Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Class Teacher (education)"

Sort by: Order: Results:

 • Karsandi, Esra (2021)
  Kielen kehityksen tukeminen ennen kouluikää on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä, sillä kielen oppiminen on yhteydessä sosiaalisuuteen, ajatteluun ja oppimiseen sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka varhaiskasvatuksessa huomioidaan ja tuetaan lasten kielen kehitystä. Toteutin tutkielman laadullista menetelmää käyttäen ja analyysimenetelmäksi valitsin aineisto-lähtöisen sisällönanalyysin. Aineistona tässä tutkielmassa toimi vuoden 2018 Varhaiskasva-tussuunnitelman perusteet, josta tarkastelin ainoastaan kielen kehitykseen liittyvät luvut. Vaikka ihmisellä on synnynnäinen taipumus kielen oppimiseen, ympäristöllä on suuri merkitys kielen omaksumisessa ja sen kehittymisessä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nousikin esiin erityisesti vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys lasten kielellisessä kehityksessä. Sekä lasten keskinäistä vuorovaikutusta että lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välistä vuorovaikutusta pidettiin lapsen kielen kehitystä tukevana ja edistävänä. Myös varhaiskasvatuksen ja kotien välisen yhteistyön tärkeyttä korostettiin lasten kielen kehityksen tukemisessa. Pyrin tutkielmassa tarkastelemaan myös sitä, millaisia työkaluja opettajille tarjottiin lasten kielen kehityksen tukemiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta Varhaiskasvatussuunnitelmassa ei juurikaan noussut esiin konkreettisia ohjeita tuen toteuttamiseksi käytännössä.
 • Haverinen, Sonja (2021)
  Lapset ovat sisäisesti motivoituneita leikkimään ja leikki on olennainen osa lapsen monipuolista kehitystä. Leikin lomassa lapsi oppii esimerkiksi sosiaalisia taitoja, itsesäätelyä sekä motorisia ja kognitiivisia taitoja. Taitoja, joita opetellaan ja vahvistetaan myös peruskoulussa. Tämän vuoksi leikin näkyminen peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa tuntuu perustellulta – leikkiä kehotetaan hyödyntämään yhtenä opetusmenetelmänä muiden joukossa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää aiempien tutkimusten pohjalta, miten leikki sopii osaksi peruskoulun opetusta ja minkälainen rooli opettajalla on koulussa tapahtuvassa leikissä. Tarkoituksena oli löytää vahvistavia perusteluja sille, että leikkiä tosiaan kannattaa hyödyntää opetuksessa. Tämä tutkielma on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimusaineistona käytettiin aikaisempia tutkimuksia ja artikkeleita peruskouluikäisten leikeistä sekä leikin ja opetuksen yhdistämisestä. Aineisto koostui kymmenestä tutkimusartikkelista. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla sen tutkimustulosten mukaan vastaamaan kahteen eri tutkimuskysymykseen. Näiden teemojen pohjalta pohdittiin leikkiä osana opetusta ja opettajan roolia koulussa tapahtuvassa leikissä. Tulokset osoittavat, että leikkiä kannattaa hyödyntää opetuksessa, koska se motivoi oppilaita opiskelemaan ja luo yhteisöllisyyden tunnetta. Lapset kokivat leikkimisen mielekkäänä tapana opiskella ja leikkivät mieluummin muiden kanssa kuin yksin. Opettajan rooli osoittautui monipuoliseksi ja vaihtelevaksi riippuen leikkien tavoitteista. Opettaja saattoi johtaa opetussuunnitelmavetoista leikkiä, tuottaa puitteet opetuksen ja leikin yhdistelmälle tai sallia vapaata leikkiä, jossa korostuu sosiaalisten taitojen harjoittelu. Tärkeimpänä nousi opettajan rooli innostajana ja motivoijana. Opettajan näyttämä malli innostua ja kiinnostua sai oppilaat myös näkyvämmin innostumaan toiminnasta.
 • Laitinen, Mia (2021)
  Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan limittäiskieleilyn pedagogisia sovelluksia painottuen monikieliseen luokkahuonekontekstiin, sekä näiden sovellusten havaittuja vaikutuksia. Tutkimustarpeet nousivat lisääntyneestä maahanmuutosta ja sen mukanaan tuomista kielellisistä käänteistä opetukseen. Kuitenkin limittäiskieleilynä tunnettu käsite kielten limittäisestä käytöstä luokkahuoneessa pedagogisena ratkaisuna käsittää vaillinaisesti empiiristä tutkimustietoa, vaikka opettajat kohtaavat monikielisyyttä useissa kouluissa päivittäin. Tämä tutkimus kokoaa ajankohtaista tietoa limittäiskieleilyn tutkituista pedagogisista sovelluksista luokkahuoneissa, sekä kontekstualisoi sen ilmiönä koskemaan ihmisiä maailmaanlaajuisesti. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, joka noudattaa tutkimusmetodille tyypillistä tarkkuutta hakutermien valinnassa ja seulonnassa, sekä painottaa laadukkaan aineiston merkitystä. Tutkimusaineistoksi seuloutui kahdeksan tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia Language and Education lehdestä vuosilta 2011–2021. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen ja aineistosta muodostetut teemat koottiin synteesiksi. Katsaus osoitti, että limittäiskieleilyn pedagogisia sovelluksia, sekä niiden vaikutuksia on tutkittu ympäri maailmaa monenlaisista pedagogisista näkökulmista. Pedagogian sovellukset, jotka hyödyntävät limittäiskieleilyä jakautuivat kommunikatiivisiin harjoitteisiin, johdonmukaiseen opetukseen, graafisiin representaatioihin, sekä narratiivisuutta hyödyntäviin harjoituksiin. Limittäiskieleilyn sovelluksilla osoitettiin olevan yhteys esimerkiksi oppilaslähtöiseen työskentelyyn, ylpeyteen kielellisestä repertuaarista, sekä syvällisemmän oppilaantuntemuksen mahdollistamiseen ja vanhempien osallistamiseen. Tutkimus osoitti limittäiskieleilyn empiirisen tiedon lisätutkimuksen tarpeen, sekä alakoulun oppilaisiin kohdistuvan tutkimuksen vaillinaisuuden. Katsauksessa esitellyt sovellukset tarjoavat käytännön opetuksen ulottuvuuden limittäiskieleilyyn, sekä esittävät sen integroimisen mahdollisuuksia osaksi jokaista koulua 2020-luvulla.
 • Ylinen, Vilma (2021)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tarkastella opettajan sijaistamista ja sen vai-kutusta työelämävalmiuksien kehittymiseen. Tutkielmani tutkimuskysymys oli; Millä tavoin luokanopettajan sijaistusten teko vaikuttaa luokanopettajaopiskelijan työelämävalmiuksiin? Opettajan sijaistuksia tehdään paljon ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Vaikka opettaja-opiskelijat tekevät paljon opettajan sijaisuuksia, yhteyttä sijaistamisen ja työelämävalmiuksien kehittymisen välillä on tutkittu hyvin vähän, erityisesti Suomessa. Tehtyjen tutkimuksien mu-kaan sijaistaessa pääsee kokemaan opettajan työtä aidossa ympäristössä ja toimimaan omien taitojen varassa. Tuolloin myös käytännön toimintatavat sekä koulutuksessa opittu teoria yhdistyvät selkeästi toisiinsa. Toteutin tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman aineisto koostuu neljäs-tä ulkomaalaisesta tieteellisestä artikkelista. Aineiston ollessa hyvin suppea, käytin tukimate-riaalina neljää Suomessa tehtyä pro gradu -tutkielmaa aiheesta. Tieteellisten artikkeleiden määrä on hyvin pieni, koska aihetta ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sijaistamisella on hyvin paljon yhteyttä työelämäval-miuksiin ja niiden kehittymiseen. Työelämätaidot koostuvat monista eri taidon osa-alueista ja autenttisessa työssä sekä työympäristössä toimiminen kehittää jokaista työelämätaidon osa-aluetta. Sijaistaminen on hyvä mahdollisuus päästä kokemaan opettajan ammattia ja kehittä-mään omia työelämävalmiuksia. Sijaisen saama kokemus työstä saattaa olla myös negatiivi-nen, mutta silti sen voi nähdä opettavaisena.
 • Laine, Tea (2021)
  Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla, minkälaisia ajankohtaisia haasteita luokanopettajan työuran induktio- eli alkuvaiheessa ilmenee. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, millä tavoin uuden opettajan ammatillista kehittymistä voidaan tukea. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luokanopettajan ammatti on kompleksinen yhdistelmä tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita. Ammatin keskiössä on yhtäaikaisesti sekä opettajan vapaus että velvollisuus työskennellä autonomisesti. Ammatillinen kehittyminen nähdään aiemmissa tutkimuksissa jatkumona, joka alkaa opettajankoulutuksessa, jatkuu uuden opettajan induktiovaiheessa ja kestää koko opettajan uran ajan. Jatkumon mahdollistaminen edellyttää, että siirtymävaihe opinnoista työelämään koetaan onnistuneeksi. Ammatillinen kehittyminen vie tutkimusten perusteella aikaa, joten on tärkeää, että uusi opettaja löytää paikkansa työyhteisössä ja kykenee yhteisön tuen avulla sitoutumaan työhönsä pitkäaikaisesti. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineiston valinnassa korostuu tutkimuksen ymmärtämiseen tähtäävä luonne. Aineistoksi valikoitui 10 vertaisarvioitua kasvatustieteellistä artikkelia, jotka käsittelevät luokanopettajan työtä Suomessa. Aineiston analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoja. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että luokanopettajan ammatillisen kehittymisen tukeminen on tärkeää paitsi opettajankoulutuksen aikana myös työelämässä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella luokanopettajien induktio- ja siirtymävaiheen käytännöt ovat Suomessa puutteellisia, ja niihin tulisikin kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa. Tutkielman tulosten perusteella luokanopettajan työuran alussa on havaittavissa erityisiä haasteita ja tuen tarpeita. Tulokset osoittavat, että kollegiaalinen yhteistyö ja tuki sekä koettu autonomia ja työhyvinvointi vahvistavat induktiovaiheessa olevan luokanopettajan ammatillista kehittymistä. Aineisto koostuu satojen koulussa työskentelevien henkilöiden, kuten rehtoreiden, aineenopettajien, erityisopettajien sekä opetusavustajien haastatteluista ja antaa täten kattavan kuvan siitä, millaisia ajankohtaisia haasteita luokanopettajan työuran alussa piilee. Tutkielma antaa arvokasta tietoa siitä, millä tavoin luokanopettajien induktio- ja siirtymävaiheiden käytänteitä tulisi kehittää jatkossa.
 • Paananen, Noora (2021)
  Kandidaatintutkielmani tarkoituksena oli selvittää laadullisen kyselytutkimuksen avulla luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä ja valmiuksia opettaa mielenterveystaitoja ja mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä alakoulussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koululla on merkittävä rooli oppilaiden mielenterveyden edistäjänä. Samalla mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet myös lapsilla ja nuorilla. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014) on kirjattu uutena asiana mielenterveystaitojen opetus alakoulun puolella osana terveystiedon oppiainetta. Tämän vuoksi kiinnostuin tutkimaan, kuinka luokanopettajaopiskelijat kokevat omat valmiutensa opettaa mielenterveystaitoja. Tutkielmani tutkimuskysymyksiksi muodostuivat seuraavat 1. ”Millä tavoin luokanopettajaopiskelijat kuvaavat mielenterveyttä ja sen opettamista alakoulussa?” ja 2. ”Miten opiskelijat kokevat luokanopettajakoulutuksen valmistavan mielenterveyteen liittyvien asioiden opettamiseen?”. Toteutin tutkielman laadullisena kyselytutkimuksena. Suuntasin kyselyn Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskelijoille ja vastauksia sain yhteensä 23 kappaletta. Kyselylomakkeessa oli kolme esitietokysymystä ja viisi avointa kysymystä, joihin opiskelijat pystyivät vastaamaan omin sanoin. Aineiston analyysin toteutin sisällönanalyysin keinoin. Etsin tutkimuskysymysteni pohjalta opiskelijoiden vastauksista toistoa tai säännönmukaisuutta, jotka lajittelin eri ryhmiin analysoinnin helpottamiseksi. Analyysin tulokset muodostuivat lopulta yhdessä teoriataustan kanssa ja sitä hyödyntäen. Tulosten perustella luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset mielenterveydestä olivat hyvinvointia korostavia. Mielenterveys yhdistettiin hyvään elämään ja oppimistulosten parantumiseen. Heidän tietonsa mielenterveystaidoista olivat ajankohtaiset, mutta opiskelijat kokivat lähes poikkeuksetta epävarmuutta opettaa mielenterveystaitoja tai mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä alakoulun oppilaille. Opiskelijat kokivat, ettei luokanopettajakoulutus tarjoa nykyisenkaltaisena tarpeeksi valmiuksia opettaa mielenterveystaitoja alakoulun oppilaille. Opiskelijat kaipasivat enemmän käytännön harjoittelua ja aiheen käsittelyä luokanopettajaopintoihin kuuluvilla kursseilla.
 • Niittynen, Saara (2021)
  Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luokanopettajien asenteita teknologian käyttöön Suomessa ja selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat luokanopettajien asenteisiin sitä kohtaan. Tutkimuksessa taustoitetaan ensin aihetta kertomalla millaista teknologian käyttö opetuksessa on Suomessa. Lisäksi erittelen siihen liittyviä esteitä, kerron luokanopettajien teknologiataidoista ja -tiedoista sekä niiden kehittämisestä. Taustoittaminen on tärkeää, jotta ymmärretään aiheen viitekehys ja merkityksellisyys. Tämän jälkeen lähdetään tutkimaan tekijöitä, jotka vaikuttavat teknologian käyttöön. Tutkimuksen taustalla on teknologian käytön ja hyväksymisen yhdistelmäteoria (Unifed Theory of Acceptance and Use of Technology) eli UTAUT-teoria, jonka mukaan teknologian käyttöön vaikuttavat mahdollistavat olosuhteet, vaivattomuusodotukset, suorituskykyodotukset ja sosiaalinen vaikutus sekä opettajien taustatekijät, kuten ikä, sukupuoli, työkokemus sekä käytön vapaaehtoisuus. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistoksi valikoitui 11 artikkelia, jotka kävivät läpi tarkan seulonnan. Artikkelit kerättiin Helkasta ja ERIC:istä. Artikkeleja tutkittiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa analyysiä ohjasi teknologian käytön ja hyväksymisen yhdistelmäteoria eli UTAUT. Tulokset ja johtopäätökset. Teknologian käytön ja hyväksymisen yhdistelmäteoriasta nousevat tekijät näkyivät aineistossa epätasaisesti. Mahdollistavien olosuhteiden merkitys asenteeseen korostui kaikissa paitsi yhdessä aineistoon kuuluvissa artikkeleista. Vaivattomuusolosuhteet näkyivät yli puolessa artikkeleista ja suorituskykyodotukset sekä sosiaalinen vaikutus vain noin kolmasosassa artikkeleista. Tämän johdosta jäin pohtimaan jätetäänkö suorituskykyodotusten ja sosiaalisen vaikutuksen merkitys systemaattisesti huomioimatta. Pohdin myös, voitaisiinko ne huomioimalla parantaa opettajien asenteita, sillä niiden merkityksellisyys on huomattu joissain aikaisemmissa tutkimuksissa. Opettajien taustatekijöiden merkityksestä heidän asenteisiinsa saatiin ristiriitaisia tuloksia, mutta taustatekijöiden merkitys vastasi kuitenkin melko hyvin aikaisempia tutkimuksia. Analyysistä heräsi myös kysymys kulttuurin tai maan vaikutuksesta opettajien asenteisiin. Esiin nousi myös huoli eri Suomen alueiden välisestä eriarvoistumisesta ja tätä aihetta tulisi tutkia jatkossa.
 • Linnas, Elias (2021)
  Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoitus on luoda katsaus opettajien teknologiapystyvyyden mittaa miseen tarkoitettujen mittareiden eri sovelluksiin ja niissä ilmenneiden eri pystyvyyden tasojen tarkasteluun. Tutkimusongelma on löytää mainituissa mittareissa olleita minäpystyvyyden teorian luomaan pystyvyyden käsitteeseen istuvia tasoja ja analysoida mittareiden toimi vuutta. Hypoteesina on useiden eri mittareiden löytyminen sekä niissä ilmenneiden pytyvyy den tasojen monimuotoisuus. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineiston hankin nassa käytettiin Google Scholar –ohjelmaa sekä HELKA –kirjastoa. Aineisto analysoitiin kir jallisuuskatsaukseen kuuluvien metodien mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien teknologiapystyvyyden mittaamiseen tarkoitettujen mit tareiden laatu oli hyvä ja niitä löytyi helposti. Mittarit tarkastelivat pystyvyyden eri tasoja laa jasti. Mittareita muokkaamalla pystytään luomaan vielä parempi opettajien teknologiapysty vyyden mittari.
 • Tammela, Elise (2021)
  Tavoitteet. Luonnonympäristö ja sen hyvinvointi ovat ajankohtainen aihe. Ihmisen osuus esimerkiksi ilmastonmuutokseen on selkeä ja ympäristön hyvinvoinnin eteen on tehtävä töitä. Luontosuhteen kautta ihminen kokee luonnon tärkeänä ja tällöin hänen toimintansa on ympäristömyönteisempää kuin ihmisillä, joille luonto on etäinen ja vieras. Myös perusopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2014) velvoittaa luonnon hyödyntämistä opetuksessa. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää luonnonympäristön ja ulkona oppimisen yhteyksiä ihmisen oppimiseen ja hyvinvointiin sekä tuottaa luonnonympäristön merkityksestä suomenkielistä tietoa kasvattajille. Pääpaino tutkimuksessa on tuoda esiin tutkimustietoa, jota voi hyödyntää peruskoulun oppilaissa, vaikka tutkimuksessa käytetyt aineistot käsittelevät vaihtelevasti eri ikäisten ihmisten kokemuksia. Tutkimustehtävän kautta pyrin selvittämään, miten luonnonympäristö on osallisena ihmisen, etenkin peruskouluikäisten lasten, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä oppimiseen. Tarkoituksena on myös yleisellä tasolla hahmottaa, millaisia teemoja luonnonympäristön hyödyntäminen opetuksessa tuo esiin oppilaissa ja heidän oppimisessaan. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata laaja-alaisesti. Tutkimuksen aineistoa pystytään luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksien perusteella. Tutkimuksessa on käytetty integroivaa lähestymistapaa, jossa tutkittavaa ilmiötä pyritään kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti. Aineistoksi valikoitui 33 tieteellistä artikkelia, jotka ovat tehty vuosina 1986–2019. Lähdeaineistojen tuli käsitellä pääteemanaan luonnonympäristöä ja sen vaikutuksia. Myös tutkimuskysymykset ohjasivat aineistoa, sillä aineistosta tuli löytyä selkeä vastaus johonkin tutkimuskysymykseen. Aineistoa etsittiin aihetta käsittelevistä artikkeleista sekä Google Scholarin ja Helkan haku-koneita käyttämällä. Analyysi toteutettiin luokittelemalla tuloksia niiden vaikutuksen kohteen tai teeman kautta, esimerkiksi fyysiset vaikutukset ja psyykkiset vaikutukset. Tulokset ja johtopäätökset. Katsauksen tuloksista kävi ilmi, että luonnonympäristöllä oli pääsääntöisesti vain positiivisia vaikutuksia ihmisiin. Luonnonympäristön todettiin parantavan hyvinvointia ja terveyttä sekä edistävän oppimista. Luonnonympäristössä ollessaan ihmisen stressitaso laskee ja mieliala paranee. Pitkän tähtäimen vaikutuksia ovat esimerkiksi syöpää tuhoavien NK-solujen kasvanut aktiivinen toiminta sekä allergeenien vähentyminen. Luonnonympäristö tehostaa oppimista, sillä se laskee stressitasoa ja parantaa keskittymistä. Tutkittaessa luonnonympäristön hyödyntämistä opetuksessa saatiin selville, että oppilaat kokivat luonto-opetuksen pääsääntöisesti hyvänä asiana. Ulkona oli helpompi keskittyä ja oppilaat kokivat olevansa valppaampia. Ulko-opetuksen ympäristö oli perinteistä luokkahuonetta kiinnostavampi ja ilma oli raikkaampaa. Luontopohjainen opetus myös vahvisti oppilaiden välisiä ystävyyssuhteita sekä nosti heidän motivaatiotaan. Oppilaiden minäkäsitys vahvistui ja luontosuhde syveni. Näin ollen luonnon hyödyntäminen opetuksessa on perusteltua ja kannattavaa.
 • Hyvönen, Anni (2021)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä minäpystyvyys on koulussa ja mitä eri tapoja sen tukemiseen on. Minäpystyvyys käsitteenä on oppimisen kannalta tärkeä, mutta sitä ei ole tutkittu tarpeeksi. Aihetta on tutkittu opettajien, mutta ei niinkään oppilaiden näkökulmasta. Oppilaan koulumotivaatio ja suhtautuminen opiskeluun kuitenkin riippuu pitkälti siitä, miten hän kokee pystyvänsä opiskelemaan koulussa tai suoriutumaan annetuista tehtävistä. Siksi minäpystyvyyden käsitteen tutkiminen oppilaiden kontekstissa on tärkeä tutkimusaihe. Tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on se, mitä minäpystyvyys on erityisesti peruskoulussa ja miten eri tavoin sitä voidaan tukea. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että minäpystyvyys on koulunkäynnin kannalta olennainen asia. Opettajat voivat tukea minäpystyvyyttä koulussa monin eri tavoin. Tutkimuksessa käytettiin menetelmänä narratiivista kirjallisuuskatsausta, joka oli laaja yleiskatsaus aineistosta. Tutkimuksessa käytettiin myös piirteitä metasynteesistä, sillä artikkeleista etsittiin yleiskatsauksen ohella eroja ja yhteneväisyyksiä. Aineistona käytettiin esimerkiksi pro gradu -tutkielmia, tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja ja muita alan keskeisiä teoksia. Muitakin lähdetyyppejä oli, mutta tutkimuksen aineisto painottui kuitenkin yllä mainittuihin aineistotyyppeihin. Tarkastelin tutkimuskysymyksen tuloksia neljän vertaisarvioidun artikkelin avulla. Kirjallisuuskatsauksessa kuvailtiin aineistoa, sekä muodostettiin omia käsityksiä, johtopäätöksiä, sekä vastauksia tutkimusongelmaan erojen ja yhteneväisyyksien valossa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että minäpystyvyys rakentui neljästä eri Banduran osa-alueesta (Bandura, 1997a). Tuloksista löytyi Banduran teoriaa laajentavia tekijöitä ja useita tuloksia sille, mitä minäpystyvyys on ja miten eri tavoin sitä voidaan tukea. Todettiin, että tukeminen ei ollut yksinkertaista, sillä minäpystyvyys oli muokkautuva ja oppimistilannesidonnainen, mutta se vaikutti merkittävästi jokaisen oppilaan osallistumiseen opetuksessa, sekä oppimiseen. Minäpystyvyyden ja oppimisen yhteys oli merkittävä, sillä matala minäpystyvyys aiheutti isoja ongelmia oppilaan koulumotivaatioon ja onnistumiseen. Yksilöllinen oppilaantuntemus ja opettajan pedagogiset päätökset olivat avainasemassa, jotta oppilaan minäpystyvyyttä pystyttiin vahvistamaan. Johtopäätöksenä tuloksista nostaisin minäpystyvyyden vahvistamisen merkityksen, sillä vaikutukset oppimiseen ovat merkittäviä, kun minäpystyvyys on vahva. Tuloksia voidaan soveltaa nykyajan koulumaailmassa, sekä opettajien, että vanhempien toimesta. Tutkimuksen mukaan ratkaisut tutkimusongelmaan ovat hyvin käytännönläheisiä.
 • Kettukangas, Jonna (2021)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia lukivaikeuden komorbiditeettiä. Tutkimusongelma on mitä komorbiditeetteja lukivaikeudella on. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet lukivaikeuden ilmenevän usein yhdessä matemaattisten vaikeuksien kanssa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu ilmenevän yhdessä lukivaikeuksien kanssa myös käytöshäiriöitä sekä haasteita hienomotoriikassa ja vieraiden kielten opiskelussa. Lukivaikeuksien on havaittu vaikuttavan myös oppilaiden itsetuntoon negatiivisesti ja heikentävän motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistoksi valittiin 4 artikkelia, jotka löytyivät Google Scholarista hakusanoilla ”lukivaikeus komorbiditeetti”. Muista hakukoneista ei löydetty artikkeleita, jotka olisivat päätyneet tähän kandidaatin tutkielmaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa käytetyissä artikkeleissa löydettiin yhteys matemaattisten taitojen sekä kielellisten vaikeuksien välillä. Heikommat matemaattiset taidot esiintyivät usein kielellisten vaikeuksien kanssa yhdessä. Yhdessä artikkeleista löydettiin positiivinen yhteys lukutaidon kehityksen sekä motoristen taitojen välillä, kun taas vastaavasti yhdessä tutkimuksista havaittiin käytöshäiriöllä olevan yhteys kielellisiin vaikeuksiin. Tutkimuksen mukaan vaikutus oli vielä suurempi, jos samalla oppilaalla oli sekä käytöshäiriö että lukivaikeus tai tarkkaavaisuushäiriö. Kaikkien tutkimusten perusteella voidaan siis todeta kielellisten vaikeuksien vaikutusten ulottuvan usein useammalle eri osa-alueelle kuin pelkästään luku- ja kirjoitustaitoon.
 • Lammela, Ellinoora (2021)
  Both personality and achievement goal orientations have been related to learning based on previous studies. In this study, the term personality is approached through The Big Five theory, which describes five personality traits: neuroticism, extraversion, openness to experience, consciousness, and agreeableness. Achievement goal orientation refers to an individual’s tendency to react and be motivated in performance situations in a certain way. While goal orientations and personality have been studied a great deal, the connections between the two not much. Therefore, further research on this topic is highly needed. The purpose of this study is to further clarify the nature of goal orientations and personality, and what is already known about the connection between the two. This study is a systematic literature review. The data of this review consisted of six research articles published in a scientific, peer-reviewed journal. The articles were found through systematic literature searches. The literature was collected using online databases, such as Google Scholar and the Helka database of the University of Helsinki. Articles including search terms such as “goal orientation”, “achievement goal orientation” and “personality” were included, as well as combinations of these and their Finnish equivalents. In addition, the literature was obtained by utilizing the sources used in the articles already found. The data were used to analyze the results of the relationship between goal orientations and personality. Based on this study, goal orientations have connections to some, but not all, personality traits. Learning goal orientation is related to all personality traits except neuroticism. The connections of performance-avoidance orientation to personality traits are the opposite of those of learning orientation. Some of the results were contradictory, such as the connection between performance-approach orientation and personality traits. The results were also partly incomplete, especially in terms of performance orientation, as there has been little research on the issue. This study creates the base on which to build empirical research. The intention is to continue researching the topic empirically in a master's thesis using data from the projects Mind the Gaps and Bridging the Gaps funded by the Academy of Finland.
 • Panula, Sini (2021)
  Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin tutkia opettajien asenteita inkluusiota kohtaan. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää, mitkä tekijät yhdistetään aikaisempien tutkimusten perusteella opettajien myönteisiin ja kielteisiin asenteisiin inkluusiota kohtaan. Kasvatusta ja opetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti tavoitteena kaikille lapsille yhteisen koulun mahdollistaminen. Täten inkluusio koskettaa jokaisen opettajan työnkuvaa. Tärkeä lähtökohta tutkielmalle on, että opettajien asenteiden nähdään olevan keskiössä inkluusion onnistumisen kannalta. Kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys on 1) Millä tekijöillä on todettu olevan yhteys opettajien myönteisiin ja kielteisiin asenteisiin inkluusiota kohtaan? Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin EBSCOhost- tietokannasta ja se muodostui kymmenestä vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista. Tutkimusaineisto koostui englanninkielisistä julkaisuista vuosilta 2010-2019. Aineisto analysoitiin käyttämällä teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuskysymyksen tulokset taulukoitiin ja teemoiteltiin. Tulkinnat aineistosta tehtiin suhteessa tutkielman teoreettiseen taustaan. Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan opettajien myönteisiin asenteisiin oli yhteydessä opettajan nuori ikä sekä vähäinen työkokemus, esiopetuksen opettajan pätevyys, erityisopettajan pätevyys, osallistuminen täydennyskoulutukseen, lisätuen mahdollisuus luokassa ja korkea pystyvyyden tunne. Kielteisiin asenteisiin artikkelien perusteella oli yhteydessä puolestaan opettajan vanhempi ikä, aineenopettajan pätevyys, yleisopettajan pätevyys, riittämätön koulutus, liian suuri hallittava oppilasmäärä luokassa ja heikko pystyvyyden tunne. Tutkimustulokset osoittavat tarvetta etenkin koulutuspoliittisiin muutoksiin, kuten opettajankoulutuksen kehittämiseen.
 • Koski, Iikka (2021)
  Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella motivaatiota musiikin opiskelun kontekstissa, improvisaatiota musiikinopetuksen opetusmenetelmänä sekä näiden välisiä yhteyksiä. Improvisaation ja motivaation yhteyksiä tämän päivän musiikinopetuksessa käsittelevää tutkimusta on niukalti. Siksi pyrin tässä tutkielmassa tuomaan ilmi sitä yhteyttä motivaation ja improvisaation välillä, joka viimeaikaisessa tutkimuksessa on jäänyt huomiotta. Aiempi tutkimus on osoittanut improvisaation musiikinopetuksessa olevan haastava ja opettajalta paljon vaativa – mutta myös luovuuteen kannustava ja oppilaan toimijuutta korostava – opetusmenetelmä. Motivaatiotutkimuksen mukaan taas oppilaan toimijuutta tukevat, tekemisen prosessiin keskittyvät opetusmenetelmät motivoivat musiikinopiskelua parhaiten. Tutkielma on integroiva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytettiin pääosiin tieteellisiä artikkeleja ja kirjallisuutta motivaatiosta musiikinopetuksessa sekä improvisaatiosta musiikillisena ilmiönä ja opetusmenetelmänä. Näiden tukena käytettiin myös musiikinopetusta ja musiikkikasvatusta yleisemmin käsittelevää kirjallisuutta. Suurin osa aineistosta on tieteellisesti vertaisarvioitua, mutta aineistoon sisällytettiin myös muutama uutta tutkimustietoa esittelevä opinnäytetyö. Tutkielman rakenne alkaa musiikinopetuksen käsittelystä edeten improvisaation ja motivaation käsittelyyn musiikinopetuksen kontekstissa, ja päättyy yhteyksiä ja syy-seuraussuhteita analysoivaan osioon. Motivaatiota ja improvisaatiota musiikinopetuksessa tarkastellessa nousi esiin tärkeitä tuloksia. Musiikin opiskelun motivaatiossa tärkeimpiä vaikuttajia olivat minäpystyvyys, sisäinen ja ulkoinen motivaatio, sekä kasvun ja muuttumattomuuden ajattelumallit. Opetusmenetelmällisen improvisaation taas nähtiin vaikuttavan musikaalisiin taitoihin kehittävästi sekä musiikinopetusta prosessikeskeiseen suuntaan muokaten. Johtopäätöksenä improvisaatio vaikuttaa toimivan musiikinopetusta kokonaisvaltaisesti muokkaavana opetusmenetelmänä – se tukee taitojen oppimista sekä vaatii luovuutta tukevan ilmapiirin muodostumisen. Opetusmenetelmällinen improvisaatio luo siten parhaimmillaan motivoivan oppimisympäristön sekä tukee oppilaiden oman musiikinopiskelun motivaation muodostumista.
 • Ronimus, Tim (2021)
  Tavoitteet. Tämä on kirjallisuuskatsauksena laadittu kandidaatintutkielma, jonka tarkoituksena on selvittää psyykkisen valmennuksen merkitystä lasten ja nuorten jalkapallovalmennuksessa tutkimalla aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia sekä sisäisen motivaation kasvattamista itsemääräämisteorian toteutuminen varmistamalla. Aiheesta ennestään löytynyt tutkimustieto on sekä koti-, että ulkomaista ja tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa 2020-luvun jalkapallojoukkueen toimintaan sopivaa tutkimusta. Menetelmät. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa selvitetään aihetta aiempien tutkimusten perusteella. Tulokset ja johtopäätökset. Psyykkinen valmennus on olennainen osa jalkapalloilijan kehitystä ja jokapäiväistä toimintaa, jota jokaisen valmentajan tulisi pystyä tarjoamaan pelaajilleen. Psyykkisiä taitoja on mahdollisuus kehittää psyykkisellä valmennuksella, samoin valmentajan on mahdollista kehittää itseään psyykkisen valmennuksen toteuttajana. Itsemäärämisteoria vahvistaa pelaajien koettua sisäistä motivaatiota ja on tärkeää, että sen toteutumisesta huolehditaan joukkuetoiminnassa. Sisäisesti motivoituneet pelaajat jatkavat harrastustaan todennäköisemmin ja heidän liikunnallinen elämäntapansa jatkuu läpi koko elämän. Erityinen merkitys psyykkisen valmennuksen toteuttamisessa on palautteenantotaidoilla ja valmentajan halulla sekä taidoilla kehittää itseään.
 • Kullström, Emilia (2021)
  Mål. Syftet med avhandlingen är att studera och diskutera hur elever upplever samarbete och grupparbete med digitala verktyg. Digital kompetens är en central del av läroplanen och aktuellt i dagens föränderliga samhälle. Distansstudierna under coronapandemin och mängden digitala verktyg i vardagen har ökat behovet av digitala verktyg i grupparbeten. Tidigare studier har visat att eleverna i hög grad upplever digitala verktyg positiva, och samarbete med hjälp av digitala verktyg sker smidigt. Eleverna föredrar digitala verktyg framom traditionella metoder eller har ingen skillnad. Metoder. Studien är en kvalitativ intervjustudie inom ramen av QUINT:s forskningsprojekt Connected Classrooms Nordic (CCN). CCN är en treårig videoetnografisk studie som stu-derar digitalisering av undervisningen genom analysering av klassrumssituationer. Videoinspelningar har gjorts inom ämnena modersmål och litteratur, historia och matematik. Videomaterialet har sedan diskuterats i fokusgrupper med lärare och elever. Denna studie använde sig av två gruppintervjuer med tre elever per grupp med fokus att samla elevernas upplevelser om digitala verktyg i undervisningen. Ljudinspelningarna och transkriberingarna analyserades enligt fenomenografisk analysmetod och grupperades enligt nyckelorden i forskningsfrågorna. Resultat och slutsatser. Elever fann i allmänhet grupparbete med digitala verktyg positivt. Orsakerna till de positiva upplevelserna var bl.a. smidigheten och stilrenheten i arbetets resultat. Negativa upplevelser lyftes också fram; elever upplevde att skillnader i digital kompetens minskar motivationen att arbeta med andra elever. Dessutom framkom det att eleverna bad om hjälp av varandra i användning av digitala verktyg, vilket för vissa elever korrelerade med en upplevd otillräckliga kompetens hos läraren. Slutsatserna i studien är att positiva och negativa upplevelser om samarbete med digitala verktyg till stor del påverkas av elevernas och lärarnas digitala kompetens.
 • Paajanen, Petteri (2021)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista toimintakykyä on tutkittu. Tutkimuksessa syvennytään erityisesti koululiikunnan kontekstiin. Tutkimuskysymykset ovat 1. Miten sosiaalista toimintakykyä on tutkittu koululiikunnan kontekstissa Suomessa? 2. Mitä hyötyjä ja haasteita liittyy sosiaalisen toimintakyvyn opetukseen koululiikunnassa? 3. Miten koululiikuntaa on käsitelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosien aikana? Kyseessä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka aineiston keräsin lähinnä Google Scholarin avulla. Lisäksi käytin myös Helkan tietokantaa. Google Scholarista etsin aineistoa suurimmaksi osaksi hakusanoilla ”koululiikunta” ja ”sosiaalinen toimintakyky” sekä yhdistelemällä näitä hakusanoja. Sosiaalinen toimintakyky on liikuntatieteessä laajalti tutkittu aihe. Käsitteen määrittely ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ja tulkinnat aiheesta vaihtelevat tutkijasta ja näkökulmasta riippuen. Sosiaalisen toimintakyvyn tutkimuksessa pidetään tärkeänä esimerkiksi yhteistyötaitoja sekä tunne- ja ihmissuhdetaitoja. Monessa tutkimuksessa näiden taitojen kehittäminen erityisesti peruskoulun ensimmäisinä vuosina korostuu. Liikunta oppiaineena soveltuu edellä mainittujen taitojen kehittämiseen, sillä se poikkeaa merkittävästi muista oppiaineista ympäristönsä ja toimintatapojensa ansiosta. Sosiaalisen toimintakyvyn merkitys koululiikunnassa on kasvanut vuosikymmenien saatossa ja uusimmassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) se on jo yksi kolmesta keskeisestä tavoitteesta liikunnan oppiaineessa.
 • Miettunen, Robert (2021)
  Dagens skolsystem lägger stor fokus vid inklusion, och begreppet har en viktig roll även i lärarutbildningen. Känslan av otillräcklighet och okunskap är vanliga och intresset för att utvärdera lärarutbildningens effektivitet har stigit. Genom att evaluera lärarutbildningen kan studieprogramsplanerare identifiera eventuella svagheter samt föreslå och motivera eventuella förbättringar till lärarutbildningen. Vissa studier visar på att det finns betydande skillnader mellan lärarutbildningar inom samma land och bland lärares attityder gentemot inklusiv undervisning i skolorna. Mitt syfte är att undersöka behöriga klasslärares attityder och upplevelser av sina egna kunskaper i specialpedagogik samt diskutera dessa i förhållande till dagens finländska skolkontext. I min undersökning är jag intresserad av att få fram lärarnas åsikter om hur de upplevt sin utbildning ur specialpedagogikens synvinkel och huruvida de deltagit i fortbildning för att förkovra sig inom området. Avhandlingens tema berör alla lärare i Finland och har blivit särskilt aktuellt genom den nya läroplanen inom den grundläggande undervisningen (2014). Jag valde att göra min kandidatavhandling som en fenomenografisk intervjustudie. Det är frågan om en kvalitativ intervjustudie. Det insamlade materialitet består av utförda intervjuer. I analysen gjordes i form av en fenomenografiskt analys. Mitt forskningsresultat angav att nyutexaminerade klasslärare upplever sina kunskaper i specialpedagogik vara bristfälliga och upplever sina kunskaper otillräckliga för att stöda elever med behov av stöd. Dessa kunskaper förkovras längs med åren i arbetet och genom tilläggsutbildning och fortbildning. Lärarnas förkunskaper i specialpedagogik och attityder mot inklusion påverkar förverkligandet av en inklusiv undervisning.
 • Waris, Juuso (2021)
  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittaa opetuksen ja oppikirjojen edistävän sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä tarkoittaa myös, että opetuksessa tulee käsitellä sukupuolen moninaisuutta. Aiemman oppikirjatutkimuksen mukaan nämä tavoitteet eivät ole oppikirjojen osalta täyttyneet. Oppikirjojen representaatiot ovat tuottaneet essentialistista kuvaa naisten ja miesten välisistä eroista, maskuliiniset hahmot ovat olleet yliedustettuina ja hahmot ovat esiintyneet stereotyyppisissä rooleissa. Viimeaikaisissa pro gradu -tutkielmissa on kuitenkin huomattu myös hieman muutosta aiempaan. Tämän tutkielman tarkoitus on kuvata ja analysoida kahden alakoulun suomen kielen ja kirjallisuuden oppikirjan sukupuolen representaatioita, eli sitä miten kirjoissa esitetään, mutta myös samalla tuotetaan käsityksiä sukupuolista. Analyysin teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktivismi, jonka mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisesti. Analyysin menetelmänä on diskurssianalyysi. Uusi kipinä 3 ja Kulkuri 3 -kirjoissa pojat esitetään suurimmaksi osin seikkailijoina ja toimijoina tyttöjen ollessa vastuullisia, kilttejä ja lukuintoisia. Uusi kipinä 3:ssa tosin tärkein tyttörooli on isommassa ja toiminnallisemmassa osassa kuin tärkein poikarooli. Molemmissa kirjoissa on useita tyttökuvauksia, joissa tyttö on rohkea toimija. Yhdessä Uusi kipinä 3:n tarinassa stereotypia pojasta itsestään selvänä sankarina asetetaan vitsin aiheeksi. Naisten ja miesten roolit jakautuvat suurimmaksi osaksi perinteisesti erityisesti ammattien suhteen. Miehiä on myös enemmän rooleissa, joilla on valtaa. Kirjoissa ei ole yhtään sukupuolen- tai seksuaalisuuden moninaisuuteen viittaavaa representaatiota, mutta heteroihastuksia kyllä. Kirjat vahvistavat näin binaarista sukupuolikäsitystä ja heteronormia.
 • Mäkelä, Kiia (2021)
  Tässä tutkielmassa pohdin suomenkielisen alakoululaisen englannin oppimista. Tutkimuksen ta-voitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat alakouluikäisen englannin oppimiseen. Tutkimus-kysymyksinäni ovat ”Miten äidinkieli vaikuttaa englannin oppimiseen?” sekä ”Mikä on tutkimuk-sen mukaan keskeistä alakouluikäisten englannin oppimisessa?”. Toteutin tutkielmani kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tapaan. Käsitellessäni äidinkielen vaikutusta englannin oppimiseen, tarkastelin aihetta laajemmalla ikäskaalalla ja otin vertailukohteeksi ruotsin-kielisen oppijan. Äidinkielen vaikutuksen englantia oppiessa lisäksi tarkastelin ajankohdan, op-pimistapojen sekä motivaation vaikutusta alakouluikäisen englannin oppimiseen. Alakouluikäisten oppimista tutkiessani otin aineistoksi FInlAn arkistoista löytyviä aihetta käsittele-viä tutkimuksia. Niissä nousivat esille ajankohdan, oppimistapojen sekä motivaation vaikutukset englannin oppimiseen. Tutkimuksissa käsiteltiin eri ikäluokkia edustavia alakoululaisia englannin oppijoita. Tähän tutkielmaan olen koonnut artikkeleista esiin nousseita tutkimustuloksia, joilla on vaikutusta englannin oppimiseen. Alakouluikäisten englannin oppimiseen vaikuttavista tekijöistä eniten nousivat esille ajankohta, oppimistavat sekä motivaatio. Ajankohdalla todettiin olevan suuri vaikutus motivaatioon. Kun eng-lannin oppiminen aloitetaan ensimmäisellä tai toisella luokalla, siihen varattuja tunteja oli vähem-män. Tämä taas saattaa jopa laskea oppijan motivaatiota, koska oppiminen ei etene eikä oppija ei huomaa omaa kehittymistään.