Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pajula, Elina (2016)
  Vitamin D is an essential vitamin linked especially to bone health. There are two biologically active forms of vitamin D: Cholecalciferol (vitamin D3) and ergocalciferol (vitamin D2). Although cholecalciferol is synthetized endogenously in the skin by sun light, it is not always enough to maintain sufficient vitamin D levels. For example, living on high latitudes, ageing and dark skin increase the risk for insufficient vitamin D status. Also, natural dietary sources of vitamin D are limited. This is why different fortification policies have been introduced. Fungi produce a unique sterol, ergosterol, which is converted into ergocalciferol when exposed to UVB irradiation. UVB-irradiated yeasts and mushrooms have been studied for their potential to provide an affordable and non-animal origin alternative for vitamin D3 supplementation. In this thesis, UVB-treated, vitamin D2 -rich baker´s yeast (Saccharomyces cerevisiae) was used to enrich the rat diets. The aim was to study the bioavailability and safety of the yeasts and compare them to D2 and D3 supplements. Two different forms of yeast were used: The whole irradiated and dried yeast cells (vitamin D2 -rich yeast) and the cell wall fraction of the same yeast (yeast cell walls). Both yeasts were tested with two different doses: 375 µg/kg and 750 µg/kg. The positive control diets contained vitamin D3 and D2 from the supplements and the same test doses were used. Further, there was control diet containing the recommended amount of vitamin D3 for rats, 25 µg/kg. 54 Sprague-Dawley female rats were divided into groups of six, each group receiving a different diet The experiment period was eight weeks after which the rats were sacrificed for serum 25(OH)D, 3-epi-25(OH)D, calcium, phosphorus and intact PTH analyses, as well as BMD, BMC and bone area measurements. The results were analysed for statistical significance with one-way analysis of variance (ANOVA) and correlations between the variables with Pearson´s two-tailed correlation test. The bioavailability and safety were evaluated based on the results.
 • Koskivirta, Panu (2011)
  This thesis assesses clinical differences in patients with low and high vitamin D levels. The factors analyzed included the underlying disease, body size, age, ethnic background, use of vitamin D supplements and the season when the blood sample was taken. Fifty patients with the lowest and 50 patients with the highest vitamin D concentrations were selected from a cohort of 1351 chronically ill children and adolescents who had had their vitamin D status assessed at Children's Hospital. Protective factors appeared to be the usage of vitamin D supplements and young age, especially age <2 years. Predisposing factors included non-Finnish ethnic background and older age, especially age 12-18 years. High vitamin D values were more prevalent in the summer and autumn and low values in the winter and spring. Patients with non-Finnish background were overrepresented in the low value group. No differences regarding the underlying diseases could be detected. Conclusions: In the Northern latitudes UVB-radiation is insufficient for vitamin D synthesis. Vitamin D recommendations appear to be inadequate to fulfil the needs of chronically ill patients whose requirements for vitamin D are elevated compared to the general population. New guidelines for vitamin D supplementation are needed particularly for those at risk of developing vitamin D deficiency.
 • Penttinen, Laura (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2014)
  The interest in nutrition and the effect it has on health and disease has gained increasing interest during the last years. Still remarkably little is known about some of the basic concepts concerning vitamin metabolism in dogs. No reference values have been set for the concentration of vitamins in the dog blood or tissues. The requirements for the daily intake of nutrients have been established, but the studies on which they are based on are not at all as comprehensive as might be expected. The aim of this review is to map what is scientifically known about the vitamin metabolism of healthy dogs, what kind of values have been collected from healthy dogs and to compose guide lines for future reference ranges. The compilation of 35 vitamin studies demonstrates that while a fairly decent amount of studies concerning vitamins in dog blood have been made, their results are not comparable because of the differing protocols and because of missing reference values. To gain more insight on the vitamin concentrations of healthy dog blood and measuring protocols, a pilot study was performed. We measured the concentrations of vitamins A, D and E from 13 healthy Finnish dogs. Two medium-sized breeds were chosen: Rough Collies and Flat-coated Retrievers. All dogs were healthy females of the age 3 – 5 years. The results from our pilot study varied to a degree from other studies concerning different vitamins. To analyse how significant the differences actually are, raw data from the other studies would be needed. The findings of this review challenge the present knowledge about vitamins for dogs in nutrition. It shows the need for new studies on the vitamin metabolism of dogs. From there measuring protocols could be developed and reference values established. Finally improved nutritional guidelines, applications to the every day practise and individual vitamin plans could be formed. Research in veterinary nutrition could lead to a true understanding of the role of vitamins and nutrients in preventing and treating diseases both in veterinary and human medicine.
 • Stark, Taina (2015)
  The honey bee is ecologically important and nowadays, it is intensively studied species because of its decline worldwide. Vitellogenin (vg) is a pleiotropic gene that affects especially yolk formation but also e.g. longevity, immunity and labour division in honey bee. Recently, three vitellogenin-like genes have been found, but their functions are not yet discovered. They are named vitellogenin-like-A, vitellogenin-like-B and vitellogenin-like-C. Objectives of this MSc thesis were: i) Are vg and vg-like-genes expressed when the bee is exposed to oxidative stress, ii) Is Vg protein removed from the bee’s hemolymph after shielding her, and iii) Are vg-like-genes expressed abundantly in overwintering bees, like vg is. Oxidative stress was induced by injecting Paraquat. Sham injection was done with physiological saline. Control group had no injections. We found that inflammation by injection (both sham and Paraquat) had a surprisingly strong upregulating effect on vg and vg-like-A expression. Vg-like-B was only significantly upregulated by Paraquat, and vg-like-C had very low expression level with no treatment effect. When measuring Vg protein from fat body and hemolymph samples, no differences were found between treatments. Winter bees expressed high amounts of vg and vg-like-A. Taken together, it looks like vg-like-A works the same shielding way as vg, and vg-like-B slightly too, but vg-like-C might have specialized in other functions.
 • Kangas, Kaisa (2020)
  Tutkielmassa tarkastelen, miten Japania käsiteltiin Helsingin Sanomien covid-19 -uutisoinnissa keväällä 2020. Teoreettisena lähtökohtana on kehysteoria: samat faktat ja tapahtumat voi esittää ja tulkita eri asioita painottaen, eli kehystää eri tavoin. Useiden empiiristen tutkimusten mukaan kehystys vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen kuvan viestin vastaanottaja muodostaa käsiteltävästä asiasta. Tutkin toisaalta sitä, mitä Helsingin Sanomat uutisoi ja mitä se jätti uutisoimatta Japanin epidemiatilanteesta, ja toisaalta sitä, miten se kehysti esittämänsä asiat. Media ja mediatalot ovat enemmän tai vähemmän kytköksissä taloudellisiin ja poliittisiin valtarakenteisiin, ja globaalissa maailmassa valtarakenteetkin ovat globaaleja. Ulkomaanuutiset päätyvät Helsingin Sanomiin kansainvälisten uutistoimistojen ja mediatalojen ketjun kautta. Yksi ajatustapoihin kytkeytyvä globaali valtarakenne on kulttuurillinen jaottelu ”itään” ja ”länteen” ja siihen liittyvä orientalismi. Yhdysvaltalainen ja brittiläinen media on käsitellyt Japania orientalistisesti, ja pyrin selvittämään, välittyikö tällainen käsittelytapa mediatalojen ketjun kautta myös Helsingin Sanomiin. Aineistoni sisältää ne Helsingin Sanomien covid-19 -aiheiset artikkelit ajanjaksolta 16.1.-31.5.2020, joissa Japani mainitaan (talousuutiset pois lukien). Tarkastelujakso alkaa päivästä, jona Japanissa todettiin ensimmäinen covid-19 -tartunta. Se kattaa tartuntalukujen ensimmäisen merkittävän nousun ja laskun (taudin ns. ”ensimmäisen aallon”) Japanissa sekä ajanjakson, jona maassa oli voimassa hätätila. Erittelen ja luokittelen aineistossani esiintyviä kehyksiä sisällönanalyysiä muistuttavalla menetelmällä. Pääasiallinen metodini on kuitenkin kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla tarkastelen, millaisin kielellisin keinoin kehyksiä rakennetaan. Tutkielmassani rakennan japanilaisia alkuperäislähteitä käyttäen kuvan Japanin covid-19 -epidemiasta keväällä 2020 ja sen hillitsemiseksi tehdyistä toimista. Sen jälkeen tarkastelen Helsingin Sanomien uutisointia tätä taustaa vasten ja vertailen uutisoinnin välittämää käsitystä muodostamaani kuvaan. Japanissa koronaepidemia eteni aluksi verrattain hitaasti. Vaikka se alkoi aiemmin kuin Suomessa, huolet terveydenhuollon kantokyvystä nousivat esiin myöhemmin. Uutisoinnissaan Helsingin Sanomat alkoi kuitenkin käsitellä Japanin toimia onnistuneina käytännössä vasta sitten, kun oli selvää, että kuolleisuus oli jäänyt pienemmäksi kuin Suomessa. Yksi toistuva kehystys oli esittää Japanin toimet hitaina tai tehottomina. Tämä kehys oli yleensä omaksuttu käytetyistä lähteistä. Se kytkeytyy yhtäältä aiempaan Japania koskevaan uutisointiin ja toisaalta implisiittisiin oletuksiin siitä, millaiset epidemianhallintamallit nähtiin toimivina. Lisäksi uutisoinnista nousi esiin mm. kehys, jossa Suomi ja Japani rinnastettiin, ja kehys jossa käsiteltiin epidemian vaikutuksia tyypillisen japanilaisina pidettyihin ilmiöihin. Helsingin Sanomien käyttämät medialähteet olivat yhtä lukuun ottamatta englanninkielisiä, ja niissä painottui yhdysvaltalainen näkökulma. Usein lehti omaksui aihepiirejä ja kehyksiä suoraan lähteistään. Orientalistista käsittelyä Helsingin Sanomissa ei voi kuitenkaan sanoa esiintyneen silloinkaan, kun sitä oli nähtävissä lähteissä. Kehys, jossa Suomi ja Japani samaistettiin, oli yleisempi kuin Japanin outona ja vieraana esittävä kehys.
 • Seppänen, Leea (2015)
  Tutkielmassa selvitetään, miten yhdeksäsluokkalaiset, heikoksi arvioidut kirjoittajat hallitsevat kirjoittamisen eri osataidot, diskurssikompetenssit: mitkä diskurssikompetensseista ovat hallussa muita paremmin, entä muita heikommin? Lopulta vastataan myös siihen, miten vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset tavoitteet toteutuvat aineiston kirjoitelmissa. Työn teoreettisen viitekehyksen muodostavat kirjoittajan kompetenssit ja niiden alakäsite diskurssikompetenssit. Jaottelu perustuu Henna Makkonen-Craigin (2011) esitykseen äidinkielellä kirjoittavan diskurssikompetensseista. Tutkimus on toteutettu purkamalla neljä diskurssikompetenssia 25 analyysiyksiköksi. Näitä yksiköitä on etsitty tekstistä ensisijaisesti laadullisella tutkimusotteella. Aineisto on peräisin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen korpuksesta, johon on koostettu vuoden 2010 kansallisen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimissaavutusten seuranta-arvion yhteydessä teetettyjä pohtivia kirjoitelmia. Aineisto koostuu 40 kirjoitelmasta, jotka on arvioitu arvosanalla 6- tai huonommiksi. Tekstilajikompetenssin osalta huomataan, että kolmiosainen tekstin yleisrakenne ei toteudu kirjoitelmissa, vaikka pyrkimyksiä sen suuntaan on nähtävissä. Sisällöllisesti teksteissä toteutetaan tehtävänanto, mutta edellytetty pohtivuus on vaillinaista. Sosiaalinen kompetenssi osoittautuu heikoksi. Kirjoittajat ilmaisevat kantojaan usein affektisesti, jopa aggressiivisesti. Teksteissä rakennetaan rajoja aikuisten ja nuorten välille. Kirjoittajat viittaavat itseensä kirjoittajina ja lukijoina aina negatiivisessa valossa. Kirjoittajat osoittavat kognitiivista kompetenssia tuottamalla tekstiinsä poikkeuksetta pääväitteen, mutta perustelevat sitä vain yksinkertaisesti tukien. Väitteitä ei juuri koetella. Kirjoitelmiin syntyy myös ankkuroimattomia pohdiskelujaksoja, joiden jatkokehittely olisi tärkeää. Tekstuaalinen kompetenssi on vaillinainen. Retorisia keinoja kirjoittajat osaavat kuitenkin käyttää, ja etenkin retorisilla kysymyksillä ja metatekstillä on kirjoitelmia jäsentävä vaikutus. Kirjoitelmien virkkeet ketjuuntuvat, sivulauseiden variaatio on vähäistä ja pronominien viittaussuhteet huomattavan pitkiä. Kappalejaossa on merkittäviä ongelmia, minkä seurauksena tekstiin syntyy halkeamarakenteita. Keskeinen tulos on, että aineiston kirjoittajat vastaavat taidoiltaan pikemminkin hyvät taidot saavuttanutta viides- kuin yhdeksäsluokkalaista. Opetuksessa ja tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että myös heikoimmat oppilaat saavuttavat äidinkielen ja kirjallisuuden ydinsisällöt, eli riittävän luku- ja kirjoitustaidon.
 • Raunio, Emma (2016)
  Tutkielmani käsittelee suomenruotsalaisten tekstiviestien kieltä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia erityispiirteitä suomenruotsalaisiin tekstiviesteihin ja yksityisiin chatt-keskusteluihin liittyy. Hypoteesina oli, että tekstiviesteissä käytetään paljon lyhenteitä ja ei-kielellisiä elementtejä, kuten hymiöitä sekä emojeja (pieniä värillisiä kuvia). Tekstiviestit ovat lyhyitä tekstejä. Ne korvaavat nykyisin, varsinkin nuorten keskuudessa puhelinkeskusteluja ja niissä on usein puhekielen elementtejä. Tekstiviesteissä käytetään paljon lyhenteitä ja sanat kirjoitetaan usein, kuten ne lausutaan puhekielessä. Myös aiemmat tutkimukset osoittavat, että lyhenteiden käyttö on yleistä, ja että nuoret ovat omaksuneet tekstiviestien kirjoittamisen jokapäiväiseksi toiminnaksi. Tekstiviestien kieli on hyvin vapaamuotoista ja kielioppisäännöt unohtuvat usein. Vaikka tekstiviestikieli on melko uusi ilmiö, on suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta tehty paljon. Tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti samansuuntaisia, mutta tutkijat ovat erimielisiä tekstiviestikielen vaikutuksesta lasten ja nuorten muihin teksteihin. Tutkimuskysymyksiä on kolme: Ensinnäkin selvitän, minkälaista kieltä suomenruotsalaisissa tekstiviesteissä käytetään, käytetäänkö lyhenteitä ja miten yleistä hymiöiden ja emojien käyttö on. Toiseksi haluan tietää, onko tekstiviestien rakenteessa tai kielessä sukupuolten välisiä eroja. Kahden ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset perustuvat omaan tutkimusaineistooni. Kolmanneksi haluan selvittää, miten paljon tekstiviestien runsas käyttö vaikuttaa nuorten muuhun kirjalliseen ilmaisuun. Nämä tutkimustulokset perustuvat aiempiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistona on 274 tekstiviestiä, jotka sain äidinkielenään suomenruotsia puhuvilta tutkimushenkilöiltä. Mukana tutkimuksessa on 22 naista, jotka ovat kirjoittaneet 216 viestiä, sekä 6 miestä, jotka ovat kirjoittaneet 58 viestiä. Iältään tutkimushenkilöt ovat noin 20-vuotiaita, mutta mukana on myös muutama vanhempi henkilö. Tutkimuksen kannalta ongelmallista on se, että miehiä oli mukana huomattavasti vähemmän kuin naisia. Tutkimus on pääasiassa kvalitatiivinen, mutta tiettyjä piirteitä, kuten lyhenteiden tai emojien esiintymistiheyttä, sekä isojen alkukirjainten käyttöä tarkastellaan myös kvantitatiivisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että tekstiviesteissä käytetään paljon lyhenteitä ja puhekieltä. Mielenkiintoinen havainto on, että lyhyitä sanoja lyhennetään pitkiä sanoja useammin. Myös hymiöiden ja emojien käyttö on yleistynyt ja emojit ovat alkaneet korvata välimerkkejä ja tervehdyksiä. Partikkeleita käytetään yhä usein, mutta näiden käyttö tullee vähenemään emojien käytön yleistymisen myötä. Tutkimus osoittaa, että miesten ja naisten viestit ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia, mutta miehet käyttävät naisia useammin vieraskielisiä sanoja, sekä isoja alkukirjaimia erisnimissä. Koodinvaihto on yleistä kaikissa tekstiviesteissä sukupuoleen katsomatta. Emojien käyttö on yleistynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja naiset ja miehet käyttävät niitä yhtä paljon. Vaikka tutkijat ovat edelleen erimielisiä tekstiviestikielen vaikutuksesta lasten ja nuorten kirjalliseen ilmaisuun, tukee suuri osa tutkimuksista sitä seikkaa, että tekstiviestien kirjoittamisella on positiivisia vaikutuksia kirjalliseen ilmaisuun. Nuoret harjoittelevat kirjoittamista jatkuvasti ja osaavat mukauttaa tekstinsä tilanteen mukaan.
 • Romo, Julia (2022)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on vertailla, minkälaisia vertauksia esiintyy kaikkitietävän kertojan sekä hahmojen puheessa Tove Janssonin muumiromaaneissa. Lisäksi tarkastelen, muuttuvatko nämä vertaukset jollakin tavalla ajan myötä. Tutkimusaineisto koostuu neljästä muumiromaanista, jotka ovat Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Farlig midsommar (1954), Trollvinter (1957) ja Sent i november (1970). Aineiston vertaukset poimin manuaalisesti. Analyysi on pääasialliselta luonteeltaan kvalitatiivinen, mutta siihen sisältyy myös kvantitatiivisia piirteitä. Aineiston analyysi noudattaa stilistiikan oppeja ja erityisesti Peter Cassirerin (2015) sekä Michael Shortin ja Geoffrey Leechin (1981) kuvauksia kaunokirjallisuuden vertausten analysoimisesta. Aineisto sisältää 50 vertausta, joista 42 ilmenee kertojan puheessa ja 8 repliikeissä. Analyysi osoittaa, että kertojan ja hahmojen repliikkien vertaukset ovat hyvin samankaltaisia. Ne kuvaavat samoja ilmiöitä sekä sisältävät intensifiointia. Niiden merkitys on vahvistaa ja havainnollistaa sanottua. Molemmat luovat pääosin samanlaisen efektin, mutta vain kertojan vertaukset luovat jännitystä. Sekä kertojan että repliikkien vertaukset sisältävät niin konkretiaa kuin abstraktiutta, ja vertaukset ovat luonteeltaan multimodaalisia. Kumpaankin vertaustyyppiin kuuluu uusia ja vakiintuneita vertauksia, mutta suurin osa niistä on kuitenkin uusia. Vertaukset ovat valtaosin selkeitä ja yksiselitteisiä, vaikka niistä jotkut sisältävät myös monitulkintaisuutta. Lisäksi kummassakin vertaustyypissä ilmenee personifikaatiota sekä samoja teemoja, vaikkakin kertojalla on pari teemaryhmää enemmän ja muutama vertaus, joita ei voi luokitella. Selkeänä erona on myös se, että kertojan lauseessa voi esiintyä kaksi vertausta, kun repliikit sisältävät vain yhden vertauksen. Kertoja käyttää niin ikään enemmän vertauksia, ja kertojan vertausten määrä kasvaa suuremmin kirjasta toiseen kuin repliikkien vertausten määrä. Toisaalta repliikkien vertaukset ovat kaikki keskenään erilaisia, kun taas kertoja käyttää muutamaa samantyylistä vertausta. Vertausten määrä lisääntyy siten, että niiden frekvenssi on korkein viimeisessä romaanissa. Sekä kertojan että repliikkien vertausten määrä kasvaa, etenkin kun verrataan ensimmäistä ja viimeistä romaania. Näin ollen niin kertojan kuin hahmojenkin puhe muuttuu ainakin jossain määrin kuvaannollisemmaksi. Lisäksi vertaukset muuttuvat kekseliäämmiksi, kun viimeinen romaani sisältää enemmän uusia kuin vakiintuneita vertauksia.
 • Rytkönen, Katarina (2017)
  I avhandlingen undersöks vittnespsykologins roll i bevisvärderingsprocessen. För att underbygga diskussionen om vilka knutpunkter vittnespsykologin och bevisvärderingen har, presenteras tre för ämnet centrala helheter som grund för behandlingen av forskningsfrågan. Inledningsvis granskas bevisvärderingens grunddrag, det vill säga målet med rättegångsprocessen och dess sanningsbegrepp, tillämplig lagstiftning samt relevant bevisrättslig terminologi. Detta följs av en genomgång av de bevisvärderingsteorier och värderingskriterier som finns utarbetade för bevisvärderingsprocessen i dag. Den tredje helheten behandlar vittnespsykologin som ämnesområde samt de forskningsresultat som potentiellt kunde utnyttjas under rättegångsprocessen. Utanför avhandlingen har begränsats bland annat specifika typer av vittnesutsagor, t.ex. barnvittnen, som tidigare vittnespsykologisk forskning behandlat. Avhandlingens metod är rättsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning utnyttjas i stor utsträckning i arbetet. I arbetet presenteras bevisvärderingens grunddrag samt de vanligaste bevisvärderingsteorierna för att fastställa de referensramar inom vilka vittnespsykologin enligt arbetets hypotes bör finna en plats. Bevisvärderingsteorierna vägs emot principen om fri bevisvärdering, och i arbetet diskuteras huruvida teoretiskt utarbetade modeller motsvarar den praktiska bevisvärderingsprocessen. Bevisvärderingsteorierna granskas speciellt ur den muntliga utsagans perspektiv, då teorierna tagits fram för att lösa bland annat problemet gällande trovärdighetsbedömningen av den muntliga utsagan. Vittnespsykologin som forskningsområde undersöker bland annat vittnens observationer, minnesprocessen, vittnesutsagor och utredningen av deras trovärdighet. Kunskap gällande samtliga faktorer kan enligt avhandlingens hypotes stöda bevisvärderingsteorierna och därmed främja en bättre och mer sanningsenlig bevisvärdering av muntliga utsagor. Med stöd av de ovan nämnda tre kapitlen diskuteras sedan vittnespsykologins roll i bevisvärderingsprocessen ur vittnesutsagans, sakkunnigutlåtandets samt domarrollens perspektiv. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av forskningsresultaten samt diskussion kring vad slutsatserna innebär. Muntlighetsprincipen ställs som en ledande princip för rättegångsprocessen, och vittnens muntliga utsaga anses med brett konsensus i rättslitteraturen och rättspraxis medföra en mer korrekt och pålitlig bedömning av vittnesutsagans bevisvärde. Förutom ett antal konkreta sätt med hjälp av vilka vittnespsykologin kunde utnyttjas i större utsträckning i rättegångsprocessen ifrågasätter arbetets slutsatser muntlighetsprincipen som ledande rättegångsprincip.
 • Scott, David Mackendrick (2017)
  Through an assessment of the recent criticism directed against the Court from the United Kingdom, this thesis sets out the investigate the future of the European Court of Human Rights. By analysing compliance with the Court as a form of ideology—in particular, the definition given by John B Thompson as the “ways in which meaning serves to establish and sustain relations of domination”—it studies the ways this has been challenged by the United Kingdom, and assesses the suitability of the current institutional response from the Court. The thesis begins with a clarification of Thompson’s use of the term “ideology”, providing a methodology for its application to the ECtHR. Chapter II then applies this methodology to the Court’s case law, demonstrating how, within a specific social-historical support for the human rights project, it has harnessed meanings latent in the Convention to establish and expand its authority over member states. Particularly close attention will be paid to how the Court’s development of certain interpretative tools—the margin of appreciation, the living instrument doctrine, etc.—helped institutionalise this authority. Chapter III then turns to look at the UK more closely, beginning with a brief parallel study of the reception of the Court’s early judgments, culminating in the implementation of the Human Rights Act in 1998, which incorporated the Convention (and the Court’s jurisprudence) directly into domestic law. It then focuses on three areas of the Court’s case law that have been highlighted as prompting reform: the issue of prisoner voting; the deportation of foreign nationals, particularly in the context of anti-terror measures; and the application of the Convention to the Armed Forces. This analysis seeks to draw out the critique offered by the UK against the Court’s ideology, demonstrating how the same meaning(s) put forward by the Court are co-opted to challenge its authority. The final Chapter looks forward, asking how the prior sections should inform responses to Conservative plans. In particular, it criticises suggestions that the Court is now entering an “Age of Subsidiarity” as insufficient to respond to the UK’s critique. Accordingly, the Chapter lays out the case for expanding the Convention’s application into the field of socio-economic rights—particularly in relation to austerity measures—to reinvigorate support for the Convention project.
 • Ruotsalainen, Henrik (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan ruotsin kielen partisiipin perfektimuotoja sekä adjektiivisen merkityksen saavien partisiipin perfektien esiintymistä ja käyttöä lehtikielessä. Tarkastelun kohteena on seitsemän Hufvudstadsbladet- lehden numeroa, joista jokaisesta on valittu neljä artikkelia, jotka edustavat eri tekstilajeja. Valitut tekstilajit ovat uutisteksti, pääkirjoitus, arvostelu ja urheilu-uutinen. Tutkielman tarkoituksena on ensisijaisesti selvittää, kuinka adjektiivisen partisiipin perfektin tunnistaa lehtiteksteissä kielitieteellisen kirjallisuuden tarjoamien mallien avulla. Eri kriteerejä käytetään erottamaan adjektiiviset partisiipin perfektit verbaalisista. Toisena päätavoitteena on selvittää adjektiivisten partisiipin perfektien osuus kaikista partisiipin perfekteistä. Lopuksi tutkitaan adjektiivisten partisiipin perfektien osuus eri tekstilajeissa. Aineistosta on laskettu kaikki partisiipin perfektimuodot ja luokiteltu ne adjektiivisiksi tai verbaalisiksi. Tämän jälkeen on laskettu adjektiivisten partisiippien prosentuaalinen osuus kaikista partisiipin perfekteistä yhteensä sekä niiden prosentuaalinen osuus jokaisessa neljässä tekstilajissa. Tutkielman tulokset osoittavat, että adjektiivisia partisiipin perfektejä käytetään monipuolisestilehtikielessä. Kaikista partisiipin perfekteistä suurin osa, 81,4 %, saa adjektiivisen merkityksen. Usein adjektiivisen partisiipin taustalla on resultatiivinen verbi, joka ilmaisee esimerkiksi siirtymistä uuteen tilanteeseen. Materiaalissa on kuitenkin myös monia rajatapauksia. Uutistekstien partisiipin perfekteistä 86,7 % on adjektiivisia, ja pääkirjoituksissa adjektiivisten muotojen osuus on 78,5 %. Arvosteluissa adjektiivisia muotoja on 75,9 % ja urheilu-uutisissa 86,0 %. Tutkielman mukaan uutistekstien kieli on asiapitoista, minkä vuoksi tutkitut adjektiiviset partisiipin perfektit eivät uutisteksteissä ilmaise arvioita eivätkä juuri tunnetiloja. Partisiippien sisältö muuttuu kuitenkin subjektiivisemmaksi tultaessa pääkirjoituksiin ja erityisesti arvosteluihin ja urheilu-uutisiin.
 • Lindholm, Fredrika Helena (2022)
  Undersökningens syfte är att undersöka hur studerande som smittats av Covid-19 hanterar stigma och stigmatisering i sina berättelser om coronautbrottet i Vasa hösten 2020. Med andra ord intresserade jag mig för vad som händer då en tidigare neutral grupp, studeranden, blir förknippade med en smittsam sjukdom och den potentiella spridningen av den. Tidigare studier visar att det kan förekomma stigmatisering i samband med Covid-19 och för att tillföra något nytt på ett forskningsmässigt plan föll valet av den empiriska kontexten på Vasa. Som teoretisk referensram utgick jag ifrån Strongs (1990) teori om psykosociala epidemier och från Link och Phelans (2001) teori om stigma. Denna narrativa studie baserade sig på fem narrativa forskningsintervjuer med unga, svensktalande studerande, som varit bosatta i Vasa och blivit bekräftat smittade av Covid-19 under den aktuella tidsperioden (september-oktober 2020). Som analysmetod användes narrativ analys. I undersökningen visade det sig att, i stället för beskrivningar av upplevelser av stigmatisering, förekom det berättelser om hur man framgångsrikt hanterat situationen. Utöver detta blev det tydligt att informanterna avsade sig från potentiell skuld till ett riskfyllt beteende i sina berättelser. Det framträdande narrativet som betonar det egna beteendet som vanligt och enligt normerna sammanflätas med ett annat narrativt element som betonar insjuknandet och den lokala epidemin som en delad upplevelse i stället för en enskild och ensam olycka. Trots att informanternas coronaberättelser präglas av redogörelser kring samhörighet och ett gemensamt förhållningssätt till både coronahotet, insjuknandet och livet efter epidemin, är det tydligt att de som drabbades av coronasmitta under Vasaepidemin inte lyckats undvika stigmatisering från samhället utanför den egna gemenskapen.
 • Eriksson, Anna (2014)
  Diskussion kring marginalisering av ungdomar är aktuellt tema i dagens Finland. Vi vet att det finns en hel del ungdomar utanför utbildning och arbetsmarknad och att insatser så som ungdomsgarantin blivit implementerad till det finska systemet. Trots åtgärder har vi forskning kring att det vi erbjuder barn och ungdomar inte är tillräckligt. Samhällets strukturer, institutioner, organisationer med deras processer, familjers boendeorter och sociala gemenskaper påverkar alla på sitt sätt barns och ungdomars liv. (Järventie 2001, 105.) Det behövs nya innovationer och åtgärder för att förbättra deras ställning. Icehearts är en tredje sektors förening som jobbar med barn och ungdomar med förebyggande socialt arbete med fokus på motverkande av utslagning och utanförskap. Föreningen kallar sig för en social idrottsförening och är prisad också utomlands för en innovativ lösning på förebyggande barnskyddsarbete. (Se Icehearts 2014.) Jag har i min studie bekantat mig med sju unga mäns berättelser. De sju unga männen har alla varit med i Icehearts verksamhet i närmare 10 års tid. Jag har velat ge de unga männen en chans att berätta fritt om deras liv och upplevelser därmed valt att lyssna till dem för att lära mig om hur de upplevt sina år med föreningen. Enligt forskarna Lars-Christer Hydén (2008, 125) och Fritz Schütze (2009, 14-15) är den narrativa intervjun en ypperligt bra metod om forskaren intresserar sig för sociala händelser över tid., och intervjuat de unga männen med den biografiska intervjutekniken. Jag har i min studie varit speciellt intresserad av att få tag på hur det förebyggande sociala arbetet framstår i de unga männens liv. Jag ville i studien söka svar på mina forskningsfrågor: Hurdan position i livet tar de unga männen utgående från typberättelserna? Hur beskrivs Icehearts i berättelserna? Vad har varit risker eller skyddande faktorer i de unga männens liv? Jag har utgående av en analys på de sju intervjuerna vidare konstruerat fyra nya typberättelser med hjälp av typologisering. De fyra typberättelserna var: den samhällskritiska unga mannens typberättelse, den aktiva idrottarens typberättelse, den tacksamma unga mannens typberättelse, och en typberättelse om en ung man med upp till bevis-attityd. Den aktiva idrottaren tog sin position som idrottare och reflekterade kring sitt liv som en medlem i en idrottsförening och såg på sitt liv utgående från den stora passion han kände för ishockeyn. Den tacksamma unga mannen tog sig en position som en medlem av samma förening, men ur ett tacksamt perspektiv, han funderade kring det sociala Icehearts hämtat med sig, den lojalitet och de vänskapsband han hunnit knyta i flera års tid. Den samhällskritiska unga mannen tog en position som kritisk tänkare som ifrågasatte att bli dömd att misslyckas. Den unga mannen med upp till bevis-attityd antog en position som en ung man med en stark vilja att visa att han klarar sig bra i livet. Icehearts roll i de unga männens liv kunde ses ur olika synvinklar. I vissa typberätteler var Icehearts roll mer synlig än i de andra. Särskilt den aktiva idrottarens typberättelse representerade Icehearts som en möjlighet att spela ishockey. Också den tacksamma unga mannens typberättelse såg Icehearts roll som en viktig plats där man mötte sina vänner och en plats där det fanns vuxna människor som verkligen brydde sig, en plats där man lärde sig vad som är rätt och fel. Icehearts representerade tillit och respekt. Den tacksamma unga mannens typberättelse och den samhällskritiska unga mannens typberättelse har vidare analyserats med hjälp av Elina Pekkarinens modell (2010) som beskriver aktörens position definierad på aktion och strukturer i dynamik med individens yttre och inre levnadsvärld. Med modellen försökte jag närmare granska de risker eller skyddande faktorer de unga männen hade stött på. Den samhällskritiska unga mannens typberättelse betonade viktiga ärenden så som den socioekonomiska ställningens påverkan som en determinerande egenskap på livet, skolans och medians roll i den unga mannens liv och den förutbestämda modellen som måste följas. Det kritiska tänkesättet har också lett honom långt, och kan definieras som en skyddande faktor i livet, så också Icehearts, gemenskapen och den känsla av verkligt intresse för barn och ungdomar och förutsättningen för det långvariga sociala arbetet. Jag anser att det är viktigt att lyfta fram skolans och medians roll som i typberättelsen fall representerar risker i den unga mannens liv. I den tacksamma unga mannens typberättelse fungerade gemenskapen i Icehearts, vänskapen och fostrarnas roll i de unga männens liv som skyddande faktorer. Dessa unga män har inte accepterat att de skulle vara något avvikande av resten av befolkningen utan ser sig själva som aktörer i det samhälle vi lever i.
 • Lavikainen, Emmi-Lotta (2019)
  Rehevöityminen on yksi merkittävimmistä vesistöjen ekologista tilaa heikentävistä tekijöistä. Järvivesissä fosfori on useimmiten levien kasvua rajoittava tekijä, jolloin fosforin määrän kasvu vastaanottavassa vesistössä lisää kasvillisuuden perustuotantoa ja kiihdyttää näin ollen vesistön rehevöitymistä. Fosforia päätyy vesistöihin valumavesien mukana liuenneessa muodossa ja eroosion ansiosta hiukkasmaisessa muodossa sitoutuneena esimerkiksi erodoituneessa maa-aineksessa oleviin raudan oksideihin. Erodoitunut maa-aines laskeutuu vesistöjen pohjalle, päätyy osaksi pohjasedimenttiä ja lopulta kohtaa hapettomat olosuhteet. Pohjasedimentteihin varastoituneet ravinteet voivat hapettomissa olosuhteissa vapautua takaisin vesistön tuottavaan kerrokseen ja näin ollen kiihdyttää rehevöitymistä. Hiukkasmaisen fosforin vapautuminen liuenneeseen, leville käyttökelpoiseen muotoon tunnetaan huonosti, joten erodoituneen maa-aineksen mukana kulkeutuvan fosforin merkitys vesistöjen rehevöitymisessä ei ole täysin selvä. Tässä työssä tutkitaan maa-aineksen matkaa pelloilta järvien pohjasedimentteihin käyttäen raudan K-reunan röntgenabsorptiospektroskopiaa lähireuna-alueella. Keskipisteessä on raudan kemiallisen tilan muutos siirryttäessä hapellisista olosuhteista hapettomiin olosuhteisiin sekä mahdollisesti järvien sedimenteissä muodostuva raudan fosfaattimineraali vivianiitti, jolla voi olla merkittävä rooli fosforin pidättämisessä sedimenttiin. Lisäksi tutustutaan röntgenabsorptiospektroskopian teoriaan sekä tutkimuksessa käytettävän spektrometrin toimintaan. Erilaisten maa-ainesten päätymistä järvien sedimentteihin simuloitiin valmistamalla järviveden ja maa-ainesten seoksia, joista osaan lisättiin myös orgaanista hiiltä. Seoksista valmistettiin näytteet röntgenabsorptiomittauksia varten vuorokauden aerobisen sekä neljän kuukauden anaerobisen inkuboinnin jälkeen. Mittaustuloksista havaitaan selvästi raudan pelkistyminen anaerobisissa olosuhteissa, ja että pelkistymistä edesauttaa orgaanisen hiilen läsnäolo. Vertailemalla järvivesi-maanäytteiden spektrejä mitattuun vivianiittimineraalista valmistetun näytteen spektriin, havaitaan että raudan pelkistyminen anaerobisessa ympäristössä suosii Fe(II)-mineraalien muodostumista. Mitattuja spektrejä verrattiin vivianiitin spektriin ja vertailun perusteella vivianiittia muodostui neljän kuukauden anaerobisen inkuboinnin aikana hiilettömissä näytteissä 12 - 22 % ja hiilellisissä näytteissä 31 - 50 % verrattuna hapelliseen alkutilanteeseen. Prosenttiluvut ovat todennäköisesti yliarvioita vivianiitin muodostumiselle, mutta tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, että raudan voimakkaampi pelkistyminen edesauttaa vivianiitin tai muiden Fe(II)-mineraalien muodostumista ja että vivianiitin muodostumisella saattaa olla vaikutus fosforin pidättämisessä sedimenttiin.
 • Suvanto, Tuulia (2022)
  Maisterintutkielmani käsittelee baskin kielen siirtymistä seuraavalle sukupolvelle Suomessa ja Baskimaassa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten perheenjäsenet neuvottelevat kielen käytöstä, millaiset kieli-ideologiat vaikuttavat kielen käyttöön kotiympäristössä ja miten nämä aspektit eroavat Suomessa ja Baskimaassa asuvien perheiden välillä. Aineisto koostui puolistrukturoiduista haastatteluista kymmenen baskia lastensa kanssa puhuvan vanhemman kanssa, joista viisi oli muuttanut Suomeen ja viisi asui Baskimaassa. Baski oli jokaisen haastateltavan äidinkieli. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu perheen kielipolitiikan, kielellisen sosialisaation ja kieli-ideologioiden tutkimuksen ympärille. Tutkielmassa perhe nähdään kielipoliittisena kokonaisuutena, jossa eri perheenjäsenet tekevät kieleen liittyviä päätöksiä. Kielellinen sosialisaatio (Schieffelin & Ochs 1986) näkee kielen ylläpidon perheessä moniulotteisena prosessina, johon niin vanhemmat kuin lapsetkin osallistuvat aktiivisesti. Kieli-ideologioiden tarkastelu mahdollistaa lisäksi kielikäytäntöjen ymmärtämisen laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Päästäkseni käsiksi perheen kielipolitiikan kolmeen osa-alueeseen, käytäntöihin, käsittelyyn ja ideologioihin (Spolsky 2004), käytin haastattelumateriaalin analy-sointiin temaattista analyysia (Braun & Clarke 2006). Tutkielma osoittaa, että perheen kielipolitiikka rakentuu vanhempien ja lasten yhteistyönä. Vanhempien kertomuksissa heidän toimijuutensa korostui lasten ollessa pieniä, kun taas lasten kasvaessa nämä alkoivat toimia aktiivisemmin perheen kielellisessä arjessa. Lapset osoittivat toimijuuttaan käyttäytyessään perheen kielellisten sääntöjen mukaan sekä torjuessaan niitä puhumalla suomea tai espanjaa. Suomessa lasten suomen kielen käytöstä ei oltu huolissaan, kun taas Baskimaassa lasten espanjan kielen käyttö nähtiin tahallisena provosointina vanhempia kohtaan. Tutkimuksessa vanhemmat kokivat baskin kielen pakottamisen yleisesti negatiivisena asiana, mikä sai heidät pohtimaan rooliaan auktoriteettina ja turvautumaan aika ajoin sallivampiin kielikäytäntöihin. Löysin aineistosta neljä kieli-ideologiaa, jotka vaikuttivat baskin kielen ja sen eri murteiden siirtymiseen kotona: äidinkielen ideologia, kielen elvytyksen ideologia, autenttisuuden ideologia ja puristinen ideologia. Äidinkielen siirtämistä pidettiin itsestäänselvyytenä, sillä se koettiin yhtäältä tunteiden kielenä ja toisaalta luonnollisena ja ilmiselvänä. Baskin kielen siirtäminen nähtiin osana kielenelvytysprosessia ja sen siirtämistä pidettiin merkkinä hyvästä kansalaismoraalista. Autenttisuuden ideologia sai kahdeksan vanhemmista siirtämään lapsilleen omaa murrettaan, kun taas kaksi vanhemmista Baskimaassa kallistui standardibaskin siirtämiseen pitäen yllä puristista ideologiaa. Kaikki haastateltavat pitivät baskin murteita ja niissä käytettäviä espanjankielisiä lainasanoja autenttisina epämuodollisissa keskusteluissa, ja ne liitettiin vahvasti käsityksiin autenttisesta syntyperäisestä baskista. Baskimaassa käytettiin huoletta lainasanoja, kun taas Suomessa hyödynnettiin lasten kanssa omakantaisia uudissanoja haluten näin minimoida espanjan kielen vaikutus. Tutkielma osoittaa baskin kielen siirtyvän seuraavalle sukupolvelle niin Baskimaassa kuin diasporassa ja tuo ilmi uutta tietoa kielikäytännöistä sekä niitä ylläpitävistä kieli-ideologioista.
 • Huhtasalo, Ada (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan Vladimirin Jumalanäiti-nimellä tunnettua 1000-luvulta peräisin olevaa ikonia, jonka kuva-aiheena on Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi. Ikonin merkityssisältöä on selvitetty ikonografisen analyysin avulla, johon liitetty ikonologia on mahdollistanut sen moniulotteisen tarkastelun. Analyysi keskittyy aluksi selvittämään ikonin ominaispiirteitä, jonka jälkeen Vladimirin Jumalanäiti on asetettu oman ikonityyppinsä kontekstiin, vertailemalla sitä muihin eleusa-ikoneihin. Tutkielmassa etsitään vastauksia seuraavaan kysymykseen: Kuinka Vladimirin Jumalanäiti asettuu eleusa-ikonityyppiin? Eleusa-ikoneja kutsutaan Suomessa myös hellyyden ikoneiksi, ja niiden keskeinen merkitys on ilmaista ainutlaatuista ja hellää äiti- lapsi suhdetta Marian ja Jeesus-lapsen välillä. Marian inhimillisen ulottuvuuden välittyessä katsojalle, ikonityyppi koetaan usein vetoavana. Tutkielman aineisto koostuu ikonien digitaalisista valokuvista, joiden lisäksi kuvalähteiden välttämättömänä tukena on käytetty erilaisia tekstilähteitä. Tutkielman tekemiseen käytetyssä kirjallisuudessa ikonitutkimuksen, itäisen kirkon mariologian ja ortodoksisen teologian teemat ovat vahvasti läsnä. Kuvaa on lähestytty Erwin Panofskyn muotoileman kolmivaiheisen ikonografian avulla, jossa silmämääräisestä havainnoinnista siirrytään kohti kuvan syvemmällä piileviä sisältöjä. Tutkielman kuva-analyysin mukaisen luonteensa vuoksi, erillistä aineiston keräämisen metodia ei ole käytetty. Jotta tutkittavan aiheen konteksti olisi lukijalle mahdollisimman ymmärrettävä, on työn taustaluvuissa avattu tarvittavissa määrin ikonien olemusta yleisellä tasolla, sekä tapaa, jolla ortodoksinen kirkko näkee Neitsyt Marian. Itäisessä kristillisyydessä Neitsyt Maria tunnetaan Jumalanäitinä tai Jumalansynnyttäjänä ja tutkielmassa valotetaan myös kyseisen nimityksen alkuperää sekä Marian hahmoon liittyvää moniulotteisuutta. Tulosluvuissa päädytään eleusa-ikonityypin kaksijakoiseen merkityssisältöön, jonka katsotaan tiivistyvän hyvin Vladimirin Jumalanäidin ikoniin. Äidinrakkauden ja vahvan teologisen sisällön lisäksi, ikoni ilmentää omalla tavallaan militaristisia ominaisuuksia. Tuloksissa nousee esiin myös ikonin erityinen kyky välittää tunteita, johon muut eleusa-kuvat eivät samalla intensiteetillä kykene.
 • Seppälä, Markus (2016)
  Tutkimuksessa käsitellään Venäjän keskushallinnon ja alueiden välisten suhteiden kehitystä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Työn tutkimuskohteena ovat siis Venäjän keskushallinnon ja alueiden väliset suhteet. Työssä tarkastellaan Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamia vaikutuksia keskushallinnon ja alueiden välisiin suhteisiin, keskushallinnon ja alueiden välisten suhteiden kehitystä Venäjällä 1990-luvulla ja Vladimir Putinin vuonna 2000 toteuttamia institutionaalisia reformeja. Teoreettisena viitekehyksenä työssä käytetään historiallista institutionalismia ja Hillel David Soiferin siitä muotoilemaa teoreettista mallia kriittisistä käännekohdista. Soiferin muotoilemassa teoreettisessa mallissa toisistaan erotetaan kahdenlaiset kausaaliset olosuhteet, jotka vaikuttavat kriittisen käännekohdan aikana. Sallivat olosuhteet edustavat rakenteellisten rajoituksien löystymistä ja tekevät muutoksen mahdolliseksi. Tuottavat olosuhteet, jotka sallivien olosuhteiden ollessa läsnä tuottavat lopputulokset, jotka sitten uusiintuvat sallivien olosuhteiden hävittyä. Soiferin mallissa käännekohta siis koostuu ajallisesti sisäkkäisistä, mutta analyyttisesti erillisistä sallivista ja tuottavista olosuhteista. Työssä käsitellään ensin teoreettisen mallin mukaisesti taustalosuhteita, jotka kuvaavat käännekohtaa edeltävää kehitystä ja jotka vaikuttavat itse käännekohtaan. Taustaolosuhteina työssä kuvaillaan venäläistä hallintotraditiota, Neuvostoliiton hallinnollista järjestelmää, Neuvostoliiton hajoamisprosessia sekä Venäjän 1990-luvun kehitystä keskushallinnon ja alueiden välisten suhteiden näkökulmasta käsin. Taustaolosuhteiden jälkeen työssä tuodaan esiin sallivat ja tuottavat olosuhteet, jotka mahdollistivat käännekohdan ja määrittivät yhdessä taustaolosuhteiden kanssa sen lopputuloksen. Työn perusteella voidaan todeta, että Vladimir Putinin vuonna 2000 toteuttamat institutionaaliset reformit olivat käännekohta Venäjän keskushallinnon ja alueiden välisissä suhteissa. Kyseiset reformit katkaisivat jo Neuvostoliiton aikana alkaneen keskipakoisen kehityskaaren, jonka aikana Venäjän alueiden autonomia kasvoi keskushallinnon kustannuksella. Putinin institutionaalisten reformien eli federaatiopiirien perustamisen ja liittoneuvoston uudistamisen myötä keskushallinnon asema suhteessa Venäjän alueisiin vahvistui. Työn perusteella voidaan myös todeta, että Putinin institutionaaliset reformit myötäilevät historiallista venäläistä hallintotraditiota, jonka mukaan valtio toimii parhaiten keskitetyn ja hierarkkisen keskushallinnon alaisuudessa.
 • Vatka, Olga (2021)
  Tutkielmassa tarkastellaan Vladimir Putinin operationaalista koodia, jota tutkitaan Putinin historiaviittausten avulla. Historiaviittaukset sisältävät filosofisia uskomuksia. Valittu menetelmä heijastaa opiskelijan itsensä kehittämää menetelmää. Menetelmässä jatkokehitetään operationaalista koodia tekemällä siitä tarkempi niin, että puheessa tarkastellaan vain historiaviittauksia. Oletettavasti fokusoituminen historiaviittauksiin auttaisi menetelmää havainnoimaan kvantitatiivisesti tarkemmin valitun johtajan uskomusjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia. Tutkielman teoreettinen viitekehys heijastaa Michael C. Williamsin ’wilful realism’-teoriaa. Operationaalinen koodi nivotaan tutkielmassa lähemmäksi maailmanpolitiikan tutkimusta ottamalla teoreettiseksi viitekehykseksi Williamsin edellä mainittu käsite. Teoria sallii tutkijan tehdä uusia tietoväittämiä ja mahdollisesti kehittämään diplomaattisempaa maailmanjärjestystä. Tutkimuksessa ei siis oteta kantaa Putinin ajatteluun, vaan esitetään uusia tietoväittämiä, joiden avulla voidaan ymmärtää Ukrainan-kriisiä entistä paremmin. Suoritin tutkielmani avulla Putinin historiaviittausten kartoituksen, kvalitatiivisen operationaalisen koodin ja muodostin koodin aikaväliltä 1.12.2013 – 15.3.2016. Koodi osoitti, että Putin syyttää kriisissä Ukrainan hallituksen tekemiä toimenpiteitä ja pienempiä väkivaltaisia ryhmittymiä. On totta, että Ukrainassa ovat vaikuttaneet lännestäkin katsottuna kyseenalaisia organisaatioita ja aloitteita. Samalla tutkielmassa havainnollistetaan, kuinka kahtiajakautunut Ukraina todellisuudessa on, sekä kuinka monimutkainen Ukrainan historia on. Ukrainassa myös länsivaikutteet ovat päässeet osaksi paikallista kulttuuria. Jatkotutkimuksessa tulisi tutkia yksityisluontoisemmin demarkaatio-ongelmia, mikä toisi operationaalisen koodin tutkimusta lähemmäksi politiikan tutkimusta. Tutkielmani uutuusarvo on sen ajankohtaisuudessa, koska Putin voi uuden perustuslain myötä jatkaa edelleen presidentinvirassa. Seuraavassa tutkielmassa voisi lisäksi tutkia saman aineiston avulla Putinin historiaviittauksia mutta kvantitatiivisesti, sekä verrata kvantitatiivisesti toteutetun tutkimuksen operationaalisen koodin pisteytystä aikaisempiin tutkimuksiin. Jatkotutkimuksissa voitaisiin lisäksi tutkia länsimaisten johtajien operationaalista koodia heidän käyttämiensä historiaviittausten avulla.
 • Kim, Hyunah (2019)
  The study reports the results of a vocabulary analysis of reading texts in English textbooks widely used in upper secondary school in two different countries, Korea and Finland. The study uses a corpus-based approach to explore vocabulary size and selection in the textbooks. A textbook corpus was compiled from each set of textbooks and a vocabulary profile was conducted using three word frequency lists, General Service List (GSL), Academic Word List (AWL) and Nation’s BNC/COCA word list. Based on the results, it has been found that vocabulary size of the Finnish textbooks is larger than that of the Korean textbooks, surpassing easily 3,000 word families, the number of words necessary to achieve a good comprehension of basic communication in English. On the other hand, the Korean textbooks do not reach the 3,000 vocabulary level. In terms of vocabulary selection, the Finnish textbooks cover 80% of the GSL words while the Korean textbooks only cover 70% of them, missing half of the second 1,000 GSL words. However, surprisingly, there is no significant difference in the number of the AWL words between the two. In addition, the analysis reveals two different ideas behind the selection of words in the textbooks. The Finnish textbooks provide more non-high-frequency words (mid and low-frequency words) than the Korean textbooks, which indicates that the Finnish textbooks are more inclined to provide learners with vocabulary input beyond basic vocabulary. The differences in the size and selection of vocabulary seem to be largely due to the fact that Korean textbooks are under restrictions of the national curriculum as to vocabulary learning and teaching.
 • Soila, Otto (2018)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee puhutun englannin kielen sanaston vaihtelevuuden ja roolin mieluisuuuden keskinäistä korrelaatiota sekä niiden yhteyttä oppilaan arviointiin. Tutkimuksen on tarkoitus selvittää onko HY-Talk ja FUSE-korpus -aineistojen tehtävien välillä epätasa-arvoa, mikä johtuisi oppilaalle määrätystä roolista. Viime aikoina on keskusteltu suullisen englannin kielen kokeen lisäämistä ylioppilaskirjoituksiin. Sen lisäksi ylioppilaskokeen merkitys tulee kasvamaan lähivuosina, koska ylioppilaskokeen arvosanoja voidaan jatkossa käyttää suorana kulkuväylänä jatkokoulutukseen. Yleistä mallia puhutun kielen arviointiin ei kuitenkaan ole olemassa, minkä johdosta on tärkeä tutkia puhutun kielen arviointiin vaikuttavia tekijöitä. Sanaston vaihtelevuutta on arvioitu jakamalla oppilaiden käyttämien erilaisten sanojen määrä oppilaiden käyttämällä kokonaissanamäärällä. Roolin mieluisuus paritehtävissä on puolestaan määritetty kyselylomakkeen perusteella. Tutkielman aineistona toimiva HY-Talk-korpus sisältää 20 eri parin keskustelut neljästä eri tehtävästä. FUSE-korpus puolestaan sisältää 14 keskustelua. Roolin mieluisuus on määritetty kyselylomakkeen perusteella. Lomake lähetettiin kahteen eri kouluun ja siihen vastasi 58 lukiolaista. Tulokset on taulukoitu ja niitä on tulkittu kvantitatiivisesta näkökulmasta ja täydennetty kvalitatiivisen analyysin kautta HY-Talk-korpuksen arviointikeskusteluja tutkimalla. Tutkielma osoittaa selkeän yhteyden roolin mieluisuuden ja oppilaan saamien arvosanojen välillä. Sanaston vaihtelevuuden merkitystä ei kuitenkaan kyetty osoittamaan aineiston välisten tulosten ristiriitaisuuksien vuoksi.