Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Informations- och kommunikationsrätt"

Sort by: Order: Results:

 • Nikkola, Aku (2021)
  Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2010 suosituksensa alaikäisiin kohdistuvasta epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnista. Valtioiden päättäjille sunnatun suosituksen tavoitteena oli vähentää lasten ja nuorten altistumista runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, suolaa ja sokeria sisältävien elintarvikkeiden markkinoinnille. Suosituksen taustalla oli huoli lasten ja nuorten viime vuosikymmenten aikana moninkertaistuneesta liikalihavuudesta – tutkimusnäytön mukaan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnilla on liikalihavuutta lisäävä vaikutus. Suomessa ollaan 11 vuotta myöhemmin tilanteessa, jossa lukuisista kansainvälisistä täytäntöönpanosuosituksista ja lisäselvityksistä huolimatta tarvittaviin toimiin lasten suojelemiseksi ei ole ryhdytty. Suomessa alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin sääntelystä ei ole saatavilla vahvaa tutkimusnäyttöä. Vähiten tutkimustietoa on saatavilla nimenomaan mainonnan rajoittamisesta. Jotta epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointiin voidaan esittää lainsäädännön keinoin tehtäviä rajoituksia, on ensiksi selvitettävä sääntelyn nykytila. Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa elintarvikemarkkinoinnin sääntelyn nykytilasta ensimmäistä kertaa nimenomaan alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin näkökulmasta. Tutkielman taustoittavassa osassa tarkastellaan tutkielmalle olennaista käsitteistöä sekä alaikäisiä elintarvikemarkkinoinnin kohderyhmänä siihen liittyvine erityispiirteineen. Tutkimuksen aiheitta tarkastellaan viime aikaisessa oikeudellisessa keskustelussa keskiöön nousseen lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, jota voidaan pitää kantavana teemana läpi koko tutkielman. Tässä vaiheessa sääntelylle haasteellisista seikoista tunnistetaan ikäryhmäjaottelu, epäterveellisen elintarvikkeen määritelmä sekä digitaalinen markkinointiympäristö. Tutkielman lainsäädäntöä tarkasteltavassa osassa keskitytään elintarvikemarkkinoinnin kannalta olennaisten kuluttajansuojalain (KSL, 38/1978) ja elintarvikelain (ETL, 297/2021) säädösten, sekä kuluttaja-asiamiehen viranomaiskäytännön tarkasteluun. Tarkastelun yhteydessä havaitaan, ettei lainsäädännön, lain esitöiden tai viranomaisohjeiden perusteella voi riittävällä tarkkuudella päätellä sitä, milloin epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi kohdistuu nimenomaan alaikäisiin. Lisäksi havaitaan, että normatiivisen arvioinnin kannalta ongelmallista on KSL:n markkinointisäännösten alaikäisille takaaman suojan osittainen päällekkyys. Uudistetun ETL:n tarkastelun yhteydessä taas havaitaan, ettei lain esitöissä ole huomioitu alaikäisiä elintarvikemarkkinoinnin kohderyhmänä lainkaan. Valvonta- ja seuraamusjärjestelmän tarkastelussa havaitaan, että kuluttaja-asiamiehen sekä ETL:n toimivaltaisen valvontaviranomaisen toimivaltuutta on laajennettu lainvastaiseen markkinointiin puuttumisen helpottamiseksi. Valvonta- ja seuraamusjärjestelmän kannalta ongelmalliseksi kuitenkin havaitaan, ettei alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden lainmukaisuuden arviointi koske lainkaan markkinoitavan tuotteen ravinnollisia ominaisuuksia. Tutkielmassa edetään tämän jälkeen Suomessa markkinoinnin sääntelyn kannalta olennaisen itsesääntelyn tarkasteluun. Tarkasteltavana on erityisesti Kansainvälisen kauppamarin (ICC) markkinointisäännöstö ja sitä ratkaisukäytännössään soveltava Mainonnan eettinen neuvosto (MEN). Tarkastelussa havaitaan, että MEN on valinnut lausunnoissaan sallivan tulkintalinjan alaikäisiin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia koskevissa tilanteissa. Ongelmalliseksi lapsen oikeuksien näkökulmasta erityisesti katsotaan, että MEN on lausunnoissaan asettanut elinkeinonharjoittajien edun lapsen edun edelle. Tutkielman arvioivassa osassa lopuksia katsotaan, että nykyisen sääntelyn kannalta ongelmallista on erityisesti 1) alaikäisten saaman erityissuojan eriarvoisuus lainsäädännössä ja itsesääntelynormistossa; 2) sääntelyn tulkinnanvaraisuus; ja 3) valvonnan tehottomuus. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella katsotaan, että A) epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia koskeva sääntely tarvitsee tuekseen elintarvikkeiden luokittelujärjestelmän; B) kuluttaja-asiamiehen linjaus on uudistettava; ja C) alaikäisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamista lainsäädännöllä tulee vakavasti harkita.
 • Benders, Louisa (2024)
  Osana tutkintoani olen kirjoittanut tutkielmaa aiheesta EU:n Digipalvelusäädös ja disinformaation leviämisen torjunta. Tutkimuskysymys oli: Analysoi miten EU:n Digipalvelusäädös tarjoaa toimenpiteitä sananvapauden suojelemiseksi ja/tai torjuu disinformaation leviämistä, erityisenä tapaustutkimuksella lasten suojeleminen digitaalisissa ympäristöissä. Tämä tutkielma sisältää fokusoidun tutkimuksen viimeaikaisesta EU:n Digipalvelusäädöksestä, jossa keskeisenä näkökulmana on pohdittu, miten uusi laki onnistuu samalla varjelemaan sananvapautta ja torjumaan disinformaatiota ja sen leviämistä. Tutkielmaan on valikoitu erityinen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan lapsen asemaa digitaalisissa ympäristöissä. Tässä keskeisenä oli tutkia lasten haavoittuvuutta verkkoalustojen tuomille haitoille sekä miten Digipalvelusäädöksellä on pyritty puuttumaan näihin haittoihin. Digitaaliset palvelut uudistuvat jatkuvalla tahdilla ja EU:n sääntelyllä pyritään lähtökohtaisesti myös estämään liiallinen pirstoutuminen nopeasti kehittyvällä alalla. Samalla on myös suojeltava yhtä demokratian keskeisistä pilareista, sananvapautta. Disinformaatiosta on tullut yleinen ja tuttu käsite monille yhteiskunnassamme. Disinformaatio tunnistetaan yhtenä vahingollisimmista uhkista yhteiskunnassamme. Näiden tekijöiden takia disinformaation sääntely tulee vaatimaan tarkkaa tasapainoilua kilpailevien tekijöiden välillä. Samalla lisääntyneiden kansainvälisten disinformaatiokriisein vauhdittaman kiireellisyys tuo lisä haastetta tämän tasapainon saavuttamiseen. Aluksi tutkielmassa käytiin läpi yksityiskohtaisesti aiheen taustaa ja vaikutteita. Tämä osio asetti tutkielman aiheen sopivaan ja merkitykselliseen kontekstiin. Seuraavaksi ja vielä pohjustuksena tutkielmassa tutkittiin ja analysoitiin erillisissä osioissa sananvapauslakien kehitystä ja tärkeyttä sekä disinformaation syntyä, kehitystä ja sen haitallisuutta yhteiskunnassa. Seuraavassa osiossa tutkielmassani käsiteltiin aiheen merkityksellisyyttä ja sääntelyn tarvetta. Seuraavassa osiossa käsiteltiin aihetta globaalista näkökulmasta. Seuraavaksi oli vuorossa tutkielman metodologia. Seuraavaksi, tutkielmassani läpikäytiin Digipalvelusäädöksen artikloja yksityiskohtaisesti. Viimeiseksi käsitellään lasten erityistä asemaa. Tutkielman johtopäätöksiksi muodostui seuraavat: sääntelylle on selkeä tarve, mutta mahdollisia sananvapauden rajoituksia on tulkittava rajoituksellisesti. Tutkielmassa päätellään, että Digipalvelusäädös rajoittaa monissa määrin sananvapautta ja voimistaa entisestään verkkoalustojen päätäntävaltaa.
 • Björkenheim, Linda (2021)
  Avhandlingen behandlar blockkedjans eventuella ställning som ett transnationellt rättssystem. Syftet är att undersöka huruvida blockkedjor och dess applikationer bör betraktas som rättssubjekt som faller under statlig jurisdiktion eller om de utgör självständiga rättssystem med jurisdiktion över sin egen verksamhet. Forskningen följer en rättsteoretisk samt rättssociologisk metod. Materialet består i huvudsak av rätts- och andra samhällsvetenskapliga artiklar samt tekniska och empiriska data angående blockkedjan Ethereums funktion och användning. I avhandlingen diskuteras statens suveränitet som koncept samt blockkedjeteknologins hot mot statens suveränitet. Det konstateras att blockkedjan och staten möjligtvis kommer att fungera som konkurrerande eller parallella normativa system i framtiden. Rättspluralismen presenteras därmed som ett fungerande ramverk för identifierandet och utvärderandet av icke-statliga rättssystem såsom blockkedjan. Avhandlingens forskningsfråga är huruvida blockkedjor kan betraktas som rättssystem. Luhmanns systemteori används som det främsta verktyget för besvarandet av forskningsfrågan. Blockkedjan Ethereum fungerar som föremål för analysen. Avhandlingen reflekterar även kring interna och externa rättsliga utmaningar som uppstår till följd av blockkedjans ställning som ett (framväxande) rättssystem
 • Terhonen, Amanda (2023)
  Komissio esitti helmikuussa 2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (datasäädös). Datasäädöksen tavoitteena on edistää datan käyttöä ja saatavuutta EU:ssa. Datasäädöksen säännöksiä sovelletaan niin kutsuttuun teolliseen dataan sekä henkilötietoihin. EU:ssa on sitouduttu korkeaan henkilötietojen suojan tasoon. Yleinen tietosuoja-asetus sisältää säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä. Tutkielmassa vastataan ensin kysymyksiin mitkä ovat yleisen tietosuoja-asetuksen ja EU:n uuden datasäädöksen tavoitteet ja vuorovaikutus. Datasäädöksellä ei poiketa tietosuoja-asetuksen säännöksistä, joiden katsotaan tutkielmassa täydentävän datasäädöstä Euroopan datastrategian tavoitteiden valossa. Tietosuoja-asetuksen ja datasäädöksen tavoitteiden voidaan kuitenkin katsoa olevan jännitteiset. Koska datasäädöksen lainsäädäntöprosessi on tutkielmaa kirjoittaessa kesken, tutkielmassa otetaan kantaa säädöstekstiin ja esitetään myös de lege ferenda -tyylisiä kannanottoja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen valossa. Tutkielman tarkoituksena on toiseksi tunnistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät velvollisuudet, jotka julkisen sektorin toimijan ja yksityisen sektorin datan haltijan on erityisesti huomioitava datasäädöksen V luvun tilanteessa, jossa yksityisen sektorin datan haltija asettaa julkisen sektorin saataville henkilötietoja poikkeuksellisen tarpeen tilanteessa. Tutkielmassa tehdään muun muassa johtopäätös, että datasäädöksen V luvun tilanteessa on lähtökohtaisesti kysymys kahden erillisen rekisterinpitäjän välisestä tietojen luovutuksesta.
 • Hämäläinen, Rasmus (2024)
  The purpose of age verification under the GDPR is to verify whether a child is old enough to give a valid consent for the processing of their personal data. Article 8 of the GDPR includes a requirement for age verification but Articles 24(1) and 25(1) of the GDPR, for example, define how age verification must be implemented to ensure effectiveness and appropriateness. The study, for the first time, employs the legal dogmatic method to analyze how age verification is systematically interpreted in the video game environment. The study proposes that age verification is the most critical aspect of Article 8 due to the dependencies of age verification on other key elements of the article. The study further proposes that in the implementation of age verification, the data controller’s risk assessment determines how the age verification mechanism should be selected. Additionally, it is argued that demonstrating the effectiveness of age verification (accountability) is influenced by both the data controller’s and supervisory authority’s capabilities and willingness. The study also investigates through empirical research how age verification and access to video games are implemented in different video games. The examination reveals especially that access to the investigated video games is easy for individuals of any age and if age is verified, it is done through self-declaration.
 • Harvela, Liisa (2022)
  Tutkielmassa käsitellään Schrems II-oikeustapauksen jäljiltä tapahtuneita muutoksia tietosuoja-asetuksen mukaisissa yleisissä mallisopimuslausekkeissa ja arvioidaan mikäli ne asettavat eri kokoiset yritykset eriarvoiseen asemaan nykymuodossaan. Ensin, tutkielmassa määritellään tarvittavat taustakäsitteet ja tiivistetään oleelliset oikeustapaukset (Schrems I ja Schrems II) taustoittamaan tutkittavaa aihetta, ja lisäksi myös pääpiirteittäin kuvataan Safe Harbour ja EU-US Privacy Shield sopimuksia sekä niiden implementointipäätösten historiaa. Tämän jälkeen vuoden 2010 mallisopimuslausekkeiden pääpiirteet kuvataan, jotta niitä voidaan seuraavassa osiossa peilata vuoden 2021 uusiin mallisopimuslausekkeisiin ja osoittaa, mitä muutoksia niissä on tapahtunut Schrems II-tuomion jälkeen. Seuraavaksi tutkielmassa analysoidaan mikäli aiemmissa kohdissa käsitellyt muutokset asettavat yrityksiä eriarvoiseen asemaan joko niiden saavutettavuuden (”accessibility”) tai toimivuuden (”effectiveness”) kannalta. Jälkimmäinen tarkastelutapa on perusteltu, sillä tutkielmassa osoitetaan, että suuret muutokset sääntelyssä asettavat pienemmät toimijat korostetun vaikeaan asemaan, ja mallisopimuslausekkeiden toimivuus vaikuttaa niiden pysyvyyteen. Lopuksi tutkielmassa esitetään muutosehdotuksia nykyisiin mallisopimuslausekkeisiin löydettyjen ongelmakohtien perusteella. Tutkielman lopputulema on, että vaikka mallisopimuslausekkeet eivät itsessään laajenna tietosuoja-asetuksen vaatimuksia suhteessa pk-yrityksiin ja näin ollen eivät periaatteessa aseta niitä eriarvoiseen asemaan, erityisesti niiden sisältämä kansainvälisten tietojensiirron riskiarvion vaatimus on korostetun vaikea saavuttaa pk-yrityksille, ja näin tosiasiallisesti lisää yritysten välistä epätasa-arvoa. Tutkielman lopputulemana suositellaan muutoksia tähän kansainvälisten tietojensiirron riskiarviomenetelmään, sekä suositellaan laajempaa lisätutkimusta tietosuoja-asetuksen saavututtamista tavoitteista verrattuna sen vaatimustenmukaisuuden implementoinnin raskauteen erityisesti pk-yrityksissä.
 • Rasa, Joni (2020)
  Keskustelut nykyisessä verkkoyhteiskunnassa ovat siirtyneet yhä enemmissä määrin sosiaaliseen mediaan ja internetin keskustelupalstoille. Tämän seurauksena kielenkäyttö on koventunut ja loukkaavia ilmaisuja esitetään yhä enemmän sähköisesti. Tutkimuksessani tarkastellaan esitutkinnan rajoittamista kunnianloukkauksissa. Esitutkinnan rajoittamisella tarkoitetaan esitutkinnan lopettamista tai sen toimittamatta jättämistä tutkinnanjohtajan esityksen pohjalta tehdyllä syyttäjän päätöksellä. Esitutkinnan rajoittaminen on ollut mahdollista vuodesta 1997 lähtien. Uuden sääntelyn taustalla oli ajatus priorisoida poliisin ja syyttäjän voimavaroja. Resurssi- ja kustannussyyt ovat kuitenkin muodostaneet uhan yksilön oikeusturvan toteutumiselle esitutkinnassa. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan yhteen tutkimuskysymykseen, joka on: ”Toteutuuko asianomistajan oikeusturva nykyisessä tulkintakäytännössä rajoitettaessa esitutkintaa RL 24:9 §:n kunnianloukkausrikoksissa vähäisyys- ja kustannusperusteilla?” Tutkimusmetodina hyödynnetään menetelmätriangulaatiota, jossa pääpaino on kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen empiirisen oikeustutkimuksen sekä lainopin yhdistelmässä. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu tutkinnanjohtajien ja syyttäjien perusteluista rajoittamispäätöksissä, käräjäoikeuksien, hovioikeuksien, korkeimman oikeuden, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioista sekä apulaisvaltakunnansyyttäjän ja valtakunnansyyttäjän ratkaisuista. Edellä mainitun lisäksi empiirisenä aineistona hyödynnetään lukumäärätietoja poliisiasiain tietojärjestelmästä ja Tilastokeskuksen nettisivuilta. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voidaan pitää neljäätoista havaintoa tekijöistä, jotka voivat johtaa esitutkinnan rajoittamispäätökseen RL 24:9 §:n kunnianloukkausjutuissa. Kustannusperusteisessa esitutkinnan rajoittamisessa kolme keskeistä tekijää, jotka voivat johtaa rajoittamispäätökseen, ovat loukkaavien ilmaisujen tekeminen anonyymisti internetissä, kansainvälisen virka-avun tarve ja työmäärä suhteessa asian laatuun. Vähäisyysperusteisessa esitutkinnan rajoittamisessa puolestaan loukkaavien ilmaisujen laatu, vallinnut tilanne ja väitteen levinneisyys voivat johtaa rajoittamispäätökseen. Tutkimuskysymykseen vastaaminen on jaettu kahteen osa-alueeseen, jotka ovat: 1. Toteutuuko asianomistajan oikeusturva tutkinnanjohtajien ja syyttäjien perusteluissa RL 24:9 §:n kunnianloukkausjutuissa rajoitettaessa esitutkintaa vähäisyys- ja kustannusperusteilla? ja 2. Oikeussuojakeinojen tehokkuus tilanteessa, jossa esitutkintaa rajoitetaan RL 24:9 §:n kunnianloukkausjutussa ja asianomistaja ei ole tyytyväinen syyttäjän päätökseen. Ensimmäiseen osa-alueeseen liittyen tutkimuksen tulokset osoittivat, että asianomistajan oikeusturva on vaarantunut nykyisessä rajoittamiskäytännössä, koska esitutkintoja saatetaan lopettaa liian kevyin perustein. Oikeussuojakeinojen tehokkuuteen liittyen tutkimuksessa selvisi, että nykyiset asianomistajan oikeussuojakeinot ovat riittävät. Haasteeksi oikeussuojakeinojen tehokkuuden osalta muodostuu kuitenkin se, että harvat asianomistajat ovat tietoisia käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Niin kunnianloukkausjutuissa kuin muissakin oikeusjutuissa jutun voittaa se osapuoli, jonka oikeudellinen argumentaatio on vakuuttavampaa. Näin ollen asianomistajien tulisi jo rikosilmoitusta tehdessään tuoda esiin vaatimuksensa ja niiden perusteet, koska rajoittamispäätöksissä on kyse kokonaisharkinnasta. Keskeisiä perus- ja ihmisoikeuksia, jotka tulevat kyseeseen kunnianloukkausjutuissa, ovat sananvapaus ja kunnian suoja, jolla on erittäin läheinen suhde yksityiselämän suojaan. Näiden arvostukset ovat sidoksissa yhteiskunnallisiin arvostuksiin ja painoarvot määrittyvät tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella. Tämän seurauksena rajanveto kielletyn ja sallitun puheen välille muodostuu erittäin haastavaksi. Tämän lisäksi kunnianloukkauksissa ongelmalliseksi muodostuu se, voidaanko epäillyn katsoa mieltävän tahallisuuden alimman asteen kattavan kunnianloukkauksen tunnusmerkistön. Näkemykseni on, että asianomistajien tulisi panostaa rikosilmoitusten laatuun kunnianloukkausjutuissa, koska huolellisesti tehty rikosilmoitus nopeuttaa asian käsittelyä ja johtaa pienemmällä todennäköisyydellä rajoittamispäätökseen. Näin ollen artikkelin laatiminen rikosilmoituksen tekemisestä ja tekijöistä, jotka voivat johtaa rajoittamispäätökseen kunnianloukkausjutuissa, voisi olla tarpeen asianomistajan oikeusturvan näkökulmasta.
 • Saari, Sakari (2021)
  The Master’s thesis focuses on the General Data Protection Regulation (GDPR) and its approach to personal data categorisation. More specifically, the thesis focuses on the scope of Article 9 Special Category Data and its relation to “generic” personal data. While the GDPR proposes additional data categories (criminal convictions and data on children) these are ruled outside its scope. Furthermore, the thesis focuses on the commercially relevant aspects of Article 9 and does not attempt to analyse all processing in relation to Article 9. The thesis presents that the scope of generic personal data and special category data are often overlapping and unclear. This is examined to be primarily due to the technological developments and current data processing atmosphere. This is seen to result in issues with ensuring the adequate protection of sensitive information. The thesis concludes that modern data processing is partially incompatible with strict and distinct data categories. The thesis further presents that the embrace of large scale personal data processing has been partly enabled by the introduction of Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. This right to data protection is seen to introduce a “right to process data” which results in narrowing the privacy protections traditionally rewarded to sensitive information. Issues with the application and scope of Article 9 of the GDPR can be partially traced to the influence of fundamental EU rights.
 • Räisänen, Milma (2022)
  Tavoitteet Julkisten hankintojen vuosittainen volyymi on Suomessa arviolta noin 47 miljardia euroa, ja hankintoja koskevan sääntelyn tavoitteena on muun muassa tehostaa julkisten varojen käyttöä kilpailua hyödyntämällä. Kilpailutusvaiheessa tarjoajilta edellytetään vähimmäisvaatimuksiin ja -ehtoihin sitoutumista, jotta tarjoaja voi tulla valituksi kilpailutuksen päätteeksi hankintasopimuksen sopimusosapuoleksi. Julkisuudessa on herännyt keskustelua esimerkkitilanteista, joissa vähimmäisvaatimusten noudattamisessa on havaittu räikeitä puutteita sopimuskauden aikana sosiaalisen vastuullisuuden osalta, kun työntekijät eivät ole saaneet heille kuuluvaa palkkaa ja työolot ovat olleet epäinhimilliset. Sosiaalinen vastuullisuus on rajattu tutkielmassa tarkoittamaan työnantajavelvoitteiden noudattamista, muun muassa palkanmaksua ja vähimmäistyöoloja koskien. Kritiikki yritysten epäeettisen toiminnan valvonnasta on kohdistunut osin myös julkisiin hankintoihin. Tutkielmassa on valittu tutkimuskohteeksi hankintayksikön tietojensaantioikeudet sosiaalisen vastuullisuuden edistämisen keinona, sillä hankintamenettely rakentuu olennaisesti erilaisten tietojen toimittamiseen ja arvioimiseen. Hankintojen sosiaalista vastuuta koskeva ongelma on yhteiskunnallisesti vaikuttava ja aiheuttaa tarpeen kehittää hankintayksiköiden tietojensaantioikeuksia, jotta ongelmaan voidaan puuttua. Tutkielman tavoitteena on siten selvittää, mikä on hankintayksiköiden lainsäädäntöön perustuvien tarjoajayrityksiä koskevien tietojensaantioikeuksien laajuus ja millaisia kehitystarpeita siihen liittyy. Erityisenä tarkastelun kohteena on selvittää, soveltuvatko tietojensaantioikeudet tarjoajan sosiaalisen vastuullisuuden arvioimiseen ja mihin ajankohtaan hankintaprosessia tietojensaantioikeudet kohdistuvat. Menetelmät ja tutkimusaineisto Tutkielma toteutettiin ensisijaisesti lainopillisin keinoin. Lähdeaineistona hyödynnettiin hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, lakien valmisteluaineistoa asiantuntijalausuntoineen ja Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön sekä ministeriöiden julkaisuja ja selvityksiä. Myös sosiaalista vastuullisuutta koskevalla aineistolla on ollut keskeinen merkitys tutkimuskysymysten ratkaisemisessa. Tutkielmassa on hyödynnetty lainopin lisäksi täydentävästi oikeustaloustieteen metodia, sillä etenkin tietojensaantioikeuksia koskevan sääntelyn kehittymistä ja tulevia kehitystarpeita on analysoitu myös taloudellisen tehokkuuden kannalta. Näin tutkielman tutkimustulokset ovat käytännönläheisempiä ja osoittavat, miten tietojensaantioikeudet ja niiden hyödyntäminen ilmenevät ja ilmenisivät yhteiskunnassa eli saavutetaanko sääntelyllä ja mahdollisilla muutoksilla tavoitellut päämäärät. Tulokset ja johtopäätökset Tutkielman avainhavainto on se, että hankintayksiköiden tietojensaantioikeudet ovat kytköksissä hankintayksiköitä koskeviin velvollisuuksiin tarkastaa tarjoajia koskevia tietoja. Hankintayksiköillä on tarjoajayrityksiä koskevia lainsäädäntöön perustuvia tietojensaantioikeuksia. Hankintayksikön tietojensaantioikeudet soveltuvat tarjoajan vastuullisuuden varmentamiseen, mutta nimenomaisesti tarjoajan sosiaalisesta vastuullisuutta, kuten työntekijöiden työoloja ja tarjoajayrityksen toiminnan eettisyyttä koskevia sopimuskaudelle ulottuvia tietojensaantioikeuksia hankintayksiköllä on niukasti. Tietojensaantioikeudet rajoittuvat pitkälti kilpailutusvaiheeseen eli aikaan ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, ja hankintasopimuskaudella hankintayksiköllä on melko rajoittunut mahdollisuus saada tietoja sopimuskumppanista. Tietojensaantioikeuksien laajentaminen sopimuskaudelle ja entistä enemmän sosiaalista vastuullisuutta koskeviin tietoihin on perustellusti tarpeen. Tutkielman perusteella hankintayksiköiden tietojensaantioikeuksien laajentamista arvioitaessa painoarvoa saa tyypillisesti tietojensaannista aiheutuvan hallinnollisen työn lisääntyminen. Tähän tutkielmassa esitetään ratkaisuksi teknologian ja sähköisten mahdollisuuksien entistä laajempaa hyödyntämistä tulevaisuuden julkisissa hankinnoissa.
 • Heinonen, Sonja (2021)
  Tässä tutkielmassa tutkitaan käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta henkilötietojen käsittelyssä genomitutkimuksissa. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate on yksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 5 artiklassa määritellyistä henkilötietojen käsittelyä ohjaavista periaatteista. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Myöhempää käsittelyä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ei kuitenkaan katsota yhteensopimattomaksi alkuperäisten tarkoitusten kanssa, kun noudatetaan GDPR 89 artiklan 1 kohdan edellytyksiä. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate määrittää rajat, joiden sisällä kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä alkuperäisessä tarkoituksessa ja mahdollisissa myöhemmissä tarkoituksissa. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate lisää läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta, mutta antaa myös joustavuutta esimerkiksi tilanteessa, jossa jo kerättyjä henkilötietoja olisi hyödyllistä käyttää myös toissijaisissa käyttötarkoituksissa tieteellisissä tutkimuksissa. Tutkielman näkökulmaksi on valittu tieteelliset tutkimukset ja erityisesti genomitutkimukset, koska käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen määritelmään sisältyy tieteellisiä tutkimustarkoituksia palveleva poikkeus. Genomitutkimukset ovat ajankohtainen aihe, sillä parhaillaan valmistellaan uutta lakia Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä (“genomilaki”), joka on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021. Lisäksi geneettisen tutkimuksen alalla on parhaillaan käynnissä FinnGen-tutkimushanke, jossa tutkitaan suomalaisten perimästä saatavaa tietoa eli genomitietoa. Julkisuudessa huolta on herättänyt muun muassa se, millaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi FinnGen-tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan käyttää. FinnGen-tutkimushanketta käytetään havainnollistavana esimerkkinä tutkielmassa. Geneettiset tiedot kuuluvat myös yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyihin erityisiin henkilötietoryhmiin, koska ne voivat paljastaa henkilöstä hyvin yksilöllistä ja arkaluonteista tietoa, minkä vuoksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mihin käyttötarkoituksiin tietoa käsitellään. Tutkielman tarkoituksena on arvioida käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta tieteellisissä tutkimustarkoituksissa tietosuojanäkökulmasta. Tutkielman oikeudellisena metodina käytetään lainoppia. Tutkielmassa selvitetään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen kuuluvia vaatimuksia sekä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa että toissijaisessa käyttötarkoituksessa, joka ei ole henkilötietoja kerättäessä välttämättä tiedossa. Toissijaisen käyttötarkoituksen osalta tutkitaan, mitä henkilötietojen käsittely myöhempiä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten edellyttää. Tässä yhteydessä käsitellään muun muassa henkilötietojen käsittelyltä edellytettäviä suojatoimia, rekisteröidyn informointivelvollisuutta, yleistä etua käsittelyn oikeusperusteena ja poikkeuksia rekisteröidyn tiettyihin oikeuksiin. Koska käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen taustalla vaikuttavat erityisesti yksilön perusoikeudet (yksityiselämän suoja, mukaan lukien henkilötietojen suoja) ja toisaalta tieteen vapaus ja pyrkimys edistää tieteellistä tutkimusta yleisen edun vuoksi, tutkielmassa haetaan myös rajanvetoa sille, miten näitä oikeuksia tulee punnita vastakkain genomitutkimusten yhteydessä. Tutkielmassa tarkastellaan myös ehdotettua genomilakia, jonka tarkoituksena on tukea genomitiedon vastuullista, yhdenvertaista ja tietoturvallista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi.
 • Bonnici, Belinda (2022)
  Koneoppimista, joka on yksi tekoälyn alalajeista, hyödynnetään enenevässä määrin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Koneoppimisen yhteydessä saatetaan usein hyödyntää myös henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan hyödyntää ensinnäkin koneoppimisjärjestelmän kouluttamisvaiheessa, eli algoritmisen mallin luomisessa. Lisäksi valmista koneoppimisjärjestelmää voidaan soveltaa henkilötietoihin esimerkiksi ennusteiden tai päätelmien tekemiseksi tietystä henkilöstä. Tällöin keskeiseksi nousee EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jossa muun muassa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavilla tietosuojaperiaatteilla on tärkeä rooli. Tutkielmassa keskitytään systematisoimaan ja tulkitsemaan käyttötarkoitussidonnaisuuden ja tietojen minimoinnin periaatteita koneoppimisjärjestelmän kouluttamisen kontekstissa. Erityisesti tavoitteena on arvioida haasteita, joita kyseiset periaatteet asettavat koneoppimisjärjestelmien kehittämiselle ja esittää periaatteiden tulkinnasta kannanottoja, jotka eivät asettaisi esteitä kyseisten järjestelmien kehittämiselle. Laadukas ja laaja koulutusdatajoukko on edellytys sille, että koneoppimisjärjestelmä toimii oikein ja sen tulevaisuudessa tekemät ennusteet ovat asianmukaisia. Tutkimuksen keskiössä olevat periaatteet saattavat kuitenkin rajoittaa koneoppimisjärjestelmän kouluttamistarkoitukseen käytettävissä olevan datan määrää. Tekoälyteknologioiden tärkeys on tunnistettu myös Euroopan unionissa, ja Euroopan komissio onkin julkaissut huhtikuussa 2021 tekoälysäädösehdotuksen. Ehdotuksen tarkoituksena olisi edistää tekoälyn kehitystä ja torjua turvallisuuteen ja perusoikeuksiin kohdistuvia riskejä. Ensisijaisesti ehdotuksen tavoitteena olisi taata mahdollisimman toimivat ja vapaat sisämarkkinat asettamalla yhdenmukaistetut säännöt tekoälyn kehittämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle EU:n alueella. Koska ehdotetulla tekoälysäädöksellä olisi risteämäkohtia myös tietosuojalainsäädännön kanssa, tutkielmassa huomioidaan toissijaisesti myös tutkielman aiheen kannalta relevanttien tekoälysäädösehdotuksen säännösten mahdolliset vaikutukset. EU:n tietosuojalainsäädäntö on teknologianeutraali ja sen tarkoituksena on edistää erilaisten teknologiaratkaisujen soveltamista henkilötietojen käsittelyyn eurooppalaisia arvoja ja perusoikeuksia kunnioittaen. Tästä huolimatta käyttötarkoitussidonnaisuuden ja tietojen minimoinnin periaatteet eivät ole välttämättä helposti yhteensovitettavissa koneoppimisjärjestelmän kouluttamistarkoituksen kanssa. Kyseiset periaatteet ovat kuitenkin joustavia ja mahdollistavat erilaisia tulkintoja. Periaatteita tulisikin tulkita tavalla, joka ei koneoppimiskontekstissa johda tietosuoja-asetuksen tavoitteiden kannalta ristiriitaiseen lopputulokseen, vaan sovittaa yhteen henkilötietojen suojaan ja hyödyllisten koneoppimisjärjestelmien kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja intressit.
 • Tolvanen, Ella (2024)
  Oikeuskirjallisuudessa on usein esitetty näkemys siitä, kuinka kunnianloukkaus rasittaa oikeusjärjestelmää vähäisenä, mutta viranomaisia paljon työllistävänä rikoksena. Kunnianloukkaustapauksista selvitetään vain noin 30 prosenttia ja suurimmassa osassa viranomaisen tietoon tulleista rikosepäilyistä esitutkintaa ei toimiteta lainkaan tai se rajoitetaan jo tutkinnan alkuvaiheessa vähäisyys- tai kustannusperusteella. Kunnianloukkaus onkin yksi esitutkinnassa eniten rajoitetuista rikosnimikkeistä. Kansalaisten luottamus viranomaisten tehokkaaseen, tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan on keskeinen tekijä rikosprosessijärjestelmässä ja voidaan pitää huolestuttavana sitä, kuinka esitutkinnan rajoittaminen on kunnianloukkaustapauksissa lisääntynyt. Lisäksi kunnia on ajan saatossa menettänyt merkittävyyttään ja sananvapaudella on kiistatta keskeisempi asema nykyisessä oikeustilassa kuin kunnian suojalla. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, onko kunnian suoja yhä turvattava rikosoikeudellisin keinoin. Tutkimuksessa esitetään vaihtoehdoiksi perusmuotoisen kunnianloukkauksen dekriminalisoiminen kokonaan tai osittain niin, että vain sen 1 momentin 2 kohdan mukainen halventaminen dekriminalisoitaisiin. Tutkimuksessa hyödynnetään lainopin lisäksi empiiristä oikeustutkimusmenetelmää ja käräjäoikeuksista kerätyn tutkimusaineiston avulla havainnoidaan kunnianloukkauksen nykyistä oikeustilaa ja etsitään vastausta tutkimuskysymyksiin. Kunnianloukkauksen dekriminalisointia on pohdittu jo pitkään, sillä kunnianloukkauksen tunnusmerkistö on hyvin monitulkintainen ja avoin ja perusmuotoisista kunnianloukkauksista suuri osa todella on melko vähäisiä rikoksia, joiden käsittelemiseen kallis ja hidas rikosprosessi ei ole välttämättä paras keino. Tutkimuksessa on esitelty varteenotettaviksi vaihtoehtoisiksi keinoiksi rikosprosessin sijaan kunnianloukkauksen käsittely siviiliprosessissa sekä sovittelun hyödyntäminen. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on sananvapautta korostavissa tuomioissaaan linjannut, että ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukainen oikeus kunniaan voidaan turvata myös siviilioikeudellisin keinoin. Tutkimuksessa on päädytty siihen lopputulokseen, että kunnianloukkaussääntelyn muuttamiselle on painavia perusteita niin kriminalisointiperiaatteiden valossa kuin sananvapaudellisista ja prosessiekonomisistakin syistä.
 • Sahlman, Kia (2023)
  Erilaisten verkkoalustojen ja sosiaalisen median yleistymisen myötä myös poliittinen mainonta on ajan saatossa siirtynyt verkkoon. Nykypäivänä mainonnassa käytettävä profilointi ja muu mikrokohdentaminen ovat lisänneet verkossa levitettävän disinformaation ja manipulaation määrää. Monet sosiaalisen median palvelut tarjoavat erilaisia kohdentamispalveluita, joilla esimerkiksi poliittiset toimijat voivat kohdentaa viestintää sosiaalisen median käyttäjille heidän poliittisten tai muiden kiinnostuksen kohteidensa perusteella. Yksityisyyteen puuttuva kohdennettu poliittinen mainonta luo riskejä niin yksilöille kuin myös yhteiskunnallisella tasolla koko demokraattisen järjestelmän toimivuudelle. Tutkielmassa tarkastellaan poliittista mainontaa kohdennettaessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä Euroopan unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen lainmukaisuuden periaatteeseen sisältyvän oikeusperusteen valinnan kautta. Tutkielmassa systematisoidaan ja analysoidaan eri käsittelyperusteita sekä niiden soveltuvuutta vaalimainonnan kohdentamiseen. Rekisterinpitäjän on käsitellessään henkilötietoja mainonnan kohdentamiseen otettava huomioon tietosuoja-asetuksen 6, 9 ja 22 artiklan säännökset. Tietojen käsittelylle tulee löytyä lainmukainen peruste 6 artiklasta, ja käsitellessä erityisiä henkilötietoryhmiä 9 artiklan poikkeusperusteista jonkun tulee soveltua. Poliittista mainontaa kohdennettaessa käsitellään nimittäin usein tietoa rekisteröidyn poliittisesta mielipiteestä. Rekisterinpitäjän on lisäksi huomioitava 22 artiklan vaatimukset automaattisesta päätöksenteosta. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä Euroopan komissio on antanut vuonna 2021 asetusehdotuksen poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta. Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi tätä uutta asetusehdotusta ja sen mahdollisesti tuomia muutoksia poliittista mainontaa kohdennettaessa käytettävän oikeusperusteen valintaan. Asetusehdotuksen tarkastelussa keskitytään siihen sisältyvän erityisten henkilötietoryhmien käsittelyn kieltoon käytettäessä kohdentamis- ja voimistamistekniikoita poliittisessa mainonnassa. Myös digipalvelusäädöksen vaikutuksia tutkielman aiheeseen sivutaan lyhyesti. Tutkielmassa esitetyin perustein vaalimainonnan kohdentaminen perustuu tietosuoja-asetuksen nojalla suurimmassa osassa tapauksia rekisteröidyn suostumukseen tai nimenomaiseen sellaiseen, eikä komission asetusehdotus ehdotetussa muodossaan toisi tähän suuria muutoksia. Vaikka ehdotuksessa kielletään arkaluonteisten tietojen käsittely kohdentamis- ja voimistamistekniikoiden yhteydessä, kieltoon ehdotetut poikkeukset tekisivät sen pitkälti tehottomaksi eikä ehdotus sellaisenaan palvelisi tarpeeksi tehokkaasti sääntelyn tarkoitusta ehkäistä kohdennetun poliittisen mainonnan aiheuttamia negatiivisia seurauksia. Asetusehdotuksen käsittely on kuitenkin tutkielman kirjoittamisen hetkellä kesken EU:ssa ja ehdotukseen on esitetty muutoksia, jotka pääosin tiukentaisivat kohdentamis- ja voimistamistekniikoiden käytölle esitettyjä rajoituksia poliittisessa mainonnassa.
 • Viljanen, Roosa (2024)
  Oikeudenkäynnin julkisuus on perus- ja ihmisoikeus, joka vahvistetaan muun muassa Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijöistä. Julkisuutta toteuttaessa rikosasian oikeudenkäynnissä on otettava huomioon lisäksi rikoksen uhrin eli asianomistajan yksityisyyden suoja. Kun rikoksen uhrina on alaikäinen lapsi, tulee tuomioistuimen huomioida myös Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa turvatut lapsen oikeudet ja niistä johtuvat velvoitteet. Tässä tutkielmassa analysoidaan lainopin menetelmien avulla lapsen oikeuksien sopimuksen 3(1) artiklan mukaista lapsen edun ensisijaisuuden vaikutusta oikeudenkäynnin julkisuuteen. Tarkastelu painottuu siihen, mitä rikosasian tuomarin on otettava huomioon rikosasiaa koskevia julkisuusratkaisuja tehdessään. Kyseessä on lapsen ennakollisen oikeusturvan toteuttaminen ja hänen perus- ja ihmisoikeuksiensa kunnioittaminen lapsen edun mukaisesti. Oikeudenkäynnin julkisuutta analysoidaan kokonaisuutena sisältäen käsittelyn, asiakirjojen ja ratkaisun julkisuuden. Julkisuuden toteuttamista tarkastellaan pääasiassa yleisö- ja mediajulkisuuden kannalta. Lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen etu arvioidaan ja ratkaisut toteutetaan sen mukaisesti kaikissa lasta koskevissa asioissa. Tutkielmassa analysoidaan lapsen oikeuksien sopimuksen lapsikäsitystä ja omaksutaan lapsi itsenäisenä oikeuksien haltijana, erityisen suojelun kohteena sekä aktiivisena osallistujana. Tätä lapsioikeudellista näkökulmaa hyödynnetään tutkielmassa, kun systematisoidaan oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvää käytäntöä oikeuskirjallisuuden, lainvalmisteluaineiston ja oikeuskäytännön mukaan. Tutkielmassa esitetään, että lapsen edun lisäksi rikosasiassa asianomistajana olevan lapsen oikeuksia tulee arvioida myös uhrin edun mukaisesti. Julkisuuteen liittyviä kysymyksiä tulee punnita ottaen huomioon tapauskohtaiset seikat. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka toteuttaa sekä lapsen etua että uhrin etua siten, että myös rikosprosessuaaliset oikeudet ja tavoitteet toteutuvat.
 • Luzan, Tetiana (2018)
  Due to an impressive evolution of the AI technologies within the last few decades it has become an integral part of everyday life called for improving and facilitating it. Yet, as a result of this evolutionary process AI’s activity nowadays contains features which require legal regulation in the course of its application. Such request was recognized by the EU legislator. In 2017, the EP voiced a possibility of introducing of a legal status of electronic person for the sufficiently sophisticated robots. Specialists in this sphere, however, gave a hostile reception to such an initiative claiming that legal personhood of AI cannot be fit into the current legal paradigm. The latest EU initiatives pertaining to the legal regulation of AI application reveal that the electronic person is not on the EU’s agenda anymore. This work is dedicated to a negation of the above claim of AI specialists by demonstrating that there are no unsurmountable obstacles for conferring legal personhood on the sufficiently sophisticated AI even though it should not be considered as a person from the philosophical standpoint. Having accepted a possibility of according legal personhood to AI, the next question to answer is should it be recognized as a natural or artificial person (the existing types) or should it be ascribed a legal status of the electronic person. The answer is found in the analysis of the determining characteristics of sufficiently sophisticated AI and their comparison with the features of humans and corporations, bearers of natural and artificial personhood, respectively. The ascription of legal personhood to AI is not aimed at recognition of exceptional qualities of AI per se. It is, instead, called for resolving the existing legal problems of AI application in the business sphere, namely, in contract and tort law, and intellectual property rights. By the way of the conferral of legal personhood on AI it is possible to properly allocate responsibility or attribute authorship. In such a manner, establishment of legal status of the electronic person is discussed as an umbrella solution for various domains of business law that may establish legal certainty and ensure the EU against legal fragmentation.
 • Ahonen, Emma (2024)
  Tutkielmassa käsitellään sanan- ja lehdistönvapauden ja markkinoiden tehokkuusperiaatteen välisiä suhteita Euroopassa. Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöä estävä sääntely pyrkii optimoimaan markkinoiden tehokkuutta ja varmistamaan sijoittajien tasapuolisen tiedonsaannin. Sananvapautta ja lehdistönvapautta taas pidetään demokraattisen yhteiskunnan perustana, ja journalismi voidaan nähdä demokratian välttämättömänä edellytyksenä, toimien hallinnon vahtikoirana ja edistäen laadukasta tiedonlevitystä valistuneiden mielipiteiden muodostamiseksi. Tutkielma tarkastelee, kuinka sananvapausrajoituksia voidaan soveltaa taloudellisin perustein, erityisesti unionin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen näkökulmasta. Tutkielmassa perehdytään myös vastuukysymyksiin, eli journalisteille aiheutuvia mahdollisia seuraamuksia tilanteissa, joissa relevantti sääntely on ylitetty. Tutkielman taustalla käsitellään arvopaperimarkkinaoikeudellista sääntelyä, jonka tavoitteena on tukea markkinoiden luotettavaa toimintaa ja varmistaa sijoittajien välinen tasa-arvo. Tutkielmassa esitetään tutkimuskysymykset, jotka keskittyvät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 10 ja 21 artiklojen väliseen suhteeseen sekä sisäpiiritiedon ilmaisemisen rajoituksiin silloin, kun kyseessä on tiedon ilmaisu journalistisiin tarkoituksiin. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin journalistit voivat toimia näiden säännösten puitteissa ja millaisia rajoja heidän on noudatettava työssään, jotta he eivät rikkoisi markkinoiden väärinkäyttösääntelyä työtänsä suorittaessaan. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että sisäpiiritiedon ilmaisemisen journalistisiin tarkoituksiin ympärillä on edelleen epäselvyyttä ja että oikeustila on tulkinnanvarainen ja kehittyvä. Uudet teknologiat ja viestintämuodot voivat entisestään haastaa nykyisiä sääntelynormeja. Journalistien sanktiot voivat tässäkin yhteydessä aiheuttaa pelotevaikutuksen synnyn, ja toisaalta sananvapausmyönteinen ja tulkinnanvarainen ratkaisukäytäntö voi vaikuttaa negatiivisesti markkinoihin ja asettaa journalistit epätasapainoiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen eri jäsenvaltioissa. Sääntely on tarpeen sijoittajien suojelun ja markkinoiden tehokkuuden kannalta, mutta samalla on varmistettava, että sananvapaus ja journalistinen toiminta eivät kärsi kohtuuttomasti. Tulevaisuuden teknologiset muutokset voivat edelleen vaikuttaa tähän tasapainoon.
 • Chillemi, Cristopher (2016)
  The research focuses on the roles and responsibilities of online intermediaries in respect to illegal content uploaded by their users. Online sale of goods infringing intellectual property rights (IPR) will be the main topic of the research. European legislation on the responsibility of online intermediaries established the so called “safe harbour” shielding intermediaries from liabilities for the conduct of their users. This system allowed internet companies to thrive but at the same time it is exploited by some users to abuse IPRs. During the last decade and a half many legal and non-legal researchers have looked at how intellectual property owners fight back against illegal content. In practice, notices of infringements are sent to online intermediaries requesting to takedown the infringements. The latter should respond quickly to maintain their legal immunity. This extrajudicial system causes various hazards and as main critics claim it also lacks transparency and accountability. Information on procedures, notices and decision making by online intermediaries operating marketplaces are not publicly disclosed. Within this context the research first looks at main weaknesses of the current legal framework, and then investigates how policy makers could change notice and takedown procedures to safeguard all competing interests. Information gained by the author’s direct experience in protecting IPRs on online marketplaces will be used to help propose a possible new legal classification of infringement notices and their requirements.
 • Kukorelli, Floora (2021)
  Tutkielman tarkoituksena on systematisoida rekisterinpitäjän ja yhteisrekisterinpitäjän käsitteitä ja tutkia tekemisvastuiden allokointimekanismeja yhteisrekisterinpitäjäsuhteessa. Rekisterinpitä-jä on yleisen tietosuoja-asetuksen (”TSA”) mukaan pääasiallisessa vastuussa henkilötietojen käsittelystä määritellessään käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Joskus kaksi tai useampi rekiste-rinpitäjä ovat yhdessä vastuussa samasta käsittelytoimesta, jolloin kyse on yhteisrekisterinpitä-jäsuhteesta. Tutkielman aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se käsittelee perus-tavanlaatuista kysymystä siitä, kuka on vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja kuinka nämä vastuut tulisi osapuolten välillä allokoida. Tutkielmassa hyödynnetään lainopillista metodia, jota täydennetään eurooppaoikeudellisella teleologisella laintulkinnalla. Teleologisen laintulkinnan kautta tutkimuskysymyksiä tarkastellaan yhteisrekisterinpitäjien käsitteille asetettu-jen sääntelyn tavoitteiden näkökulmasta: tällaisiksi tavoitteiksi on tutkielmassa tunnistettu rekis-teröidyn tehokas, jatkuva ja kattava suoja sekä sääntelyn oikeusvarmuus. Rekisterinpitäjän ja yhteisrekisterinpitäjän käsitteitä tarkastellaan viimeaikaisen oikeuskäytän-nön, viranomaisohjeistuksien ja oikeuskirjallisuuden näkökulmasta. Tutkielmassa on käsitteitä systematisoimalla osoitettu käsitteiden tulkinnan olevan laajaa ja yhteisrekisterinpitäjäsuhteen syntyvän tosiasiassa helpommin kuin aseman yksittäisenä rekisterinpitäjänä. Jälkimmäinen näkemys ei ole täysin yksiselitteinen, koska Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) oikeus-käytännössä on nimenomaisesti todettu, että yhteisrekisterinpitäjä tulee kyetä määrittelemään rekisterinpitäjäksi ennen kuin häntä voidaan pitää yhteisrekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjän käsitteen laajan tulkinnan taustalla on tutkielmassa tunnistettu pyrkimys suurien verkkoyhtiöi-den suitsimiseen pienempien toimijoiden avulla (ns. small fish-strategia). Käsitteiden systematisoinnin lisäksi tutkielmassa tarkastellaan yhteisrekisterinpitäjien välisten tekemisvastuiden (kuten rekisteröidyn informointi tai hänen oikeuksiensa toteuttaminen) allo-kointia. Yhteisrekisterinpitäjien välinen vastuu on yhteisrekisterinpitäjäsuhteita sääntelevän TSA 26 artiklan mukaisesti aina yhteisvastuuta (no wrong door -periaate) suhteessa rekisteröi-tyihin, mutta rekisterinpitäjien välillä vastuu ei aina jakaudu tasaisesti, vaan voi sen sijaan olla eriasteista ja erivaiheista. Vastuiden allokoinnin mekanismeja pyritään systematisoimaan EUT:n oikeuskäytännön ja viranomaisohjeistuksen kautta, samalla peilaten niitä sääntelylle asetettui-hin tavoitteisiin, rekisterinpitäjien yhteisvastuun periaatteeseen ja reaaliargumentteihin, kuten rekisterinpitäjien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin toteuttaa rekisteröityjen oikeuksia käytännössä. Tutkielmassa on havaittu, että tietosuojaroolien sääntelylle asetetuista tavoitteista etenkin re-kisteröidyn tehokas suoja ja oikeusvarmuus eivät toteudu täydellisesti. Keskeisiksi haasteiksi on tunnistettu vastuiden etääntyminen käytännön oikeustodellisuudesta eli eräänlaisen fiktion ylläpitäminen rekisterinpitäjän kyvyistä. Johtopäätösten osalta tutkielmassa on tunnistettu tarve uusille viranomaisohjeistukselle ja EUT:n oikeuskäytännölle. Lisäksi joihinkin vastuiden allo-koinnin käytännön haasteisiin voitaisiin saada helpotusta valmistelussa olevasta, tehokasta kilpailua korostavasta EU:n digimarkkina-asetuksesta.
 • Koivisto, Janne (2023)
  Suomessa astui vuonna 2004 voimaan uusi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annettu laki (460/2003), jonka 13 §:ssä säädetään päätoimittajarikkomuksesta. Tutkielmassa päätoimittajarikkomusta tarkastellaan empiirisen oikeustutkimuksen ja lainopin keinoin. Empiirisessä osuudessa käydään ensimmäistä kertaa läpi lähes koko päätoimittajarikkomuksesta kertynyt oikeuskäytäntö. Empiirisestä tarkastelusta käy ilmi muun muassa se, että päätoimittajarikkomustuomiot ovat keskittyneet pieniin toimituksiin ja että päätoimittajan rikosvastuu on realisoinut lähinnä tapauksissa, joissa aineisto on ollut lukijan tuottamaa ja viestin epäasiallisuus on ollut ilmeinen. Tarkastelun perusteella syytteiden kaatumiselle ei voida osoittaa yhtä syytä ylitse muiden ja lainsäätäjän säännökselle esittämät perustelut eivät vaikuta oikeuskäytännön valossa erityisen relevanteilta. Tutkielman lainopillisessa osuudessa keskitytään vastaavan toimittajan toimitustyön johtamis- ja valvontavelvollisuuteen ja luodaan ensimmäistä kertaa velvollisuuden sisällöstä systemaattinen kuva. Tutkielmassa esitetään, että johtamis- ja valvontavelvollisuus voidaan systematisoida välittömään ja välilliseen johtamis- ja valvontavelvollisuuteen, joiden keskinäinen suhde riippuu ensisijaisesti toimituksen koosta. Edelleen tutkielmassa esitetään, että välillinen johtamis- ja valvontavelvollisuus voidaan jäsentää ainakin ohjeistus-, organisointi-, pätevyyden varmistamis- ja puuttumisvelvollisuuteen.
 • Hiltunen, Josefiina (2022)
  Tietoverkoissa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on pyritty kitkemään monilla eri tasoilla jo vuosien ajan, mutta tästä huolimatta sen määrä on jatkuvassa kasvussa. Maailmanlaajuinen covid-19-koronaviruspandemia ja erityisesti siihen liittyvät rajoitustoimet ovat useiden indikaattorien mukaan lisänneet tietoverkoissa tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, ja lapsen joutuminen seksuaalirikoksen uhriksi loukkaa useita lapsen perus- ja ihmisoikeuksia. Tästä syystä niiden tehokas torjuminen on tärkeää. Verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisessa palveluntarjoajilla on oleellinen merkitys, sillä suuri osa palveluntarjoajista toimii vapaaehtoisesti havaitakseen palveluissaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, poistaakseen sitä todistavan materiaalin sekä ilmoittaakseen siitä toimivaltaisille viranomaisille tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuville yleishyödyllisille järjestöille. Merkittävyydestään huolimatta tämä ei ole täysin ongelmatonta, sillä palveluntarjoajien vapaaehtoiset toimet vaikuttavat kaikkien palvelunkäyttäjien yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskeviin oikeuksiin. Kysymys liittyy myös laajempaan keskusteluun yksityisyyden ja turvallisuuden välisestä rajanvedosta verkossa sekä siitä, kuinka paljon yksityisille palveluntarjoajille voidaan antaa oikeuksia valvoa palvelun käyttäjien välittämää sisältöä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan mainitun palveluntarjoajien toiminnan oikeusperustaa sekä sen perusteltavuutta perusoikeuksien rajoitusedellytysten näkökulmasta. Vastakkain ovat palvelunkäyttäjien ja verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneiden lasten edut ja oikeudet. Nämä oikeudet ja edut voivat olla osin myös limittäisiä. Tutkielman johtopäätöksenä on, että palveluntarjoajien toimet ovat perusoikeuksien rajoitusedellytysten mukaisia, mutta tuleva pitkän aikavälin sääntely tulee todennäköisesti täyttämään eri suuntaisiin perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät tarpeet vielä paremmin. Vahvasta perusoikeusliittymästään huolimatta palveluntarjoajien toimien oikeusperusta verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemiseksi, siitä ilmoittamiseksi ja sitä todistavan materiaalin poistamiseksi ei ole aivan selvä, ja tutkielmassa pohditaan myös tietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista käsittelyperustetta. Käsittelyperusteiksi voivat soveltua ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1)(d) artikla tai 6(1)(f) artikla. Tutkielman metodina on käytetty lainoppia ja johtavana tulkintametodina on käytetty perusoikeusmyönteistä laintulkintaa. Lähteinä tutkielmassa on käytetty oikeuskirjallisuutta ja virallislähteitä, minkä lisäksi argumentaatiossa on tukeuduttu Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöihin. Tutkielma kuuluu viestintä- ja informaatio-oikeuden alaan.