Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Torppa, Kaisa (2014)
  The purpose of this thesis was to examine the diversity and species composition of dung beetle (Scarabaeinae) communities in degraded rainforest landscapes in southeastern Madagascar. Several studies elsewhere in the world have revealed that forest-dwelling dung beetle communities and especially large species suffer from forest degradation and fragmentation by decreased species diversity. The most important factors affecting community structure of forest-dwelling dung beetles are habitat area, connectivity and vegetation quality i.e. microclimate. The hypothesis of this study was that the situation is the same in Madagascar. As dung beetles provide several important ecosystem services, like nutrient cycling and bioturbation, loss of dung beetle diversity imposes a secondary threat to the extraordinary nature of Madagascar by decreasing the regeneration ability of vegetation. Material for the study was collected in forest fragments of different size and quality between two areas of primary tropical rainforest – Ranomafana National Park and Vatovavy mountain – in November and December 2011 and January 2012. The sampling was conducted by transects of 30–60 fish- or carrion-baited pitfall traps which were set up in 55 localities in the study area. In each locality, several variables were measured to describe the vegetation and microclimatic conditions. The variables included temperature, humidity, estimate of vegetation quality by 6 observation-based classes, vegetation density, hights of three clearly visible vegetation layers, altitude and slope steepness. In addition, connectivities were measured for the localities using GIS and a satellite image –based vegetation classification. In order to demonstrate the differences between certain localities the study sites were divided into seven zones in terms of their distance from the Ranomafana National Park, average connectivity of the transects and elevation. Altogether 4,199 individuals belonging to 24 species were collected. Six of the species are currently under identification process in the Paris Museum of Natural History. According to the preliminary results they include two species new to science. Largest numbers of species were collected from good quality fragments between Ranomafana and Vatovavy. Also, a clear transition zone in species composition was detected a few kilometers west from Vatovavy, where altitude changes sharply. The study reveals that the species assemblages in the forest fragments and degraded forest areas are surprisingly species rich. This may, however, be partly because of extinction debt, and many of the still surviving species may soon die out due to restricted dispersal possibilities. Connectivity and vegetation quality were shown to have an effect on Canthonini species richness, with less species in less connected areas and lower vegetation quality. Vegetation quality was also shown to have an impact on the proportions of species with different body length: more small and medium-sized (< 8 mm) species were found in fragments where vegetation was more degraded. In addition to revealing how rainforest fragmentation and degradation affect local communities, the study gives interesting information about the distribution of certain species of Epilissus (Scarabaeinae: Canthonini). It has been known before that four species of Epilissus show elevational differentiation in their occurrence in Ranomafana. In this study, two more species of the same genus, E. prasinus and E. emmae obscurpennis, were shown to continue this pattern in lower elevations near Vatovavy mountain, about 50 kilometers east of Ranomafana.
 • Breitenstein, Selma (2016)
  This Master's thesis is part of a project on marginalisation in school. The main focus of this study is to review how eighth-graders, reflect on and challenge structures of gender, gender roles, sexuality and heteronormativity in school. Although the school as an institution should be safe, inclusive and equal, structures that are problematic exist. The thesis used a feminist poststructuralist approach and gender was an important theme. The theoretical framework of the thesis described gender, sex and sexuality through both a societal perspective and a school perspective. The material for the study was collected from 2013 to 2014. The sample in this thesis consisted of 11 individual interviews and 4 group interviews with students in the eighth grade in a school in the capital area in Finland. The method of analysis was qualitative content analysis. How students challenge gender roles, heteronormativity and sexuality is something that there is not much research about. Hence, it was central to analyse what kind of structures exist in the school. It emerged that the students have to put up with stereotypical gender roles, threats of violence, appearance requirements, offensive name-calling, and a pressure to select a suitable hobby. Boys behave violently towards girls to a greater extent than the other way around. The results also indicate that the school is a very unsafe place for students with a non-heterosexual orientation. In school there is in general very little discussion about heteronormativity and sexuality. There were students in school who challenged the norms. There was a group of girls that explicitly challenged the structures. They questioned girl- and boy colours, and that educational materials, practices and environments in the school were heteronormative and gender-divided. Although there has been a change from previous research in that students are challenging structures, results indicate that gender roles and heteronormative structures still exist in school, which is problematic. Overall the thesis demonstrates that it is very hard to be a student in the eighth grade today. Bullying and excluding structures in school are common. The schools should actively review their own practices. Students who challenge the structures give hope to that despite everything, small changes in the everyday life in school are possible.
 • Haka, Sanni (2019)
  Tämä tutkielma käsittelee laululyriikoiden kääntämistä ja selvittää, miten eri käännösteoriat määrittelevät laululyriikoiden kääntämisen. Kyseessä on tapaustutkimus, jossa selvitetään vertailevan tutkimuksen keinoin, millaisia käännösstrategioita laululyriikoiden kääntämisessä käytetään ja millaiset erityispiirteet vaikuttavat käännösstrategioiden valintaan. Tutkielmassa perehdytään siihen, miten sekä ranskaa että suomea osaava laulaja on kääntänyt suomalaisia laululyriikoita ranskaksi ja millaisia käännösstrategioita hyödyntäen hän on ratkaissut kielelliset ja kulttuurilliset erot näiden kieliversioiden välillä. Tutkielman aineisto koostuu 11 suomenkielisestä kappaleesta, jotka on käännetty ranskaksi. Kyseessä on suomalaisen näyttelijä-laulaja Irina Björklundin albumi La vie est une fête, johon hän on kääntänyt suomalaisen iskelmän ja popin eri aikakausien klassikoita ja hittejä. Tutkielma pohjautuu Andrew Chestermanin (1997) käännösstrategioihin ja Peter Low’n (2005) pentathlon-periaatteeseen. Aineisto on jaoteltu ensisijaisesti Chestermanin käännösstrategioiden mukaan syntaktisiin, semanttisiin ja pragmaattisiin strategioihin. Jokainen pääkategoria jakautuu kymmeneen alaluokkaan. Näiden strategioiden käyttöä selitetään Peter Low’n laululyriikoiden kääntämiseen tarkoitetun viisijakoisen pentathlon-periaatteen avulla (laulettavuus, merkitys, luonnollisuus, rytmi ja riimi). Lisäksi teoriataustana käytetään muita laululyriikoiden kääntämiseen liittyviä tutkimuksia (Palmgren 1986; Salo 2006; Franzon 2008; Savonen 2008). Koska käännösstrategioiden valintaan vaikuttaa vahvasti käännöksen skopos, myös skoposteoria (Reiss & Vermeer 1986) esitellään tutkimuksessa lyhyesti. Tutkielman aineisto osoittaa, että Björklund on käyttänyt laululyriikoiden käännöksissä syntaktisia ja semanttisia käännösstrategioita huomattavasti pragmaattisia strategioita enemmän. Aineiston 556 strategiasta 41,5 % on syntaktisia käännösstrategioita, 41 % semanttisia käännösstrategioita ja 17,5 % pragmaattisia käännösstrategioita. Analyysistä käy ilmi, että syntaktisia käännösstrategioita käytetään usein muiden käännösstrategioiden (semanttisten ja pragmaattisten) kanssa rinnakkain, mikä selittää osaltaan niiden laajan käytön. Syntaktiset käännösstrategiat liittyvät kielen rakenteellisiin muutoksiin, ja aineistosta selviää, että näiden käytön taustalla on tavoite säilyttää lähdetekstin rytmiikka sekä luonnollinen ja kielioppia mukaileva tapa käyttää kieltä. Semanttisten käännösstrategioiden käytön taustalla on kääntäjän halu säilyttää käännöksen merkitys mahdollisimman muuttumattomana. Merkityksen lisäksi semanttisia käännösstrategioita käytetään myös rytmiikan säilyttämiseksi ja käännöksen laulettavuuden parantamiseksi. Pragmaattisten käännösstrategioiden käytön taustalla on myös tavoite säilyttää rytmilliset elementit ja merkityssisältö mahdollisimman muuttumattomana.
 • Pursiainen, Anna (2021)
  Tutkimuksessani tarkastelen sitä, kuinka suomalaisuus ja ruotsalaisuus sekä suomen ja ruotsin kieli kohtaavat Kjell Westöön novellissa Melba, Mallinen ja minä. Novelli on julkaistu vuonna 1992 osana Westön novellikokoelmaa Tapaus Bruus ja muita kertomuksia. Novelli on lähes satasivuinen ja se kertoo nuoren pojan kasvutarinan sijoittuen Helsinkiin, Munkkiniemiä muistuttavaan lähiöön 1970-luvulla. Novelli on kiinnostava tutkielmani kannalta, sillä siinä esiintyvien henkilöiden erilaiset taustat paljastuvat kielen piirteiden kautta, ja novellista voi havaita, kuinka suuria eroavaisuuksia ihmisten välillä on. Analysoidakseni suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden kohtaamista novellissa käytän apunani Erikssonin ja Haapamäen vuonna 2011 luomaa mallia, joka jaottelee kielenvaihtotilanteet latentteihin (piileviin) ja manifesteihin (ilmeisiin) kielivaihtoihin. Jaottelen tutkimuksessani Westön novellissa esiintyvät kielivaihdokset tämän mallin mukaan. Tarkastelen myös sitä, minkälaisia motiiveja kaunokirjallisessa teoksessa löytyy kielenvaihdosten tekemiselle. Aihe koskettaa läheltä myös usein puhuttuun kieleen liitettyä koodinvaihtoa, vaikkakaan se ei suoraan ole tutkimukseni aihe. Westöön novellissa Melba, Mallinen ja minä esiintyy paljon kielenvaihdoksia suomen ja ruotsin välillä. Piilevää kielenvaihtoa ruotsista suomeen edustavat novellissa esimerkiksi henkilö- ja paikannimet sekä suomenruotsalaiset murre- ja slangisanat. Tällaiset sanat ja kielenvaihdokset voivat olla jokseenkin ymmärrettäviä lukijalle, joka ei ymmärrä suomea. Sitä vastoin novellissa esiintyy paljon myös ilmeistä kielenvaihtoa, esimerkiksi laululyriikkaa ja runoja, jotka on käännetty lukijoille, joilla eivät ymmärrä suomea. Kielivaihdoksiin on eroteltavissa erilaisia syitä, mainittakoon esimerkkinä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden ilmentäminen. Kielenvaihdosten taustalla voi myös ajatella olevan tarkoitus normalisoida monikielisyyttä myös kirjallisessa muodossa, sillä kirjallisissa teoksissa kielenvaihdosten on perinteisesti katsottu rikkovan ”hyvän” kielen normistoa.
 • Hackman, Jenny (2020)
  Finland är ett skogsrikt land, men de existerande skogarna utgör dock kvalitativt enformiga habitat och det råder brist på varierade habitat i form av till exempel blandskog, skogar i naturligt tillstånd och äldre skog. Enligt tidigare studier utgör äldre skogar viktiga habitat för många skogslevande arter och mångfalden i skogarna minskar som en följd av habitatförstörelse. Vidare påvisar forskning att skogarna i Finland är ojämnt skyddade och merparten av skogsskyddet förekommer i norra Finland på statlig mark. Forskning påvisar att dagens moderna skogsbruksmetoder bidrar till att våra skogar är artfattiga och till de största hoten mot mångfalden i våra skogar klassas skogsbruket samt klimatförändringen. Att skogslandskapet i Finland utarmas är ett stort problem i och med att mångfald ökar ett ekosystems beständighet mot yttre störningar. För att åtgärda förlusten av biologisk mångfald har genvägar eller verktyg, med vars hjälp större arealer och flera arter samtidigt kan skyddas tagits fram. Till de här verktygen hör konceptet paraplyarter och en paraplyart är kortfattat en art med vars hjälp flera andra arter kan skyddas och vars förekomst indikerar på att ett lokalt habitat i närheten av paraplyarten är av hög kvalitet. Paraplyarter används explicit för att skydda habitat av hög kvalitet till exempel på områden där biodiversiteten är hög. Tidigare studier har visat att stora dagrovfåglar vanligen är effektiva paraplyarter i och med att deras boplatser kan associeras med en hög biodiversitet. Syftet med den här undersökningen är att klargöra huruvida skogslandskap i närheten av duvhökens (Accipiter gentilis) boplatser uppvisar en högre förekomst av vissa arter jämfört med kontrollområden. Kontrollområdena med vilka boplatserna jämfördes var av två slag: (a) äkta skogskontroller och (b) slumpmässigt utvalda skogskontroller. De äkta skogskontrollerna utgjordes av områden som kvalitativt motsvarade skogen intill duvhöksbon, medan de slumpmässigt utvalda skogskontrollerna utgjordes av skog av vilken typ som helst. För vart och ett av de här områdena undersöktes förekomsten av flygekorre (Pteromys volans) och blåbär (Vaccinium myrtillus). Förekomst av flygekorre karterades på basen av spillningsfynd och blåbärsrisets riklighet uppskattades via analyser av fotografier tagna över fältskiktet. Det insamlade materialet för båda arterna analyserades statistiskt med hjälp av LME - modeller. Resultaten påvisade att flygekorre förekom rikligare vid duvhökens boplatser än i de två kontrollskogarna. Flygekorrens habitatpreferenser överlappar till stor del med duvhökens och mina resultat överensstämmer med tidigare forskning som har påvisat att flygekorren har en nytta av duvhökens närvaro i form av skydd mot predation från nattaktiva rovfåglar. Flygekorren prefererar således samma skogstyper som duvhöken och intressant nog verkar duvhökens närvaro i sig vara viktigare för flygekorren än själva skogstypen. Enligt resultaten från avhandlingen är det dock inte heller uteslutet att en annan art/egenskap tillsammans med duvhöken fungerade som en paraplyart för flygekorren. Blåbärsris däremot uppvisade en rikligare förekomst vid äkta skogskontroller och duvhöksskogarna var troligen överlag för lummiga för blåbärets trivsel, men blåbärsris förekom dock rikligt vid 50 m från boplatserna. Således kan slutsatsen dras att flygekorren kan skyddas i fall av att skogslandskap med duvhöksbon skyddas. Duvhöken kan även ses som ett verktyg för naturskydd eller som en indikator för skogslandskap med hög mångfald, i vilka flygekorre samt en del blåbärsris förekommer. Om vi i framtiden vill ha flygekorre och blåbär i våra skogar bör därmed äldre skogar bevaras i och med resultaten påvisar att nämnda arter inte verkar trivas i moderna ekonomiskogar. En tillämpning av resultaten kunde vara att bruka paraplyarter och förekomst av nyckelbiotoper för naturskydd simultant.
 • Koljonen, Laura (2017)
  Tausta ja tavoitteet: D-vitamiinia sitova proteiini (DBP) kuljettaa D-vitamiinia ja sen aineenvaihduntatuotteita, esim. 25-hydroksi-D-vitamiinia (25(OH)D), verenkierrossa. Geneettinen muuntelu GC-geenissä, joka koodaa DBP:tä, on yhdistetty 25(OH)D-konsentraatioiden vaihteluun. Tavoitteena olikin tutkia GC:n geneettisten tekijöiden vaikutusta 25(OH)D-konsentraatioon suomalaisilla vastasyntyneillä. Lisäksi tutkittiin GC:ssä esiintyvän muuntelun aiheuttamia eroja lapsen kasvussa raskauden aikana. Menetelmät: GC:n SNP:ssä, eli yksittäisen nukleotidin vaihdoksissa, esiintyvää polymorfiaa ja raskauden aikaisen 25(OH)D-konsentraation ja napaveren 25(OH)D-konsentraation suhdetta arvioitiin 933 valkoihoisella vastasyntyneellä pojalla (468) ja tytöllä (465). 25(OH)D-konsentraatio määritettiin raskausviikoilta 6-13 ja napaverestä. Äidin D-vitamiinin saanti ravintolisistä määritettiin ruuankäytön frekvenssikyselylomakkeen avulla kahdelta viimeiseltä raskauskuukaudelta. GC:n kolme SNP:tä genotyypitettiin Taq-polymeraasin aktiivisuuteen perustuvan qPCR:n avulla (Bio-Rad, CFX384 C1000 Touch™ Real-Time PCR Detection System, USA): rs4588, rs7041 ja rs705124. Genotyyppien rs4588 ja rs7041 yhdistelmästä muodostettiin kuusi tunnettua diplotyyppiä ja kaikista kolmesta genotyypistä edelleen haplotyypit. Eroja geno-, diplo- ja haplotyyppien välillä 25(OH)D-konsentraatioissa ja kasvussa testattiin kovarianssianalyysin (ANCOVA) avulla käyttämällä relevantteja kovariaatteja. Tulokset: SNP rs4588 ja rs7041 geno- ja diplotyyppien välillä löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero 25(OH)D-konsentraatioissa (keskiarvo (nmol/l) ± keskivirhe). Napaveren 25(OH)D-konsentraatio oli alhaisin geno- ja diplotyypillä GC 2/2 (77.8 ± 4.3, p=0.010, p=0.028, ANCOVA) ja korkein diplotyypillä GC 1F/1S (93.8 ± 2.0). Haplotyypillä ATG oli alhaisin napaveren 25(OH)D-konsentraatio (77.9 ± 3.8, p=0.016, ANCOVA). Raskauden ajan 25(OH)D-konsentraatiossa ei löytynyt eroja geno-, diplo- tai haplotyyppien välillä (ANCOVA). Genotyypin rs7041 sekä diplotyyppien ja päänympäryksen välilllä havaittiin ero (p=0.005, p=0.002, ANOVA), mutta geneettisen muuntelun ja syntymäpainon ja –pituuden välillä ei löytynyt eroja. Kun valittiin relevantit kovariaatit, niin genotyyppien rs7041 sekä diplotyyppien ja päänympäryksen välillä ei löytynyt enää tilastollisesti merkitseviä eroja. Yhteenveto: Tulokset osoittavat, että DBP:tä koodaavan geenin geneettisellä muuntelulla ja napaveren 25(OH)D-konsentraatiolla olisi vaikutusta jo vastasyntyneiden D-vitamiinitilaan ja aineenvaihduntaan. Saatujen tulosten perusteella GC:n geneettinen muuntelu ei kuitenkaan ollut yhteydessä lapsen kasvuun. Tulevaisuudessa GC:n SNP:n vaikutusta 25(OH)D-konsentraatioon voisi tarkastella syntymän jälkeisten vuosien aikana.
 • Polvi, Jasmiina (2019)
  Tavoitteet: D-vitamiinin on ehdotettu olevan yksi mahdollinen ympäristötekijä mielenterveyden häiriöiden kehittymisessä. D-vitamiini osallistuu aivoissa hermosolujen muodostumiseen ja erilaistumiseen sekä joidenkin geenien säätelyyn. Lisäksi mielenterveyden häiriöistä, kuten autismikirjon häiriöstä, kärsivillä lapsilla on havaittu olevan ikätovereitaan alhaisempi seerumin D-vitamiinitaso. Muutamassa tutkimuksessa on verrattu lasten D-vitamiinitasoja ja eksternalisoivia eli ulospäin suuntautuneita ja internalisoivia eli sisäänpäin suuntautuneita oireita, eivätkä tulokset ole olleet systemaattisia. Interventiotutkimuksissa esimerkiksi autismikirjon häiriön oireita on onnistuttu lieventämään ravitsemussuosituksia suuremmalla D-vitamiinilisän käytöllä. Aiempaa interventiotutkimusta ei-kliinisessä lapsipopulaatiossa D-vitamiinilisän vaikutuksista ei ole. Menetelmät: Tutkimuksen otos on osa suomalaisen VIDI (Vitamin D Intervention in Infants) -tutkimuksen aineistoa. Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkokoeasetelmallinen interventiotutkimus. Kontrolliryhmä sai kahden viikon ikäisestä kaksivuotiaaksi asti pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaisen annoksen (10 µg) D-vitamiinilisää päivittäin, interventioryhmän saadessa kolminkertaisen annoksen (30 µg). Lasten eksternalisoivia ja internalisoivia oireita kartoitettiin kaksivuotiaana vanhempien täyttämällä ITSEA (Infant-Toddler Social and Emotional Scale) -lomakkeella. Tarkoituksena oli tutkia eroavatko D-vitamiinilisää enemmän saaneitten lasten eksternalisoivien ja internalisoivien oireiden määrät kontrolliryhmästä. Ryhmien väliset tarkastelut tehtiin myös sukupuolille erikseen, sillä eksternalisoivissa ja internalisoivissa oireissa tiedetään ilmenevän eroja sukupuolten välillä. Tulokset ja johtopäätökset: Interventio- ja kontrolliryhmän lasten eksternalisoivien ja internalisoivien oireiden määrät eivät eronneet toisistaan kahden vuoden iässä. Tulos viittaa siihen, ettei tämänhetkisiä ravitsemussuosituksia suuremmalla D-vitamiinilisän määrällä saavuteta hyötyjä suhteessa kaksivuotiaiden lasten psykologisiin tekijöihin. Poikien kohdalla ilmeni heikko yhteys suuremman D-vitamiinilisän määrän ja korkeamman eksternalisoivien oireiden määrän välillä. Aikaisemmissa interventiotutkimuksissa D-vitamiinilisän vaikutus on ollut päinvastainen, mutta koehenkilöillä on ollut diagnosoidun autismikirjon häiriön lisäksi matala veren seerumin D-vitamiinitaso ennen D-vitamiini-interventiota. Korkeamman D-vitamiinilisän määrän mahdolliset haitalliset vaikutukset poikien eksternalisoiviin oireisiin kaipaavat lisäselvitystä.
 • Tuokkola, Iida (2020)
  Taustaa: Pään ja kaulan alueen syövät ovat tiettyjen sijaintikohtien osalta melko huonoennusteisia. Hoitotuloksia yritetään parantaa kehittämällä hoitomuotoja sekä lyhentämällä sekä diagnostista että hoitoviivettä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan muun muassa etiologisiin tekijöihin. Näiden syöpien tunnettuja riskitekijöitä ovat alkoholin suurkulutus, runsas tupakointi sekä ihmisen papilloomavirusinfektio. D-vitamiinitason on todettu aiemmissa havainnoivissa tutkimuksissa assosioituvan käänteisesti muun muassa yleisen syöpäriskin sekä suolistosyöpäriskin kanssa. Kirjallisuudessa on tähän liittyen tutkimuksia myös pään ja kaulan alueen syövän suhteen. Tavoitteet: Systemaattisen katsauksen tavoitteena oli selvittää nykyinen käsitys D-vitamiinin roolista pään ja kaulan alueen syövälle altistavana tekijänä sekä D-vitamiinipitoisuuden vaikutuksesta kyseisten syöpien hoitotulokseen. Systemaattinen katsaus tehtiin Ovid Medline -, Pubmed-, ja Scopus-tietokannoissa. Katsaukseen hyväksyttiin tutkimukset, joissa tutkittavat sairastivat pään ja kaulan alueen syöpää sekä heiltä oli mitattu 25-OH-D₂-pitoisuudet. Tutkimukset rajattiin englanninkielisiin julkaisuihin. Valikoitujen tutkimusten ulkopuolelle suljettiin syövän hoitoon sekä eläinkokeisiin keskittyvät ja solutason tutkimukset. Tulokset: Tarkasteltuja tutkimuksia oli 276, joista valikoitui lopulta 13 tutkimusta. Pään ja kaulan alueen syöpiä sairastavilla potilailla on selkeästi matalammat D-vitamiinipitoisuudet terveisiin verrokkeihin verrattuna. D-vitamiinin yhteydestä syöpäriskiin löytyi ristiriitaisia tuloksia, sekä D-vitamiinin roolia puoltavia että kumoavia tutkimuksia oli yhtä paljon. D-vitamiinilla ei havaittu yhteyttä kuolleisuuteen, mutta sen epäillään assosioituvan pidemmän hoidonjälkeisen elossaoloajan kanssa sekä suojaavan mukosiitilta ja lihaskadolta. Johtopäätelmät: Tulosten perusteella D-vitamiinin roolista on tähän mennessä hyvin ristiriitaisia tuloksia pään ja kaulan alueen syöpien altistavana tekijänä, eikä pelkkien havainnoivien tutkimusten perusteella voida päätellä syy-yhteyksiä. Tutkielman aiheesta tarvitaan satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, jotta saadaan vahvempaa näyttöä ja voidaan tarvittaessa luoda uusia ravintosuosituksia tämän alueen syöpäpotilaille.
 • Hyvärinen, Heini (2010)
  Johdanto: Ikääntyessä iholla tapahtuva D-vitamiininmuodostus heikkenee ja lihakset ja luusto haurastuvat. Heikko lihaskunto on yhteydessä kaatumisriskiin, ja kaatuminen on yleisin syy vanhusten murtumiin. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että luustovaikutustensa lisäksi D-vitamiinilla on vaikutuksia luurankolihakseen. D-vitamiinihoidon on osoitettu vähentävän kaatumisia, mikä saattaa osin selittyä parantuneen tasapainon kautta. Joissakin tutkimuksissa on havaittu heikko tilastollinen yhteys Dvitamiinin ja kroonisen kivun välillä. D-vitamiinin puutokseen liitettyjä kipuja on esitetty luustoperäisiksi, mutta D-vitamiinin lihasvaikutukset huomioiden ne saattavat olla ainakin osin lihasperäisiä. Tavoitteet: Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia, onko seerumin 25-hydroksi-Dvitamiinipitoisuus (25OHD) yhteydessä lihastoimintoihin itsenäisesti kotona asuvilla reumatauteja sairastavilla yli 50-vuotiailla. Hypoteesina oli, että D-vitamiinin puutos on yhteydessä heikentyneisiin neuromuskulaarisiin lihastoimintoihin, joita tässä tutkimuksessa mitattiin tasapainon perusteella. Aineisto ja menetelmät: Tutkimukseen rekrytoitiin yli 50-vuotiaita, koska tässä kohderyhmässä lihastoimintojen heikentymisen ja D-vitamiinin puutoksen odotettiin olevan yleisiä. Tutkittavien tuli kuitenkin olla kohtalaisen hyväkuntoisia, jotta he jaksaisivat fyysiset testit ja tutkimuksen mahdollisesti aiheuttaman henkisen rasituksen. Siksi lihastoimintojen ongelmia kuvaamaan valittiin polymyalgia rheumaticaa sairastavia, itsenäisesti kotona asuvia ihmisiä. Tutkimukseen osallistui myös joitakin yli 50- vuotiaita fibromyalgiaa ja nivelreumaa sairastavia henkilöitä. Seerumin 25OHD-pitoisuus määritettiin EIA-menetelmällä (IDS, UK). D-vitamiinin yhteyttä tutkittiin tasapainoon (Rombergin vakio tasapainolevyllä) ja lihasvoimaan (puristusvoima molempien käsien parhaan tuloksen keskiarvona, jalkojen nopeusvoima hyppylevyllä), kipuun ja toimintakykyyn. Tilastomenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, t-testiä, lineaarista regressiota, logistista regressiota ja Pearsonin korrelaatiota. Tulokset: Tutkimukseen osallistui 47 henkilöä, joista viisi oli miehiä. Potilaat olivat 53-81 -vuotiaita (keski-ikä 70 v) ja hieman ylipainoisia (BMI 28). 25OHD oli keskimäärin 64 nmol/l. Ravitsemustila oli keskimäärin hyvä (MNA-pisteet 24). 25OHD oli alle 50 nmol/l 32 %:lla ja vastaavasti alle 75 nmol/l 74 %:lla tutkittavista. Potilaista 83 % käytti D-vitamiinivalmistetta. 25OHD korreloi positiivisesti ravitsemustilan (MNA) ja käänteisesti tasapainon ja kiputiheyden kanssa. 25OHD, ikä, sukupuoli ja MNA-pisteet selittivät 13,9 % (adjusted r2) huojunnan vaihtelusta ja 14,5 % (r2 Cox & Snell) kiputiheyden vaihtelusta. Ainoastaan 25OHD-pitoisuudella oli tilastollisesti merkitsevä itsenäinen selitysosuus huojuntaan (p = 0,024) ja kiputiheyteen (p = 0,045). Niillä, joilla 25OHD oli vähintään 75 nmol/l, oli 83 % pienempi riski kärsiä päivittäisestä kivusta kuin niillä, joilla 25OHD-pitoisuus oli alle 75 nmol/l. Lihasvoimalla, lihasmassalla ja kivun voimakkuudella ei havaittu yhteyttä D-vitamiinistatukseen. Johtopäätökset: Tässä tutkimuksessa reumatauteja sairastavien yli 50-vuotiaiden potilaiden matalat 25OHD-pitoisuudet olivat yhteydessä tasapainovaikeuksiin ja päivittäisiin kipuihin. Lihasmassa ja lihasvoima eivät olleet yhteydessä D-vitamiinistatukseen. Löydösten pohjalta olisi tulevaisuudessa tarpeen tutkia tarkemmin D-vitamiinikorvaushoidon vaikutuksia tasapainomittareihin ja kiputiheyteen.
 • Aaltonen, Emmi (2015)
  Målet med denna studie var att undersöka sambandet mellan D-vitaminhalten i blodet och riskfaktorer för det metabola syndromet. Dessa faktorer är hypertension, bukfetma, hyperglykemi och dyslipidemi. Det har i många studier framkommit ett samband mellan dessa och en D-vitaminhalt på under 50 nmol/l. I denna studie analyseras att material som består av en D-vitaminmätning från år 2007 och mätning av de olika riskfaktorerna från åren 2012-2013. Materialet är en del av Helsinki Birth Cohort Study (HBCS) materialet. Analysen av materialet visar att D-vitaminbrist med stor sannolikhet är kopplat till det metabola syndromets olika riskfaktorer.
 • Österlund, Michaela (2017)
  Detta arbete är en litteraturstudie vars syfte är att undersöka vetenskapliga artiklar för att ta reda på hur D-vitamin påverkar parodontala vävnaden och om det finns belägg för att D-vitamin har en positiv effekt på parodontala hälsan. D-vitamin är ett prohormon som reglerar immunförsvaret och kroppens absorption av kalcium och fosfor. Parodontit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som bryter ner tänders stödjevävnad samt käkarnas alveolarben och ger upphov till tandlossning. Denna studie letar i den vetenskapliga litteraturen om det finns kausalitets samband mellan D-vitaminbrist och parodontit eftersom båda tillstånden är skelettala och inflammatoriska sjukdomar. Både parodontit och D-vitaminbrist är vanligt förekommande i den finska befolkningen. Detta arbete är baserat på litteratursökning i PubMed, Melinda, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Cochrane Database of Systematic Reviews och internet hemsidan terveysportti.fi. Litteraturgranskningens resultat är att sambandet mellan D-vitamin halten i serum och parodontal infektion är svag. Populations studier visar att D-vitamin brist har försumbar gynnsam effekt på parodontal infektion. Däremot har D-vitamin i teorin positiv effekt på alveolarbenets mineraldensitet och immunförsvar. Denna studie visar att D-vitaminbrist kan vara orsaken till ett svagt parodontologiskt behandlingssvar om andra starkare parodontologiska riskfaktorer är uteslutna.
 • Pihanurmi, Seila (2014)
  Goals. The purpose of this study was to examine, whether the dynamicity of pitch has an effect on duration perception in synthetic auditory stimuli and if the effect, if observed, is dependent on first language. Furthermore, it was of interest to see, if mother tongue has an effect to the way static auditory stimuli are perceived. The effect of dynamic pitch on duration perception is a topic little researched and the results obtained are contradictory which is why this thesis is relevant. The duration discrimination abilities of Finnish and Chinese people have not been compared to each other before, so this thesis has some new information to offer about the perception of duration. Method. The research consisted of different kinds of behavioral tests, which measured the ability to discriminate the differences between two auditory stimuli. Two alternative forced choice method was used in all the experiments. In the first experiment the discrimination ability was measured in stimuli which only differed in duration. In the second experiment the stimuli were dynamic and in the third experiment the stimuli only differed in pitch. There were altogether 30 subjects, 15 of which Finnish and 15 Mandarin Chinese speakers. The answers of the subjects were analyzed with logistic linear regression models fit for multiple variables. Results and conclusions. According to the results mother tongue does have an effect to the answers given and the dynamicity of pitch does lengthen the perceived duration. The effect of language background was also apparent in static stimuli although the significance was marginal. It is nevertheless possible to conclude from the results that the perception of duration between Finnish and Mandarin Chinese speakers does differ from each other. The research on the effect of dynamic pitch on duration perception needs to be continued. Further research is especially needed over the conventions of perceiving natural auditory stimuli and the perception of pitch when tied to a linguistic context.
 • Kostiainen, Nikke (2017)
  Peliäänet ovat pelaajalle tarkoitettuja ääniä, joita peliohjelmisto toistaa suorituksen aikana. Työssä tarkastellaan ja arvioidaan erilaisten peliäänien kehityksen piirteitä ja vertaillaan mahdollisia ratkaisumenetelmiä keskenään. Työssä hyödynnettiin kirjallisia lähteitä ja työn osana toteutettiin yksinkertainen peliäänimoottori. Moottorin käytön helppoutta eri skenaarioissa arvioitiin sanallisesti. Vertailu toteutusmentelmien välillä suoritettiin käyttäen lähteistä löytyvää tietoa, sekä kokemuspohjaa olemassa olevien ratkaisujen käytöstä ja peliäänimoottorin toteutuksesta. Vertailussa todettiin eri ratkaisumenetelmien sopivan tiettyyn pelinkehitystilanteisiin paremmin ja toisiin huonommin. Itse kehitettävät pelimoottoriratkaisut sopivat hyvin tilanteisiin, joissa kehitettävä alusta on suorituskyvyltään rajattu tai peliäänimoottorin vaatimukset edellyttävät toimintoja, joita olemassa olevissa ratkaisuissa ei ole. Vastaavasti olemassaolevat ratkaisut sopivat hyvin suurempiin projekteihin, joissa peliäänien avulla tavoitellaan realistisuutta
 • Dajie, Wang (2017)
  This thesis summarises the adaptive bitrate streaming technology called Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, also named as MPEG-DASH, as it is developed by the Moving Picture Experts Group. The thesis introduces and summarises MPEG-DASH standard, including the content of the standard, Profiles from MPEG and DASH Industry Forum, and an evaluation of the standard. The thesis then analyses the MPEG-DASH system and provides related research papers. It is organized into three different parts based on the workflow of the whole system, including the hosted Media Presentation Description file and video Segments in server, network infrastructures and DASH clients. In the end, the thesis discusses about the adoptions of the MPEG-DASH system in different industries, including Broadband, Broadcast, Mobile and 3D.
 • Kangas, Pinja (2022)
  Sulfuric acid has a central role in atmospheric chemistry, as it is considered to have a significant contribution in cloud formation and acid rain. In the gas phase, hydrolysis of SO3 catalysed by a single water molecule is contemplated to be the primary pathway to form sulfuric acid in the atmosphere. However, in previous studies it has been calculated that when the hydrolysis reaction is catalysed by a formic acid (FA) molecule, the potential energy barrier is significantly lower than for the water molecule catalysed reaction. In this work, the role of dynamic and steric effects for both reactions were studied through ab initio molecular dynamics (AIMD) collision simulations. The simulations were done by either colliding FA or a water molecule with SO3-H2O complex or a water dimer with the SO3-molecule. Altogether 230 trajectories were calculated at PBE/6-311+G(2pd,2df) level of theory, 70 for the collision of a water dimer and SO3, and 80 for both the collision of a water molecule or FA with SO3-H2O. The collision of FA with SO3-H2O led to the formation of sulfuric acid in 5 % of the simulations, whereas for the collision of a water molecule with SO3-H2O the reaction does not occur within the simulation time. Additionally, the SO3-H2O-FA pre-reactive complex formed in the simulations is shown to be more stable, most likely due to a less constrained ring structure. The collision of a water dimer with SO3 most commonly leads to the formation of SO3-H2O, and either sticking or evading of the second water molecule of the dimer. Based on the simulation results, strictly in terms of dynamic and steric effects, the FA-catalysed mechanism seems to be favored over the H2O-catalysed one
 • Joensuu, Juhana (2022)
  Currency risk is an important yet neglected consideration for investors holding internationally diversified investment portfolios. The foreign exchange market is an extremely liquid and efficient market, with daily transaction volumes exceeding the equivalent of several trillion euros. International investors have to decide upon the level of exposure on various currency risks typically by hedging some or all of the underlying currency exposure with currency derivative contracts. The currency overlay refers to an approach where the aggregate currency exposure from the investment portfolio is managed with a separate derivatives strategy, aimed at improving the overall portfolio’s risk adjusted returns. In this thesis, we develop a novel systematic, data-driven approach to manage the currency risk of investors holding diversified bond-equity portfolios, accounting for both risk minimization and expected returns maximization objectives on the portfolio level. The model is based upon modern portfolio theory, leveraging findings from prior literature in covariance modelling and expected currency returns. The focus of this thesis is in ensuring efficient risk diversification through the use of accurate covariance estimates fed by high-frequency data on exchange rates, bonds and equity indexes. As to the expected returns estimate, we identify purchasing power parity (PPP) and carry signals as credible alternatives to improve the expected risk-adjusted returns of the strategy. A block bootstrap simulation methodology is used to conduct empirical tests on different specifications of the developed dynamic overlay model. We find that dynamic risk-minimizing strategies significantly decrease portfolio risk relative to either unhedged or fully hedged portfolios. Using high-freqency data based returns covariance estimates is likely to improve portfolio diversification relative to a simple daily data-based estimator. The empirical results are much less clear in terms of risk adjusted returns. We find tentative evidence that the tested dynamic strategies improve risk adjusted returns. Due to the limited data sample used in this study, the findings regarding expected returns are highly uncertain. Nevertheless, considering evidence from prior research covering much longer time-horizons, we expect that both the risk-minimizing and returns maximizing components of the developed model are likely to improve portfolio-level risk adjusted returns. We recommend using the developed model as an input to support the currency risk management decision for investors with globally diversified investment portfolios, along with other relevant considerations such as solvency or discretionary market views.
 • Fornaro, Paolo (2011)
  In recent years, thanks to developments in information technology, large-dimensional datasets have been increasingly available. Researchers now have access to thousands of economic series and the information contained in them can be used to create accurate forecasts and to test economic theories. To exploit this large amount of information, researchers and policymakers need an appropriate econometric model.Usual time series models, vector autoregression for example, cannot incorporate more than a few variables. There are two ways to solve this problem: use variable selection procedures or gather the information contained in the series to create an index model. This thesis focuses on one of the most widespread index model, the dynamic factor model (the theory behind this model, based on previous literature, is the core of the first part of this study), and its use in forecasting Finnish macroeconomic indicators (which is the focus of the second part of the thesis). In particular, I forecast economic activity indicators (e.g. GDP) and price indicators (e.g. consumer price index), from 3 large Finnish datasets. The first dataset contains a large series of aggregated data obtained from the Statistics Finland database. The second dataset is composed by economic indicators from Bank of Finland. The last dataset is formed by disaggregated data from Statistic Finland, which I call micro dataset. The forecasts are computed following a two steps procedure: in the first step I estimate a set of common factors from the original dataset. The second step consists in formulating forecasting equations including the factors extracted previously. The predictions are evaluated using relative mean squared forecast error, where the benchmark model is a univariate autoregressive model. The results are dataset-dependent. The forecasts based on factor models are very accurate for the first dataset (the Statistics Finland one), while they are considerably worse for the Bank of Finland dataset. The forecasts derived from the micro dataset are still good, but less accurate than the ones obtained in the first case. This work leads to multiple research developments. The results here obtained can be replicated for longer datasets. The non-aggregated data can be represented in an even more disaggregated form (firm level). Finally, the use of the micro data, one of the major contributions of this thesis, can be useful in the imputation of missing values and the creation of flash estimates of macroeconomic indicator (nowcasting).
 • Nyman, Thomas (2014)
  Operating System-level Virtualization is virtualization technology based on running multiple isolated userspace instances, commonly referred to as containers, on top of a single operating system kernel. The fundamental difference compared to traditional virtualization is that the targets of virtualization in OS-level virtualization are kernel resources, not hardware. OS-level virtualization is used to implement Bring Your Own Device (BYOD) policies on contemporary mobile platforms. Current commercial BYOD solutions, however, don't allow for applications to be containerized dynamically upon user request. The ability to do so would greatly improve the flexibility and usability of such schemes. In this work we study if existing OS-level virtualization features in the Linux kernel can meet the needs of use cases reliant on such dynamic isolation. We present the design and implementation of a prototype which allows applications in dynamic isolated domains to be migrated from one device to another. Our design fits together with security features in the Linux kernel, allowing the security policy influenced by user decisions to be migrated along with the application. The deployability of the design is improved by basing the solution on functionality already available in the mainline Linux kernel. Our evaluation shows that the OS-level virtualization features in the Linux kernel indeed allow applications to be isolated in a dynamic fashion, although known gaps in the compartmentalization of kernel resources require trade-offs between the security and interoperability to be made in the design of such containers.
 • Bankowski, Victor (2021)
  WebAssembly (WASM) is a binary instruction format for a stack-based virtual machine originally designed for the Web but also capable of being run on outside of the browser contexts. The WASM binary format is designed to be fast to transfer, load and execute. WASM programs are designed to be safe to execute by running them in a memory safe sandboxed environment. Combining dynamic linking with WebAssembly could allow the creation of adaptive modular applications that are cross-platform and sandboxed but still fast to execute and load. This thesis explores implementing dynamic linking in WebAssembly. Two artifacts are presented: a dynamic linking runtime prototype which exposes a POSIX-like host function interface for modules and an Android GUI interfacing prototype built on top of the runtime. In addition the results of measurements which were performed on both artefacts are presented. Dynamic linking does improve the memory usage and the startup time of applications when only some modules are needed. However if all modules are needed immediately then dynamic linked applications. perform worse than statically linked applications. Based on the results, dynamically linking WebAssembly modules could be a viable technology for PC and Android. The poor performance of A Raspberry Pi in the measurements indicates that dynamic linking might not be viable for resource contrained system especially if applications are performance critical.
 • Antipina, Dina (2013)
  The subject of our research is the behavior of the economy in response to monetary and technology shocks. To understand these issues we use a Dynamic Money-in-the-Utility-Function framework. We implement a non-separable property of the utility function that implies non-neutrality of real money balances. We construct a toy theoretic model with two representative agents who maximize their functions subject to constraints. We analytically solve the model using a method of log-linearization around the steady state and obtain the system of linear equations. We analyze the response of economic equilibrium with respect to implemented shocks using a method of undetermined coefficients and solve a system of linear difference expectation equations. In addition to analytical solution we also present Impulse Response Functions of the model. We compute the impacts of monetary and technology shocks on the model and find that in case of a positive monetary shock expected inflation effect dominates the liquidity effect, while in case of a positive productivity shock income effect dominates substitution effect. The findings regarding the impact of a technology shock contradict the theory of real business cycles that predicts the domination of substitution effect over the income effect