Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by master's degree program "Magisterprogrammet i atmosfärsvetenskaper"

Sort by: Order: Results:

 • Haapaniemi, Veera (2023)
  Ilmakehän ja meren rajakerroksen aallokolla on keskeinen rooli liikemäärän ja energian vaihdossa ilmakehän ja meren välillä. Tämän kytketyn systeemin mallintaminen on perinteisesti toteutettu toisistaan erillisillä ilmakehä-, aallokko- ja merimalleilla, jotka käyttävät rajakerrosten prosessien kuvaamiseen vakioparametrisointeja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ajassa ja paikassa muuttuvien aaltokentän parametrisointien huomioimisen vaikutuksia kolmiulotteisen hydrodynaamisen merimallin tuloksiin Itämeren alueella yksisuuntaisen WAM-NEMO-mallikytkennän avulla. Yksisuuntaisesti toteutetun aallokko-meri-mallikytkennän kuvaamien vuorovaikutusten ymmärtäminen luo pohjaa täysin kytketyn mallisysteemin muodostamiselle tulevaisuudessa. Tutkielma on toteutettu toimeksiantona Ilmatieteen laitoksella ja sen toteutuksessa on hyödynnetty CMEMS-palvelun BAL MFC -konsortion mallinnusosaamista. Aalto-meri-mallikytkentä toteutettiin käyttämällä WAM-aaltomallin tuloksia pakotteina NEMO-merimallin Nemo Nordic 2.0 -konfiguraatiossa. Mallisimulaatiot toteutettiin aikavälille 1.4.– 31.12.2021. Tarkasteltavia aaltoparametrejä olivat kolmiulotteinen Stokesin virtaus ja mereen kohdistuva, aallokosta riippuva leikkausjännitys. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin kyseisten parametrien yhteisvaikutusta. Parametrien implementoinnin rajoitteista johtuen aallokko-meri-vuorovaikutuksia ei tarkasteltu eksplisiittisesti jääpeitteen alueella. Toteutettujen skenaariosimulaatioiden tuloksia verrattiin ilman aaltoparametrien vaikutusta toteutettuun kontrollisimulaatioon ja in situ -mittausdataan tulosten validoimiseksi. Tarkasteltujen skenaarioiden välisten erojen tarkastelemiseksi mallituloksista valikoitiin lähempää tarkastelua varten tilanteet, joissa aallokon vaikutukset pintakerroksen dynamiikkaan korostuivat. Aallokosta riippuvan leikkausjännityksen havaittiin vaikuttavan merkittävästi meren sekoittuneen pintakerroksen syvyyteen, kasvattavan keskimääräisiä pintavirtausten nopeuksia koko Itämeren alueella Tanskan salmia lukuunottamatta ja näiden tekijöiden kautta vaikuttavan oleellisesti Itämeren hydrografian kuvaamiseen merimallissa. Tanskan salmissa pienentyneiden virtausnopeuksien havaittiin olevan yhteydessä kasvaneen pinnan suolaisuuden ja pienentyneen halokliinin alapuolisen suolaisuuden kanssa, mikä osoittaa huomattavia muutoksia altaiden välisessä, koko Itämeren alueeseen vaikuttavassa vedenvaihdossa. Stokesin virtauksen vaikutukset meren dynamiikkaan havaittiin pienemmiksi. Tarkastelun perusteella voidaan todeta aallokon muokkaaman leikkausjännityksen vaikutukset tarkastellussa mallikonfiguraatiossa suuriksi, mutta havaintoihin verrattuna epärealistisiksi, mikä korostaa aaltoparametrien jatkotutkimuksen merkitystä niin meren pintakerroksen dynamiikan teoreettisen kuvaamisen kuin operatiivisten mallien näkökulmasta.
 • Zhang, Tinghan (2022)
  Air ions can play an important role in new particle formation (NPF) process and consequently influence the atmospheric aerosols, which affect climate and air quality as potential cloud condensation nuclei. However, the air ions and their role in NPF have not been comprehensively investigated yet, especially in polluted area. To explore the air ions in polluted environment, we compared the air ions at SORPES site, a suburban site in polluted eastern China, with those at SMEAR II, a well-studied boreal forest site in Finland, based on the air ion number size distribution (0.8-42 nm) measured with Neutral Cluster and Air Ion Spectrometer (NAIS) during 7 June 2019 to 31 August 2020. Air ions were size classified into three size ranges: cluster (0.8-2 nm), intermediate (2-7 nm), and large (7-20 nm). Median concentration of cluster ions at SORPES (217 cm−3) was about 6 times lower than that at SMEAR II (1268 cm−3) due to the high CS and pre-existing particle loading in polluted area, whereas the median large ion concentration at SORPES (197 cm−3) was about 3 times higher than that of SMEAR II (67 cm−3). Seasonal variations of ion concentration differed with ion sizes and ion polarity at two sites. High concentration of cluster ions was observed in the evening in the spring and autumn at SMEAR II, while the cluster ion concentration remained at a high level all day in the same seasons. The NPF events occurred more frequently at SORPES site (SMEAR II 16% ; SORPES: 39%), and the highest values of NPF frequency at both sites were in spring ((SMEAR II: spring: 43%; SORPES: spring: 56%). During the noon time on NPF event day, the concentration of intermediate ions were 8-14 times higher than same ours on non-event days, indicating that can be used as an indicator for NPF in SMEAR II and SORPES. The median formation rate of 1.5 nm at SMEAR II were higher then that at SORPES, while higher formation rate of 3 nm ions were observed at SORPES. At 3 nm, the formation rate of charged particles was only 11% and 1.6% of the total rate at SMEAR II and SORPES respectively, which supports the current view that neutral ways dominate the new particle process in continental boundary. However, higher ratio between charged and total formation rate of 3 nm particle at SMEAR II indicates ion-induced nucleation can have a bigger contribution to NPF in clear area in comparison to polluted area. Higher median GR of 3-7 nm (SMEAR II: 3.1 nm h−1; SORPES: 3.7 nm h−1) and 7-20 nm (SMEAR II: 5.5 nm h−1; SORPES: 6.9 nm h−1) ions at SORPES were found in comparison to SMEAR II, suggesting the higher availability of condensing vapors at SORPES. This study presented a comprehensive comparison of air ions in completely different environments, and highlighted the need for long-term ion measurements to improve the understanding of air ions and their role in NPF in polluted area like eastern China
 • Le, Viet (2021)
  Atmospheric aerosol particles absorb and scatter solar radiation, directly altering the Earth’s radiation budget. These particles also have a complex role in weather and climate by changing cloud physical properties such as reflectivity by acting as cloud condensation nuclei or ice nuclei. Aerosol particles in the boundary layer are important because they pose a negative impact on air quality and human health. In addition, elevated aerosol from volcanic dust or desert dust present an imminent threat to aviation safety. To improve our understanding of the role of aerosol in influencing climate and the capability to detect volcanic ash, a ground-based network of Halo Doppler lidars at a wavelength of 1565 nm is used to collect data of atmospheric vertical profiles across Finland. By comparing the theoretical values of depolarization ratio of liquid clouds with the observed values, bleed through of each lidar is detected and corrected to improve data quality. The background noise levels of these lidars are also collected to assess their stability and durability. A robust classification algorithm is created to extract aerosol depolarization ratios from the data to calculate overall statistics. This study finds that bleed through is at 0.017 ± 0.0072 for the Uto-32 lidar and 0.0121 ± 0.0071 for the Uto-32XR lidar. By examining the time series of background noise level, these instruments are also found to be stable and durable. The results from the classification algorithm show that it successfully classified aerosol, cloud, and precipitation even on days with high turbulence. Depolarization ratios of aerosol across all the sites are extracted and their means are found to be at 0.055 ± 0.076 in Uto, 0.076 ± 0.090 in Hyytiala, 0.076 ± 0.071 in Vehmasmaki and 0.041 ± 0.089 in Sodankyla. These mean depolarization ratios are found to vary by season and location. They peak during summer, when pollen is abundant, but they remain at the lowest in the winter. As Sodankylä is located in the Artic, it has aerosols with lower depolarization ratio than other sites in most years. This study found that in summer, aerosol depolarization ratio is positively correlated with relative humidity and negatively correlated with height. No conclusion was drawn as to what processes play a more important role in these correlations. This study offers an overview of depolarization ratio for aerosol at a wavelength of 1565 nm, which is not commonly reported in literature. This opens a new possibility of using Doppler lidars for aerosol measurements to support air quality and the safety of aviation. Further research can be done test the capability of depolarization ratio at this wavelength to differentiate elevated aerosol such as dust, pollution, volcanic ash from boundary layer aerosol.
 • Berg, Hanna (2023)
  Tähän tutkielmaan on käytetty Ilmatieteen laitoksen digitaalista jääkartta-aineistoa. Jääkarttoja on tehty operatiivisiin tarkoituksiin jo 1800-luvun loppupuolelta asti, mutta käytössä ollut aineisto sisältää viimeisimmät vuodet 1980–2022, joiden jääkartat on saatu digitaaliseen muotoon. Aineistosta käsiteltiin merijään konsentraatiota ja siitä laskettavaa jäällistä alaa. Merijään vuosittainen laajuus vaihtelee paljon, mikä näkyy myös tulosten aikasarjoissa. Vuosittaiseen vaihteluun vaikuttavat muun muassa Pohjois-Atlantin heilahtelu (NAO) ja Arktinen heilahtelu (AO). Selkämeri ja Suomenlahti ovat fyysisiltä muodoiltaan, meriveden ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan erilaisia, joten niiden merijäätkin eroavat jonkin verran toisistaan. Mitä pohjoisempana tai idempänä sijainti on, sitä ankarampia talvet ja jääolot ovat. Tämä vaikuttaa osittain siihen, että Selkämeren osa-alueiden välillä on eroja jääpeitteessä, samoin Suomenlahden osa-alueiden välillä. Kaikkia eroja ei kuitenkaan voida laittaa pelkästään maantieteellisen sijainnin piikkiin, vaan jääpeitteeseen ja sen sijaintiin vaikuttaa myös merijään dynamiikka. Merijää, meri ja ilmakehä ovat kaikki kytkeytyneet toisiinsa termodynaamisten ja dynaamisten prosessien kautta, ja niiden vaikutuksesta merijääpeite on jatkuvasti muutoksessa. Konsentraation ja jäällisen alan käsittelyn jälkeen nähtävissä oli, että merijään laajuuden trendi on kaikilla tarkastelluilla alueilla vähenevä. Nämä tulokset ovat linjassa myös muiden kirjallisuudessa esitettyjen tulosten kanssa, joiden mukaan talvet ovat leudompia ja ankaria talvia esiintyy harvemmin. Aineistosta erottui yksi erityisen kylmä talvi (1987), jolloin merijään jäällinen ala on ollut laajimmillaan tämän tarkastelujakson aikana. Ilmastonmuutoksella on jo ollut vaikutuksensa myös Itämeren merijäähän ja merijäätä pidetäänkin ilmastonmuutoksen herkkänä mittarina.
 • Sholeninova, Polina (2021)
  The Arctic Ocean is known to be inhabited with energetic mesoscale eddies commonly detected in depths from 200 m to 1200 m. Due to their high energetics and ability to transfer momentum, heat, salt and biochemical properties for long distances from their origin, eddies may considerably affect the structure of a water column in the Arctic Ocean. This study investigated an anticyclonic eddy event detected at one of the mooring stations deployed under the Nansen and Amundsen Basins Observational System project. The mooring located at the deep part of the continental slope of the Laptev Sea and conducted autonomous measurements during the years 2013–2015. The conductivity-temperature-depth, as well as current measurements from the Acoustic Doppler Current Profiler in the upper ocean (24–82 m) and from the McLane Moored Profiler in the intermediate layer (88–760 m), were examined. Spectral analysis of the currents and calculation of the eddy available potential energy were performed. This study revealed a mesoscale eddy with the core centred deeper than 750 m drifted past the mooring for 2 months. Its horizontal length scale was ∼128 km. The water properties typical for the Fram Strait Branch of the Atlantic water carried by the subsurface boundary current were trapped in the eddy. This study suggests that the eddy was originated from the baroclinic instability of the front between the Fram Strait Branch and the Barents Sea Branch of the Atlantic water flow.
 • Rasi, Riku Johannes (2019)
  Tämä työ tarkastelee kylmää jaksoa Pohjois-Euroopassa ja erityisesti Lapissa 1.1.2017 – 6.1.2017. Tarkastelujaksolla Sodankylässä mitattiin yli neljäkymmentä astetta pakkasta, jonka Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen säämalli IFS ennusti pintalämpötilan yli kymmenen astetta liian korkeaksi. Kylmä jakso ylettyi aina Bulgariaan ja Kreikaan asti antaen viitteitä laajemmasta säähäiriöstä. Näistä lähtökohdista lähdin tutkimaan, mikäli lämpötilan yliennustuksen syy olisi laajemman synoptisen skaalan häiriön epätarkka ennustaminen. Työssä visualisoin IFS:n paine ja lämpötilakenttiä Euroopan keskuksen metview alustalla ja vertaan niitä synoptiseen analyysiin sekä pinta- ja luotaushavaintoihin Sodankylästä. Käytän pohjana Euroopan keskuksen omaa raporttia poikkeuksellisesta sääilmiöistä, joka kuitenkin keskittyy enemmän Kaakkois-Euroopan poikkeukselliseen kylmyyteen ja voimakkaisiin lumisateisiin. Työssä havaitaan, että IFS ennusti synoptisen skaalan matalapainejärjestelmien ja muiden säähäiriöiden synnyn ja liikkeet tarkastelujaksolla varsin hyvin. Syy pintalämpötilan yliennustamiseen ei arvioni mukaan johdu virtaustilanteen väärästä ennustamisesta, vaan mallin tavasta käsitellä pintalämpötilaa. Erittäin stabiileissa olosuhteissa oletukset, joiden perusteella mallin pintalämpötila lasketaan, eivät tuota järkevää tulosta. Luotauksista havaitaan, että Sodankylässä vallitsi voimakas pintainversio, jota malli ei kykene täysin mallintamaan johtuen tavasta, jolla se käsittelee pinnan ja alimman mallitason välistä kerrosta. Ennustettu lämpötila poikkeaa toteutuneesta kuitenkin niin voimakkaasti, että inversion mallintamiseen liittyvät ongelmat eivät välttämättä ole ainoa virhelähde. Lopuksi tarkastelen lyhyesti raportteja mallin ongelmista ennustaa pintalämpötilaa Suomen talviolosuhteisssa, sekä miten Euroopan keskipitkien säähavaintojen keskus on itse käsitellyt ongelmaa. Globaalimallina IFS on kalibroitu tuottamaan keskimäärin osuvin ennuste koko planeetalla, ja on tärkeä tietää ne rajatapaukset, joissa sen oletukset eivät ole päteviä.
 • Forsbacka, Amy (2024)
  Volatile Organic Compounds are chemicals which get released as gasses and can have a variety of effects on the environment, climate change, and air quality. Capable of being transported across long distances, VOCs can contribute to the formation and concentration of ozone, formation of secondary organic aerosol, and affect Earth's radiative balance. Coastal waters emit high amounts of VOCs into the atmosphere. While there is a body of research on VOCs emitted from terrestrial sources, such as forests, the impact of VOCs emitted from coastal sea areas on sea-atmosphere interactions is less understood. This study examined VOC signals at a coastal site on the Baltic Sea by deploying a Vocus Proton Transfer Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometer measuring ambient VOCs in air from June-August 2023. In this study, the Vocus PTR-TOF-MS was able to provide informative data to improve our understanding of the behavior of VOCs at this Baltic Sea coastal site. From a snapshot analysis of July 17-24 2023, isoprene, monoterpenes, dimethylsulfide, jasmonic acid, and benzoquinone are speculated to potentially have marine signatures, but could be coming from different marine sources or different biological species in the Baltic Sea. The behavior of the VOC signals and their detection is speculated to be related to wind speed and wind direction. Meteorological factors can impact what VOC signals get detected by the Vocus by affecting how air masses get mixed and transported to the instrument. By deploying the relatively new Vocus PTR-TOF-MS in a new location, this study helps to improve our knowledge of the behavior of VOCs at this Baltic Sea coastal site and how the ecology of the Baltic Sea interacts with the atmosphere.
 • Poutanen, Pyry (2019)
  The Arctic is warming faster than any other region on Earth due to climate change. The characteristics of the air masses overlying the Arctic play a key role when assessing the magnitude and implications of global warming in the region, but comprehensive studies of Arctic air mass properties covering long time series of measurements are scarce. The aim of this study is to use such a data set to quantify the key characteristics of Arctic air masses prior to transport to the human-habited Eurasian continent, and the typical conditions leading to Arctic events in Värriö. HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) model was employed to calculate backward atmospheric trajectories arriving at SMEAR I (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) in Värriö for every hour in 1998-2017. An air mass was classified as Arctic if the backward trajectory arriving at Värriö was located north of 78 °N 72 hours before the arrival time. Data from SMEAR I, including meteorological variables and trace gas and aerosol concentrations, were then gathered in order to compare Arctic and non-Arctic air masses. Of all the hours that were analysed, 15.0 % were classified as associated with an Arctic air mass. The typically cyclonic curvature of the trajectories and the median duration of 10 hours per individual Arctic event were hypothesised to be due to Arctic air mass events being linked to passing low pressure systems. Arctic air masses were found to be colder and have lower moisture content in summer, when the difference at surface level was 5.6 °C and 1.7 g m-3 respectively, compared to non-Arctic air masses. In other seasons the differences were less pronounced, but average particle and trace gas concentrations were found to be notably lower for Arctic air masses than for non-Arctic air masses. An exception to this was ozone, which had 24.6 % higher average concentration in Arctic air masses in months between November and February, compared to non-Arctic air masses. The annual median aerosol particle concentration in Arctic air masses was found to be 308 cm-3 and only 129 cm-3 between November and March, on average. During a median year, the value of condensation sink (CS) was on average 65 % smaller in Arctic air masses than in the non-Arctic. The Kola Peninsula industry was observed to increase concentrations of SO2 and aerosol particles, particularly Aitken mode (25-90 nm) particles, of affected air masses. Overall, Arctic air masses were found to have several unique characteristics compared to other air masses arriving at SMEAR I, Värriö. As expected, Arctic air masses are colder and drier than non-Arctic air masses, but the difference is pronounced only in summer months. Other air mass characteristics, especially aerosol particle and trace gas concentration were generally found to be lower, unless the air mass was influenced by the industrial sites in the Kola Peninsula.
 • Santillo, Jordan (2022)
  Research in radar technology requires readily accessible data from weather systems of varying properties. Lack of real-world data can delay or stop progress in development. Simulation aids this problem by providing data on demand. In this publication we present a new weather radar signal simulator. The algorithm produces raw time series data for a radar signal using physically based methodology with statistical techniques incorporated for computational efficiency. From a set of user-defined scatterer characteristics and radar system parameters, the simulator solves the radar range equation for individual, representative precipitation targets in a virtual weather cell. The model addresses the question of balancing utility and performance in simulating signal that contains all the essential weather information. For our applications, we focus on target velocity measurements. Signal is created with respect to the changing position of targets, leading to a discernable Doppler shift in frequency. We also show the operation of our simulator in generating signal using multiple pulse transmission schemes. First, we establish the theoretical basis for our algorithm. Then we demonstrate the simulator's capability for use in experimentation of advanced digital signal processing techniques and data acquisition, focusing on target motion. Finally, we discuss possible future developments of the simulator and their importance in application.
 • Clusius, Petri (2020)
  This thesis presents the Atmospherically Relevant Chemistry and Aerosol Box Model (ARCA box), which is used for simulating atmospheric chemistry and the time evolution of aerosol particles and the formation of stable molecular clusters. The model can be used for example in solving of the concentrations of atmospheric trace gases formed from some predefined precursors, simulation and design of smog chamber experiments or indoor air quality estimation. The backbone of ARCAs chemical library comes from Master Chemical Mechanism (MCM), extended with Peroxy Radical Autoxidation Mechanism (PRAM), and is further extendable with any new reactions. Molecular clustering is simulated with the Atmospheric Cluster Dynamics Code (ACDC). The particle size distribution is represented with two alternative methods whose size and grid density are fully configurable. The evolution of the particle size distribution due to the condensation of low volatile organic vapours and the Brownian coagulation is simulated using established kinetic and thermodynamic theories. The user interface of ARCA differs considerably from the previous comparable models. The model has a graphical user interface which improves its usability and repeatability of the simulations. The user interface increases the potential of ARCA being used also outside the modelling community, for example in the experimental atmospheric sciences or by authorities.
 • Rannisto, Henri (2022)
  Suomen lentosäähavainnot käyvät läpi murrosta kohti automaatiota. Automaattisiin havaintoihin liittyy laatuongelmia, joten syntyi idea tehdä aiheesta laajempi tutkimus. Tutkimusaineistona käytettiin Rovaniemen lentoaseman havainnontekijöiden vuodesta 2011 lähtien täyttämää verifiointitaulukkoa, jossa ideana on kirjata manuaalisen havainnon tekohetkellä ylös automaattijärjestelmän tarjoamat arvot eri sääsuureille. Vertailtavat parametrit ovat näkyvyys, pilven alaraja ja vallitseva sää. Parametrien automaatin ja ihmisen määrittämät arvot ristiintaulukoitiin jokaiselle kolmelle parametrille erikseen. Tulokset eivät antaneet kovin hyvää kuvaa automaattihavaintojen nykyisestä laadusta, sillä kaikkien kolmen parametrin osalta havainnoista löytyi merkittäviä puutteita arvojen tarkkuudessa ja ajantasaisuudessa. Erot tarkaksi oletettuihin ihmishavaintoihin olivat niin suuria, että esiin nousi kysymyksiä lentoturvallisuuteen ja automaattihavaintojen käytön järkevyyteen liittyen. Tulosten pohjalta esitetään ratkaisuksi merkittäviä parannuksia havaintojärjestelmään sekä havaintojen tilapäistä manualisointia parannusprosessin ajaksi. Tutkielmassa käydään varsinaisen tutkimusosion lisäksi läpi Suomen lentosäähavaintojen teoriaa. Tekstissä pureudutaan syvemmin manuaalisen ja automaattisen havaintomenetelmän perusperiaatteisiin sekä esitellään Suomen lentosäähavaintojen historiaa pääpiirteittäin.
 • Laasonen, Asta (2021)
  Carbon monoxide (CO) is a chemically reactive trace gas in the atmosphere, indirectly affecting radiative balance. The oxidation of CO with hydroxyl radical (OH) is the large sink of atmospheric CO. The reactions of CO and OH decrease the atmospheric capacity to oxidize atmospheric methane (CH4), hence indirectly extends the lifetime of CH4 in the atmosphere. In addition, CO oxidation increases the abundance of tropospheric ozone (O3). CH4 and O3 are both very strong greenhouse gases, and it has been estimated that the cumulative indirect radiative forcing of CO can be even more significant than the third most powerful greenhouse gas, nitrous oxide. This study studied CO fluxes in four different ecosystems: a boreal forest, a boreal fen, a cropland in the boreal region, and a sisal plantation in the semi-arid tropical zone. All the ecosystems were CO sources during the growing season from May to August, and ecosystems showed strong seasonal variation. Fluxes had a regular diurnal cycle, peaking at noon and zero flux or small uptake at night. The main drivers for the CO emissions were radiation and air temperature. The strong correlation between radiation and CO flux proved that photodegradation was an important process in biogenic CO emissions. Radiation and air temperature were used in a simple linear regression model to estimate the biogenic CO emissions in the study sites. The model was trained for Hyytiälä data in 2016, tested for the rest of the data from Hyytiälä in 2015 and 2017 and other sites. The chamber measurements showed that soils were CO sinks and CO emissions were mainly from vegetation. Generally, in many upscaling models of CO, soil consumption is considered significantly larger than photodegradation. This study showed that many terrestrial ecosystems can be sources of CO, even though there are generally considered as a sink of CO. There is a need for ecosystem-scale flux measurements in other ecosystems and latitudes to understand better the global CO budget.
 • Thomas, Steven Job (2020)
  Biogenic Volatile Organic Compounds play a major role in the atmosphere by acting as precursors in the formation of secondary organic aerosols and by also affecting the concentration of ozone. The chemical diversity of BVOCs is vast but global emissions are dominated by isoprene and monoterpenes. The emissions of BVOCs from plants are affected by environmental parameters with temperature and light having significant impacts on the emissions. The Downy birch and Norway spruce trees consist of heavy and low volatile compounds but published results are limited up to observing sesquiterpenoid emissions from these two trees. In this study, the Vocus proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometer is deployed in the field to examine BVOC emissions from Downy birch and Norway spruce trees. With higher mass resolution, shorter time response and lower limits of detection than conventional PTR instruments, the Vocus can effectively measure a broader range of VOCs. For the first time, real-time emissions of diterpenes and 12 different oxygenated compounds were observed from birch and spruce trees. The emission spectrum of birch was dominated by C10H17+, while for spruce C5H9+ contributed the most. The sum emissions of oxygenated compounds contributed significantly to the observed total emissions from both the trees. The emission rates of all compounds varied dramatically throughout the period due to fluctuations in temperature and light. Due to lack of data from spruce, conclusive results for temperature and light response on terpene emissions could not be drawn. For birch, the emission rates were well explained by the temperature and temperature-light algorithms. The terpene emissions modelled using both algorithms correlated similarly with experimental data making it difficult to decisively conclude if the emissions originated from synthesis or pools.
 • Sorsa, Jani (2022)
  Ilmatieteen laitoksella on otettu käyttöön eri säämallien ennusteita yhdistelevä, niin sanotun konsensusennusteperiaatteen mukainen jälkikäsittelymenetelmä, joka tunnetaan nimellä Blend. Tämä tutkielman tarkoituksena on selvittää Blend-menetelmällä tuotetun tuuliennusteen toimivuutta Suomen merialueilla käyttämällä muutamaa yleiseen käyttöön vakiintunutta sääennusteiden verifiointimenetelmää. Verifiointi on toteutettu vertaamalla Blend-ennusteen tuulennopeusarvoja niin ikään jälkikäsittelyllä tuotettuihin potentiaalituuliarvoihin 25:llä Suomen merialueilla sijaitsevalla havaintoasemalla. Potentiaalituulta on päätetty käyttää alkuperäisten tuulihavaintojen sijasta, koska se parantaa eri sääasemilta tulevien mittaustulosten keskinäistä vertailukelpoisuutta ja näin ollen tekee verifiointituloksista paremmin koko alueelle yleistettäviä. Tulokset osoittavat odotetusti, että merkittävimmät Blend-tuuliennusteen toimivuuteen vaikuttavat tekijät ovat tuulennopeus ja ennustepituus – ennustevirhe kasvaa yleisesti suuremmilla tuulennopeuksilla ja pidemmillä ennustepituuksilla. Myös muilla muuttujilla, kuten vuorokauden- ja vuodenajalla sekä tuulen suunnalla, havaittiin olevan jonkin verran vaikutusta ennustevirheeseen. Useimmissa säätilanteissa Blend-ennusteen voidaan todeta olevan toimivuudeltaan varsin hyvä ja tasalaatuinen. Blend-ennusteen merkittävin ongelma on etenkin suurilla tuulennopeuksilla huomattavan suuri negatiivinen harha (bias), eli ennustetut tuulennopeudet ovat havaintoihin nähden selvästi liian heikkoja. Tästä johtuen Blend ei useimmissa tapauksessa kykene ennustamaan kovimpia tuulia, jotka ovat harvinaisuudestaan huolimatta operatiivisen sääennustamisen kannalta kaikista tärkeimpiä mm. merialueille annettavien tuulivaroitusten vuoksi. Menetelmä on kuitenkin kehityskelpoinen, ja jos ennusteharha pystytään jatkossa minimoimaan laskennassa paremmin, se saattaa kyetä tuottamaan jopa varsinaisia säämalleja parempia tuuliennusteita.
 • Li, Xiaoyu (2020)
  Urban areas account for 70% of worldwide energy-related CO2 emissions and play a significant role in the global carbon budget. With the enhanced consumption of fossil fuel and the dramatic change in land use related to urbanization, control and mitigation of CO2 emissions in the urban area is becoming a major concern for urban dwellers and city managers. It is of great importance and demand to estimate the local CO2 emissions in urban areas to assess the effectiveness of mitigation regulation. Surface Urban Energy and Water Balance Scheme (SUEWS) incorporated with a CO2 exchange module provides an advanced method to model total urban CO2 flux and quantify the different local-scale emission sectors involving transportation, human metabolism, buildings and vegetation. Using appropriate input data such as detailed site information and meteorological condition, it can simulate the local or neighbourhood scale CO2 emissions in a specific period, or even under a future scenario. In this study, the SUEWS model is implemented in an urban region, Jätkäsaari, which is an extension of Helsinki city centre, to simulate anthropogenic and biogenic CO2 emissions in the past and future. The construction of this district started in 2009 and was planned to be completed in 2030. Therefore, this region is a good case to investigate the impacts of urban planning on urban CO2 emissions. Based on the urban surface information, meteorological data, and abundant emission parameters, a simulation in this 1650 × 1400 m area with the spatial resolution of 50 × 50 m and the time resolution of an hour was conducted with the aim to get information on the total annual CO2 emissions, and the temporal and spatial variability of CO2 fluxes from different sources and sink in 2008 and 2030. The positive CO2 fluxes indicate the CO2 sources, while the negative indicate the CO2 sinks. In both of the previous and future case, the spatial variation of net CO2 fluxes in Jätkäsaari is dominated by the distribution of traffic and human activities. From April to September, the vegetation acts as the CO2 sink with negative net ecosystem exchange. In 2008, the modelled cumulative CO2 flux is 3.0 kt CO2 year-1, consisting of 1.9 kt CO2 year-1 from metabolism, 1.9 kt CO2 year-1 from traffic, 0.5 kt CO2 year-1 from soil and vegetation respiration, as well as -1.3 kt CO2 year-1 from photosynthesis. In 2030, the total annual CO2 emissions increase to 11.1 kt CO2 year-1 because of the rising traffic volume and amount of inhabitants. Road traffic became the dominant CO2 sources, accounting for 53% of the total emissions. For the diurnal variation, in 2008, the study area remains the CO2 sources with the exception of summertime morning when the net CO2 flux is negative, while in 2030, the net CO2 flux is positive in the whole day.
 • Lohtander, Aleksi (2024)
  Diurnal temperature range (DTR), defined as the difference between daily maximum and minimum temperatures, is an important variable in ecosystem dynamics. Human-induced climate change, which has increased mean temperatures worldwide, has been noted to cause global changes in DTR. In this thesis, the changes in daily maximum and minimum temperatures, as well as diurnal temperature range, were studied between the climatological periods of 1961–1990 and 1991–2020 from twenty weather observation stations in Finland. Student’s t-test was utilized to assess the statistical significance of the differences between period mean values. The results show that daily maximum and minimum temperatures have risen significantly across Finland in all seasons. The differences between 1961–1990 and 1991–2020 mean values were +1.26 °C and +1.51 °C for daily maximum and minimum temperatures, respectively. Both daily maximum and minimum temperatures have risen most notably in winter (DJF), with daily extreme temperatures increasing asymmetrically. The increase in temperatures was more pronounced for daily minimum temperatures, rising by approximately 3 °C in winter, nearly one degree more than daily maximum temperatures during the same season. Annually averaged diurnal temperature range has generally decreased in Finland from 1961–1990 to 1991–2020. The decrease in DTR was statistically significant in the northern part of Finland, and overall, the country experienced a statistically significant decrease of −0.25 °C. The decreases in annual mean DTR exhibited a latitudinal pattern, with the largest decrease observed in northern Finland and smallest in southern Finland. The majority of the decrease in DTR occurred during winter across the country, whereas changes in the other seasons were smaller and varied in direction. A decrease in DTR in Finland has been reported by other studies, although the results in this thesis (−0.09 °C/decade trend) are larger in amplitude compared to other estimates. The decrease in winter DTR was attempted to be explained by changes in air mass advection, which substantially influences diurnal temperature range in addition to influencing day-to-day variations in temperature. It was concluded that changes in air mass advection have substantially influenced the changes in winter DTR, but they may not necessarily explain all of the observed changes. Cloud cover changes were examined using ERA5 reanalysis data, but these changes were judged to be unimportant for the decrease in winter DTR. However, asymmetrical cloud cover changes in the other seasons could have potentially contributed to the differing direction of DTR change observed in spring, summer and autumn across the country.
 • Vainio, Tomi (2022)
  Small arctic glaciers have in general been consistently neglected with respect to the collection of long time-series observations. Available data is often a product of multiple independent and separate studies, thus gaps in the data sets are common. Numerical modelling provides one solution to alleviate existing gaps in knowledge, while historical observations can be used to assess model accuracy. The Foxfonna ice cap and associated glacier were investigated with the aid of the numerical modelling software, Elmer/Ice. The goal was to reproduce core glaciological characteristics of the entire glacier system from a 3D simulation based on multiple digital elevation models (DEMs) between the years 1961-2021. The methods proved capable of providing additional information on the glaciological characteristics of a small glacier system, such as Foxfonna. Issues primarily arose from the steady state assumption and the difficulty of producing simulations for a dynamically varying glacier system.
 • Suhonen, Elli (2021)
  International shipping is globally a major source of atmospheric nitrogen oxides (NOx). It has been widely recognized that these emissions have negative effects on maritime air quality and human health. For a long time, shipping was the least regulated NOx emission source, but now first regulations for ship exhaust NOx emissions started as of January 2021. Shipping emissions must be monitored so the obedience of these regulations can be followed. Different measurement techniques are developed to address the problems related to shipping emission monitoring. The purpose of this thesis is to demonstrate how tropospheric nitrogen dioxide (NO2) concentration measurements by TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) onboard Copernicus Sentinel 5 Precursor (S5P) satellite can be used to characterize signatures of shipping emissions. The capability of TROPOMI to detect busy shipping lanes and port areas was first tested with a large study area of the whole Eastern Mediterranean Sea. Analysis was supported with shipping emission data inventory from the Ship Traffic Assessment Model (STEAM). Results showed elevated NO2 concentrations close to major port areas, especially if the dominant wind direction on the water area was from the continent. These elevated concentrations were most likely a result of both transported urban emissions and shipping emissions. STEAM and TROPOMI grid cell comparison was done over the busiest shipping lane area over the open sea, and the results showed that if the monthly summed shipping emission amount was either small or very large, the signal of shipping emissions was affected by background concentrations. More detailed shipping emission study was done at port Piraeus and the surrounding sea area. There, satellite measurement analysis was done by selecting three smaller study areas for comparison, one over the city of Athens, the second one close to the port Piraeus and the third one over the open sea. Relation between the satellite observations of NO2 and modelled shipping emissions of NOx was obtained in the study area that was over the open sea, the center of the area being 35 km from the coast. The signal of shipping emissions was not detected close to the port, most likely because of the influence of other emission sources. Lastly, spring and summer 2020 were analysed separately in more detail, as they were included in the overall study period of this thesis but the air pollution patterns at that time were affected by the extraordinary COVID-19 pandemic restrictions. The results showed unusually small average NO2 concentrations over the city of Athens during spring 2020. Meteorological observations from that time period did not show anything that could fully explain the decrease. Observations over the sea close to Piraeus showed no clear difference between 2019 and 2020 average concentrations, so the pandemic possibly had only a minor impact on the shipping emissions in the port area.
 • Pekkala, Minttu (2024)
  There has been a major decreasing trend in the amount of sea ice in the Arctic since the 1990s. The Arctic amplification (AA) warms the Arctic climate as a result of the global warming, strengthened by the ice albedo feedback loop. The ice albedo feedback loop is caused by melting of snow and ice surfaces. Melting of snow and ice causes changes to the surface albedo, which is a measure of the amount of incident solar radiation that is reflected. Melting snow and ice surface types and revealed open water or terrain have significantly lower albedo than the original snow and ice surfaces. Therefore more radiation is absorbed, which has a warming effect. CLARA-A3 dataset is analyzed in this thesis. Surface albedo (SAL) and top of atmosphere (ToA) albedo values are compared. Data from June and July of the years 2012 and 2014 are analyzed. The objective is to check the consistency of these data records. The surface albedo values are also modelled with the Simplified Model for Atmospheric Correction (SMAC) to further validate the data. The relationship between SAL and ToA is also studied. This is achieved by analysing snow and ice optical properties, interaction of solar radiation with Earth’s atmosphere and the effect of illumination and viewing geometry. The results of data analysis indicate consistency between the observed values for SAL and ToA albedo differences within the observed period. The results are also in line with predictions made based on previous studies on the seasonal trends in the Arctic albedo. Furthermore results modelled with SMAC show dependency with the observed results and thereby validate the data. However data from June 2012 and July 2014 are unfortunately contaminated, which means that there are less usable data and therefore of reduced accuracy. Data analysis conducted for a larger SAL and ToA dataset would be needed to provide a basis for studying the decadal and seasonal trend of the Arctic SAL and ToA albedo difference. The whole melting season beginning in March and ending in September is important to study to better understand seasonal variability and trends as well as decadal trends in the Arctic.
 • Rimo, Eetu (2023)
  In this thesis I have examined wind gust cases in Finland that have occurred during the summer season between 2010 and 2021. The main goal of the thesis was to find convective wind gust cases of non-tornadic origin, also known as damaging straight-line winds, and find out whether the gust on the surface could have been, in theory, solely caused by the slow advection of strong upper-level winds to the surface or whether another factor, such as a strong downdraft, must have played a role in the creation of the gust. Convective wind gusts occur in Finland every summer, but despite this, the amount of research on them and the damage they can cause has been relatively small in the past compared to gusts caused by extratropical cyclones, for example. To find suitable wind gust cases, weather data from the Finnish Meteorological Institute (FMI) was downloaded. After scanning through the data to find cases, which were suspected of being convective origin, ERA5 reanalysis data developed by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) was downloaded from the locations and times of the gusts’ occurrence. Also chosen for further examination, for comparison purposes, were wind gust cases suspected of being caused by extratropical cyclones. The FMI wind gust speed and wind speed data was visualized in line charts, while the ERA5 data values of wind speed, equivalent potential temperature and relative humidity were tabulated and visualized in vertical cross sections. The visualization was done with the help of Python’s matplotlib.pyplot library and the MetPy toolbox. The results indicated that the differences between gust cases caused by convection and gust cases caused by extratropical cyclones can be clearly seen from the reanalysis data. As for the convective cases themselves, the data indicated that in several of them the gust could have been caused by the slow advection of strong upper-level winds to the surface on its own, in theory at least. However, in the majority of the cases the data indicated that the gust was likely the result of a strong downdraft or possibly by a combination of a downdraft and advection. Besides this, the values of the examined parameters and their visualization revealed that damaging straight-line winds can occur under various conditions in Finland.