Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "History, in Swedish"

Sort by: Order: Results:

 • Sunabacka, Jens (2023)
  Den 22 januari 1905 utspelades sig en sammanstötning mellan ryska soldater och demonstranter utanför Vinterpalatset i S:t Petersburg. Demonstranterna hade under ledning av den Ortodoxa prästen Georgij Gapon som mål att framföra en petition till kejsaren Nikolaj II med vädjan på förbättring av arbetarklassens förhållanden. Då demonstranterna närmade sig Vinterpalatset besköts de av soldaterna. Sammanstötningarna följdes av utvidgade strejker i landet och anses allmänt som startskottet på ryska revolutionen 1905-1907. I denna avhandling jämförs pressens rapportering kring händelserna i Finland och Sverige. Finland var vid 1905 en del av ryska kejsardömet och dess press låg under censurmyndigheternas övervakande. Censuren påverkade pressens möjlighet att fritt rapportera kring händelser. Censurmyndigheterna i Finland förbjöd material som ansågs skadligt för kejsardömet. Detta skiljer sig från Sverige var presscensurens påverkan på tidningsutgivarna var liten. Avhandlingen baserar sig på källmaterial samt arkivmaterial. Källmaterialet i fråga är tidningsexemplar från Aftonbladet, Social-Demokraten, Helsingin Sanomat och Työmies under perioden 23-31.1.1905. Dessa kompletteras med samlingar från riksarkivet gällande Överstyrelsen för pressärenden. De valda källorna behandlas först kvantitativt och sedan kvalitativt. Genom en kvantitativ jämförelse av tidningarna forskar avhandlingen kring skillnader som framkommer i rapporteringen kring Blodiga söndagen och dess mängd. Den kvalitativa analysen som följer ämnar forska kring orsakerna bakom skillnaderna. Genom analysen framförs hur presscensuren, tidningarnas historia samt politiska lutning har påverkat på rapporteringen.
 • Bergman, Jonathan (2022)
  Tudelningen av Europa efter andra världskriget präglade världen med geopolitisk förändring, maktblockspolitik och intressesfärer. Gränsen mellan sfärerna i väst och öst kom med tiden att bli känd som järnridån. Det var viktigt på bägge sidor om järnridån att värna de egna intressena och uppehålla fiendebilden om det andra maktblocket. I Ungern, som efter andra världskriget blivit en del av östblocket började starka känslor av misstro och missnöje mot det politiska systemet öka under 1950-talet. Detta ledde till fullskalig revolt mot Sovjetunionen samt den ungerska regeringen under hösten 1956. I denna magistersavhandling studeras hur två dagstidningar bevakade händelserna under upproret. De studerade tidningarna är Helsingin Sanomat och New York Times. I avhandlingen granskas hur framträdande tidningarna rapporterade, ur hurdant perspektiv de rapporterade samt hur man kan kontextualisera och tolka rapporteringen. Utöver detta granskas även skillnader och likheter i rapporteringen samt händelseförloppets narrativ. Pressens perspektiv på delaktiga parter kontextualiseras genom kalla krigets maktförhållanden. I avhandlingen framförs att bägge tidningar var starkt påverkade av den så kallade västsfären även om det förekom vissa skillnader. Pressen inbjöd läsarna att känna empati för de ungerska demonstranterna och att fördöma Sovjetunionens hantering av östblockspolitiken. Pressen framhöll ofta text om frihet, moral och mänskliga rättigheter i stödjandet av ungrarnas sak medan den sovjetiska politiken beskrevs som orättvis, falsk och brutal. Direkta hot och fiendebilder målades också upp för att understryka behovet för hjälp till ungrarna. Pressen bevakade och beskrev upproret omgående och enhetligt på flera nivåer. Innehållet skiljde sig främst i retorik, material och aktualitet men kompenserades genom aktivt fokus på andra aspekter av upproret. Bevakningen av upproret och synen på delaktiga parter hålls likadant genom hela händelseförloppet.
 • Heikkilä, Karl (2023)
  Denna magisteravhandling undersöker hur pressen i Finland debatterade vapenvägrare och civiltjänstfrågan 1929–1931. Avhandlingen fokuserar främst på den debatt som uppstod om pacifisten och vapenvägraren Arndt Pekurinen (1905–1941) och hans vapenvägran som ledde till fängelsestraff 1929. Pekurinens vapenvägran väckte stor uppmärksamhet i Finland och avhandlingen fokuserar på pressdebatten som uppstod kring hans och andras vapenvägran. Syftet med avhandlingen är att se hur olika aktörer genom pressen uppfattade Arndt Pekurinen, vapenvägrarna och civiltjänsten. Det undersökta materialet består av tidningar och tidskrifter på finska. De finns digitalt tillgängliga på nätet i Finlands Nationalbibliotekets digitala samlingar. Tidningar som används är Suomen Sosiaalidemokraatti, Iltalehti och Ajan Sana och tidskrifter som används är Rauhaa Kohti och Suomen Sotilas. Suomen Sosiaalidemokraatti och Rauhaa Kohti var för en civiltjänst medan Iltalehti, Ajan Sana och Suomen Sotilas var emot civiltjänsten. Aarne Selinheimo, J. W. Tuura och Felix Iversen var de som skrev oftast i denna debatt. Pressmaterialet studeras komparativ så att kritiska och positiva synpunkter på Arndt Pekurinen, vapenvägrarna och civiltjänsten i debatten lyfts fram och jämförs. Avhandlingen behandlar denna debatt tematiskt med fokus på vapenvägrarna som aktivister, manligheten, utlandets påverkan och riksdagsdebatten om civiltjänsten. Undersökningen visar att debatten var mångsidig och att civiltjänstfrågan var ett känsligt ämne i Finland i och med rädslan för Sovjetunionen och kommunismen. Den här debatten fördes samtidigt som Lapporörelsen fick ett allt starkare grepp om det politiska klimatet i Finland. Lapporörelsen misshandlade Pekurinen 1930 och det debatterades i pressen. Sovjetunionen som hot mot Finland var det vanligaste argumentet som användes mot civiltjänsten. Det att utländska personer som fysikern Albert Einstein deltog i rätten till civiltjänst delade opinionerna i Finland. Debatten synliggör också rådande manlighetsideal. Vapenvägrarna uppfattades som män, modiga eller fega, förrädare eller martyrer. Avhandlingen visar att frågan om militär- och civiltjänst var oupplösligt förbunden med rådande normer och synpunkter på manligheten. Vapenvägrarna kritiserade eller försvarades för att inte ha kunnat uppfylla dessa normer. Riksdagsdebatten och civiltjänstlagen Lex Pekurinen visade att pressen följde med och debatterade den pågående lagändringen. Arndt Pekurinens protest mot Försvarsmakten bidrog till att frågan debatterades i offentligheten och till att en lag om civiltjänst stiftades i riksdagen 1931.
 • Ekblad, Lea (2024)
  I maj år 1944 hade andra världskriget pågått i Europa i närmare fem år. Frankrike ockuperades till stora delar av Tyskland, med vars hjälp Finland krigade mot Sovjetunionen. Under kriget, i maj 1944, reste Herman Gummerus (f. 1877 d. 1948, professor i historia vid Helsingfors universitet) från Finland till Frankrike för att föreläsa. Målet med den här avhandlingen är att undersöka varför Gummerus reste till Frankrike, vad han föreläste om och i vems intresse det var att han åtog sig resan. Gummerus förde dagbok under hela sin resa och skrev baserat på dagboken en bok, som aldrig publicerades på grund av sin starkt tyskvänliga ton. I denna studie granskas resedagboken, bokkorrekturet och även två föredragsmanuskript som Gummerus alternerade mellan då han föreläste. Han föreläste i tio städer i juni och juli år 1944; Vichy, Lyon, Moulins, Clermont- Ferrand, Avignon, Nîmes, Béziers, Toulouse, Paris och Berlin. En kvalitativ analys av materialet visar att den primära orsaken till att Gummerus åtog sig resan verkar vara att han ville varna fransmännen om farorna med kommunism och hejda den germanofoba inställningen som spred sig i Frankrike. Gummerus resa finansierades av den tyska legationen i Paris och av det franska kollaborationssällskapet Groupe de Collaboration, som också stod värd för föredragen. Föredragsresan var således i Tysklands intresse. Gummerus agerade ändå i eget namn och tog inte order från Tyskland. Han hade kämpat emot Ryssland och Sovjetunionen i hela sitt liv och kände att det var hans plikt att hejda landets inflytande. Gummerus var inte en anhängare av den nationalsocialistiska ideologin, men samarbetade med många som var det eftersom de hade ett gemensamt mål - att hejda bolsjevismens framfart. Föredragen fick inte den uppmärksamhet Gummerus hade hoppats på och kort efter att han återvänt till Finland slöt landet fred med Sovjetunionen.
 • Breitenstein, Wilhelm (2021)
  I december 2015 lanserade Finland Promotion Board den första serien av sammanlagt 62 Finland-emojier. Finland-emojiernas syfte var att gynna Finlandsbilden genom att på humoristiskt sätt avbilda Finland och finländska egenskaper. Finland-emojierna fick stor mediesynlighet och utmärkte Finland som första nation som på statlig nivå gav sig in i emoji-kulturen. I avhandlingen utförs en kvalitativ studie som strävar till att identifiera vilka skepnader av historiebruk som förekommer i Finland-emojierna. Avhandlingens tre centrala teoretiska delområden är emojier, nationsvarumärken och historiebruk. Emojier är bildkaraktärer som används i textbaserad digital kommunikation och avläses oftast som piktogram och ideogram. Nationsvarumärken är nationella självbilder vars syften är att förbättra nationens internationella rykte för att gynna nationens intressen. Historiebruk är ett forskningsområde som studerar praktiken i att använda historia. Historiebruk är inte en faktor som klart benämns i samband med bearbetandet av nationsvarumärken men eftersom konceptet nation byggs upp och sammanhålls av händelser ur det förflutna, har all hänvisning till och avbildning av nationen en koppling till förflutna. Historiebruket i materialet hänvisar bara i få fall till historiska händelser. Det framstår oftast i form av hänvisningar till tid och minnen, som via avbildning av traditioner, diskurser och landskap aktivera minnet och hågkomst och omvandlar individuella erfarenheter till ett kollektivt minne. Detta gynnar Finlandsbilden genom att det förstärker uppfattningen om ett vi. I de flesta fallen kan historiebruket uppfattas bara om det är iscensatt i sin ursprungliga kontext.
 • Holmberg, Anni (2024)
  I denna avhandling studeras uppkomsten av de två Topeliusmonumenten, Saga och Sanning samt Topelius och barnen, i Helsingfors under tidsperioden 1929–1932. År 1928 utlyste Svenska litteratursällskapet en skulpturtävling, där Gunnar Finnes bidrag Saga och Sanning fick första plats. Bidraget väckte stor diskussion i pressen 1929–1931 och motförslag, främst på grund av formspråket. En medborgarkommitté bildades år 1931 på initiativ av en grupp Topelius-intresserade personer. Medborgarkommittén arbetade för att få Ville Vallgrens Topelius och barnen uppförd i huvudstaden. Båda monumenten blev avtäckta under året 1932, i maj Topelius och barnen och i oktober Saga och Sanning. Monumenten härstammar från 1930-talets skifte, från ett ungt, självständigt Finland där språkstrider och ett försämrat ekonomiskt tillstånd tärde på befolkningen. Avhandlingens syfte är att studera denna brytningstid, som karaktäriserades av en tudelad offentlighet och olika, konkurrerande värderingar. I avhandlingen granskas de bakomliggande aktörerna, Svenska litteratursällskapet och medborgarkommittén, och deras processer och sätt att arbeta. I studien diskuteras monumentens avtäckningar och hur deras budskap kommunicerades. Utöver behandlas hurdana idéer och värderingar som fanns med i monumentprojekten, i diskussion om projekten och i diskussion om Topelius. Undersökningen bygger på nyheter, reportage, konstrevyer och insändare i tidningarna Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, Svenska Pressen och Uusi Suomi. Genom artiklarna åskådliggörs den offentliga debatten, sakinformation, attityder och värderingar. Ytterligare bygger avhandlingen på arkivmaterial ur Svenska litteratursällskapets arkiv, Finska litteratursällskapets arkiv, medborgarkommitténs arkiv och det Journalistiska bildarkivet. Materialet som granskas består bland annat av mötesprotokoll, program, tal, föredrag och fotografier. De slutsatser som presenteras i avhandlingen utmanar den tidigare forskningens resultat om de bakomliggande aktörerna, de språkliga inriktningarna var inte så absoluta. Bakom Saga och Sanning fanns inte en enhetlig, svenskspråkig grupp, utan den var åsiktsmässigt delad. Svenska litteratursällskapets verksamhet präglades av den offentliga, negativa opinionen runt Saga och Sanning. Medborgarkommitténs drivkraft var snarare gemensamma värderingar och en gemensam syn på Topelius än finskhetsideologi. Medborgarkommittén inkorporerade båda språkgrupperna i sin verksamhet, till exempel i avtäckningarna, och tilltalade alla topelianska fosterlandsvänner. Värderingarna och idéerna som förekommer i monumentprojekten och i diskussion är fosterländska. Idén om Topelius som framkommer i diskussionerna är starkt kopplad till den upplevda rollen som sagofarbror och den offentliga bilden som skapats runt honom. Topelius beskrivs som en stor skald, folklig fosterlandsvän, barnens och ungdomens diktare. Idéerna och värderingarna inom projekten och om Topelius dikterade monumentprojektens gång och processer.
 • Selin, Sten (2023)
  Denna magisteravhandling undersöker hur Charles Emil Hagdahls kokbok Kok-konsten som vetenskap och konst från år 1879 påverkades av fransk matlitteratur och på vilka sätt den skiljer sig från samtida svenska kokböcker. Hagdahls kokbok anses allmänt vara unikt inom den svenska matlitteraturen och var den mest betydelsefulla svenska kokboken före 1900-talet. C.E. Hagdahl var medicine doktor och skrev sin kokbok på ett avvikande sätt från de samtida svenska kokboksförfattarna. Syftet med detta arbete är att reda ut vilka franska verk som inspirerade Hagdahl, hur de påverkade hans skrivande och på vilka sätt hans kokbok till följd av de utländska inspirationerna och hans bakgrund som medicine doktor skiljer sig från tidigare och samtida svenska kokböcker. Svenska kokböcker som publicerades fram till 1900-talet skrevs främst av professionella kockar och hushållerskor. De följde ofta samma mönster och böckernas innehåll bestod enbart av recept och tillredningsanvisningar. Hagdahls kokbok var unik i att den också behandlade bland annat kokkonstens historia, ekonomiska aspekter av matlagning och hälsoeffekterna av födan. Dessa nya egenskaper för den svenska matlitteraturen fanns redan delvis i den franska matlitteraturen som Hagdahl använde som inspiration för sin kokbok. Utvecklingen inom den svenska matlitteraturen som Hagdahl satte igång påverkade senare svenska kokböcker på ett avgörande sätt. De franska källorna som används i avhandlingen har valts på basen av Hagdahls egna texter om kokbokens inspirationer samt forskningslitteratur om Hagdahl och hans kokbok. Till dessa hör bland annat böcker av gourmeten Jean Anthelme Brillat-Savarin och kocken Jules Gouffé, som skrivit om matkulturella utvecklingar och 1800-talets mat trender. De svenska kokböckerna som i detta arbete jämförs med Hagdahls verk är bland de mest betydande inom genren från 1800-talet och början av 1900-talet. Dessa är skrivna av Margareta Nylander, Gustafva Björklund och Elisabeth Östman. Avhandlingen består av en kvalitativ undersökning av Hagdahls kokbok som visar vilka egenskaper den fått av den franska matlitteraturen och hur den skiljer sig från de andra svenska kokböckerna samt en komparativ undersökning mellan Kok-konsten som vetenskap och konst och de andra svenska kokböckerna som visar avvikande egenskaper i Hagdahls kokbok och hur dessa påverkade senare svensk matlitteratur. Studien visar hur Hagdahls kokbok påverkats av den franska matlitteraturen och hur den i sin tur påverkade den svenska matlitteraturens utveckling.
 • Penttinen, Gustav Oliver (2022)
  In digital games—as in films, television, theater, historical novels etc—history and historical figures are utilized for entertainment, profit and the enhancement of shareholder value in fictional narratives that partially or entirely fictionalize the past. As history is reshaped into an entertainment product and is filtered through the subjective lens of medium, and subjugated by the constraints and framings of said medium, its essence is irrevocably changed to a product to be sold. In the early 90s, it was the digital strategy game Sid Meier's Civilization (MicroProse, 1991) that helped popularize digital historical games, spawning a number of sequels with the sixth main entry being the latest as of 2022. Although each entry is headed by a different developer, a fundamental aspect has remained the same; the player controls a nation-state through a largely anachronistic journey from the early days of human civilization into the modern era (and sometimes beyond) in effort to “build a Civilization that can stand the test of time.” One of the elements added to provide flavor was the addition of quotations from historical and contemporary figures to Civilization IV whenever the player made certain discoveries. In Civilization VI, this had been expanded to 427 quotes which touch on societal developments, technologies, literature, construction of monumental structures, etc. The quotes raise the question: who has been considered fit to be quoted, acting as a link between real world history and the simulated history of the game? This essay will focus on these quotes and seek to analyze them to answer: 1) Whose voice gets heard in Sid Meier's Civilization VI? 2) Does the selection focus mainly on specific privileged groups, such as mainly English-speaking, white and masucline? Are some voices more prominent than others, such as European and North American over Asian, African and South American voices? 3) Are the quotes authentic? Special scrutiny has been given a selection of 100 quotes. It can be determined that although there are efforts to diversify the selection of quoted individuals it is dominated by English-speaking men. And although 70 out of the 100 surveyed quotes are more or less authentic, there is a considerably high number of modified and false quotes lurking within the game. Although this speaks more to the overall quality of popular quotes being referenced in media and in online spaces.
 • Toivanen, Cecilia (2022)
  I magisteravhandlingen undersöks pressrapporteringen i Finland och Estland om de finska frivilliga i estniska frihetskriget 1918-1920. Särskild fokus läggs vid frågan om hur manlighet och hjältemod uttrycks och uppfattas i denna rapportering. Det här studeras genom rapporteringen om rikssvensken Martin Ekström (1887-1954) och esten Hans Kalm (1889- 1981). De var befälhavare för de finska frivilliga och undersökningen fokuserar specifikt på hur deras insatser i denna konflikt behandlades i tidningspressen i Finland och Estland under åren 1918-1939. Det undersökta materialet är tidningar och veckomagasin på finska och svenska samt estniska och tyska. De finns digitalt tillgängliga på nätet på Nationalbibliotekets och Rahvusraamatu- kogus hemsidor. Tidningsmaterialet är sökbart. Tiden som studeras börjar med det estniska frihetskrigets inledning i november 1918 och slutar vid ingången till 1939. Pressmaterialet studeras både kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt studeras hur ofta, när och i vilken omfattning Hans Kalm och Martin Ekström förekom i tidningarna under åren 1918- 1939 med anknytning till det estniska frihetskriget i finländsk och estnisk press. Undersökningen visar att intresset för de finska frivilliga var större i Finland under hela perioden medan man i Estland började fokusera mer på dem först under det förändrade inrikespolitiska läget efter Konstantin Päts’ maktövertagande 1934. Undersökningen visar också att bilden av Ekström och Kalm varierade beroende på vilket språk en text publicerades, dvs. hur skribentens och tidningens språk påverkade hurudan bild de ville framställa av befälhavarna. På kvalitativ nivå studeras också vilken bild av manlighet och hjältemod som den finländska och den estniska pressen förmedlade i sin rapportering om Ekström och Kalm. Särskilt undersöks om och hur pressens bild av de två befälhavarna är förenlig med tidens hjälte- och manlighetsideal. Det under mellankrigstiden förhärskande manlighetsidealet i Finland och Estland härstammade från 1800-talets förnyade militärväsen med drag ur samhällsnormer, kristendom och senare patriotism. Syner på män och hjältar var väldigt lika varandra och behandlas därför ofta parallellt. Studien visar att det finns flera likheter mellan de rådande manlighetsidealen och skildringarna av Ekström och Kalm medan det samtidigt finns flera tydliga avvikelser. I enlighet med myten framställs de två männen som modiga, beundransväckande befälhavare som alltid är först i ledet, medan de till skillnad från mytens ideal också beskrivs som t.ex. besvärliga och själviska.
 • Hellsten, Ted (2022)
  Magisteravhandlingen behandlar konsuln Jean (Johan) Baptiste Lautiers (1754–1843) verksamhet som konsul och de juridiska processer han var involverad i. Lautier var född i Marseille och verksam i både Genua och Sverige, som en representant för det rörliga handelsmannaståndet. Lautier var konsul i två perioder. Den första perioden mellan 1778–1782 och den andra mellan 1784–1785. Under båda tillfällena avsattes han p.g.a. juridiska tvister, som han hade blivit inblandad i. Redan från början av sin konsulskarriär led Lautier av en brist på förtroende, eftersom han var utlänning och hade en svensk konkurrent till positionen som konsul i Genua genom Carl Holmberg. Holmberg var handlande och redare, som åtnjöt understöd från bl.a. Grosshandelssocieteten. Lautier avsattes från sin ställning som konsul 1782 p.g.a. en tvist som involverade fartyget Sveriges Lycka, men blev 1784 benådad av Gustav III och fick därefter fortsätta som konsul. Denna period blev kort p.g.a. ett försäkringsbedrägeri som Lautier hade gjort sig skyldig till gällande briggen Stockholms Posten. Rättsprocessen gällande Stockholms Postens försäkringar påbörjades i Sjöförsäkringsöverrätten, processen blev lång och Lautier både överklagade och anhöll om benådning ända upp till Gustav III. De frågeställningar som avhandlas i magisteravhandlingen gäller argumentationen, begreppen, retoriken och vältaligheten. Lautiers ställning som redlig handlande undersöks också, samt hans roll som transnationell aktör. Under rättegångarna lyckades Lautier förvärra sin position genom sina beskyllningar mot åklagarna och domstolar som t.ex. Svea hovrätt. Informationen om hans dom 1785 spreds i det offentliga Stockholm. Trots sitt misslyckande som konsul lyckades Lautier integrera sig i lokalsamhället i Lofta socken och bli gårdsägare.
 • Drake, Siiri (2024)
  Denna avhandling behandlar Tekla Hultin och hennes arbete för jämlik rösträtt under åren 1895-1906. Tekla Hultin var en journalist och aktivist, med ett brinnande intresse för politik. Tack vare sin mentor och politiska fadersfigur Leo Mechelin hade Tekla Hultin unik tillgång till de aktuella händelserna i det dåtida politiska livet. Under slutet av 1800-talet var Tekla Hultin och Leo Mechelin överens om att den gamla ståndslantdagen behövde förnyas. Leo Mechelin hade planer på ett tvåkammarsystem men det rådande samhällsklimatet krävde något mer demokratiskt. Ett modernt enkammarsystem med jämlik rösträtt för både män och kvinnor kom att vara svaret på detta krav. Arbetet för en allmän rösträtt kulminerade under sekelskiftet. Kampen fördes av arbetarklassen, nykterhetsrörelsen och kvinnosaksorganisationer. Tekla Hultin arbetade för jämlik rösträtt på många olika plan. Under början av 1900-talet var hon aktiv medlem i Unionen Kvinnosaksförbund i Finland där hennes främsta fokus var rösträttsfrågan. Utöver det var hon även politiskt aktiv inom det Ungfinska partiet. Leo Mechelin som var en högt uppsatt man med riktig makt lyssnade på sin lärling, speciellt då det kom till kvinnosaksfrågor. Syftet med denna studie är att undersöka Tekla Hultins arbete för en jämlik rösträtt. De centrala frågeställningarna är vilken roll Tekla Hultin spelade i rösträttskampen och i vilken mån Hultins aktivism påverkade Leo Mechelins åsikt kring rösträttsfrågan. Arkiverad brevväxling mellan Hultin och Mechelin har fungerat som det primära källmaterialet. För att kartlägga Hultins arbete inom Unionen Kvinnosaksförbund i Finland har jag använt mig av förbundets årsberättelser.
 • Rintala, Tanja (2024)
  I denna avhandling undersöks vilka faktorer som bidrog till mobiliseringen av amerikafinländare under vinterkriget 1939–1940, med fokus på Finland-Samfundet. Rafael Engelberg, som var samfundets långvarige sekreterare, hade en betydande roll i upprättandet av ett amerikafinländsk kompani, Amerikan Suomalainen Legioona. Den amerikafinländska legionen militära inverkan i kriget var marginell, eftersom det första kompaniet anlände till fronten på samma dag som freden slöts mellan Finland och Sovjetunionen. Avhandlingen studerar mobiliseringen av de amerikafinländska frivilliga genom Finland-Samfundets verksamhet, Finlands ambassad i Washington D.C och den amerikafinländska pressen. Avhandlingens centrala frågor är därmed hur Finland-Samfundet vädjade till amerikafinländarna, samt huruvida samfundets verksamhet avspeglades i Förenta staterna genom den amerikafinländska pressen och Finlands ambassad. De argument som användes för att tilltala amerikafinländarna kan anses avspegla större fenomen, som vinterkrigspropagandan och långdistansnationalism. Finland-Samfundets mobiliseringsförsök studeras genom arkivmaterial från 1939–1940, tidskriften Suomen Silta och samfundets krigsbrev publicerade i den amerikafinländska tidningspressen. För att studera mobiliseringsarbetet och skapa en uppfattning om den amerikafinländska opinionen granskas den obundna tidningen New Yorkin uutiset och den socialdemokratiska tidningen Raivaaja. Utöver dessa undersöks huruvida Finlands ambassad i Washington D.C. deltog i mobiliseringsarbetet. Undersökningen påvisar att Finland-Samfundets verksamhet kan anses ha varit betydande i själva upprättandet av legionen, men att mobiliseringens resultat däremot förblev minimalt. Ambassaden i Washington D.C. kan inte anses ha bidragit till mobiliseringen överhuvudtaget. Den amerikafinländska pressen hade en viktig roll i Finlandshjälpen, men detta kan inte anses ha berott på samfundets mobiliseringsarbete. Utan Engelberg skulle knappast en legion ens ha upprättats, men huruvida legionen var ett dragplåster för amerikafinländarnas engagemang går inte att fastställa.