Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • de Vocht, Miikka (2014)
  Tutkimuksessa pohdittiin kellumiseen ja uppoamiseen liittyvien ennakkokäsitysten hyödyntämisen mahdollisuuksia nosteen opetuksessa. Oppimisen tavoitteiden kannalta validien ennakkokäsitysten lisäksi pohditaan myös virhekäsitysten hyödyntämistä. Tässä tutkimuksessa tutkittaville 50 oppilaalle suoritettiin ennakkokäsitystesti, jonka jälkeen haastateltiin yhdeksää oppilasta. Haastattelut olivat kahden keskisiä opetustilanteita, joissa keskustelu aloitettiin oppilaan lomakevastauksien ja vastausten perusteluiden pohtimisesta. Keskustelua vietiin eteenpäin kysymysten ja havainnollistavien esimerkkien avulla. Oppilaan käsityksiä nosteesta pyrittiin siis kehittämään oppilaan lähtökohdat huomioon ottaen. Tämän tutkimuksen perusteella yläkouluikäiset voidaan luokitella karkeasti kolmeen ryhmään ennen nosteen opetusta. Haastavimmat oppilaat selittävät nostetta fysikaalisen painon avulla; painava kappaleet uppoavat ja kevyet kelluvat. Tässä ryhmässä noste saatettiin jopa nähdä väliaineen vastuksen kaltaisena vastusvoimana, jolloin esim. väliaineen viskositeetti tai väliaineeseen asetetun kappaleen terävyys vaikuttaa kellumiseen. Keskimmäinen ja suurin ryhmä ovat oppilaat, jotka selittivät nostetta ominaispainon avulla. Selityksellä pärjää jo monissa tilanteissa, mutta siitä puuttuvat käsitteet massa, tilavuus ja tiheys sekä paino ja noste fysikaalisina voimina. Osa keskimmäisen ryhmän oppilaista omaa selityksen nosteen aiheuttajalle; maa vetää väliainetta joko kovempaa tai hiljempaa kuin väliaineessa olevaa kappaletta. Opetuksen kannalta vaivattomin ryhmä ovat oppilaat, jotka käyttivät päättelyissään fysikaalisia suureita kuten massa, tilavuus ja tiheys. Nämä oppilaat ymmärsivät myös, että noste syntyy paineesta, mutta paine-eron käsite ei ollut heilläkään käytössä. Virhekäsitystestin perusteella tavallisin virhekäsitys oppilailla oli kappaleen pinta-alan yhdistäminen nosteen suuruuteen; kappale kelluu helpommin mikäli paino on jakautunut suuremmalle alalle. Nesteellä on siis jonkinlainen kelluttavat ominaisuus, joka on levittäytynyt sen pinnalle. Kyseinen virhekäsitys ei ole täysin huono, sillä noste on paineesta syntyvä voima ja paineesta syntyvät voimat riippuvat usein pinta-alasta. Virhekäsitys häviää, jos oppilas oppii ymmärtämään nosteen syntymekanismia paremmin. Pinta-alan ja paine-eron välisen yhteyden oppiminen vaatii ymmärrystä siitä, että noste syntyy kappaleen ylä- ja alapuolen välisestä paine-erosta. Kun kappaleen pinta-ala kasvaa, paine-ero pienenee. Kolme haastateltua oppilasta olivat valmiita vastaanottamaan edellä mainitun päättelyn heidän omista lähtökohdistaan. Ennakkokäsitystesti synnytti tai toi esiin myös paljon muita virhekäsityksiä. Tämä johtui osittain siitä, että testin kysymyksissä esiintyi tarkoituksella ominaisuuksia, jotka intuitio saattaa yhdistää uppoamiseen ja kellumiseen. Oppilaat tukivat perusteluitaan näillä konkreettisilla ominaisuuksilla huolimatta siitä, että jokaisesta kysymyksestä pystyi päättelemään minkälainen kysytyn kappaleen tiheys on. Tiheyden sijaan perustelut oli helpompi muotoilla mm. kappaleen painon, kaasupitoisuuden, reikäisyyden, litteyden, terävyyden, asennon, kovuuden, täytemateriaalin, väliaineen määrän ja väliaineen viskositeetin perusteella. Tämän työn tulokset osoittavat että on vaikea tunnistaa, missä vaiheessa ja miten ennakkokäsitykset syntyvät. Perinteisesti on ajateltu että ennakkokäsitykset syntyvät opetusta edeltävistä havainnoista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Osa ennakkokäsityksistä saattaa kuitenkin syntyä vasta opetustilanteessa. Virhekäsityksiä ei tarvitse kauhistella, sillä ne saattavat olla oppilaan ensimmäisiä yrityksiä ratkaista jokin fysikaalinen ongelma tieteellisessä kontekstissa.
 • Lundberg, Henrika (2024)
  Infertilitet är ett stort problem i hästbranschen. Det leder till ekonomiska förluster och försämrad djurvälfärd för de drabbade individerna. Orsaker till infertilitet bland hästar är många. Klassiskt har orsakerna till abort delats in i inre och yttre orsaker. Endometrit, endokrinologiska sjukdomar och opassande miljö i livmodern är inre orsaker till abort. Till yttre orsaker räknas venerala sjukdomar, stress och näringsstatus hos stoet. Avhandlingen diskuterar orsaker till upprepad tidig embryodöd hos ston. Embryodöd sker före 42 dagen av dräktigheten och drabbar mellan 2,5–30 % av dräktigheterna. I samband med avhandlingen utfördes en forskning där 32 livmoderbiopsier samlades in mellan åren 2010–2019. Biopsierna analyserades och klassificerades enligt lesioner och leukocyter, utgående från Kenney och Doig (1986) biopsikategorisering för endometrium. I en fortsättning på forskningen färgades 16 utvalda biopsier för specifika NK-celler för att utreda deras roll i upprepad tidig embryodöd hos ston. Det har konstaterats att immunförsvaret och specifikt NK-celler har en roll i upprepade missfall hos kvinnor. Upp till 50 % av missfallen kan ha en koppling med felreglering i immunförsvaret i kvinnans livmoder. Målsättningen med forskningens immunohistokemi var att bevisa specifika NK-cellers funktion i stons endometrium. NK-celler i stons livmoder har bevisats indirekt genom granzyme B-enzym som cellerna utsöndrar. Efter biopsiklassificeringen samlades uppgifter om stona från Heppa-registret på hippos.fi för seminering och fölning av levande föl. Utgående från resultaten i forskningen kan det konstateras att ston som hade föl från tidigare också hade en lägre biopsikategori och att de i allt högre grad blev dräktiga i jämförelse med ston som inte hade föl från tidigare. Dessutom påverkade även antalet tidiga embryodöd till förmån för de ston som endast haft två tidiga embryodöd. För immunohistokemins del konstaterades att de antikroppar som användes inte kunde identifiera NK-cellerna i endometriumbiopsierna eller kontrollerna. Det kan konstateras att immunförsvaret sannolikt har någon roll i stons infertilitet, men i vilken grad och med vilka mekanismer är fortfarande oklart. Det krävs mer forskning i ämnet. Nyaste forskningen bland stons infertilitet visar dock att embryonala faktorer som kromosomfel och onormal karyotyp har en stor roll i stons aborter och det kan visa sig att detta är mer värt att forska grundligare i.
 • Melkko, Inna (2023)
  Tässä tutkielmassa tarkastelen häpeän roolia osana feministisen subjektin rakentumista Märta Tikkasen romaanissa Män kan inte våldtas (1975) ja tämän kuvauksen merkitystä representaationa. Kysyn, mitkä ovat teokselle relevantteja ajallisia konteksteja. Tarkastelen, keiden edessä teoksen henkilöhahmot häpeävät ja miten häpeä sukupuolittuu. Lopuksi tutkin teoksen kertojan roolia häpeän välittäjänä, ja pohdin teoksen merkitystä representaationa. Hypoteesini on, että häpeän tunteella on merkittävä rooli siinä, miten teoksen naisia toiseutetaan ja siinä, miten naisista rakentuu emansipaatiota kohti pyrkiviä feministisiä subjekteja teoksessa. Maisterintutkielmani teoreettinen viitekehys koostuu affektitutkimuksesta, queer-teoriasta, sukupuolentutkimuksesta ja narratologiasta. Aluksi pohjustan häpeän luentaani osoittamalla, että sekä teoksen ilmestymiskonteksti että nykyhetki ovat teokselle relevantteja konteksteja. Osoitan tämän vertaamalla teosta toisen aallon feminismiin, radikaalifeminismiin, sosialistiseen feminismiin sekä nykyfeminismiin. Tutkielmani seuraavassa osiossa tarkastelen häpeän suhdetta feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen. Eve Kosofsky Sedgwickin mukaan häpeä perustuu sille, että ihminen välittää, mitä muut ajattelevat hänestä: häpeämme aina jonkun toisen edessä, oli se sitten todellinen, kuviteltu tai jopa oma itsemme. Osoitan, että teoksen päähenkilö Tova ja teoksen muut naiset häpeävät niin miesten, instituutioiden kuin "ideaalin naisenkin" edessä. Teoksen miehistä Wester puolestaan häpeää lähinnä "ideaalin miehen" edessä, kun taas Tovan poika Jockum häpeää eritoten äitinsä edessä. Teoksessa aktuaalisen toisen edessä häpeäminen näyttäytyy positiivisena, hyödyllisenä häpeänä ja abstraktin normitetun "ideaalin" edessä häpeäminen puolestaan vahingollisena. Hyödynnän myös Ullaliina Lehtisen jakoa aristokraatin häpeään ja alistetun häpeään, ja totean, että Tovan teoksen lopussa kokema häpeä saa aristokraatin häpeän piirteitä. Lopuksi osoitan Dorrit Cohnin ajatusten avulla, että kertojan suhtautuminen päähenkilöä Tovaa kohtaan on pääasiassa empaattista ja pitää näin lukijan likellä Tovan kokemusmaailmaa. Osoitan tutkielmassani, että teos kyseenalaistaa representaationa feministisen subjektin kategorian rakentumisen ehtoja ja jättää lukijan pohdittavaksi, mitä teoksessa esitellyn kategorian ulkopuolta voisi löytyä.
 • Jaarola, Laura (2021)
  Gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet är avgörande för den straffrättsliga bedömningen av gärningar och uppsåtets nedre kan anses vara det viktigaste begreppet inom straffrätten. Trots det råder det en viss oklarhet om hur och var uppsåtets nedre gräns ska dras. I de nordiska länderna har lagstiftaren kommit fram till olika rättsliga lösningar beträffande innehållet av uppsåtets nedre gräns och huruvida det ska definieras i lag eller i rättspraxis och doktrin. I Finland tillämpas ett enkelt sannolikhetuppsåt, i Sverige likgiltighetsuppsåt och i Norge och Danmark en kombination av sannolikhetsuppsåt och ett positivt eventuellt uppsåt. I Finland och Norge definieras uppsåt i lag medan lagstiftaren i Sverige och Danmark har överlåtit uppgiften till rättsvetenskapen och domstolarna. Samtliga gränsdragningsmodeller har utsatts för omfattande kritik. Det har ifrågasatts huruvida en skarp gränsdragningsmodell ens överhuvudtaget är nödvändig. Avhandlingens syfte är att utreda var gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet dras i gällande rätt (de lege lata) samt att besvara frågan hur uppsåtets nedre gräns borde definieras (de lege ferenda). Metoden är en kombination av rättsdogmatik och kriminalpolitisk forskning med utgångspunkt i de nordiska uppsåtslärorna. Sannolikhetsuppsåt har sin utgångspunkt i en ren sannolikhetsbedömning, vilket utesluter beaktandet av övriga omständigheter såsom t.ex. gärningspersonens inställning till gärningen. Därför lämpar det sig dåligt till uppsåtsbedömningen vid vissa svåra gränsdragningsfall såsom rysk roulette. Likgiltighetsuppsåtet som avgör uppsåtets nedre gräns i gällande svensk rätt tillåter däremot i bredare omfattning beaktandet av övriga gärningsomständigheter vid uppsåtsbedömningen och erbjuder en mer flexibel lösning utan att äventyra rättssäkerheten förutsatt att det finns tydliga ramar för dess tolkning och tillämpning. Mot bakgrund av en pro et contra -avvägning av de nordiska gränsdragningsmodellerna anser jag att det finns skäl att revidera strafflagens uppsåtsdefinition med utgångspunkt i likgiltighetsuppsåtet. I avhandlingen presenterar jag mitt motiverade förslag på hur legaldefinitionen kunde lyda.
 • Haapalinna, Noora (2017)
  Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen kolmen yhdysvaltalaisen upseerin vaimon kirjoituksia varuskuntaelämästä Yhdysvaltojen rajaseuduilla vuosina 1864-1888. Lähdeaineistoni koostuu kolmen upseerin vaimon Elizabeth Custerin, Emily FitzGeraldin ja Frances Roen kirjeistä ja muistelmista. Tarkastelen, miten nämä keskiluokkaista syntyperää olevat naiset kokivat naiseutensa varuskuntaympäristössä ja tarjosiko naisille tavanomaisuudesta poikkeava elinympäristö heille mahdollisuuksia toteuttaa naiseuttaan Yhdysvalloissa 1800-luvulla laajalti vallinneesta todellisen naiseuden ihanteesta poiketen. 1800-luvun keskiluokkaisen todellisen naiseuden ihanne käsitti olettamuksen kodinpiiristä naisen luontaisena elämänpiirinä ja äitiyden naisen todellisena kutsumuksena. Tutkielmassani hyödynnän varuskunnissa eläneistä naisista tehtyä aikaisempaa tutkimusta, joista merkittävin on Michele J. Nacyn teos Members of the Regiment: Army Officers’ Wives on the Western Frontier, 1865-1890. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä toimii Nancy M. Theriotin tutkimus Mothers and Daughters in Nineteenth-Century America: The Biosocial Construction of Femininity. Theriotin tutkimus esittelee tutkielmassani hyödyntämäni käsitteet äitien ja tyttärien sukupolvista. Hänen tutkimuksensa myös valottaa äitien ja tyttärien sukupolvien välisiä eroja sen suhteen, mitä ja miten he naiseudesta ajattelivat. Tutkielmassani tarkastelen, löytyykö tutkimieni naisten ajatuksista enemmän äitien vai tyttärien sukupolvelle ominaisia asenteita ja miten nämä asenteet vaikuttivat heidän suhtautumiseensa varuskuntaan elinympäristönään. Varuskunta elinympäristönä tarjosi keskiluokkaisille upseerien rouville sekä haasteita, että mahdollisuuksia. Kaikki kolme tutkimaani naisista kokivat ympäristön haasteellisena kodin luomisen suhteen. He kuitenkin tahoillaan tarttuivat myös ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin laajantaa naisille sopivaksi katsottua elämänpiiriä omalla kohdallaan. Ne rouvat, joiden ajattelusta löytyy enemmän äitien sukupolvelle sopivia käsityksiä naiseudesta, pyrkivät vähemmän pois naiselle ihanteelliseksi katsotusta elämänpiiristä. Ne rouvat taas, joiden ajattelusta löytyy enemmän tyttärien sukupolvelle sopivia ajatuksia, tarttuvat innokkaammin ympäristönsä tarjoamiin mahdollisuuksiin tehdä asioita, joita eivät olisi perinteisessä elämänpiirissään ehkä voineet tehdä. Tutkimistani naisista Frances Roe edustaa voimakkaimmin tyttärien sukupolvea ja hän myös nauttii varuskuntaympäristön tarjoamista mahdollisuuksia osallistua maskuliinisiin aktiviteetteihin. Elizabeth Custer puolestaan edustaa voimakkaimmin äitien sukupolven ajatuksia ja pyrkii antamaan itsestään kuvan keskiluokkaisen todellisen naiseuden ihanteellisena edustajana. Emily FitzGerald sijoittuu ajatuksiltaan kahden edellä mainitun välille. Avainsanat – Nyckelord – Keywords 1800-luku, upseerien vaimot, Yhdysvaltojen armeija, todellinen naiseus, true womanhood, varuskunta. Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Keskustakampuksen kirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information  
 • Serow, Anna (2015)
  The aim of this study was to examine how the students' commitment and assessments of occupational and educational plans changed during a course in folk high school and how optimism was related to the possible change. Plans related to future occupation and education are part of personal goals that people set for the future. Previous experiences and knowledge, own interests and plans affect goal setting. Also personality influence the goals, and optimists and pessimists differ in the way of setting goals. Optimists usually expect things to go well and as wanted, and pessimists usually expect things to go badly and not as wanted. The data were collected with a questionnaire in Finnish folk high schools in two phases. The first phase was implemented in the autumn of 2000 and the second phase in the spring of 2001. In this study, the sample was limited to the students of general education (N = 2793), and consists mostly of adolescents and young adults. The data was analysed using SPSS 21 and the change was examined with paired samples t-test, and also with hierarchical regression analysis. In this study, the change of commitment and assessments was examined between the first measurement, which was conducted at the beginning of the course, and the second measurement, which was conducted at the end of the course. Also, how optimism at the first measurement was related to the change, was examined. The results showed that students reported to commit themselves more to educational plans, to explore more options of occupation and education, and to know more about different options after attending the course but they did not report more commitment to occupational plans than before. Optimism was only related to the increased commitment to educational plans; the more optimistic students were at the beginning, the more committed to educational plans they were at the end. The study shows that general studies in folk high school gets students to commit more to their future educational plans, increases knowledge of different occupational and educational options and also, gets students to explore more options. The study also shows that optimism contributes positively to students' commitment to their plans concerning education.
 • Helminen, Riikka (2018)
  Goals. This Master's thesis examined career development opportunities in commercial sector managers' psychological contracts. It used psychological contract theory and working life related literature. Earlier studies has suggested that contract transformation is linked with transformation in working life. Research questions were: What kind of career development related commitments there is in commercial sector managers' psychological contracts? What kind of relationship have psychological contracts with working life? Methods. The data were collected with ten interviews of commercial sector managers and addressed with qualitative content analysis. Results and conclusions. Psychological contracts are in a process of transformation. Contracts include both traditional and new commitments. Commitments are related with working life changes. Traditional side of contracts include mutual loyalty and trust. New side of contracts is based on personal gain and there is not strong loyalty or trust anymore. Career development opportunities in psychological contracts are based on a reaction to changes in working life including uncertainty, individualization and changes in careers.
 • Krootila, Kristian (2016)
  Tutkielman tarkoituksena on tarkastella rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisissa rakennusurakkasopimuksissa tapahtuvia urakoitsijan suorituksen viivästyksiä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa viivästys on urakoitsijan ennalta suunnittelema, ja joissa viivästys ulottaa vaikutuksensa rakennusurakkasopimusta edeltäneeseen urakkakilpailuun. Käsittelyn kohteena ovat nimenomaan sellaiset suunnitellut viivästykset, joita voidaan pitää oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta tehokkaina sopimusrikkomuksina. Tehokkaassa sopimusrikkomuksessa sopimuksen välittömille osapuolille ei aiheudu sopimusrikkomuksesta vahinkoa, vaan tilaajalle koituva vahinko viivästyksestä kompensoidaan sopimussakolla, ja urakoitsija laskee etukäteen, kuinka paljon rakennusurakka voi viivästyä, jotta hän tekisi rakennusurakalla voittoa. Itse sopimusrikkomus koskee rakennusurakkasopimusta, mutta ulottaa merkityksensä myös urakkakilpailuun ja erityisesti urakoitsijan menestykseen urakkakilpailussa, minkä johdosta tutkielmassa puhutaan tehokkaasta sopimusrikkomuksesta rakennusurakkasuhteessa. Rakennusurakkasopimuksen sopimusrikkomus voi ulottaa merkityksensä urakkakilpailuun tutkielman mukaan silloin, jos tilaaja suosii mahdollisimman nopeaa urakka-aikataulua, mikä on myös ilmaistu tarjouspyynnössä. Tällöin urakoitsija voi tehdä urakkakilpailussa sellaisen tarjouksen, jonka sisältämässä urakka-aikataulussa urakoitsijan on alkujaankin mahdotonta pysyä ja jonka urakkahintaan on laskettu etukäteen mukaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukainen viivästyssakko. Olennaista on myös se, että urakoitsija salaa varsinaisen toimintasuunnitelmansa tilaajalta, sillä näin urakoitsija voi tällaisella vilpillisellä tarjouksella voittaa sellaisen urakkakilpailun, jota urakoitsijan ei olisi mahdollista voittaa totuudenmukaisella ja realistisella tarjouksella. Toimintamallin toimivuus perustuu etenkin siihen, että rakennusurakoissa käytetään usein rakennusurakan yleisten sopimusehtojen viivästyssakkoehtoa sellaisenaan, eikä kyseinen viivästyssakkoehto ole erityisen ankara urakoitsijaa kohtaan. Lisäksi toimintamalli vaatii, että tilaaja on tarjouspyynnössään ilmoittanut voittavan tarjouksen merkittävimmäksi valintaperusteeksi nopean urakka-ajan. Tutkielmassa käsitellään sekä yksityisiä urakkakilpailuja, joihin sovelletaan rakennusalan urakkakilpailun periaatteita, sekä julkisia urakkakilpailuja, joihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Menettelyt muistuttavat jossain määrin toisiaan, ja molempien menettelyjen pääasiallinen tarkoitus tutkimuskysymyksen kannalta relevanteilta kohdin on suojata erityisesti urakkakilpailuun osallistuvien urakkakandidaattien oikeuksien toteutumista urakkakilpailussa, eikä niinkään tilaajan tai hankintayksikön oikeuksia, vaikka toki näitäkin suojataan. Tutkimuskysymykset ovat (1) selvittää, onko urakkakilpailun sääntöjen kiertäminen tosiasiassa mahdollista tässä kuvatulla tavalla sekä (2) kuinka tämänlainen toimintamalli voitaisiin kaikkein tehokkaimmin ehkäistä. Asian keskiössä on ennen kaikkea tilaajan tai hankintayksikön mahdollisuus selvittää urakoitsijoiden tarjousten aito toteuttamiskelpoisuus, johon liittyvät urakkakilpailun periaatteiden sekä hankintalain kohdat epäilyttävän alhaisesta hinnasta ja sen merkityksestä tarjouksen hylkäämisperusteena urakkakilpailussa. Tutkielmassa otetaan kantaa siihen, pitäisikö esimerkiksi epäilyttävän nopea urakka-aikataulu olla epäilyttävän alhaisen hinnan ohella tarjouksen hylkäämisperuste niin yksityisissä kuin julkisissakin urakkakilpailuissa, jotta tutkielmassa kuvattua kyseenalaista urakkakilpailutoimintaa voitaisiin ehkäistä. Tutkielmassa käytetään metodina oikeustieteelle tyypillisesti ennen kaikkea oikeusdogmaattista metodia, mutta asioita tarkastellaan niiden luonteen sekä käytännönläheisyyden takia myös oikeustaloustieteellisessä viitekehyksessä. Myös tutkimuskysymykseen (2) pyritään vastaamaan oikeustaloustieteellisiä argumentteja, käytännössä tehokkuusvertailua hyödyntäen.
 • Larkio, Joakim (2017)
  Huomautusten eli reklamaatioiden merkitys on kasvanut rakennushankkeissa. Tutkielman tarkoituksena on jäsennellä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998 -ehtojen mukaista urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuutta ja antaa argumentaatiotukea sen käyttöön liittyvissä tulkinnallisissa tilanteissa. Yhtenä tutkielman päämääränä on selventää urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuuden ulottuvuuden rajat rakennushankkeessa. Tutkielman lähtökohtana on YSE-ehtoihin perustuva urakkasopimus. Tällöin muut kuin kyseisen ehtokokoelman sopimusmääräykset jätetään käsittelemättä tutkielmassa. Tutkielmassa aihetta tarkastellaan vain kokonaishintaurakan kannalta. Tämä ei kuitenkaan suoraan tarkoita, etteikö tutkielmassa esitettyjä tutkimustuloksia voisi hyödyntää muissakin urakkamuodoissa. Tutkielma on rakennettu niin, että jokainen yksittäinen asiakokonaisuus pyritään käsittelemään ensin yleisen sopimusoikeuden kannalta, minkä jälkeen siirrytään tarkastelemaan rakennusoikeudellisia erityispiirteitä. Huomautuksentekovelvollisuudesta on määrätty useassa eri YSE 1998 -ehtojen sopimusehdossa. Tutkielmassa käsitellään huomautuksentekovelvollisuutta yleisessä sopimusoikeudessa ja rakennusoikeudessa sekä jäsennellään ja selvennetään YSE-ehtojen huomautuksenvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan huomautuksen sisällöllisiä ja muodollisia vaatimuksia rakennusurakassa. Sisällöllisten vaatimusten täyttämiseksi huomautuksen tulee olla riittävän yksilöity, jotta rakennusurakan tilaaja saa tiedon virheestä. Tällöin sillä on mahdollisuus tehdä virheen korjaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. YSE-ehdoissa on määrätty muotovaatimuksista eräissä tilanteissa. Tutkielmassa muotovaraumien on katsottu lähtökohtaisesti olevan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ohjesisältöisiä eli todistelua helpottavia muotovaatimuksia, milloin oikeudenmenetys ei tule kyseeseen muodollisesti virheellisen huomautuksen täyttämisessä. Tutkielmassa käsitellään huomautuksentekovelvollisuuden kannalta kahta olennaista yleistä oikeusperiaatetta, sopimustasapaino- ja lojaliteettiperiaatetta. Huomautuksentekovelvollisuutta pidetään lojaliteettiperiaatteen ilmentymänä, minkä vuoksi sen käsitteleminen tutkielmassa on tärkeää. Lojaliteettiperiaatteen yleisesti hyväksyttynä sisältönä on se, että sopijapuoli ottaa huomioon vastapuolen edut ja oikeudet loukkaamatta omia oikeuksiaan. Urakkasopimuksen luonteen vuoksi urakkasopimuksiin soveltuu korottunut lojaliteettivelvollisuus. Lojaliteettiperiaate takaa viime kädessä sen, että osapuolten velvollisuudet toisiaan kohtaan alkavat neuvotteluvaiheesta. Sopimustasapainolla tarkoitetaan sopimussuhteen sopijapuolten välistä suhdetta. Sopimustasapainoperiaate auttaa ymmärtämään esimerkiksi huomautusvelvollisuuden merkityksen. Kun urakoitsija huomauttaa tilaajaa virheestä, urakoitsija asettaa itsensä samaan asemaan, kuin miten sopimuksessa on alun perin sovittu. Tarvittaessa sopimustasapainoperiaatteen avulla on mahdollista osoittaa se, kenen vastuulla mikäkin seikka on rakennushankkeessa. Tilaajan tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijan selonottovelvollisuus vaikuttavat merkittävästi huomautuksentekovelvollisuuteen. Tiedonantovelvollisuus tarkoittaa sitä, että osapuolen on annettava oikeat tiedot seikoista, jotka ovat toiselle osapuolelle tärkeitä, ja joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta päätöksentekoon sopimusta tehtäessä tai sopimussuhteen aikana sopimusvelvoitteiden täyttämisessä. Tiedot on annettava, vaikka ne olisivat niiden antajalle epäedullisia. Urakoitsijan selonottovelvollisuus kohdistuu kaikkiin urakkasopimuksen, muiden sopimusasiakirjojen ja niitä täydentäviin tilaajan antamiin urakoitsijan suoritusvelvollisuutta liittyviin määräyksiin. Urakoitsijan selonottovelvollisuuden ulottuvuuteen vaikuttaa erityisesti urakoitsijan ammattitaito, jota käsitellään tutkielmassa verrattain laajasti. Lisäksi tilaajan myötävaikutusvelvollisuudella on keskeinen merkitys urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuuteen. Tilaajan tulee myötävaikutusvelvollisuutensa mukaisesti verrata ja tarkistaa suunnitelmat sekä toimittaa ne urakoitsijalle sovitussa ajassa. Jos tilaaja laiminlyö myötävaikutusvelvollisuuttaan, urakoitsija ei voi täyttää työsuoritustaan. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan osapuolten passiivisuuden vaikutuksia huomautuksentekovelvollisuuteen. Osapuolen passiivisuudella on erilaisia vaikutuksia rakennushankkeen eri työvaiheissa. Tutkielman lopussa käsitellään huomautuksentekovelvollisuutta suunnitelmien, urakan viivästymisen sekä lisä- ja muutostöiden kannalta. Erityisesti viivästymisestä sekä lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kerrannaisvaikutukset vaikeuttavat huomautuksentekovelvollisuuden täyttämistä. Lisäksi lopussa tarkastellaan lyhyesti vastuun jakautumista rakennusurakassa, mikä osoittaa viime sijassa sen, kenellä on huomautuksentekovelvollisuus tietystä seikasta. Kaiken kaikkiaan urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon useita seikkoja. Urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuus, sen täyttäminen ja laajuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti.
 • Mäkinen, Vaula (2019)
  Tutkielmassa tarkastellaan urakoitsijan vastuun muodostumista räjäytys- ja louhintatöissä syntyvistä vahingoista sekä sopimus- että deliktivastuun osalta keskittyen erityisesti ankaran vastuun mukaan arvioitaviin tilanteisiin. Tutkimuksen metodina on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Tarkoituksena on siten voimassa olevaan oikeuteen tukeutuvan argumentaation keinoin esittää tulkintakannanottoja liittyen urakoitsijan vastuuaseman muodostumiseen räjäytys- ja louhintatöissä sekä pyrkiä löytämään toimivat keinot vastuusta vapautumiseksi tai sen rajoittamiseksi. Aiheen rajauksesta johtuen oikeuskäytäntö ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muodostavat olennaisen osan tutkielman oikeuslähdepohjasta. Urakoitsijan korvausvastuu muodostuu lähtökohtaisesti urakkasopimuksen perusteella, jolloin kysymys on pääsääntöisesti tuottamukseen perustuvasta sopimusvastuusta. Sitä vastoin korvausvastuun aktualisoituessa räjäytysvahingoista sopimuksenulkoisen vastuun tilanteissa synnyttää toiminnan luonne itsessään korvausvastuun pääsääntöisesti tuottamuksen olemassaolosta riippumatta. Koska urakoitsijan vastuun tarkempi sisältö riippuu olennaisesti vastuuperusteesta, muodostaa näiden vertailu lähtökohdan tutkimuskysymysten tarkastelulle. Vastuuperusteena ankara vastuu on kehittynyt vahvasti oikeuskäytännössä, eikä kirjoitetun lain tasolla ole tyhjentävästi säännelty sen soveltamisalaa. Edelleen ankara vastuu voi aktualisoitua sopimukseen perustuen. Räjäytys- ja louhintatyöt niissä syntyvine vahinkoineen ilmentävät yhtä vakiintuneimmista oikeuskäytäntöön perustuvista ankaran vastuun soveltamisaloista. Johtuen sopimusvastuun ominaispiirteistä vastuunrajoitusehtoineen ja räjäytys- ja louhintavahinkojen ankaran vastuun pääsääntöisestä luonteesta, aktualisoituu urakoitsijan ankaran vastuun mukainen korvausvastuu räjäytys- ja louhintavahingoista lähtökohtaisesti nimenomaan juuri suhteessa kolmanteen. Kolmannelle aiheutunut ja urakoitsijan ankaran vastuun perusteena oleva räjäytysvahinko kuitenkin usein synnyttää korvausvastuun myös sopimussuhteessa. Korvausvastuun lopullista muodostumista usein monimutkaistaa lisäksi erilaiset rakennusalalle tyypilliset sopimusketjutilanteet. Näin ollen olennaisen osan tutkielmaa muodostaa myös tarkastelu vastuun muodostumisesta sopimusketjussa. Räjäytysvahinkojen olennaisimpina vaikutuksina urakoitsijalle näyttää olevan niiden aiheuttamat välittömät ja välilliset taloudelliset menetykset sekä mahdolliset imagotappiot. Seuraten räjäytysvahinkojen pääsääntöistä ankaran vastuun luonnetta ja verrattain harvoin ilmenevää mahdollisuutta vedota erinäisiin vapautumisperusteisiin, nousee urakoitsijan riskienhallinta olennaiseen rooliin. Tehokkaaseen riskienhallintaan voidaan katsoa kuuluvan niin ennakkovarautumiseen ja suunnitteluun liittyvät kuin jo syntyneiden vahinkojen selvittämiseen kytkeytyvät prosessit mukaan lukien puolustusstrategiat vastuusta vapautumiseksi tai korvausvastuun pienentämiseksi. Ennakkovarautumisen tärkeimpinä yksittäisinä keinoina esille nousevat jo tarjousvaiheessa tapahtuva urakkakohtaisten riskien kartoitus, etu- ja jälkikäteiskatselmukset, työntekijöiden riittävä perehdytys, urakkasuorituksen valvonta sekä korvausvastuun rajoittaminen ja hajauttaminen erilaisin sopimus- ja vakuutusjärjestelyin. Urakoitsijan jälkikäteinen riskienhallinta nousee kuitenkin ennakkovarautumisen ohella merkitykselliseen rooliin, mikä on looginen seuraus räjäytys- ja louhintatöiden luonteeseen kytkeytyvästä vahinkoriskin realisoitumisen verrattain suuresta todennäköisyydestä. Oikeuskirjallisuus ja -käytäntö antavat viitteitä ankaran vastuun käyttöalan laajentumisesta tulevaisuudessa. Koska räjäytys- ja louhintatöiden ja niissä sattuvien vahinkojen osalta oikeustila on nykyisellään varsin vakiintunut ja selkeä, mielenkiintoiseksi nousee kysymys niihin liittyvän ankaran vastuun kehityssuunnasta ja sen vaikutuksista urakoitsijan vastuuasemaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että käytännössä tärkeimmiksi urakoitsijan korvausvastuun muodostumisen hallintakeinoiksi nousevat korvausmaksuvelvollisuuden hallinta sopimus- ja vakuutusjärjestelyin sekä vahingonkärsijän syy-yhteys -näytön taklaaminen, jonka onnistumisessa katselmuksien ja erinäisten tutkimusten asema on merkittävä. Oikeusvarmuuden sekä räjäytys- ja louhintatöiden toteuttamisen luonteen vuoksi nykyisen oikeustilan säilyttäminen osoittautuu merkitykselliseksi, eikä vastuuta tulisi ainakaan ankaroittaa nykyisestä esimerkiksi poikkeuksettoman vastuun suuntaan.
 • Mattsson, Maria (2012)
  Tutkielman aiheena on urakoitsijan vastuu rakennusmateriaalien aiheuttamista vahingoista. Työssä tarkastellaan sitä, millä perusteella urakoitsija vastaa rakennustyössä käyttämänsä rakennusmateriaalin aiheuttamasta vahingosta työn tilanneelle yritykselle ja minkälaiseksi vastuu muodostuu. Tutkimus keskittyy tilanteisiin, joissa urakoitsija ei itse ole toiminut millään tapaa huolimattomasti esimerkiksi valitessaan viallista materiaalia. Tarkasteltavia vastuuperusteita ovat tuotevastuulaki, kauppalaki, kuluttajansuojalaki, vahingonkorvauslaki, sopimusvastuu ja tuotevastuun yleiset periaatteet. Lisäksi selvitetään myös Rakennusurakan Yleisten sopimusehtojen eli YSE 1998 -ehtojen mukaista vastuuta. Näistä kaikki saattavat soveltua urakoitsijan aiheuttaman tuotevahingon vastuuperusteeksi, mutta ne poikkeavat monelta osin toisistaan. Tuotevastuu-laki ja kuluttajansuojalaki koskevat pääasiassa kuluttajille aiheutuneita vahinkoja, mutta ne voivat tulla kyseeseen myös yritysten välillä, mikäli vahinko aiheutuu asunto-osakeyhtiön rakenteille. Tuotevastuulain perusteella vastuu realisoituu kuitenkin harvoin, koska urakoitsijaa ei pääsääntöisesti pidetä kokoamiensa tuotteiden valmistajana. Vastuu saattaa kuitenkin tulla kyseeseen rakennusmateriaalien liikkeelle laskijana. Myöskään kauppalaki ei tule usein kyseeseen, koska palvelussopimukset ja rakennuksen rakentamista koskevat sopimukset on lähtökohtaisesti rajattu sen soveltamisalan ulkopuolelle. Vahingonkorvauslain soveltumista tutkimuskysymyksen tilanteeseen rajaa se, ettei laki koske sopimukseen perustuvaa vastuusta. Tämä tarkoittaa, että sopimusvastuun tulisi olla ensisijainen vastuuperuste. Sopimusvastuu soveltuukin laajasti eikä estettä sen soveltumiseen urakoitsijan korvausvastuun perustaksi ole. Tästä huolimatta oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että tuotevastuu-kysymykset tulisi ratkaista vahingonkorvauslain nojalla. Suurin ero vastuumuodoissa on se, että sopimus-vastuun perusteella urakoitsija vastaa myös materiaalin valmistusvirheestä kun taas vahingonkorvauslain nojalla vastuu kattaa vain urakoitsijan omalla huolimattomuudellaan aiheuttaman vahingon. Toinen eroavuus on todistustaakassa, joka on sopimusvastuussa käännetty. Tämä tarkoittaa, että urakoitsijan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, ettei vahinko ole johtunut tämän vastuupiiriin kuuluvan tahon huolimattomuudesta. Käytännössä korvausvastuuta on sopimusvastuun perusteella vaikea välttää. Vahingon-korvauslain perusteella pääsääntönä taas on se, ettei korvausvastuuta synny. Sopimusvastuun perusteella korvattavia vahinkoja ovat kaikki vahinkoon syy-yhteydessä olevat ennakoitavat vahingot. Vahingonkorvauslain perusteella korvausvastuu kattaa pääasiassa henkilö- ja esinevahingot, mutta puhtaiden varalli-suusvahinkojen korvausvastuu on rajoitettua. Vaikka sopimusvastuu tältä osin onkin vahingonkorvauslakia laajempaa, sillä ei ole urakoitsijan kannalta merkitystä, koska tuotevahingot ovat tyypillisesti juuri henkilö-ja esinevahinkoja eivätkä varallisuusvahinkoja.
 • Mustonen, Katri (2017)
  Tutkielmassa tutkitaan rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 30 §:n mukaista urakoitsijan takuuajan jälkeistä vastuuta. YSE 1998 30 § voidaan luokitella vastuunrajoitusehdoksi, sillä siinä vastuun syntyedellytyksiä on muutettu dispositiivisen oikeuden mukaisista, minkä lisäksi todistustaakka on normaalista sopimusperusteisesta korvausvastuusta poiketen vahinkoa kärsineellä eli tilaajalla. YSE 1998 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa takuuajan jälkeen sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Lisäksi vastuun syntyminen edellyttää, että tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita virhettä vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tutkielmassa tutkimuksen kohteena on se, milloin urakoitsijan työntuloksessa voidaan katsoa olevan virhe ja milloin virhe on sellainen, että tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita virhettä vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Lisäksi tutkimuksen kohteena on se, milloin urakoitsijan laiminlyönti voidaan luokitella törkeäksi, sekä se, mitä tarkoitetaan täyttämättä jääneellä suorituksella ja sovitun laadunvarmistuksen olennaisella laiminlyönnillä. Sovitun laadunvarmistuksen olennaisen laiminlyönnin osalta keskeistä on se, milloin laadunvarmistuksesta voidaan katsoa sovitun ja milloin sovitun laadunvarmistuksen laiminlyönti voidaan luokitella olennaiseksi. Suomessa ei ole olemassa rakentamista koskevaa säädöstä, jossa määriteltäisiin urakkasopimuksissa noudatettavat keskeiset periaatteet ja säänneltäisiin urakkasopimusten sisältöä sekä toimintaa esimerkiksi ristiriitatilanteissa. Myöskään velvoiteoikeudelliseen lainsäädäntöön ei sisälly rakennusurakoiden ydinkysymyksiä koskevia säännöksiä. Urakkasopimuksia sääntelevän säädöksen puuttumisesta johtuen tilaajia ja urakoitsijoita edustavat rakennusalan etujärjestöt ovat laatineet yhteistyönä urakkasopimuksia sääntelevät YSE 1998 -ehdot. YSE 1998 -ehtojen soveltamista vaikeuttaa kuitenkin se, että sopimusehtojen valmisteluaineisto ei ole julkista. Edellä todetun johdosta tutkimustehtävää tarkastellaan myös yleisten sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden näkökulmasta. Tutkimuksen kohteesta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että vuonna 2016 ilmestyi ensimmäisen urakoitsijan takuuajan jälkeistä vastuuta koskeva korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO 2016:79). Korkeimman oikeuden ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko urakoitsija vastuussa virheestä sillä perusteella, että oli olennaisella tavalla laiminlyönyt sovitun laadunvarmistuksen. Urakoitsijan vastuuta arvioidessaan korkein oikeus antoi merkitystä muun muassa sille suoritusvelvollisuudelle, johon laadunvarmistus liittyi. Sovitun laadunvarmistuksen olennaisen laiminlyönnin määrittämisen lisäksi korkeimman oikeuden ratkaisu vahvisti oikeustilaa sen osalta, että urakoitsija ei voi välttää YSE 1998 30 §:n mukaista vastuuta delegoimalla tehtäviään aliurakoitsijalle. Tiivistetysti voidaan todeta, että urakoitsijan työntuloksessa on virhe, mikäli työntulos poikkeaa tilaajan kannalta epäedullisella tavalla siitä, mitä sopijapuolet ovat sopineet urakkasopimuksessa. Lisäksi työntuloksen on oltava rakentamista koskevien säädösten ja hyvän rakentamistavan mukainen. Piileviksi virheiksi voidaan luokitella yleensä sellaiset virheet, jotka kohdistuvat sellaiseen rakenteeseen, jonka päälle on asennettu esimerkiksi pintamateriaaleja. Törkeän laiminlyönnin osalta on vaikeaa määritellä kaikissa virhetilanteissa päteviä arviointikriteerejä, joten törkeän laiminlyönnin arviointi täytyy tehdä tapauskohtaisesti. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi potentiaalisten vahinkoseuraamusten vakavuus, urakoitsijan tietoisuus riskin aiheuttavasta seikasta ja suhtautuminen riskiin, sekä ammattilaiselle asetettavasta huolellisuustasosta poikkeaminen. Tyypillisesti tilaajan on hyvin vaikeaa osoittaa, että virhe on aiheutunut urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä ja näin ollen kyseiseen vastuuperusteeseen vetoaminen on tilaajan kannalta epävarmin YSE 1998 30 §:n mukaisista kolmesta vastuuperusteista. Täyttämättä jäänyt suoritus on kyseessä silloin, kun urakoitsija on jättänyt osan urakkasopimuksessa sovitusta suorituksesta tekemättä ilman, että asiasta on sovittu tilaajan kanssa, tai että urakoitsija on hyvittänyt tilaajaa rahallisesti. Täyttämättä jäänyt suoritus johtuu usein menettelystä, joka on ollut törkeän huolimatonta. Sovitun laadunvarmistuksen laiminlyönnin olennaisuutta arvioitaessa on annettu merkitystä muun muassa sille, mikä on virheen merkitys koko rakennuksen käytettävyyden ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi vaativan rakennuskohteen urakoitsijalta on edellytetty korkeaa huolellisuuden tasoa. Sovitun laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti on keskeinen tekijä arvioitaessa urakoitsijan laiminlyönnin törkeyttä. YSE 1998 30 §:n vastuuperusteet ovatkin monilta osin päällekkäisiä ja tilaajan voi olla virhetilanteessa vaikeaa arvioida sitä, mikä vastuuperusteista on kulloinkin kyseessä.
 • Hagmark, Lars (2018)
  Rakennusurakassa tilaaja ja urakoitsija pääsääntöisesti sopivat keskenään urakkasopimuksen, jossa urakoitsija velvoittautuu toteuttamaan sovitussa ajassa ja sovittua vastiketta vastaan tilaajalle urakkasopimuksessa määritellyn työntuloksen. Tilaaja ja urakoitsija tavanomaisesti sopivat urakkasopimuksessaan nimenomaisesti siitä päivästä, jolloin urakoitsijan on aloitettava työsuorituksensa sekä siitä päivästä, jolloin urakoitsijan työsuorituksen on oltava valmiina. Urakoitsijan viivästyminen urakkasopimuksessa sovitusta suoritusajasta on kuitenkin urakkakäytännössä varsin yleistä, sillä rakennusurakat ovat luonteeltansa pitkäkestoisia, monivaiheisia ja häiriöille alttiita hankkeita. Tämän tutkielman tutkimuskohteena on urakoitsijan YSE 1998 -ehtojen mukainen viivästysvastuu tilanteissa, joissa urakoitsijan työsuoritus viivästyy urakkasopimuksessa sovitusta suoritusajasta. Urakoitsijan YSE 1998 -ehtojen mukaisessa viivästysvastuussa ongelmallista on kuitenkin se, että urakoitsijan viivästyssakkoa koskevaa YSE 18 §:ää ja sopijapuolten yleistä vastuuta koskevaa YSE 25 §:ää on mahdollista tulkita kahdella eri tavalla. Urakoitsijan viivästysvastuun voidaan toisaalta YSE 18 ja 25 §:ien perusteella katsoa rajoittuvan YSE 18 §:n mukaiseen viivästyssakkoon. Toisaalta urakoitsijan viivästysvastuun voidaan myös YSE 18 §:n mukaisen viivästyssakon enimmäismäärän jälkeen katsoa jatkuvan YSE 24-25 §:ien mukaisen sopijapuolten yleisen vastuun perusteella. Tämän tutkielman tutkimuskysymyksenä onkin selvittää sitä, millainen viivästysvastuu urakoitsijalla YSE 1998 -ehtojen perusteella on. Tutkielmassa pyritään yleisessä sopimusoikeudessa vakiintuneiden tulkintaoppien- ja -menetelmien avulla arvioimaan YSE 18 ja 25 §:ien merkityssisältöä ja keskinäistä suhdetta. Urakoitsijan YSE 18 ja 25 §:ien mukaisen viivästysvastuun osalta ratkaisevaksi nousee erityisesti se, mitä tulkinta-aineistoa YSE 1998 -ehtojen tulkinnassa voidaan käyttää ja minkälainen merkitys kullekin tulkinta-aineistolle voidaan YSE 1998 -ehtojen tulkinnassa antaa. Tältä osin tutkielmassa kiinnitetäänkin erityistä huomiota siihen, millainen asema ja merkitys YSE 1998 -ehtojen sanamuodolle, YSE 1998 -ehtojen valmisteluaineistolle, aikaisemmille rakennusurakan yleisille sopimusehdoille (YSE 1957, YSE 1972 ja YSE 1983), rakennusalan muille yleisille sopimusehdoille (KSE 2013 ja RYHT 2000), suppean tulkinnan periaatteelle ja kohtuusnäkökohdille voidaan YSE 18 ja 25 §:ien tulkinnassa antaa. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota myös YSE 18 ja 25 §:ien tulkintaa koskevalle HelHO 2018:1 -ratkaisulle. Tutkielmassa pyritään tämän perusteella esittämään perusteltu tulkintakannanotto siitä, kummalle YSE 18 ja 25 §:ien tulkintavaihtoehdolle on esitettävissä painavimmat perustelut ja kummalle YSE 18 ja 25 §:ien tulkintavaihtoehdolle voidaan siten antaa etusija.
 • Härkönen, Jyri (2005)
 • Haavisto, Lauri (2018)
  Tutkimuksen kohteena ovat YouTube-verkkopalveluun ammattimaisesti videoita tekevät käyttäjät eli niin kutsutut tubettajat. Tutkielmassa selvitetään, millaisia ammatillisia diskursseja ilmenee tubettajien puhuessa työstään, ja miten nämä diskurssit vertautuvat journalistien ammatti-identiteettiin. Tavoitteena on muodostaa käsitys tubettamisesta ammattina ja ymmärtää ammattikunnan merkitystä journalismin näkökulmasta. Tutkielma on monimenetelmätutkimus, jossa yhdistyy kyselytutkimus, netnografia ja diskurssianalyysi. Aineiston lähtökohtana käytettiin suomalaisille tubettajille suunnattua verkkokyselyä, jonka vastausten perusteella varsinainen aineisto kerättiin netnografisesti etsimällä YouTube-verkkopalvelussa videoita hakusanoilla liittyen tubettajien ammattiin, työhön ja uraan. Lisäaineistoa kerättiin löydettyjen videoiden yhteydessä suositelluista muista videoista. Harkinnanvaraisella otannalla valittuja videoita tarkastellaan diskurssianalyysin keinoin hahmottamalla tubettajien puheessa esiintyviä ammatillisia teemoja. Tutkimuksessa esiin nousevia tubettajien ammatillisia diskursseja rinnastetaan journalistien ammatti-identiteetistä tehtyyn tutkimukseen. Tutkielmassa hahmottuu tubettajien ammatillisesta puheesta yrittäjän, yhteisön ja yksilön diskurssit. Yrittäjyys nousee esiin tubettajien käsityksenä itsestään yksityisyrittäjinä, jotka menestyvät suunnitelmallisen liiketoiminnan ja kellonajasta riippumattoman työmäärän avulla. Tubettajien yrittäjyys vertautuu uutismedian kaupallistumiseen ja viihteellistymiseen sekä journalistien ammatti-identiteetin muutoksiin kohti uutisorganisaatiosta irrallista täyden palvelun toimijuutta. Yhteisöllisyys ilmenee tubettajien tapana asemoida itsensä osaksi YouTube-yhteisöä, jossa videoiden tekijät ja katsojat ovat keskenään tasavertaisia jäseniä sekä tuntevat yhteisön säännöt ja normit. Yhteisödiskurssissa korostuu myös läpinäkyvyyden vaatimus, mikä koskettaa erityisesti tubettajien kaupallista yhteistyötä. Tubettajien yhteisöllinen toiminta kuvastaa kehitystä journalistien yleisösuhteessa lähemmäs yleisöjä. Yksilödiskurssi nousee esiin tubettajien puhuessa ihanteelliseen tubettamiseen vaadittavasta aitoudesta, intohimosta ja persoonallisuudesta. Tubettajien mukaan yksilön etujen kuten rahallisen menestyksen tai sosiaalisen suosion sijaan motiivina tulisi olla videoiden tekemisen nautinto. Tubettajien yksilökäsitys vertautuu journalistien näkyvämpään rooliin tekijöinä ja esiintymisenä sisältöjen yhteydessä omalla identiteetillään. Tutkielmassa käsitetään tubettajien ammatilliset diskurssit signaaleina tulevista haasteista ja muutospaineista, jotka journalismiin ammattina saattavat lähitulevaisuudessa kohdistua. Tubettajien ammatillinen puhe kuvastaa työkulttuurin kehittymistä kohti yrittäjämäisempää ajattelumallia, jossa työssä saatetaan koulutuksen sijaan arvostaa enemmän kokemusta, sopivaa asennetta ja nautinnollisuutta. Samalla myös työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy.
 • Tervahauta, Taru (2017)
  Tutkielmassa tarkastellaan helsinkiläisten nuorten miesten pukeutumista Flow Festivalilla ja Helsingissä. Pyrkimyksenä on selvittää, miksi miehet pukeutuvat kuten pukeutuvat ja millainen on kaupunkilaisten nuorten miesten pukeutumista koskeva diskurssi ja miksi. Pukeutumista tarkastellaan osana materiaalista kulttuuria ja sosiologisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu elo-syyskuussa 2016 toteutetuista kahdeksan informantin kaksiosaisista puolistrukturoiduista teemahaastatteluista sekä kyselytutkimuksesta, johon hyväksyttiin 39 vastaajaa. Tutkielmassa on kyse myös visuaalisen kulttuurin tutkimuksesta, joten analyysiin sisältyy myös mediasta poimittuja Flow'hun liittyviä kuvia. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat 25–34-vuotiaat Helsingissä asuvat miehet. Tutkimusote on aineistolähtöinen ja kvalitatiivinen, mutta kyselyn analyysissa on hyödynnetty myös kvantitatiivisia meto-deja. Tutkimusmetodina käytetään teemoittelua ja hermeneuttista tulkintakehystä. Flow'sta näyttää tulleen urbaanin kaupunkikulttuurin instituutio, joka edustaa miehille helsinkiläisyyttä. Toisaalta Flow näyttäytyy pukeutumisen suhteen karnevalistisena tilana, jossa normaalit pukeutumista koskevat säännöt eivät päde. Osa miehistä käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen pukeutumalla sellaisiin vaatteisiin, joiden käytön he kokevat rajoitetummaksi arjessa tai työelämässä. Suurin osa kertoo kuitenkin haluavansa pukeutua tavanomaiseen tyyliinsä myös Flow'ssa. Miehet kokevat esittävänsä itseään Flow'ssa, ja omasta tyylistä poikkeaminen voisi johtaa autenttisuuden tunteen menetykseen. Toisaalta miehet tiedostavat oman pukeutumisensa Flow'ssa, ja suurin osa myöntää pohtineensa pukeutumistaan etukäteen, eikä halua pukeutua Flow'hun arkisen tylsästi. Muotiin miehet näyttävät suhtautuvan monitahoisesti. Muotia ei torjuta, mutta miehet pyrkivät välttämään näyttämästä liian muodikkaalta. Suurin osa kertoo seuraavansa muotia epäsuoraan esimerkiksi Helsingin katukuvan kautta. Katumuoti nousee suurimmaksi inspiraation lähteeksi miesten pukeutumisessa. Myös kehollisuus ja maskuliinisuus vaikuttavat miesten pukeutumiseen. Miehille on tärkeää, että vaatteet tuntuvat hyviltä. Tällä viitataan sekä vaatteen fyysiseen tuntumiseen että hyvältä näyttämiseen. Tulkinnat maskuliinisuudesta ohjaavat konkreettisten vaatekappaleiden käyttöä. Analyysi osoittaa myös, että muoti vaikuttaa sekä kehollisuuden että maskuliinisuuden kokemukseen. Pukeutumisessa miehet arvostavat toimivaa kokonaisuutta, tyyliä, joka muodostuu laadukkaista, käytännöllisistä ja toimivista vaatekappaleista. Miehet ovat pukeutumisensa suhteen tiedostavia ja vaativia. He näyttävät suunnittelevan pukeutumistaan jo ostovaiheessa tarkkaan, jolloin konkreettisissa tilanteissa pukeutumisratkaisut tehdään suhteellisen nopeasti. Miesten pukeutumisen diskurssin tarkastelu osoittaa, että kiinnostus pukeutumiseen on osa urbaania maskuliinisuutta, mikä saa myös näkyä. Esteettisesti pukeutumisella pyritään korostamaan helsinkiläisen kaupunkikulttuurin tietynlaista rentoutta ja vaivattomuutta sekä rohkeutta ja luovuutta. Helsinki kaupunkina koetaan pukeutumisen kannalta merkitykselliseksi tekijäksi, joka yhtäältä ohjaa pukeutumista ja toisaalta tarjoaa miehille vapautta pukeutua, kuten he haluavat pukeutua. Helsinkiin ja Flow Festivaliin liitetään myös pukeutumisen kannalta olennainen moderni alakulttuurinen muoto, hipsterismi, jonka nähdään edustavan ensi sijassa urbaania edelläkävijyyttä ja kiinnostusta ajankohtaisiin asioihin.
 • Suomela, Sini (2016)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimus kaupunkiviljelytoiminnasta Helsingissä. Tärkeimmät kysymykset tässä tutkimuksessa ovat: Minkälaisena kaupunkiviljely tutkimuskentällä ja Helsingissä näyttäytyy? Mitä motiiveja viljelyn taustalla on? Mihin viljelytoiminta Helsingissä sijoittuu globaalin kaupunkiviljelyilmiön kentällä? Miten kaupunkiviljelijät itse näkevät toimintansa? Ja miten viljelijät hahmottavat kaupunkitilan sekä oman paikkansa siinä? Myös kaupunkilaisten kokemuksia kaupunkiympäristöstä sekä -luonnosta pohditaan näiden valossa. Näitä kysymyksiä tarkastellaan ekologisuuden, aktivismin, kansalaisuuden sekä kaupunkitilan teemojen kautta, joiden alateemoina nousevat esiin pohdinnat tilan sekä paikan kulttuurisista määritelmistä. Tämä tutkimus perustuu ennen kaikkea Helsingissä vuoden 2015 kevään sekä kesän aikana tehdylle antropologiselle kenttätyölle. Aineisto sisältää osallistuvaa havainnointia sekä haastatteluja kaupunkiviljelmiltä Helsingissä. Nämä keskittyvät kahteen ennalta valittuun kaupunkiviljelmään, joista yhdellä myös itse viljelin kenttätyön aikana, ja joissa myös suurin osa haastatelluista informanteista viljelivät. Aineisto sisältää myös yleistä havainnointia kaupunkiviljelykentästä Helsingin alueella erityisesti median kautta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimii antropologinen kaupunkitutkimus, sekä ympäristötutkimus. Tutkimuksessa hyödynnetään teorioita sekä ajatusmalleja eri teoreetikoilta sekä tutkijoilta, jotka ovat osallistuneet kaupunkitilan sekä -paikan määrittelyihin sekä kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden teoretisointiin kaupunkikontekstissa. Tärkeimpänä teoreettisena lähtökohtana tutkimuksen argumenttien pohdinnassa on ajatus urbaanista ekologisesta kansalaisuudesta, joka määrittelee kansalaisuuden kaupunkikontekstissa omaavan muodollisten velvoitteiden lisäksi myös eettisiä velvoitteita niin ympäristöä kuin kanssakaupunkilaisia kohtaan. Tutkimuksen argumenttina on, että kaupunkiviljely ei ole ainoastaan ruoantuotantoa kaupungissa vaan sillä on myös moninaisia kulttuurisia sekä sosiaalisia merkityksiä kaupunkiympäristössä. Sen kautta tuotetaan uudenlaista urbaania kaupunkilaisuutta sekä kansalaisuutta, joka on aktiivinen ja osallistuva. Kaupunkiviljelytoiminnan kautta viljelijät ottavat julkista tilaa haltuun eli hyödyntävät vapaita tiloja yhteisön resurssiksi. Tutkimuksen argumenttia tukevat kenttätyön havainnot siitä, miten viljelijät tuovat toimintaansa esiin. Kaupunkiviljely kytkeytyy myös urbaaniin aktivismiin globaalilla tasolla. Viljelmät paikkana toimivat aktiivisen kansalaisen tiloina jakaa tietoa sekä rakentaa yhteisöllisyyttä. Kaupunkilainen tässä tapauksessa voidaan nähdä aktiivisena toimijana, joka sekä ylläpitää yhteisöllisyyttä että ottaa vapaita julkisia tiloja oman toimintansa käyttöön kaupunkiviljelyn kautta. Näin viljelijät sekä oikeuttavat itselleen tilaa että osallistuvat tätä kautta yhteiskunnallisiin sosiaalisiin, poliittisiin sekä ympäristönsuojelu keskusteluihin.
 • Saarholma, Mirka (2012)
  Suomalaisen asumisen tapojen ja päämäärien sanotaan olevan juuri nyt murroksessa varsinkin pääkaupunkiseudulla. Muutoksen aiheuttajina pidetään niin muutoksia elämäntavassa kuin ympäristösyitäkin, ennen kaikkea urbanisoitumista ja ilmastonmuutokseen reagoimista. Murroksesta, asumisen tulevaisuudesta ja asukkaiden asumispreferensseistä on tehty jonkin verran tutkimusta. Niissä korostuvat asuinympäristön tutkimus ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tämä tutkimus keskittyy asuntoon ja sen ominaisuuksiin, asumisen tapoihin ja asenteisiin. Näkökulma on asukkaan. Tutkimuksen tehtävänä on kuvata ja analysoida asukkaiden toiveita tässä murrostilanteessa. Siinä tarkastellaan, eroavatko asumisen arki ja haaveet toisistaan. Lisäksi tutkitaan, onko pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla erotettavissa asukassegmenttejä ja mitkä taustatekijät niitä mahdollisesti muodostavat. Asumisen yhteisöllisyyttä ja ympäristönäkökulmaa tarkastellaan omissa osioissaan. Tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen lomaketutkimus. Tutkimusta varten kerättyä dataa analysoidaan jakaumien, ristiintaulukointien ja faktorianalyysin avulla. Teoreettisena taustana on Pierre Bourdieun teoria asumisvalintojen takana vaikuttavista dispositioista. Asuntohaaveet ovat kautta vastaajien erittäin yhteneväisiä. Vastaajien taloudellinen asema tai koulutus ei tee eroja asuntohaaveisiin. Sen sijaan eroja muodostavat ikä, sukupuoli, talouden koko, se asuuko nykyisellään vuokra- vai omistusasunnossa, millaisessa talotyypissä on aikaisemmin asunut. Myös auton käytön määrä vaikuttaa melko paljon asumistoiveisiin. Vahvaa eriytymistä Bourdiuen tarkoittamalla tavalla ei näytä esiintyvän. Kuitenkin asenteet asumisen yhteisöllisyyttä ja varsinkin energiankulutusta ja –säästöä kohtaan eroavat paljonkin ja muodostavat näin erilaisia preferenssiryhmiä. Aineisto kerättiin vielä edellisen nousukauden lopulla, mutta tutkimusta on tehty taloudellisesti epävarmana aikana. Tutkimuksen työstämisen aikana tutkimuksessa käsiteltyjä aiheita on puitu melko paljon myös julkisessa keskustelussa. Uutena tärkeänä aiheena asumisen murrokseen liittyen on keskusteltu asumisen kohtuuhintaisuudesta ja sen eriyttävistä vaikutuksista. Vaikka se ei suoranaisesti ole ollut tämän tutkimuksen aiheena, aihetta sivutaan ja se liitetään osaksi tutkimuksessa läpikäytyjä teemoja. Tutkimus on tehty tilauksesta NCC Rakennus Oy:lle.
 • Sillanpää, Maija (2022)
  Tarkastelen tutkielmassani kolmen Helsingin kaupungin My Helsinki -verkkosivustolla esitellyn hiljaisen paikan äänimaisemia. Päätutkimuskysymykseni on: millaisia hiljaisuuden kokemukset ovat Helsingin kaupungin hiljaisissa paikoissa? Aineistoni koostuu Kampin kappelissa, Suomen kansalliskirjastossa ja Seurasaaressa tekemistäni äänimaisemahavainnoista, jotka olen kerännyt kirjallisiksi havaintomuistiinpanoiksi. Lähestymistapani on fenomenologinen: pyrin lähestymään hiljaisuutta kokemustasolla, omia hiljaisuuden kokemuksiani analysoiden. Analyysimenetelmänäni toimii Schaferin (1994) luokittelumallin pohjalta kehittämäni neliosainen jaottelu, jossa havaitut äänet erotellaan niiden äänilähteiden perusteella. Lisäksi hyödynnän aineiston analyysissä Schaferin (1994) äänten jaottelua perusääniin, signaaleihin ja äänimaamerkkeihin. Äänimaiseman analyysin lisäksi tuon esiin Granön (1930) havainnointiin löyhästi nojaten myös hiljaisuuden kokemuksien mahdollisen moniaistisuuden. Tutkielmani tulokset osoittavat, että hiljaisuuden kokemukset eroavat toisistaan kaikissa kolmessa paikassa. Kampin kappelin äänimaisema koostuu yksinomaan tilassa olevien ihmisten äänistä ja raitiovaunun äänestä. Kansalliskirjaston äänimaisema koostuu samoin ihmisten ja tekniikan äänistä. Seurasaaressa kuullaan näiden lisäksi myös luonnon ääniä. Yhteistä kaikille äänimaisemille on se, että ne ovat vahvasti ihmisen muokkaamia.
 • Linko, Eira (2018)
  The trending of urban living during recent years can be seen both in public debate and in growth statistics of cities. The most attractive areas in addition to regions’ central cities are those surrounding municipalities which have good transportation connections to the central city and have managed to highlight their urban features. The trend can clearly be seen in the city of Järvenpää, which was, with annual population growth of 2,5 %, the fastest growing municipality in continental Finland in 2016–2017. As the popularity of urban living is growing, the focus of construction in Järvenpää has shifted from traditional single-family and low-rise housing to apartment buildings located close to train stations. This Master’s thesis looks at the pull factors of the new urban residential areas in Järvenpää as well as factors encouraging to settle down in the areas. The reasons for moving to the areas are compared to current social, demographic and migration trends. The study addresses the residents' point of view to housing phenomena. The aim is to pay attention to the connections between household decision-making processes and broader migration phenomena. In addition, the aim is to supplement the field of housing and migration studies in Finland, in which the focus has been in the dynamics between the urban areas of the regional centers and the suburbs of the surrounding municipalities, while less attention has been payed to the differing characteristics of the surrounding areas. The research problem is approached through the following questions: who are the residents of the new residential areas located near train stations in Järvenpää; which factors most significantly guide the housing choices of these residents; and how do the residents’ housing pathways form regionally and structurally. The analysis and discussion are supported by the contextual framework of housing chains, developed in the theory section of the thesis. The data was collected through a survey in spring 2018. The survey was targeted to certain new areas close to the train stations of Järvenpää and Ainola. The survey was sent to altogether 1548 residents. 400 replies were received, which makes the response rate 26 %. Based on an analysis of possible non-response bias, the data was observed to be relatively representative to the population, apart from the elderly being somewhat overrepresented. The main analysis methods where statistical analyses (frequency analysis, cross tabulation and factor analysis) as well as content analysis of the open-ended questions. The data was mainly analyzed through comparisons of different kinds of residential areas as well as demographic groups. The results of the study can be summarized in three main points. Firstly, the new residential areas located near train stations in Järvenpää reflect broader social and demographic trends as well as current trends in housing . In the areas close to the city, majority of the residents live alone and are young adults or elderly. Similar to national trends, the housing preferences included single-family housing and peaceful living environment, but at the same time, services, central location and good transportation were valued. Secondly, the attractiveness of the area in all study areas was based on central location and good transportation and in the fact that the apartments were new. However, there were differences in the importance of services and nature when comparing the apartment building areas closest to the center and the apartment building areas and detached house areas farther from the center. Thirdly, it was observed that the areas not only bring new residents to the city, but also pull a notable amount of people to move within the city. The new areas thus connect to the existing housing stock and start vacancy chains by opening vacancies in both detached houses and older apartment buildings. Various housing chains also occurred in how the social contacts outside households, the stage of family life-cycle, previous experiences and values affect housing choices. Based on the results, it can be noted that successful urban apartment building housing in the surrounding municipalities is characterized by good commercial and public services and efficient transportation, whereas in detached housing, the desired environment is centrally and transportation-wise well located but peaceful and close to nature. The significance of the services and transportation in housing satisfaction should be acknowledged early on when planning and building new areas . Also, lifestyles and situations change, and that affects housing choices. The results indicate that diverse housing options will have demand alongside the high-rise building boom. Additionally, it is important to acknowledge the interrelations between new construction and the existing housing stock to avoid making simplified interpretations about the logic of growth sustained by the trend of urban living.