such as growth, efficiency and profit it provides a clear vision of what is worth pursuing in the long run. In the other case, the organizational identity of the FCA gives understanding of what the original purpose of the organization was, and even with big changes in its historical value base and consequent shifts in the definitions of development and its purpose, the organization has thrived to meet that challenge, the FCA has become the largest development actor in Finland in order to stay true to its identity.
 • Laine, Eero-Veikko (2018)
  Internal startups are new ventures launched by companies seeking ways for radical innovation. Conceptually part of Lean Startup, they are strongly influenced by independent startup companies and agile software methodology. Internal startups favor a "lean" approach to their organization, usually have minimal resources and are expected to produce results fast. This thesis explores how to organize testing effectively in the difficult conditions internal startups operate in. We conducted a case study where we interviewed five IT professionals associated with an internal startup in a global IT service and software company. To systematically analyze the material collected in the interviews, we applied thematic synthesis. Our results suggest that the organization of testing in internal startups is affected by the resources provided by the startup's parent company, as well as the demands presented by the company. Our results also suggest that the lean approach favored by internal startups can have a negative effect on testing and product quality. These results are supported by the existing literature on the subject. ACM Classification: • Software and its engineering~Software testing and debugging • Social and professional topics~Project and people management
 • Laitinen, Niko (2020)
  The nature of developing digital products and services has changed to adjust to the emergent markets that change fast and are difficult to predict. This has prioritized time-to-market and customer validation. The increase in expectations and complexity of digital products has caused organizations to transform to better operate in the present market space. As a consequence the demand for user experience design in digital product development has grown. Design in this context is defined as a plan or specification for the construction of software applications or systems or for the implementation of an activity or process, or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process. New ways of organizing design work are needed to adjust to the evolving organizations and end-customer markets. In this case study digital product design was examined as a craft, a process and methods of defining, creating and validating digital products for consumer markets. The significant adoption of Lean-Agile software methodologies has successfully spread to organizations in response to the changed market space. Yet incorporating these methodologies into digital design have not yet reached maturity. Results from extensive studies have shown that successfully applying Lean-Agile methodologies can improve the quality of user experience and team productivity. These results have increased the integration of user experience practices into Lean-Agile methodologies. Successfully integrating Lean-Agile development and design have been proven to have immense effects on business growth on a large scale. This has largely been due to increased customer engagement using user-centered design approaches. This thesis investigates how Lean-Agile methodologies, user-centered design, Lean UX, Design Thinking, Lean Startup Method, Agile Software Development, DesignOps and Design Systems could be incorporated into the design process in digital product development to improve the impact, efficiency and quality of design work outcomes. A case study was conducted to prove the benefits of using Lean-Agile methodologies in the development of customer facing digital products and services. The design organization was examined with participatory and action research to establish a model of design operations in the community of practice, a group of people who share design as a discipline. This constructed model is then evaluated against a DesignOps model constructed from applicable literature. The participation allowed use of operations management methods which aimed to make the design process rapid, robust and scalable. These operations are later referred to as DesignOps (design operations). Quantitative and qualitative research methods were used to gather data. Qualitative methods included a team survey and an analysis of business metrics including the effects on business value and growth. Quantitative methods included discussion, interviews and observation in the design organization. The sustainability of the design practice was also evaluated. In addition the design organization put effort into building a company wide Design System and the benefits and considerations for building one are examined. The results indicated that the design practice at the studied company was still low in maturity. Especially DesignOps methods were noticeably beneficial. Efficiency in digital product development and increase in employee satisfaction could be identified from establishing design practices with DesignOps. Beyond these the establishment of a design organization with DesignOps enabled continuous improvement inside the company. Lean UX showed promising signs for establishing highly functioning digital product development teams that can efficiently produce design work in a sustainable manner. Design Systems spread knowledge and cultivate collaboration across disciplines which grows the impact of design inside the company. Establishing a design practice for continuous learning can increase market value, generate growth and improve employee and customer satisfaction.
 • Kuc, Kornelia (2023)
  Colorectal cancer (CRC) is the second deadliest cancer in the world. Given the heterogeneity of the disease, a substantial percentage of patients do not benefit from the standard-of-care. The ability to identify patients that most or least likely to respond to the generic therapy prior to its implementation would improve the safety and efficacy of the anti-cancer regimen in CRC.The goal of this study was to assess the suitability of patient-derived organoids (PDOs) as in vitro models to evaluate the efficacy of chemotherapy in CRC. PDOs were generated from surgical tumor specimens of rectal cancer patients. Next, PDOs were treated with standard of care chemotherapeutics for rectal cancer, with or without neoadjuvant radiotherapy, and a commercial cell viability assay was used to assess drug response. PDOs were classified according to the consensus molecular subtype (CMS) system, based on the whole transcriptome sequencing of PDO-derived RNA before treatment. Clinical information was retrieved from the patient records. In vitro drug responses of PDOs revealed heterogeneous drug sensitivity profiles and highlighted patients who would benefit from standard of care. With respect to the consensus molecular subtype (CMS) classification, CMS2 organoids showed highest response to standard of care, while CMS1 PDOs exhibited a less responsive phenotype. For the majority of the PDOs, neoadjuvant radiotherapy prior to drug treatment had no effect on drug response. On the other hand, in certain cases, neoadjuvant therapy sensitized or desensitized PDOs to standard of care chemotherapeutics. This study adds to the literature demonstrating the feasibility of PDOs as platforms for modelling cancer treatment and highlighting their potential to facilitate progress in personalized medicine. More studies involving complex, co-culture PDO models and designed to better reflect the relevant interplay between tumor microenvironment and the anti-cancer regimen are needed to confirm the predictive qualities of the PDOs and inform clinical decisions in CRC.
 • Salo, Vili-Taneli (2018)
  Tämä tutkielma käsittelee siirtovedytystä, eli vedyn additioreaktoita kohdemolekyyliin siten, että vedyn lähteenä on jokin muu kuin molekulaarinen vety. Siirtovedytystutkimuksen suurimpana motiivina on korvata molekulaarinen vety sen aiheuttamien turvallisuusriskien vuoksi. Tutkielman kirjallisuuskatsaus painottuu siirtovedytysreaktioiden mekanismeihin ja erilaisten siirtovedytyskatalyyttien rakenteisiin ja katalyyttisiin aktiivisuuksiin. Tutkielmassa esitetään, miten lähtöaineiden ja katalyyttien erilaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten siirtovedytysreaktiot toimivat. Erityisen tärkeänä korostuu erilaisten ligandien ja metallien vaikutus katalyyttisten keskusten elektronisiin ominaisuuksiin ja katalyytin toimintamekanismiin. Siirtovedytyskemian mekanistinen ymmärrys antaa mahdollisuuden niin parempien siirtovedytyskatalyyttien valmistamiseen kuin muidenkin katalyyttien kehittämiseen, koska samantyyppisiä siirtymätiloja, kompleksirakenteita ja ligandeja tavataan myös muissa kemiallisissa prosesseissa. Tutkielman kokeellisessa osuudessa tutkittiin mahdollisuutta käyttää Wilkinsonin katalyyttiä orgaanisten superemästen kanssa siirtovedytyskatalyyttinä ketonien pelkistyksessä sekundäärisiksi alkoholeiksi. Siirtovedytysreaktioiden seuraamiseen käytettiin in-situ IR-spektrometriä, jonka avulla pystyttiin optimoimaan reaktioajat jokaiselle käytetylle lähtöaineelle. Menetelmä soveltuu erityisesti sellaisten reaktioiden seuraamiseen, joissa jokin tietty funktionaalisuus lisääntyy tai vähenee reaktion edetessä, edellyttäen että funktionaalisuudella on vahva spesifinen signaali IR-alueella. Tutkimuksessa osoitettiin, että tällä katalyyttisysteemillä on mahdollista tehdä ketonien siirtovedytystä, ja että katalyytti on sopivien lähtöaineiden siirtovedytyksessä erittäin aktiivinen.
 • Djupsjöbacka, Jemina (2024)
  Maaperän keskilämpötila on noussut viime vuosikymmeninä pohjoisilla alueilla kahdesta kuuteen kertaa muita leveysasteita nopeammin, ja muuttuvien lämpö- ja kosteusolosuhteiden myötä myös kasvihuonekaasupäästöissä on havaittu muutoksia. Erityisesti pohjoisten soiden päästöt ovat ajankohtainen tutkimusaihe. Viimeaikainen tutkimus korostaa suon pieneliöiden vaikutusta hiilipäästöihin ja ehdottaa, että eliöyhteisöjen muutoksilla voi olla aiemmin ymmärrettyä tärkeämpi merkitys päästöjen synnyssä. Tässä opinnäytetyössä tutkin kahden eliöyhteisön, sammalpunkkien ja kuoriamebojen, yhteyksiä suon vedenpinnan korkeuteen, lämpötilaan ja happipitoisuuteen sekä hiilidioksidi- ja metaaninvoihin. Erottelen mittauskammioiden vierestä ottamistani pintanäytteistä punkki- ja amebaesiintymät, ja vertaan niiden runsautta ja lajirikkautta ympäristö- ja kaasumuuttujiin. Tutkimuksessa huomaan, että kahden vierekkäisen suon lajisto ja ympäristö- sekä kaasumuuttujat ovat huomattavan erilaisia. Vertailen myös punkkien ja amebojen sopivuutta näiden muuttujien prokseiksi eli epäsuoriksi indikaattoreiksi. Amebat ovat paleoekologisessa tutkimuksessa vakiintuneempi eliöryhmä, mutta tutkimukseni pohjalta näyttää siltä, että myös punkkiyhteisöt voivat kertoa meille nykyisistä ja menneistä elinympäristöstä ja hiilipäästöistä. Punkkiyhteisöjen korrelaatio vedenpinnan korkeuden kanssa on liki samaa luokkaa kuin amebojen ja vedenpinnan korkeuden. Erityisesti kuivemman ja ravinneköyhemmän suotyypin metaanivoiden ja sammalpunkkiyhteisön välillä on merkittävä korrelaatio, ja tätä yhteyttä olisi jatkossa mielenkiintoista tutkia tarkemmin. Johtopäätöksenä esitän, että sammalpunkkien käyttö ympäristömuuttujien ja hiilivoiden proksina ja siirtofunktioiden kehittäminen punkkiyhteisöille voisi laajentaa paleoekologisen tutkimuksen näkökulmaa ja tuoda lisätietoa pieneliöyhteisöjen merkityksestä kasvihuonepäästöjen synnyssä.
 • Koskinen, Paula (2013)
  Finland is situated in an intraplate area of low seismicity. Seismic hazard analyses require an assessment of regional maximum earthquake magnitude. One of the methods for estimating maximum magnitude is relating it to the dimensions of active faults. Intraplate earthquakes usually occur when pre-existing zones of weakness are reactivated in response to the ambient stress field. Because minor earthquakes rarely cause surface ruptures, the reactivated faults have to be studied by indirect means. In this study structural lineaments are used as proxies for old shear zones, faults and fractures. Their orientation with respect to the crustal stress field is determined in order to find potentially unstable faults. Firstly the orientation of the stress field is determined by reviewing literature and available data on crustal stress in Finland. The main force causing the compressive stress field in Fennoscandia is the spreading of the mid-Atlantic ridge, which is why the plate motion of Finland relative to North America is also taken into account. An estimate of 115° to 135° is reached for the azimuth of the maximum horizontal stress in Finland. The stress regime is mostly reverse (minimum principal stress is vertical) according to stress indicators and focal mechanisms. The lineaments are split into straight segments for azimuth calculation. The segments are then divided into optimal orientation categories based on the horizontal angle between the segment and the maximum horizontal stress. Reverse faulting takes place perpendicular to and normal as well as transfer faulting takes place parallel to the maximum horizontal stress. The direction of strike-slip faulting depends on the coefficient of internal friction, which is around 0.6 for solid rock and as low as 0.2-0.4 for pre-existing fractures. With these values the Coulomb failure criterion gives an optimal angle of 30° to 40° to the maximum horizontal stress for strike-slip faulting. The lineament segments with the different faulting categories are shown with different colours in order to better visualise the regions hosting similar faulting directions. Some coefficients of internal friction were also calculated based on available stress magnitudes by assuming frictional equilibrium of pre-existing, optimally oriented zones of weakness. The data were scarce and only available for shallow depths. The calculated coefficients are quite high (0.7-0.8) near the surface and decrease with depth down to 0.4. A maximum earthquake magnitude of approximately 7 is suggested based on lengths of the lineament segments. An earthquake of such magnitude has a very low probability of occurring in Finland. This leads to the conclusion that the datasets used are too coarse for reliable estimates of fault length. Finally, the lineament orientations are compared with seismicity data. In western Lapland earthquakes are clearly linked to a reverse and transfer faulting system. In order to find differences in earthquake source mechanisms the earthquakes are divided into three depth categories. It seems that shallow earthquakes of depths less than 5 km most often occur near lineaments likely to reactivate as reverse and transfer faults, whereas earthquakes deeper than 15 km occur closer to lineaments optimal for strike-slip faulting. Earthquakes between the depths of 5 km and 15 km occur near lineaments of all orientations. The lineament orientation and seismicity maps will hopefully prove useful in further studies concerning the present structural framework of the Finnish crust. For reliable estimates of maximum earthquake magnitude based on fault length in Finland, faults should be studied in greater detail.
 • Partanen, Juulia (2017)
  Original antigenic sin (OAS) is an immunological phenomenon in which an initial antigen dominates the immune response toward subsequently encountered closely related antigens. As a result, the immune response against the primary antigen is boosted and a specific immune response toward the infecting antigen is attenuated in heterologous secondary infections. This may have various consequences, including aggravation of heterologous secondary infections, complication of vaccine development, and disturbance of serological diagnostics. This thesis is a literature review describing OAS in selected human viral infections and its clinical impact. A publication I worked on, demonstrating OAS in human bocavirus infections for the first time, is included. This thesis discusses what is known to date, limitations of past studies and gives recommendations for future research. Understanding OAS is necessary for the development of safe and effective vaccines and therapies, and accurate diagnostics for some of the most devastating infections of our time.
 • Autio, Antti (2008)
  Tutkielma käsittelee suomentamani Vampiraatit: Kirottujen laiva -nuortenromaanin käännösprosessia. Materiaalina on kustantajalle toimittamani näytekäännös, joka käsittää yhden kokonaisen luvun ja lisäksi kirjan tapahtumiin keskeisesti liittyvän runon. Molemmista tarkastellaan sekä lopullisia, julkaistuja versioita että ensimmäisiä raakaversioita. Julkaistut versiot ovat osa varsinaista tutkielmaa, raakaversiot ja lähtötekstit puolestaan on sisällytetty mukaan liitteinä. Tarkastelunäkökulmani on pääosin deskriptiivinen ja kontrastiivinen. Proosa-analyysi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkin tapoja, joilla käännökseni vastustaa ns. lisääntyvän standardisoitumisen lakia (the law of growing standardization), jota Gideon Toury on ehdottanut yleispäteväksi käännöslaiksi. Touryn laki ennustaa, että käännökset ovat useimmiten tyylillisesti alkuteoksiaan latteampia. Esimerkkini kuitenkin osoittavat, että kääntäjän on mahdollista valita ratkaisunsa niin, että latistumiselta vältytään, ainakin silloin, kun lähtöteksti on melko suoraviivaista. Proosa-analyysin jälkimmäinen osa keskittyy käännöksen muokkaamiseen. Vertaan siinä näytekäännös-luvun ensimmäistä versiota julkaistuun versioon ja tutkin muun muassa sitä, missä määrin ensimmäinen versio sisältää lähtökielen interferenssiä, ts. missä määrin englannille tyypilliset rakenteet paistavat siitä läpi. Tarkastelun kohteena ovat myös kohdekieliset kömpelyydet ja niiden poistaminen sekä pienet mutta kokonaisuuden kannalta tärkeät tyylilliset muutokset. Esimerkeistä käy selvästi ilmi kääntämisen prosessimainen luonne. Käännösnäytteeseen sisältyneen runon suomentaminen oli oma erillinen kokonaisuutensa. Tässä osiossa vertailen lähtötekstiä, raakaversiota ja julkaistua käännöstä rinnakkain säkeistö säkeistöltä. Tarkastelussa painottuvat edelleen tekstin muokkaaminen ja hiominen. Analyysien taustaksi esittelen lyhyesti alkuteoksen ja sen kirjoittajan Justin Somperin. Kuvailen myös omaa käännösfilosofiaani ja esittelen kaksi siihen voimakkaasti vaikuttanutta suomentajaa.
 • Fakhri, Amina (2020)
  The Demoniana series is the most researched of all of Mikhail Vrubel's work, yet the origins of the series' imagery remain neglected. Scholars have attributed Demoniana's imagery to a literary origin - the poem Demon by Mikhail Lermontov. Focusing on the relationship between the painted material of the series, Demon seated (1890), Demon in-flight (1899), Demon downcast (1902), and Six-Winged Seraph (Azrael) (1904) in addition to the illustrations to the poem in the Jubilee edition of Lermontov's poetry published in 1899-1891, my research challenges the assumptions of the continuity of the Demoniana series and shows that the basis for its imagery can be found in Vrubel's earlier works. In his Demoniana series, Vrubel is searching for a new kind of hero, one that he felt certain would make his name immortal. The character of the fallen angel, in Vrubel's view, a tortured soul, not necessarily evil, was an interesting choice considering the influence of the church in the society at that time. In many ways, the artist identified personally with this character. Demoniana was not only a quest for artistic immortality but also an attempt to determine a contemporary representation of a kind of spirituality, a search for the path to salvation. Setting the Demoniana series imagery in the context of a broader field of Vrubel's works, I am planning to contrast his borrowed and invented imagery from earlier sketches and murals with the literary inspiration of Lermontov's poem in the illustrations. I shall argue that Mikhail Vrubel’s version of the character of the Demon is different from Mikhail Lermontov's. Exploring issues of Vrubel's religious painting tradition and the origins of his unique technique I attempt to show how the artist accomplished his own interpretation and embodiment of the character of the Demon.
 • Kuisma, Päivi (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2004)
  Jotta oriin sperman pakastusmenetelmiä kyettäisiin kehittämään, tarvitaan luotettavia menetelmiä sperman laadun arviointiin. Monenlaisia menetelmiä on olemassa, mutta vain harvoissa tutkimuksissa on tutkittu niiden ja hedelmällisyyden korrelaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia pakastespermaa useilla taloudellisesti käyttökelpoisilla ja käytännöllisillä laboratoriokokeilla ja tutkia tulosten korreloivuutta tammojen varsomisprosenttien kanssa. Pakastespermalle tehtyjä kokeita ja varsomisprosentteja verrattiin kandessa koesarjassa. Ensimmäisessä tutkittiin 27 oriin ja toisessa 23 oriin sperma. Molempien kokeiden oriilla oli ollut keskimäärin 37 tammaa (vaihteluväli 7-121). Siittiöiden morfologia tutkittiin ja bakteeriviljely tehtiin kerran kunkin oriin spermasta. Ensimmäisessä koesarjassa tutkittiin sperman konsentraatio, progressiivinen motiliteetti valomikroskoopilla heti sulatuksen ja 1, 2, 3, ja 4 tunnin inkubaation jälkeen, motiliteetin ominaisuudet automaattisella sperma-analysaattorilla, plasmamembraani-integriteetti valomikroskoopilla käyttäen CFDA/P! –värjäystä (karboksifluoreskeiini-indiasetaatti/propidiumjodidi), plasmamembraani-integriteetti fluorometrillä käyttäen PI-värjäystä ja tehtiin resatsuriinireduktiotesti. Toisessa koesarjassa samat kokeet kuin koesarja 1:ssä ja lisäksi hypo-osmotic swelling test (HOS) valomikroskoopilla ja fluorometrillä tehtiin heti sulatuksen jälkeen sekä kolmen tunnin inkubaation jälkeen. Ensimmäisessä koesarjassa kaikkien oriitten progressiivinen motiliteetti 2 ja 4 tunnin inkubaation jälkeen korreloi varsomisprosentin kanssa (p<0,05); oreilla joilla oli ollut >20 tammaa siemennysannos korreloi negatiivisesti (p<0,05) ja resatsuriinireduktiotesti positiivisesti (p=0.052) varsomisprosentin kanssa. Toisessa koesarjassa kaikilla oriilla hypo-osmoottinen turvotustesti (HOS) heti sulatuksen jälkeen korreloi negatiivisesti varsomisprosentin kanssa, mutta oriilla, joilla oli ollut >20 tammaa korreloi HOST positiivisesti (mikroskoopilla p = 0,051 ja fluorometrillä p = 0,054). Yhdenkään testin ei havaittu antavan toistuvasti luotettavaa tai tarkkaa tietoa sperman hedelmöittämiskyvystä, koska koesarjoissa saatiin erilaisia tuloksia, vaikka oriit olivat osittain samoja.
 • Karlsson, Maria (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2002)
  On osoitettu, että seminaaliplasma heikentää siittiöiden motiliteettia säilytyksen aikana. Seminaaliplasman osuuden pienentämiseksi sperma yleensä laimennetaan niin, että siittiötiheydeksi saadaan 25-50 milj/ml. Oriin ejakulaatti koostuu useasta fraktiosta. Seminaaliplasmaosuudet poikkeavat toisistaan koostumukseltaan, koska lisäsukurauhasten eritteet jakaantuvat eri fraktioihin. Vaikuttaa siltä, että ensimmäiset siittiörikkaat fraktiot kestävät säilytystä paremmin kuin kokonaisejakulaatti. Tässä työssä oli tarkoitus selvittää seminaaliplasman eri fraktioiden vaikutuksia siittiöiden säilytyskestävyyteen jäähdytettynä. Spermaa kerättiin kahden viikon aikana neljältä oriilta. Tietokoneohjatun fantomin avulla spermaa kerättiin fraktioittain. Osa spermasta laimennettiin tiheyteen 25-50 milj/ml, ja osa sentrifugoitiin seminaaliplasman poistamiseksi. Vuorokauden säilytyksen (5 astetta) jälkeen siittiöiden motiliteetti määritettiin motiliteettianalysaattorilla. Elävyys tutkittiin CFDA/PI-värjäyksen avulla. Orikohtainen vaihtelu siittiöiden säilytyskestävyydessä oli huomattava. Pre-sperm-osuudella näyttäisi olevan haitallisia vaikutuksia siittiöihin, ja siittiörikkaissa fraktioissa siittiöillä motiliteetti ja elävyys säilyivät parhaiten. Viimeisissä, ns poor-sperm fraktioissa, siittiötiheys oli alhainen ja motiliteetti ja elävyys heikentyneet. Sentrifugaatio heikensi motiliteettia mutta ei elävyyttä.
 • Vakkamäki, Johanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2011)
  Siirto- ja pakastesiemennysten lisääntyessä tammojen hedelmällisyystulosten parantuminen on hevoskasvatuksen taloudellisuuden kannalta merkittävää. Oriitten spermoissa on eroja sekä siirto- että pakastekestävyydessä. Pelkällä orivalinnalla ei voida kuitenkaan vaikuttaa hedelmällisyystuloksiin, sillä yleensä valinta painottuu suorituskykyyn. Siittiöiden lisäksi seminaaliplasmalla on havaittu vaikutuksia siirto- ja pakastuskestävyyteen. Seminaaliplasma koostuu useista erilaisista biologisista komponenteista, joista matriksimetalloproteinaasit (MMP) ovat yksi. Ne ovat proteiiniperhe, johon kuluu useita jäseniä. MMP:t kykenevät hajottamaan muun muassa solun ulkoisia tukirakenteita sekä tyvikalvoa erilaisissa fysiologisissa ja patologisissa tiloissa. Matriksimetalloproteinaaseja on löydetty useista kudoksista ja myös seminaaliplasmasta. Työn tutkimusosuudessa haluttiin selvittää MMP-pitoisuuksia, niiden vaihteluita oriitten välillä ja mahdollisia vaikutuksia hedelmällisyystuloksiin. Seminaaliplasmanäytteitä tutkittiin yhteensä 43 oriista. Näytteet oli kerätty astutuskaudella 2006 erirotuisilta ja -ikäisiltä hevosilta sekä kahdelta ponilta. Keräysvaiheessa näytteet jaoteltiin 1-4 eri fraktioon. Jokaisesta näytteestä tutkittiin MMP:t zymografian avulla. Seminaaliplasmanäytteiden lisäksi oriilta kerättiin hedelmällisyystietoja siittoloista sekä Suomen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestöltä (Suomen Hippos ry). Kaikki tulokset taulukoitiin ja laskettiin aktiiviselle (akt-MMP-2) ja pro-MMP-2:lle sekä kokonais-MMP-9:lle (tot-MMP-9) siittiörikkaassa (SR) ja siittiököyhässä fraktiossa (SK) sekä kokonaisejakulaatissa (KE): keskiarvot, keskihajonnat, mediaanit sekä maksimi- ja minimiarvot. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet laskettiin tammojen ensimmäiseen kiimaan tiinehtymisen ja eri MMP-pitoisuuksien välille SR:ssa ja KE:ssa. Oriilla oli havaittavia pitoisuuksia pro- ja akt-MMP-2:ta sekä tot-MMP-9:ää. MMP-pitoisuudet olivat suurimmat SR:ssa. Suurimpia olivat pro-MMP-2:n pitoisuudet ja orikohtaiset erot olivat siinä pieniä. Saadut tulokset vastasivat odotuksia, sillä miesten seminaaliplasmatutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia. Eri MMP-pitoisuuksilla ei havaittu korrelaatiota tammojen tiinehtymiseen kanssa. Aineiston pienen koon takia sattumalla voi olla suuri vaikutus tuloksiin. Myös keräysvuodenaika ja yksilön ejakulaation koostumusvaihtelut saattavat vaikuttaa seminaaliplasman MMP-pitoisuuksiin, sillä sen useissa ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia näiden muuttujien mukaan. Tulokset ovat suuntaa antavia ja toimivat apuna jatkotutkimuksia suunniteltaessa.
 • Ahlström, Susanna (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1992)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oriin sperman laimentamisen, kuljettamisen ja säilyttämisen vaikutuksia sperman hedelmöittämiskykyyn. Hevostalouden tutkimusaseman tammoista (n = 23) siemennettiin osa oriasemilta haetulla spermalla (4 oritta) ja osa tutkimusasemalla kerätyllä spermalla (2 oritta). Sperma säilytettiin 4 tuntia ennen siemennystä; siemennysannos sisälsi 750 miljoonaa siittiötä. Sperma laimennettiin kahdella eri menetelmällä; osa Kenneyn mediumilla ja osa siittiöiden pesun (700 g/min, 3 min) jälkeen modifioidulla Kenneyn mediumilla. Spermasta arvioitiin tiheys, fraktiot, tilavuus sekä progressiivinen liikkuvuus 0 ja 24 tuntia spermanoton jälkeen. Tammojen kiimoja seurattiin maito- ja verinäyttein, rektaalipalpaatiolla sekä ultraäänitutkimuksilla. Tammat siemennettiin vain kerran yhteen kiimaan. Yhteensä seurattiin 31 kiimaa. Tiinehtvminen todettiin varsomisten perusteella. Tammoista varsoi 48 % (11/23). Eri ryhmien välille ei saatu tilastollisesti merkittäviä eroja aineiston pienuuden vuoksi. Sperman kuljetus tai laimentaminen eri tavoin ei aiheuttanut eroja varsomistuloksiin. Vuorokauden säilytyksen aikana siittiöiden liikkuvuus laski selvästi, mikä ilmeisesti vaikutti alentavasti tiinehtymistuloksiin. Vain ejakulaatio kolmen ensimmäisen fraktion kerääminen siemennysannoksia varten vaikutti edullisimmalta varsomistulosten kannalta. Siemennyksistä 87% (27/31) ajoittui ovulaatiopäivälle tai kahden päivän sisälle ennen ovulaatiota.
 • Lähteenmäki, Tanja (2016)
  Orijärvi mine was the first coppermine in Finland and it's located in Kisko area (Varsinais-Suomi, Salon Seutukunta). Orijärvi mine was operating in years 1757–1956 and during that time sulfide ore (Cu, Pb, Zn) was exploit. Mine was closed without any after treatment done on its operating areas. Studies concerning heavy metal analysis and diatom analysis has been carried out earlier from lake sediments of nearby Lake Orijärvi. Results of these studies reach out up to year 2000. Previous studies testify that acid mine drainage leaching from Orijärvi mine area has affected harmfully to lake Orijärvi during the mining and especially after the closure of the mine. Even though significant environmental impacts of the mine area are demonstrated, there is still no reclamation plan to take care of the mining area. Environmental research of present effect of Orijärvi mine tailing area to lake Orijärvi and to its diatom communities was carried out by diatom analysis from the lake sediment core, by investigating locations of all the mining operations and surveying the loading routes from mine to Lake Orijärvi. Some reclamation options for the tailing area are proposed in this study. In autumn 2014 a lake sediment core was taken from Orijärvi and diatom analysis was carried out to observe diatom taxa representing years 2000–2014. Lake Orijärvi water quality was observed using water quality information from Hertta-database and from previous studies. The functionality of peat covered dam witch partly blocks tailing area was also estimated. Loading routes were detected by using previous studies, stream diatom analysis and watershed modeling. The results reveals that the mining area still affects harmfully lake Orijärvi. Based on the water quality and diatom analysis, biological status of Lake Orijärvi is poor. There are no signs of recovery in diatom communities and heavy metal concentration are high in the lake water. Two loading routes from Orijärvi mine to Lake Orijärvi were identified. One route transports pollution from northern part of the mine and the other route transports pollution from the tailing area to Lake Orijärvi. There was insufficient evidence to properly evaluate functionality of the dams. In situ -cleaning options and passive water treatment options are recommended for reclamation options of the tailing area. Orijärvi mine has a significant environmental effect on nearby areas and Lake Orijärvi and therefore whole mining environment should be restored.
 • Laukkanen, Silja (2023)
  A lot of previous research on the meaning of food already exists. However, the meaning of food when pregnant has been studied very and therefore the purpose of this study was to fill this gap. Previous studies have shown that today’s consumers are not able to avoid making choices in relation to the food they consume but instead encounters them every day. Food choices on the other hand create tensions between the consumer and consumption when trying to integrate cultural and social pressures and standards with their own freedom of choice. The chosen and unselected foods in turn reflect the meanings that food receives and expresses. The aim of the study is to unravel the meanings of food while pregnant and to examine the tensions behind it using the binary categories developed by Mäkelä (2002). Also other studies concerning the binary categories are used. The study was carried out as a qualitative study using the narrative approach. The research data were collected from pregnant and within a year pregnant people during summer 2022 using the University of Helsinki’s e-form. The study invitation to write was distributed on Facebook in private Baby Groups and among those close to the researcher. The final data of the study consisted of 27 narratives from 19 to 42 years old respondents. The data were analysed by using a directed content analysis, utilizing in particular the conceptualization of Mäkelä's (2002) binary categories. As a result of the study, seven main meaning classes were formed to describe the meanings of food during pregnancy: food as discipline, food as a risk and threat, food as nourishment, food as identity and ideologies, food as a source of sensations and feelings, food as social relations and food as a source of health and well-being. In addition, the main meaning classes were divided into 17 additional upper meaning classes. Especially during pregnancy, food recommendations and restrictions, which appeared to be clearly shared norms, seemed to have an impact on the meanings of food. A distinct link behind the meanings of food to tensions was found. Based on these meanings of food, pregnant women find the healthy development of the fetus very important and therefore the binary categories concerning health and danger were highlighted in the narratives. It would be important to provide support from health care and from close ones so the pregnant mother would not be left alone with encountered tensions but would rather be able to enjoy the social side of food in addition to the child growing in the womb.
 • Ruotanen, Heikki (2016)
  Pro-gradu tutkielmassani tarkastelen anglo-irlantilaisen papin ja kirjailijan Jonathan Swiftin poliittisia satiireja 1720-luvulta. Hänen uransa poliittisten pamflettien kirjoittajana alkoi Englannissa 1600-luvun lopulla ja palatessaan Irlantiin Pyhän Patrickin katedraalin kirkkoherraksi vuonna 1713 hän oli hyvinkin tunnettu satiireistaan ja pamfleteistaan. Irlannissa 1720-luvulla Swift osallistui aktiivisesti julkiseen keskusteluun anglo-irlantilaisten oikeuksista ja vapauksista, kritisioiden Englantia ja Ison-Britannian parlamenttia anglo-irlantilaisten oikeuksien polkemisesta. Erityisesti kauppa ja talous muodostivat merkittävän osan kyseistä keskustelua. Swiftin 1720-luvulla kirjoittamista pamfleteista merkittävä osa kytkeytyykin keskusteluun Irlannin taloudesta ja sen kehittämisestä. Ensisijaisina lähteinäni tutkielmassani käytän Jonathan Swiftiin 1720-luvulla kirjoittamia pamfletteja, joista merkittävä osa on koottu John Nicholsin 1801 toimittamaan kokoelmaan Jonathan Swiftin kirjoituksista. Pamflettien tukena käytän tutkielmassani Harold Williamsin toimittamaa Jonathan Swiftin kirjeenvaihtoa. Monipuolisemman kuvan luomiseksi 1720-luvun julkisesta keskustelusta olen tutkielmassani nostanut esiin myös joitakin muita merkittäviä pamfletteja. Irlannin englantilaisen hallinnon näkökulmaa olen nostanut tutkielmassani esiin käytttämällä Irlannin priimaksena toimineen englantilaisen Hugh Boulterin kirjeenvaihtoa. Tutkielmassani esitän, että Jonathan Swift oli merkittävässä asemassa 1720-luvun julkisessa keskustelussa. Hänen pamflettinsa osoittavat, että Englannin vastainen ajattelu nousi keskeiseksi teemaksi 1700-luvun talouspoliittisessa keskustelussa Irlannissa. Englannin vastainen kirjoittelu ja ajattelu 1720-luvulla Irlannissa pakotti Ison-Britannian hallintokoneiston muuttamaan politiikkaansa Irlannin suhteen.