Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "sociala medier"

Sort by: Order: Results:

 • Kiviniemi, Kaisa (2022)
  Tutkielman tavoitteena on analysoida, minkälaista kieltä kaksi ruotsalaista aktivistia käyttävät sosiaalisen median palvelu Instagramissa. Sosiaalista mediaa on tutkittu melko paljon, mutta koska suuri osa analyyseistä käsittelee naispuolisia käyttäjiä, halusin perehtyä erityisesti miesten kirjoittamiin teksteihin. Aktivistit, joiden kuvatekstejä analysoitiin, kirjoittavat pitkälti samankaltaisista aiheista. Tutkimus toteutettiin sisällöllisenä analyysina, tarkemmin tyyli- ja diskurssianalyysina. Analyysiin valittiin yhteensä kahdeksan tekstiä. Tekstien valinta perustui siihen, että niiden sisältö ei saisi olla liian arkista ja niissä täytyisi kuulua kirjoittajan oma ääni. Toisin sanoen sellaiset tekstit, joiden sisältö kuvasi henkilön arkea tai jotka sisälsivät paljon sitaatteja tai muita lainauksia, jätettiin kokonaan pois. Tekstit on julkaistu loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021. Analyysin tuloksena aktivistien tekstit eroavat tyyliltään toisistaan, vaikka niissä käsitelläänkin samankaltaisia teemoja, kuten machokulttuuri, psyykkinen pahoinvointi ja rasismi. Tekstit ovat kantaaottavia, ja yhteisenä piirteenä niissä on omakohtaisten kokemusten jakaminen. Toisen kirjoittajan tekstit ovat helppolukuisempia ja muodoltaan tyylitellympiä, kun taas toisen tekstit ovat pitempiä ja niiden tyyli on yleisesti arkisempaa. Aktivistit nostavat esille feministisen miesnäkökulman yhteiskunnallisiin aiheisiin. Diskurssianalyysissa nousee kuitenkin myös esille joitakin ristiriitoja, joita teksteistä löytyy. Myös kaikki se, joka teksteissä jätetään aiheista mainitsematta, voidaan lukea osaksi diskurssia.
 • Lindblom, Daniel (2023)
  Syftet med denna pro gradu är att undersöka finländska unga vuxnas upplevelser av sin medieanvändning i relation till välmående och stress. Även medieanvändning i relation till återhämtning är väsentligt i avhandlingen. Forskningen baserar sig på fem intervjuer. De intervjuade är fyra kvinnor och en man, i åldern 25 till 32 år. Genom att intervjua fem personer om hur de upplevt stress och återhämtning i förhållande till sin medieanvändning och relatera forskningsmaterialet till tidigare forskning om ungdomar, medieanvändning, stress och välmående i dagens samhälle, är syftet att om möjligt komma fram till nya insikter om hur dagens ungdomars välmående påverkas av deras medieanvändning. Forskningen sätter i synnerhet tyngdpunkt på den roll som användningen av digitala och sociala medier spelar för unga människors välmående i dagens Finland. Forskningens resultat visar att det främst är sociala medier, digitala medier och den ökade användningen av smarttelefon som orsakar mest stress och minskar välmående hos unga vuxna.
 • Häggström, Elisa (2017)
  Finländsk television har under senaste år upplevt en enorm ökning av inhemska reality-tv-program samtidigt som media allt mer konsumeras mångmedialt. De flesta program förses således med en officiell programhashtag som antagandevis ska ge ett mervärde till tittarupplevelsen och generera diskussion bland tittarna. Den här pro gradu-avhandlingen kombinerar dessa två aktuella aspekter i en granskning av hur den specifika reality-tv-serien Iholla:s officiella programhashtag används av konsument och producent. Frågan är om #Iholla blir mer än enbart ett informativt tillägg i twittrandet eller marknadsföring för producenten. Analysen har gjorts på #Iholla tweetar som samlats in kring seriens tredje säsong (1.8.2014 – 20.11.2015) och som metod har en kvalitativ textanalys samt en mindre, kompletterande, kvantitativ granskning använts. Analysen grundar sig Wohn och Na:s (2011) uses- och gratifications teori som utgår från en kedje-effekt av tv-tittande och twittrande. Dessutom grundar sig diskussionen på tidigare forskning om fenomenet social tv, det vill säga simultant tv-tittande och twittrande samt Nikunens (2005) tankar kring trendfanbeteende. Forskningen utgår från att #Iholla-twittrarna är en liten specifik grupp av Iholla-publiken samtidigt som studien är induktiv och öppen för olika typer av aktiv och publik. Min analys kunde likt tidigare forskning inom området påvisa att Twitter används som bakgrundskanal till reality-tv-serien Iholla och att det trots det lilla antalet aktiva twittrare i Finland skapas en betydelsefull diskussion och tittargemenskap som förlänger tittarupplevelsen. Fallstudien fokuserade specifikt på #Iholla men kunde också påvisa tendenser av ett bredare mönster hos twittrarna att använda sig av officiella programhashtagar som en del av tittarupplevelsen. #Iholla blev dels en modern tv-soffa och dels ett forum för kortvarigt men intensivt fanbeteende. Dessutom kunden diskussionen kring trendfans utvecklas genom att se social tv som en möjlighet till tydligare tittargemenskaper trots det kortvariga intresset. Fallstudien kunde också uppvisa nya mervärden inom social tv i och med reality-tv-genrens närhet till vardagen som skapade en verklig möjlighet för tittarna att skapa en relation med seriens karaktärer. Till slut kunde dynamiken mellan producent och konsument beskrivas som ett ömsesidigt beroendeförhållande med minskad maktskillnad.
 • Sundvall, Emilia (2022)
  The digital communication between home and school has developed for a longer period besides the digitalization in our society. Studies have shown that the perception of digital communication related to school context varies and there is also an ongoing discussion about it in the media. The purpose of this study is to discover how caregivers experience the digital communication with the class teacher, and which tools are working well and not so well depending on different parts of the everyday school day. This study was executed as a qualitative study and the data was collected through an electronic form. The form was answered by 19 caregivers with children in grades 1-6 in basic education. The analysis in this study was conducted as a thematic analysis. Wilma and social media were used for digital communication between caregivers and class teachers. The digital communication tools were experienced as well functioning in informative occasions but not as well in situations that required a dialog. Lack of guidelines in the usage of digital communication tools were experienced to cause misunderstandings. Results in this study shows that awareness among caregivers and class teachers of how digital communication tools are used can conduct to a development of the digital communication to at best become an effective and smooth way to communicate. This benefits all partners. A well-reasoned usage of digital communication tools increases a feeling of participation and conducts to a feeling of welcomed in the school as a caregiver.
 • Rönnblad, Annika (2019)
  Politik och kommunikation är tätt sammankopplade i samhället idag. Idag pågår politiken ständigt då politiker, organisationer och inte minst medborgarna kan vara uppkopplade och kommunicera med varandra i realtid. I avhandlingen undersöks hur aktivt och mångsidigt finländska partier och ungdomsorganisationer kommunicerar på sociala medier i jämförelse med varandra. De beroende variablerna är aktivitet och mångsidighet. Förklaringar till de eventuella skillnaderna i kommunikationen söks i de oberoende variablerna organisationskultur, generation och resurser. Som teoretiskt ramverk fungerar teorier om samhällets utveckling och mer specifikt utvecklingen av postmoderna drag i samhället. I avhandlingen granskas hur partier med drag av det moderna samhället fungerar på sociala medier som präglas av postmoderna drag. Speciellt hur utvecklingen mot ett samhälle med allt fler postmoderna drag och hur de påverkar organisationernas kommunikationsomgivning granskas i avhandlingen. Kommunikationsomgivningen i ett samhälle med postmoderna drag präglas av att kommunikationsprocessen är mer komplex. Eftersom politiken pågår ständigt på sociala medier kan man säga att det är en ständigt pågående valkampanj för partierna. Mycket av forskningen kring partiernas kommunikation är utförd under en valkampanj. Min avhandling genomfördes däremot under en så kallad politisk vardag för att granska hur partierna kommunicerar utanför valkampanj. Den empiriska delen av avhandlingen består av en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. I avhandlingens första del inkluderas samtliga finländska partier som fanns representerade i riksdagen under hösten 2018 och deras ungdomsorganisationer. I den kvantitativa innehållsanalysen består det empiriska materialet i avhandlingen av 1366 inlägg på sociala medier som gjordes av samtliga 18 organisationer under två veckor i september 2018. I den andra delen av avhandlingen inkluderas sju organisationer och det empiriska materialet består av intervjuer med ett representanter organisationerna.
 • Bärlund, Alicia (2022)
  Syftet med denna avhandling är att undersöka hur retoriska medel används i influerares reklaminlägg på Instagram. De specifika retoriska medel som undersöks är ethos-, pathos- och logosargument, därtill undersöks bildens retorik. Metoden som används är retorisk analys och materialet består av reklaminlägg gjorda av olika influerare. Influerarna är svenska och kan klassas som Sveriges mest inflytelserika influerare utifrån deras följarantal på plattformen Instagram. Studien är kvalitativ och strävar efter att undersöka ifall det är möjligt att urskilja skillnader i influerarnas användning av de retoriska medlen beroende på hurdan produkt det är som marknadsförs. Materialet har delats i tre olika kategorier beroende på produktens sort. Kategorierna är följande: mat, mode och skönhet. I undersökningen dras paralleller mellan retorik och sociala medier och analysen visar retorikens relevans i dagens samhälle, speciellt i yrket som influerare. De forskningsresultat som undersökningen resulterar i är bland annat att inläggen inom kategorin skönhet är logosstarka och därmed betonar sakargument. Inläggen som undersökts i kategorin mode inkluderar flera pathosargument, dvs. innehåller många känsloväckande argument. Inläggen i matkategorin har en jämn fördelning av ethos-, pathos- och logosargument. De slutliga forskningsresultaten kan inte anses vara definitiva på grund av diverse yttre faktorer som möjligtvis kan ha påverkat resultaten, däremot kan de ses som riktgivande. Avhandlingen kan förhoppningsvis inspirera för framtida forskning inom sociala medier och retorik och därmed bidra till en ökad förståelse samt ett mer kritiskt perspektiv till reklam på sociala medier.
 • Strömgård, Sofia (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Syftet med denna magisteravhandling är att undersöka den fantasi som Isabella Löwengrip bygger upp i sin blogg. Fantasin bygger på en prestationsinriktad livsstil och i studien undersöks också hur bloggens följare förhåller sig till Löwengrips liv och fantasi. Avhandlingen tar avstamp i den offentliga debatt kring prestationssamhället och hur det får framförallt unga kvinnor att känna press på att hela tiden prestera. Med avhandlingen strävar jag efter att undersöka och förklara hur Isabella Löwengrips blogg framställer en prestationsbaserad livsstil samt fantasin och dess paradoxer. Undersökningsmetoden är kvalitativ innehållsanalys. Avhandlingens teoretiska ramverk bygger på den psykoanalytiska teorin utvecklad av Sigmund Freud och senare av Jacques Lacan, med huvudfokus på Lacans teorier som kopplar samman begreppen fantasi, njutning (enjoyment) och ett undermedvetet begär (desire). Mina resultat visar att Isabella Löwengrip bygger upp en fantasi som bygger på det eviga jagandet (och avsaknaden av) njutning. Fantasin går ut på prestera, ställa och nå mål, vara passionerad och arbeta hårt, leva disciplinerat och tidseffektivt. I fantasin är ens människovärde sammanlänkat med ens prestationer och fantasin skapar en illusion av att man till slut kommer att uppnå någonting tillräckligt stort som kommer att få en att känna tillfredsställelse. I sin blogg framstår Löwengrip som en vän för läsarna och hon delar med sig av sitt “riktiga jag” då hon delar bilder på sitt hem, sina barn och osminkade ansikte en söndag morgon. Hon talar om sina problem och sitt liv på ett sätt som gör att hon framstår som riktig, och inte som en “bloggpersona”, vilket medför att läsarna kan känna tillit och tro på att hon är en vanlig människa som de. I fantasin matas mottagare med budskapet att man måste gå över sina egna gränser för att nå sina mål. Detta visar också på den paradox och de motsättningar som döljer sig inom fantasin. Löwengrip skriver om balans och återhämtning samtidigt som hon själv behöver läkemedel för att orka jobba på grund av sin depression. För dem som inte fäster uppmärksamhet vid Löwengrips bloggtexter kan fantasin framstå som fulländad. I själva verket är det en stor paradox: Må bra, men pressa dig själv till max utan att tänka på konsekvenserna. Isabella Löwengrip har byggt upp en individuell fantasi som förstärker den kollektiva, delade fantasin bland bloggläsarna. Då Löwengrips fantasi ter sig som lockande för läsarna, anammar de delar av hennes personliga fantasi. En del bloggläsare tar däremot avstånd från fantasin. Det finns en stark jämförande aspekt i förhållandet mellan bloggläsarna och Löwengrip. Bloggläsarna ser Löwengrip och hennes livsstil som en referenspunkt dit de kan återkomma då de funderar, utvärderar eller planerar sitt liv. Oavsett om bloggläsarna till synes förhåller sig positivt eller negativt till Löwengrips livsstil, verkar det ändå som att de jämför sig med henne i någon mån.
 • Back, Alexandra (2020)
  Den politiska kommunikationen består av ett dynamiskt samspel mellan de politiska aktörerna, allmänheten och medierna och de är alla sammankopplade. I takt med att medierna har fått ett starkare fäste i vårt samhälle har vi också fått medialisering, det vill säga att vi följer mediernas logik. Vi följer mediernas logik för att få utrymme i medierna. Personifieringen i politiken i sin tur sker av att medierna väljer att plocka upp människor istället för sakfrågor. Inom politiken handlar det dessutom om att partiordförandena har fått en större betydelse, de ska locka väljare till val och de ska också vara ansiktet utåt, när det kommer till allt mer nyckfulla och rörliga väljare. Den teoretiska delen utgår ifrån Arendt och Habermans teorier om det offentliga rummet. Tillsammans med kommunikationsteorier så som personifiering av politiken och Kenneth Asps medialiseringtes bildar de den teoretiska referensramen. Den empiriska delen i avhandlingen studerar hur partiledarna använde sig av det sociala mediet Instagram, under en fyraveckors period fram till valdagen, under riksdagsvalet 2019. Som metod användes kvalitativ textanalys samt visuell textanalys på det insamlade Instagram-materialet. Urvalet kategoriserades både på basen av bild och på basen av texten till bilen i förbestämda kategorier. Partiordförandena, partierna och massmedierna hade alla olika kategoriseringar beroende på vad som undersöktes. Gällande partiordförande var frågeställningen huruvida de använder sig en personlig marknadsföring på Instagram. När det kom till partierna och massmedierna så var frågeställningen om deras inlägg är personifierade och medialiserade. Undersökningens resultat visar på att partiordförandena använder ett personligt sätt att kommunicera och är medvetna om att Instagram är ett forum där de kan använda sig av personlig marknadsföring. Partierna hjälpte också till att lyfta fram partiledarna. Men partierna marknadsför också andra kandidater och partierna lyfter även fram partiets ideologi. Resultatet visar på att de traditionella mediernas Instagram var kandidatfokuserade men de gav väldigt lite utrymme för politik under undersökningsperioden.
 • Sarasto, Anna (2023)
  Bakgrund: År 2020 använde 69% av 16–89 åriga finländare sociala medier, vilket tyder på att det är ett viktigt kommunikationsmedel. Målet med detta fördjupade arbete är att göra en överblick på hur sociala medier används för profylaktisk hälsokommunikation inom tandvården i Finland. Material och metod: Studien grundar sig på en systematisk undersökning av material publicerat under år 2021 på utvalda plattformar (Facebook, Instagram och TikTok) för att identifiera kampanjer, kommunikatörer och profylaktiska inlägg om karies och parodontit. Materialet samlades i augusti 2022. Som sökord användes suunterveys, oral hälsa, munhälsa, suun terveydenhuolto, oral hälsovård, karies, parodontit, parodontiitti. Resultat: Två kampanjer och 18 kommunikatörer med profylaktiska meddelanden om karies och parodontit identifierades. Identifierade kampanjerna var I love suu och Koko Suomi harjaa, resterande kommunikatörerna bestod av munhälsovårdsavdelningar i olika kommuner och städer i Finland. Enbart tre av dessa fanns tillgängliga på TikTok, medan resten fanns på Facebook och eller Instagram. Totalt registrerades 489 profylaktiska inlägg om karies och parodontit, av dessa var 249 på Instagram, 211 på Facebook och 29 på TikTok. De tre vanligaste profylaktiska teman var tandborstning (72% av alla profylaktiska meddelanden), fluortandkräm (32%) och rengöring av tandmellanrummen (28%). Det profylaktiska temat som minst kom fram bland inläggen var rengöring av proteser (2%). Av alla registrerade inlägg var 4% på svenska. Slutsats: I Finland används sociala medier för munhälsorelaterad profylaktisk hälsokommunikation. Förbättringsmöjligheter är en mera mångsidig spridning av materialet på flera plattformar samt mångsidighet i budskapen. För att undersöka påverkan på befolkningen av munhälsorelaterad profylaktisk kommunikation på sociala medier i Finland behövs mera forskning.
 • Mänty, Mervi (2023)
  Digital inclusion is an urgent theme in Finland and globally. International and Finnish research promotes social workers to consider clients´ use of social media to protect clients from risks and for guiding clients to use social media in a beneficial manner. The aim of this master’s thesis is to investigate social workers experiences of the main motives for using social media and its importance in adult clients´ lives focusing on wellbeing. The study has a qualitative and phenomenological approach. The research data consists of open-ended surveys (N=40) and three thematic interviews. The respondents consist of social workers who works with adult clients. The thematic analysis proceeded with deductive and abductive approaches. The analysis emanated from Allardt´s theory of wellbeing and theory of uses and gratifications. The results implicates that the social workers had diverse experiences of clients´ use of social media: some had never discussed social media with clients, while others had discussed the matter often. In between there are various extents of discussing the subject. The social workers had more experience of talking about social media with young adults than with the elderly. The experiences of whether everybody has possibilities to purchase smart devices were various. Access to social media is a precondition for getting the benefits of social medias affect on wellbeing but also exposes to the risks social media has on wellbeing. Similarly, no access to social media means no access to social media´s positive nor negative sides. The social workers in this study had experiences of clients using social media for all four motives of media use: information, integration and social interaction, personal identity and entertainment. Integration and social interaction were in this study a strong theme which social workers had experiences of. In all four motives of media use both positive and negative phenomenon arised and the negative experiences showed a wide spectrum. One possible explanation to the negative experiences’ dominance could lie in the social work´s problem-oriented nature. Most of the respondents thought that knowledge of clients´ use of social media is significant in the context of social work.
 • Nurmi, Axel (2020)
  Syftet med denna magistervhandling är att utreda ifall unga finlandssvenskar använder webbsidan Youtube som ett socialt medium eller inte. Samtidigt ska den undersöka ifall rådande definitioner av sociala medier är tillräckliga för att verkligen beskriva den användning av sociala medier och andra webbsidor som förekommer i dag. Avhandlingens huvudfråga lyder: i vilken mån använder unga finlandssvenskar Youtube som ett socialt medium? Tre huvudsakliga definitionspunkter för sociala medier används i avhandlingen; värde måste dras från användargenererat innehåll och användarna måste uppleva att de interagerar med andra användare, eller så ska tjänsten användas för att upprätthålla och eventuellt skapa nya sociala nätverk. Materialet samlades in genom en webbenkät. Frågorna i enkäten var byggda på de tre definitionspunkterna, och tangerade informanternas användning av Youtube på olika sätt. Sammanlagt svarade 165 personer på enkäten. För att analysera materialet användes kvalitativ innehållsanalys, genom att kategorisera de olika svaren baserat på hurdana teman och ämnen de tangerade. Avhandlingens analys tyder på att unga finlandssvenskar inte använder Youtube som ett socialt medium. Youtube användes inte för att upprätthålla sociala nätverk. Informanterna upplevde i viss mån att interaktion uppstod mellan dem och kanalerna som laddade upp videor, men inte mellan sig själva och användare som kommenterade på videor. Gällande det användargenererade innehållet, visade sig definitionen vara otillräcklig. Informanterna såg främst på videor från stora kanaler, och uppskattade i många fall specifikt ett högt produktionsvärde. Frågan om ifall värde fås från användargenererat innehåll eller inte blev därmed oklar, eftersom det är svårt att avgöra ifall dessa Youtube-kanaler kan räknas som användare eller som produktioner. Resultaten tyder på att det finns en avsaknad av gemensamma sätt att kommunicera kring sociala medier, och att sådana måste utvecklas i framtiden. Resultaten visar också att det finns en skillnad mellan definitioner som är baserade på teknik och sådana som är baserade på användning, och ifall vettiga diskussioner ska kunna föras kring sociala medier i framtiden, måste ett gemensamt sätt att kommunicera kring dem utvecklas.
 • Bergh, Mette (2021)
  Avhandlingen gör en kvalitativ innehållsanalys på Greta Thunbergs inlägg taggade med hashtaggen #fridaysforfuture mellan september 2018 och mars 2021. Den här hashtaggen har blivit en del av hennes varumärke, och även lett till grundandet av organisationen Fridays For Future. I analysen undersöker avhandlingen vilka känslor som signaleras genom de här inläggen, för att få svar på vilka känslor som används i spridning av en hashtagg och därmed budskapet bakom hashtaggen. Teorin baserar sig på affektteori om hur känslor används i media och teori om spridning inom bland annat marknadsföring. Dessutom grundar avhandlingen sig på en del teori om e-aktivism samt tidigare forskning på hashtaggar och sociala medier. I analysen används kvalitativ innehållsanalys och bildanalys för att undersöka både instagraminläggens bilder och texter. Sammanlagt analyseras 296 inlägg på Instagram. Dessa kan delas in i tre kategorier, som sedan presenteras var för sig. Den första kategorin är inlägg som innehållsmässigt har att göra med Gretas skolstrejk för klimatet varje fredag. Inläggen i den andra kategorin är från olika demonstrationer och kampanjer runt om i världen. Den tredje kategorin bildas sedan av de övriga inläggen som inte passar in i någon av de två första kategorierna. Denna kategori är mer varierande än de två första och har därför även analyserats noggrannare och djupare för att undersöka speciellt intressanta inlägg närmare. Inläggen som analyserats har även kategoriserats enligt de känslor de riktar sig till, där fem känslokategorier tydligt kan hittas. Dessa är glädje, respekt, ilska och sorg, rädsla samt skuld och skam. De centrala resultaten är att känslor används mycket och signaleras ut i Greta Thunbergs inlägg på Instagram taggade med #fridaysforfuture, och det är främst är respekt som signaleras genom inläggen, men även skuld och skam.