Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Special Education"

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Mari (2023)
  Tavoitteet. Nykyään yhä useammin esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Tämän takia sujuva siirtymä ilman suurempia muutoksia tukee lapsen oppimisen kehitystä ja sujuvaa jatkumoa. Tutkimuksia aiheesta on tehty useampia mutta lasten toiveiden esiin tuominen on harvinaista. Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena on tuoda esille lasten toiveita ja ajatuksia mitkä mahdollistaisivat sujuvan siirtymän esiopetuksesta alkuopetukseen. Menetelmät. Menetelmänä tutkimuksessani käytän systemaattista kirjallisuuskatsausta. Käy-tin aineiston keruussa tietokantoja EBSCO, Helka sekä Google Scolar. Aineistooni valikoitui neljä englanninkielistä artikkelia. Artikkeleiden tutkimukset on toteutettu suomessa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että ystävyyssuhteiden säilyttäminen ja uusien luominen olivat lasten mielestä tärkeitä. Leikki toimintatapana ja toiminnallisuus oppimisessa olivat tärkeitä asioita mielekkään oppimisen kannalta. Huomioon otettava tärkeä asia sujuvassa siirtymässä lasten kannalta oli aikuisten sanallisesti ja sanattomasti tuottamat vies-tit koskien yhteistyötä. Positiivinen ja kannustava suhtautuminen koulun aloitukseen mahdol-listi lapsen positiivisen suhtautumisen koulun alkuun. Tutkimustulosten mukaan jo varhais-kasvatuksesta saadut kokemukset vaikuttavat lasten mielipiteeseen koskien koulun aloitus-ta. Tämän lisäksi toimintakulttuuri esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa luovat pohjan lapsen positiiviselle omakuvalle. Kannustavassa ja oppimista tukevassa ilmapiirissä lapsi aloittaa koulupolun luottaen omiin kykyihinsä. Tulosten mukaan fyysisten ja pedagogisten oppimisympäristöjen erilaisuus koulussa ja esiopetuksessa vaikuttivat sujuvaan siirtymään. Lapsen kannalta sujuvan siirtymän takaamiseksi yhteistyön saaminen toimivaksi selkeiden suunnitelmien ja yhtenäisten tavoitteiden avulla on tarpeen sekä lapsen mielipiteiden huomioiminen suunnitelmia tehtäessä. Uusien työskentelymallien löytäminen yhteistyössä on tärkeää. Tutkielma osoitti, että lisää tutkimuksia tarvitaan tuomaan lapsinäkökulma esiin siirtymissä esiopetuksesta alkuopetukseen. Lasten ja aikuisten näkökulmat aisoihin ja asioiden tärkeydestä eroavat toisistaan.
 • Hettula, Noora (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lisätyn todellisuuden käyttöä autismikirjon oppilaiden opetuksessa. Tarkemmin, millaisia taitoja ja kokemuksia tai asenteita lisätyn todellisuuden käyttöön liittyen aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu positiivisia viitteitä teknologian hyödyntämisestä autismikirjon oppilaiden oppimisen tukena ja tämä tutkimus pyrkii kokoamaan tutkittua tietoa yhteen. Autismikirjon oppilaille suunniteltu tuki on yksilöllistä, usein strukturoitua ja keskittyy ympäristöön. Tästä syystä aiemmissa tutkimuksissa on herännyt kiinnostus lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen tuen muotona. Teknologian integroimisessa opetukseen on myös haasteita ja esimerkiksi asenteet rajoittavat sen käyttöä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, narratiivisen kirjallisuuskatsauksen käytänteitä mukaillen. Aineisto koostui kahdeksasta Helka-tietokannan vertaisarvioiduista artikkelista, jotka haettiin aihepiirin avainsanojen avulla. Analyysi suoritettiin aineistolähtöisesti ja mahdollisimman objektiivisesti asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta. Aineisto analysoitiin yksityiskohtaisesti ja useampaan otteeseen mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tämä tutkielman tulokset mukailivat aiempia tutkimuksia. Lisätyn todellisuuden avulla voitiin edistää autismikirjon oppilaiden matemaattisia, sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Vaikka lisätyn todellisuuden käyttö on edelleen harvinaista, kokemukset ja asenteet lisätyn todellisuuden käyttöön olivat yleisesti ottaen positiivisia. Pääasialliset huolenaiheet liittyivät resurssien riittävyyteen ja hyödyntämiseen tarvittavan tiedon määrään. Haasteista huolimatta tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä, että lisätyn todellisuuden käytöllä on merkittävä potentiaali niin autismikirjon opetuksessa kuin erityisopetuksessakin.
 • Perttu, Ellamari (2022)
  Vuoden 2018 PISA-tutkimusten tuloksista selviää, että suomalaisnuoret ovat vähemmän kiinnostuneita lukemisesta ja käyttävät myös vähemmän aikaa lukemiseen kuin aiempina vuosina. Myös lukutaidon tasossa on lievää laskua, ja erityisesti oppilaiden väliset taitotasoerot ovat kasvussa. Aiempi tutkimus osoittaa, että sekä sisäinen lukumotivaatio että lukemisen määrä ennustavat positiivisesti lukutaidon eri osa-alueiden kehittyneisyyttä. Aiemmassa tutkimuksessa on myös hypotetisoitu lukemisen määrän mahdollista välittävää roolia sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välisessä yhteydessä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tuloksia aiemmassa tutkimuksessa on saatu siitä, välittääkö lukemisen määrä lasten ja nuorten sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välistä yhteyttä. Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineisto koottiin maalis- ja huhtikuun aikana 2022 kahdesta eri tietokannasta. Hakutulokset kävivät läpi valintakriteerien mukaisen tarkan seulonnan, jonka jälkeen aineistoon päätyi seitsemän englanninkielistä artikkelia. Aineisto analysoitiin huolellisesti ja tutkimustuloksia vertailtiin suhteessa toisiinsa ja tutkimuskysymykseen. Tutkimustulokset olivat ristiriitaisia: osassa tutkimuksista lukemisen määrä näytti välittävän täysin sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välistä yhteyttä, ja osassa taas välittävää yhteyttä ei löytynyt. Selvältä kuitenkin vaikuttaa, että sisäistä lukumotivaatiota tukemalla voidaan vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten lukumotivaatioon. Myös lukemisen määrään vaikuttamalla saattaa olla positiivinen vaikutus lukutaidon kehittymiseen, vaikka käytettäisiinkin lasten ulkoista motivaatiota herätteleviä keinoja. Tutkielman tuloksia voivat hyödyntää erityisesti opetushenkilöstö sekä lasten ja nuorten vanhemmat. Tulevassa tutkimuksessa tulisi tarkastella tarkemmin sitä, mitä tiedetään ulkoisesti motivoivien keinojen hyödyntämisestä lasten lukemisen määrän kasvattamisessa ja lukutaidon kehittymisen tukemisessa sekä luettavan kirjallisuuden laadun vaikutuksesta lasten lukutaitoon. Tulevaisuudessa myös kotimainen tutkimus aiheen osalta olisi tarpeen, sillä tällä hetkellä sitä ei ollut saatavilla.
 • Ylitolva, Noora (2024)
  Tiivistelmä - Referat - Abstract Nykypäivänä kielten osaaminen on hyödyllistä ja antaa mahdollisuuksia. Kieliä kohtaan olevasta kiinnostuksesta huolimatta se voi kärsiä oppimisen haasteiden vuoksi. Näin voi juuri käydä lukivaikeuden kanssa kamppailevalle, jos hän ei saa tarvittavaa tukea oppimiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lukivaikeuden haasteet ilmenevät vierasta (L2) kieltä opiskeltaessa. Tärkeää oli myös selvittää, miten tulisi L2 kielen oppimista tukea, kun kyse on henkilöstä, jolla on lukivaikeus. Tutkimus toteutettiin keväällä 2024 ja toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseen valikoitui lopulta yhden tietokannan kautta kuusi artikkelia. Vastasin kaikkien kuuden artikkelin avulla ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja viidellä niistä toiseen tutkimuskysymykseeni. Artikkelit käsittelivät L1 Ja L2 kielinä eri kielten yhdistelmiä. Aineiston analyysissä käytin sisällönanalyysiä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että kielten välillä on siirtovaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että heikko suoriutuminen tehtävästä äidinkielellä ennekoi heikkoa suoriutumista myös vieraan kielen tehtävässä. Tutkimukset, jotka käsittelivät sekä L1 että L2 kieltä todensivat siirto vaikutuksen myös tutkimuksissansa. Tulokset osoittivat, että henkilöt, joilla oli dysleksia, selvisivät heikommin kaikista L2 kielen testeistä eli lukemisesta, kirjoittamisesta, fonologisen tietoisuutta, verbaalisia taitoja, sanastoa ja kielioppia koskevista tehtävistä. Heikko suoriutuminen ilmeni hitaana lukemisena ja kirjoittamisena, oikeinkirjoitusvirheinä ja tekstin laadun yksitoikkoisuutena. Osallistujilla, joilla oli dysleksia, ilmeni äänteiden segmentoinnin vaikeutta sekä heikkoa kirjain-äänne vastaavuutta. Heikko kirjain-äänne vastaavuus nähtiin johtuvan huonosta työmuistista. Kuitenkin motivaatiolla selitettiin oppilaiden poikkeuksellista omien nimien ensimmäisen kirjaimen ja sen äänteen osaamista. Tutkimukset painottivat, että oppilaille tulisi tarjota L2 kielen oppimiseen ainakin sanoja tuenmuotoja, kuin äidinkieleenkin. Oppilaat tulisi kohdata yksilöinä ja selvittää heidän yksilölliset haasteensa oppimisessa. Tämän lisäksi oppimisessa tulisi huomioida L2 kielen piirteet. Tuen kartoittamisessa hyödyllinen lähtökohta on oppijaan tutustuminen. Opetuksessa tulisi huomioida opetustyylit ja strategiat. Oppilaalle tulisi tarjota erityisopetusta ja tarvittavia erityisjärjestelyitä, kuten lisäaikaa tai tietokoneavusteista tukea.
 • Luoma, Anni-Maria (2022)
  Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli lisätä erityispedagogien ymmärrystä lukumääräisyyden tajun roolista dyskalkuliassa ja valottaa sen neurologista perustaa. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millä tavoin haasteet lukumääräisyyden tajussa näkyvät sellaisella oppilaalla, jolla on dyskalkulia? ja 2. Minkä kaltaista on lukumääräisyyden tajun neurologinen pohja? Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että dyskalkulia eli laskemiskyvyn häiriö on matematiikan oppimisvaikeus, jossa ongelmat pohjautuvat numeerisen tiedon prosessoinnin ongelmiin. Ongelmat näkyvät muun muassa lukumääräisyyden tajussa, laskemisen taidoissa, lukujonotaidoissa ja aritmeettisessa suoriutumisessa. Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on nostaa näistä haasteista lukumääräisyyden taju lähempään käytännölliseen ja neurologiseen tarkasteluun, sekä ymmärtää sitä ilmiönä. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja aineisto kerättiin tieteellisistä vertaisarvioiduista artikkeleista. Aineistoksi valikoitui pääasiassa kirjallisuuskatsauksia sekä yksi empiirinen tutkimus. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisena, aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä, ja analyysi aloitettiin teemoittelemalla aineisto tutkimuskysymysten mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Lukumääräisyyden taju jakautuu kahteen erilaiseen prosessiin: pienten lukumäärien tarkkaan silmämääräiseen arviointiin sekä suurten lukumäärien likimaiseen arviointiin. Dyskalkulian katsottiin pohjautuvan haasteisiin erityisesti näissä prosesseissa ja ongelmien esiintymisen nähtiin alkavan jo ennen kouluikää. Matemaattisten taitojen osalta haasteet lukumääräisyyden tajussa näkyivät merkittävimmin määrien arvioinnin heikkoutena mutta myös lukumäärien yhdistämisenä niitä vastaaviin symboleihin sekä laskemisen taidoissa. Neurologisesti poikkeavaa kehitystä nähtiin erityisesti parietaalilohkoissa sekä interparietaalisessa sulcuksessa eli IPS:ssä. Lukumääräisyyden tajun ongelmat ovat siis havaittavissa aivojen epätyypillisenä toimintana eivätkä haasteet rajoitu ainoastaan lukumäärien arviointiin. Lukumääräisyyden tajun ongelmat heijastuvat todennäköisesti osaamiseen myös muilla matematiikan osa-alueilla sen ollessa tärkein yksittäinen dyskalkuliaa selittävä tekijä.
 • Stahlberg, Micaela (2021)
  Yhteistyön merkitys kouluissa on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja yhtenä vaikuttavana tekijänä pidetään inkluusiota, jonka kasvava suuntaus näkyy yhä enemmän lähikoulujenyleisluokissa. Luokat ovat suurentuneet ja yleisluokassa saattaa nykyään olla yhä useampi oppilas, joka tarvitsee erityistä tukea selvitäkseen koulun arjesta. Uusi opetussuunnitelma,joka otettiin käyttöön vuonna 2016, on tuonut mukanaan uuden toimintakulttuurin, joka aiheuttaa opettajille haasteita mutta antaa myös mahdollisuuksia kehittää opetusta. Useat opet- taja kokevat, että työmäärä on lisääntynyt mutta aika-, tai henkilöresurssit eivät ole muuttuneet samassa suhteessa. Tämän vuoksi yhteistyötä koulun kaikkien toimijoiden kesken tulisi lisätä ja koulun toimintakulttuuria muuttaa yksinopettamisesta yhteisopettajuuteen. Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteistyö luokanopettajien ja erityisopettajan kesken käytännössä tapahtuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan alakoulun tuen piirissä olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja mahdollisia tukitoimia. Halusin tutkimuksessani tarkastella, mitkä olivat ne ilmiöt, jotka syntyivät yhteistyöstä opettajien ja erityisopettajien välillä ja onnistuiko työn suunnittelu niin, että jokaisen osallisen ammattivahvuudet tulee käytettyä oppilaan kan- nalta katsottuna optimaalisella tavalla. Tutkimus antoi myös mahdollisuuden tarkastella, mitä haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyöstä syntyy ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. Menetelmät Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen tieteenfilosofinen lähtökohta oli kerronnallinen eli narratiivinen. Aineiston keräsin puolistrukturoidulla teemahaastatteluina, joihin osallistui yksi erityisopettaja sekä kaksi luokanopettajaa. Litteroitujen teemahaastattelujen analyysissä käytin laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimukseni osoitti, että työn lisääntyminen luokissa ei ole johtunut inkluusiosta vaan nykypäivän lapsista, joilla on paljon keskittymisenvaikeuksia, sekä kolmiportaisen tuen mallin mukanaan tuomasta byrokratiasta. Tänä päivänä mennään selvästi enemmän kohti yhteisopettajuutta mutta muutos tapahtuu hitaasti. Monet opettajat olivat kiinnostuneita kehittämään yhteisopettajuutta mutta haasteeksi muodostui tekijöitä, joihin ei hetkessä saa muutoksia aikaiseksi. Yhteisopettajuuden pitää myös tarkastella koko ryhmän tarpeet huomioon ottaen. Tutkimuksessani haastateltavat olivat kuitenkin tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin suhteen.
 • Räsänen, Mira (2021)
  Inklusiivisessa opetuksessa ajatuksena on, että kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus opiskella lähikoulussaan, jolloin tukitoimet tukea tarvitseville oppilaille tulee järjestää heidän tarvitsemallaan tavalla opetuksen yhteyteen. Moninaiset opetusryhmät haastavat luokanopettajia opetustyössä, sillä heillä ei yleensä ole kovin laajaa erityispedagogista osaamista, eivätkä esimerkiksi resurssit tuen toteuttamiseen ole riittäviä kaikissa kouluissa. Inklusiivisen opetuksen onnistunut toteutus vaatiikin edelleen kehittämistä käytännön tasolla, jotta oppilaiden lisäksi pystytään tukemaan myös opettajia. Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla luokanopettajien kokemuksia inklusiivisesta opetuksesta internetartikkeleiden pohjalta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on inkluusion toteuttamisesta sekä, miten luokanopettajat ovat kokeneet työnsä muuttuneen inkluusion myötä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin Ylen sekä Helsingin Sanomien internetsivuilla vuosina 2017–2019 julkaistuista artikkeleista, joiden aiheena oli inklusiivinen opetus. Artikkeleita oli kuusi ja tutkittavia luokanopettajia yhteensä 20, joista osaa oli haastateltu ja osa oli vastannut toimittajien tekemiin kyselyihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena, ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksiin perustuen osalla luokanopettajista oli onnistuneita kokemuksia inkluusion toteuttamisesta heidän pystyessään tukemaan oppilaita joustavin järjestelyin. Joillakin opettajilla käytännön ongelmiksi muodostuivat oppilaiden haasteet sekä riittämättömät resurssit, jolloin tarvittavia tukitoimia ei pystytty järjestämään kaikille oppilaille. Opetustyön muutoksista myönteisenä pidettiin toimivaa yhteistyötä opettajien välillä, sekä strukturoitua työskentelyä. Työssä jaksamisessa koettiin kuitenkin vaikeuksia kuormittavuuden vuoksi, sillä opetustyö oli muuttunut vaativammaksi ryhmien moninaisuuden myötä. Kun olosuhteet ja rakenteet ovat kunnossa, opettajilla on mahdollisuus opettaa, kasvattaa ja tukea oppilaita heidän tarvitsemallaan tavalla.
 • Suchodolski, Tex (2021)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin ala- ja yläkoululaisten (n= 452) luonteenvahvuuksien yhteyttä koulu-uupumukseen. Lisäksi tarkasteltiin luonteenvahvuuksien esiintymisen eroavaisuuksia ala- ja yläkoululaisten välillä. Kvantitatiivisen kyselytutkimuksen perusteella luonteenvahvuuksista sinnikkyys, itsesäätely, sosiaalinen älykkyys sekä ryhmätyötaito korreloivat negatiivisesti koulu-uupumuksen kanssa. Luovuus ja näkökulmanottokyky eivät korreloineet koulu-uupumuksen kanssa. Luonteenvahvuuksien esiintyvyydellä ei esiintynyt eroa ala- ja yläkoululaisten välillä.
 • Juoperi, Santra (2021)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaalakouluhenkilökunnan kokemuksia debriefingistä. Pyrkimyksenä oli ymmärtää, millaista debriefingiä sairaalakoulutyöntekijälle tarjotaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli se, mihin sairaalakoulutyöntekijä kokee tarvitsevansa debriefingiä. Aiempaa tietoa sairaalakoulutyöntekijän kokemuksista suhteessa debriefingiin ei juurikaan ole. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisin menetelmin. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin puolistrukturoidusti kolmea sairaalakoulutyöntekijää. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysillä. Aineiston analyysitavaksi valikoitui induktiivinen sisällönanalyysi. Kaikkia haastatteluja yhdistävät käsitykset debfiefingistä olivat, että purkukeskustelu on seuraus uhka-, vaara- tai väkivaltatilanteesta. Kaikkien haastateltavien mukaan debriefingiin osallistutaan tiimeittäin ja lisäksi siihen osallistuvat aina tilanteessa läsnäolleet aikuiset. Kaikki haastateltavat kokivat tarvitsevansa debriefingiä uhka-, vaara- sekä väkivaltatilanteiden purkamiseen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä ammattillisuuden säilyttämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.
 • Setälä, Aleksandra (2024)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisopettajien suhtautumista puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin (AAC) sekä sitä, millä tavoilla AAC:n käyttöä voidaan tukea koulumaailmassa erityisopettajien näkökulmasta. Aiheesta on tehty ulkomailla tutkimusta, mutta Suomessa aihealuetta ei ole vielä kattavasti selvitetty. Tällä hetkellä kuitenkin AAC:n käyttöä on alettu tutkia myös Suomen tasolla. Suomessa on tehty muun muassa tutkimuksia opettajien ja oppilaiden suhtautumisesta AAC:hen. Menetelmät. Tutkimus tehtiin laadullisin menetelmin. Monitapaustutkimus toteutettiin haastattelemalla kolmea erityisopettajaa, jolla oli kokemusta AAC:n käytöstä. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jotka litteroitiin äänitysten jälkeen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki tutkimuksessa olleet erityisopettajat kokivat AAC:n käytön hyödylliseksi. Erityisen hyödylliseksi koettiin piirtäminen sekä tukiviittomat. Kaikki haastateltavat kokivat myös tiedon lisäämisen tukevan AAC:n käyttöä koulumaailmassa. Kaksi opettajaa koki myös materiaalien helppouden ja saatavuuden lisäävän AAC:n käytön edistämistä. Kaikki haastateltavat nostivat myös kommunikaattorit esille. Haastateltavista kaksi koki kommunikaattorit haastaviksi ja yksi helposti käytettäväksi. Tutkimuksen mukaan AAC tiedon lisäämiselle on tarve koulumaailmassa ja erityisopettajat suhtautuvat positiivisesti AAC:n käyttöön
 • Saarikoski, Juha (2022)
  Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä osatekijöistä lahjakkuuden konsepti rakentuu, miten lahjakkuutta voidaan kouluissa paremmin tunnistaa ja minkälaisia tuen tarpeita siihen saattaa liittyä. Tutkielmassa perehdytään eri lahjakkuusteorioiden määritelmiin ja pyritään löytämään niitä yhdistäviä lahjakkuuden osatekijöitä. Lahjakkuuden määritelmän selkiyttämisen tarkoituksena oli paitsi lisätä ymmärrystä lahjakkuuden konseptin moniulotteisuudesta, myös tarjota kouluille ja vanhemmille tietoa lahjakkuudesta. Tutkielman aihe valikoitui erityisluokan- sekä luokanopettajan työkokemuksen synnyttämän mielenkiinnon kautta. Korkean osaamistason kehittämisen tavoitteet on mainittu perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa, ja huoli suomalaisen osaamisen laskusta on aiheuttanut keskustelua mm. OECD-maiden vertailututkimusten tulosten laskun seurauksena. Lahjakkuuspotentiaaliin keskittyvän tuen riittävyyttä ja laatua on kyseenalaistettu myös lahjakkuutta tutkivien akateemisten tutkijoiden piirissä. Suomalaisessa koulukontekstissa lahjakkuutta on tutkittu suhteellisen vähän, mutta kansainvälinen tutkimus viittaa siihen, että lahjakkuuden kehitys on moniulotteinen prosessi, jonka tukemisessa koululla ja kasvattajilla on tärkeä rooli. Lahjakkuuden osatekijöiden parempi tunnistaminen ja tietotaidon lisääminen kasvattajille voi auttaa vähentämään lahjakkuuteen liittyviä virheellisiä oletuksia ja tuomaan lahjakkuuspotentiaalia omaavat oppilaat paremmin yksilöllisen tuen piiriin. Tarkemmat tutkimuskysymykset olivat: 1. Mistä osatekijöistä lahjakkuus rakentuu, 2.Kuinka potentiaalista lahjakkuutta voidaan peruskoulussa tunnistaa, ja 3. Minkälaisia haasteita lahjakkuuteen saattaa koulukontekstissa liittyä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tuottaa laaja-alaisen aineiston ja aiheeseen perehtymisen avulla kattava yleiskuva käsiteltävästä aiheesta. Aineisto kerättiin keväällä 2021 ja lopullinen aineisto valikoitui kriteerien kautta, jotka täsmentyivät aineistohaun edetessä. Aineiston jäsennys ja analysointi tapahtuivat 1. lahjakkuuden määrittelyn, 2. potentiaalin tunnistamisen, 3. koulunkäyntiin liittyvien haasteiden ja 4. lahjakkuuden kehittymiseen tähtäävän tuen jaotteluja apuna käyttäen. Kunkin otsikon alle kertyi runsaasti lähdeaineistoa, jolle suoritettiin vertailevaa ja yhdistelevää analyysiä. Keskeiseen teoreettiseen aineistoon lukeutui lahjakkuutta käsitteleviä kokoomateoksia, sekä artikkeleita. Tutkimuksen johtopäätöksinä havaittiin, että lahjakkuus on määrittelyltään laaja moniulotteinen konsepti ja lahjakkuuden tunnistaminen on tämän vuoksi haastavaa. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta sekä opettajankoulutuksen että koululaitosten hyödynnettäväksi, jotta lahjakkuuteen liittyvää tuen tarvetta voitaisiin tunnistaa ja lahjakkuuspotentiaalin kehittymistä tukea parhaalla mahdollisella tavalla
 • Tujula, Johanna (2023)
  Tavoitteet Autismikirjon nuorilla tunteiden säätely haasteet ovat yleisiä. Tutkimus mindfulnessin hyödyntämisessä autismikirjon nuorilla on viime aikoina kasvanut, mutta tutkimusta Suomessa aiheesta on toteutettu vähäsen. Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena oli selvittää tukevatko mindfulness-pohjaiset interventiot autismikirjon nuorten tunteiden säätely taitoja. Tarkastelen löytämiäni autismikirjon nuorille suunnattuja mindfulness-pohjaisia interventioita James Grossin tunteiden säätely prosessimallin avulla. Tutkimukseni tavoitteena on myös selvittää mitkä Grossin tunteiden säätelyn prosessimallin eri vaiheet näkyvät mindfulness-pohjaisissa interventioissa. Teoreettisessa viitekehyksessäni avaan aluksi tutkimukseeni liittyvät keskeiset käsitteet. Aloitan teoreettisen viitekehykseni avaamalla autismikirjon diagnoosin kriteerit, autismikirjon tutkimuksen sekä autismikirjon tunteiden säätelyn näkökulmasta. Sen jälkeen avaan tutkimukseni analysoinnissa hyödyntämäni Grossin tunteiden säätely prosessimallin. Lopuksi käsittelen mindfulnessia sekä siihen liittyvää tutkimusta koulumaailman ja autismikirjon näkökulmasta. Menetelmät. Menetelmänä tutkimuksessani käytän systemaattista kirjallisuuskatsausta. Käytin aineistonkeruussa tietokantaa EBSCO, ERIC sekä Google Scolar. Tutkimuksen aineistoon valikoitui neljä vertaisarvioitua englanninkielistä artikkelia. Analysointi menetelmänä hyödynsin laadullista sisältöanalyysia sekä Grossin tunteiden säätely prosessimallia. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset olivat ristiriitaisia mindfulness interventioiden hyödyistä autismikirjon nuorten tunteiden säätelyyn. Tutkimusaineistosta nousi esiin Grossin tunteiden säätely prosessimallista vaiheet tilanteen muokkaaminen, huomion sijoittaminen sekä tunteen tukahduttaminen. Grossin tunteiden säätely prosessimallin vaiheet tilanteen valinta sekä kognitiivinen muutos eivät tulleet esille tutkimusaineistoni interventioissa. Kehitystarpeita tutkimusaineistoni interventioiden tuloksissa nousi erityisesti vuorovaikutus ja selkeiden ohjeiden antaminen mindfulness-harjoituksissa. Tutkielma osoitti, että aihe vaatii lisätutkimusta erityisesti koulukontekstissa sovellettavia interventioita autismikirjon tunteiden säätelyn tukemiseen tulisi toteuttaa tulevaisuudessa lisää.
 • Pakarinen, Heini (2024)
  Herkkyyttä esiintyy joissakin määrin kaikilla ihmisillä, mutta sen ilmeneminen vaihtelee ihmisten välillä. Osalla ihmisistä herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka liittyy hermoston herkkyyteen. Tällaisista ihmisistä käytetään termiä erityisherkät ihmiset. Erityisherkkyys on nykyajan maailmassa ajankohtainen aihe, josta erityisherkkien ihmisten mutta myös muiden on tärkeää saada lisää tietoa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää erityisherkkyyteen kuuluvia piirteitä sekä tutkimuksissa yleisimmin käytettyjä erityisherkkyyden testausmenetelmiä. Toisena tavoitteena oli tutkia, millaisia yhteyksiä erityisherkkyydellä on hyvinvointiin erilaisista näkökulmista. Näin ollen tutkielmassa kuvaillaan keskeisten piirteiden, testaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista, mitä erityisherkkyys on. Tutkielma toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena, joka kuuluu kuvailevien kirjallisuuskatsausten menetelmiin. Aineiston haussa käytettiin kahta eri tietokantaa sekä aineistoon valittujen tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloita. Aineistoon valikoitui yhteensä 22 sähköistä tutkimusartikkelia, joiden lisäksi aineistoon kuuluivat alueet kahdesta tutkimuksiin perustuvasta teoksesta. Aineiston analyysi toteutettiin käyttämällä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä että aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että erityisherkkyys oli aistitiedon käsittelyn herkkyyttä. Tutkimukset myös esittivät, että erityisherkillä ihmisillä oli voimakas empatiakyky ja he reagoivat voimakkaasti positiivisiin ja negatiivisiin ympäristöihin sekä havaitsivat myös muilta ihmisiltä huomaamatta jääneet ärsykkeet. Lisäksi tutkimukset antoivat näyttöä, että erityisherkät ihmiset kokivat ylivirittymistä ja käsittelivät tietoa syvällisesti. Ihmisten toivotaan pitävän erityisherkkyyttä positiivisena asiana ja lisäksi kasvatuksella on merkittävä rooli erityisherkkyyden ilmenemisessä. Tutkimuksissa yleisimmin käytetyn erityisherkkyystestin rakenteeseen liittyen tutkimukset antoivat ristiriitaisia tuloksia ja testi sai myös osakseen kritiikkiä. Useampien erityisherkkyyttä mittaavien testien käyttö tutkimuksissa on hyödyllistä ja ihmisten on tärkeä ymmärtää erityisherkkyystestien ja diagnoosien ero. Tutkimukset havaitsivat erityisherkkyyden yhteyden masennuksen, ahdistuksen, autististen piirteiden, pakko-oireisen häiriön ja fyysisen terveyden välillä. Erityisherkkyyden piirteiden tunteminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja erityisherkät hyötyvät muiden ihmisten tavoin mindfulnessista sekä avoimuudesta. Tulevaisuudessa on tarpeellista tutkia erityisherkkyyttä suomalaisilla, erilaisten sairauksien ja erityisherkkyyden eroja sekä erityisherkkyyden vaikutusta oppimiseen.
 • Tahko, Sini (2024)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä on tunnesäätely ja millä tavoin tunnesäätelyä tuetaan alakoulussa. Tutkimustarve syntyi halusta selvittää millä tavoin oppilaat saavat tukea tunnesäätelyyn koulussa ja mitä tuen keinoja tai menetelmiä kouluissa on käytössä. Menetelmät. Tämän tutkimuksen menetelmä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tutkimukseen valikoitui tutkimusartikkelien (n=13) lisäksi yksi väitöskirja. Yhteensä aineiston määrä näin ollen oli 14. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen kohteena olevan ilmiön ymmärtämisen lähtökohtana voi olla aiheen tunnistaminen tai vahvistaminen. Nämä olivat tämän tutkimuksen tekemisessä lähtökohtaisesti voimakkaasti läsnä. Tulokset ja johtopäätökset. Tunnesäätelyn kuvaamisessa käytetään usein J.J. Grossin tunnesäätelyn määrittelyä sekä tunnesäätelyn menetelmien prosessimallia. Tunnesäätelynä pidetään edellä mainitussa mallissa niitä prosesseja, joilla yksilö pyrkii vaikuttamaan kokemiinsa tunteisiin, niiden kokemiseen, kokemisen kestoon ja tunteiden synnyttämiin vaikutuksiin. Prosessimalli pohjautuu tunteiden säätelyn neljään erilaiseen strategiaperheeseen, joista kolmessa pyritään vaikuttamaan tunteeseen ennen sen kaikkia vaikutuksia, ja yhdessä strategiaperheessä vaikutusmahdollisuudet rajautuvat tunteen säätelyyn tunteen jo synnyttyä. Tunnesäätelyssä tukemisessa koulumaailmassa kognitiivis–behavioraaliset tai mindfullnessiin perustuvat menetelmät saattavat olla peruskouluikäisille kaikkein tehokkaimpia. Menetelmien tehokkuutta tukee opettajan mallintaminen ja avoin, tunnepuheen salliva ilmapiiri. Tunnesäätely on usein yhdistetty niin akateemiseen menestykseen, kuin psyykkiseen hyvinvointiin.
 • Mäenpää, Elviira (2022)
  Tämän narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tavoite oli muodostaa käsitys ammatillisista koulutuspoluista osana toisen asteen koulutuspolkuja. Tutkimuskysymyksillä miten ammatillinen koulutuspolku muodostuu osana toisen asteen koulutuspolkuja ja miten ammatillinen koulutuspolku toteutuu tai jatkuu, pyrin muodostamaan käsityksen tämän hetken tilanteesta muut-tuvalla toisen asteen ja ammatillisen koulutuksen kentällä. Aiemman tutkimuksen mukaan ammatillisen koulutuksen valikoitumiseen vaikuttaa sukupuoli, sosiaalinen luokka, maahanmuuttajatausta sekä koulumenestys. Aineiston hankinta toteutui systemaattisesti pääosin Helsingin yliopiston kirjaston hakupalvelun (Helka) kautta. Aineisto koostui yhdeksästä vuoden 2010 jälkeen julkaistusta vertaisarvioidusta artikkelista sekä vuoden 2017 koulutukseen keskittyvästä Nuorisobarometrista. Tarkoituksena oli koota mahdollisimman tuoretta aineistoa muuttuvassa ammatillisen koulutuksen kontekstissa ja keskittyä pääosin nuorten käsitysten tutkimuksesta Ammatillisen koulutuksen arvostus oli heikko ja sinne osin myös ohjattiin opiskelijoita. Kirjallisuuskatsauksessa tunnistettiin ja nimettiin kolme koulutuspolkumallia nuorten käsityksiin perustuvasta tutkimuksesta. Ne rakentuivat valintojen mukaan, käsitysten mukaan tai kuvitteellisten koulutuspolkujen ja ammatillisten päämäärien mukaan. Aiempien tutkimusten mukaisesti sukupuoli näkyi ammatillisessa koulutuksessa ja sen eri aloissa ja erityisen tuen tarve vaikutti ammatillisen koulutuksen valintaan ja sen kestoon. Ammatillinen koulutus keskeytyi tutkintoon johtavien koulutusten keskiarvoa useammin, tyypillisemmin tytöillä ja yksi viidestä opiskelijasta jäi opintojen ulkopuolelle. Keskeyttämiseen tai opintojen uudelleen suuntautumiseen vaikuttivat yleensä yksittäiset syyt. Ammatillisen koulutuksen valinnalla oli vaikutusta jatko-opintomahdollisuuksiin. Yliopistoon jatkettiin harvoin ammatillisen koulutuksen pohjalta, mutta ammattikorkeakoulussa se oli yleisempää. Kirjallisuuskatsauksen tulokset olivat yhdenmukaiset aiemman tutkimuksen kanssa ilman ristiriitaisuuksia. Kuitenkin työ kokonaisuudessaan herätti paljon lisäkysymyksiä, jotka eivät ratkenneet käytetyn aineiston välityksellä
 • Ahola, Laura (2023)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisilla näyttöön perustuvilla interventioilla ja toimintamalleilla oppilaiden käyttäytymistä voidaan alakoulussa tukea. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat näitä interventioita ja toimintamalleja yhdistävät. Käyttäytymisen haasteet koskettavat koulussa kaikkia niin henkilökuntaa kuin oppilaita. Jos haastavaan käyttäy-tymiseen ei puututa ajoissa ja lapsi ei saa tarvitsemaansa tukea, voi sillä olla hyvin pitkäaikaisia ja negatiivisia vaikutuksia oppilaan myöhemmälle kehitykselle ja koulumenestykselle. Aiemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että opettajat kaipaavat lisää työkaluja ja osaamista haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tukemiseen. Tämän tutkimuksen tavoite oli koota tällaisia keinoja yhteen opettajien työn tueksi. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa haettiin sähköisitä tietokannoista. Hakua rajattiin tarkkojen hyväksymis- ja poissulkukriteerien avulla, jotta tutkimuksen aineisto vastaisi esitettyihin tutkimuskysymyksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Lopulliseen tutkimusaineistoon valikoitui viisi tutkimusartikkelia, jotka oli julkaistu vuosina 2016–2023. Aineiston järjestämisen apuvälineenä käytettiin sisällönanalyysin menetelmin. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisesti. Tutkimuksen tuloksena löytyi viisi erilaista näyttöön perustuvaa menetelmää, joilla voidaan tukea alakouluikäisten oppilaiden käyttäytymistä. Näitä ovat: Positive Behavior Support yhdessä Check-in/Check-out -intervention kanssa, TCM-ryhmänhallintamenetelmä, Joensuun kasvatuksellinen pienluokkamalli, Aggression portaat -interventio sekä Together at school -toimintamalli. Tutkimusaineistoon kuuluvia tuen menetelmiä yhdistävät seuraavat tekijät: tuen kohdistuminen koko ryhmään, laadukas yhteistyö vanhempien kanssa, sosioemotionaalisten taitojen opettaminen, positiivinen pedagogiikka, systemaattisuus ja johdonmukaisuus sekä käyttäytymisen opettaminen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että näitä edellä mainittuja keinoja hyödyntämällä, käyttäytymistä voidaan tukea suomalaisessa alakoulussa tehokkaasti ja vaikuttavasti.
 • Kiuru, Titta (2023)
  Tavoitteet. Useimmat näkövammaiset oppilaat opiskelevat inkluusion mukaisesti yleisopetuksen ryhmissä. Avukseen he tarvitsevat usein erilaisia apuvälineitä, kuten suurennuslaitteita ja näytönlukuohjelmia sekä yksilöllisiä muutoksia, kuten lisävaloja ympäristöön. Aiemmin on tutkittu oppimisympäristöjen inklusiivisuutta sekä opettajien asenteita inkluusiota kohtaan. Myös koulujen sosiaalista esteettömyyttä sekä kaupunkiympäristön fyysistä esteettömyyttä näkövammaisille on tutkittu. Näkövammaisten oppilaiden vanhempien tarvetta tiedolle ja tuelle on myös tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia koulujen kokonaisvaltaista esteettömyyttä näkövammaisille oppilaille niin fyysiseltä, psyykkiseltä, pedagogiselta kuin sosiaaliseltakin osa-alueelta. Tavoitteena on kerryttää tietoa siitä, kuinka kouluista voidaan luoda esteettömämpiä ympäristöjä näkövammaisille. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahta opetusalan asiantuntijaa, jotka tekevät töitä näkövammaisten parissa koulumaailmassa. Kummallakin haastateltavalla on monen vuoden kokemus näkövammaisten oppilaiden kanssa työskentelystä sekä tietoa ja kokemusta yleisesti eri kouluista ympäri Suomea. Haastatteluaineisto litteroitiin tekstimuotoon ja analysoitiin sekä teoria- että aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Litteroitu aineisto luokiteltiin tutkimuskysymysten mukaan. Litteroidut ilmaukset pelkistettiin, teemoitettiin ja luokiteltiin ala- ja yläkategorioihin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksien mukaan oli tärkeää huomioida oppilaiden fyysinen, psyykkinen, pedagoginen sekä sosiaalinen esteettömyys näiden kaikkien osa-alueiden vaikuttaessa oppimiseen sekä ryhmäytymiseen. Opetushenkilöstöllä oli suuri rooli esteettömän ympäristön luomisessa esimerkiksi erilaisten pedagogisten ratkaisujen kautta. Tulosten mukaan myös erilaiset ulkopuoliset hallinnolliset seikat vaikuttavat siihen, kuinka esteettömäksi koulu ympäristönä voi muokkautua.
 • Nenonen, Aino (2022)
  Ihmisen kehitys ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukseen liittyvällä osallisuudella viitataan yhteenkuuluvuuden ja joukkoon kuulumisen tunteisiin merkityksellisissä vuorovaikutussuhteissa sekä ihmisen mahdollisuuteen ja tarpeeseen vaikuttaa asioihin ympäristössä ja omassa elämässä. Sairaalaopetuksessa oppilas opiskelee terveydellisten haasteiden vuoksi muualla kuin omassa lähikoulussaan, ja etenkin sairaalan osastoilla opiskelevien oppilaiden vuorovaikutussuhteiden määrä voi olla terveydellisistä syistä vähäinen vaikuttaen siten myös heidän osallisuuteensa. Tästä johtuen halusin tutkia mahdollisuuksia edistää osastolla opiskelevien oppilaiden osallisuutta. Aikaisempi tutkimustieto puoltaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä sairaalaopetuksessa sekä sen mahdollisuuksia tukea oppilaiden koulupolkua haastavissa tilanteissa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sairaalan osastolla opiskelevien oppilaiden osallisuutta voidaan edistää ja tukea tieto- ja viestintäteknologian avulla ja mihin osallisuuden osa-alueisiin sen avulla on mahdollista vaikuttaa. Tämän kandidaatintutkielman tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena tavoitteena koota yhteen olemassaolevaa vertaisarvioitua tutkimusta vuodesta 2010 alkaen. Aineiston koontia varten suoritettiin tietokantahakuja kolmeen eri tietokantaan ja täydentävänä menetelmänä tutkittiin tutkimusaiheeseen liittyvien artikkeleiden lähdeluetteloita. Hakutulokset seulottiin ja lopullinen aineisto valittiin asetettuihin hyväksymiskriteereihin perustuen. Lopullinen aineisto koostui seitsemästä vertaisarvioidusta artikkelista vuosilta 2011–2020. Aineisto analysoitiin temaattisella analyysillä. Tulosten perusteella tieto- ja viestintäteknologialla voidaan edistää osastolla opiskelevien oppilaiden osallisuutta mahdollistamalla ja ylläpitämällä yhteydenpitoa ja merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita omaan luokkaan, luokkakavereihin ja opettajaan ja lisäämällä sitä kautta oppilaan vaikuttamismahdollisuuksia sekä ympäristössä että omassa elämässä. Edistämismahdollisuuksien todettiin kuitenkin olevan erilaiset erilaisilla tieto- ja viestintäteknologisilla laitteilla ja sovelluksilla sekä olevan liitoksissa oman luokan opettajan aktiivisuuteen. Lisätutkimuksia suomalaisessa sairaalaopetuskontekstissa tarvitaan tulosten yleistämiseksi suomalaiseen sairaalaopetukseen.
 • Krohn, Aino-Maria (2023)
  Tavoitteet. Tavoitteena oli tarkastella pikkukeskosen kielellistä kehitystä lapsen sosiaalisessa kasvuympäristössä. Lähempään tarkasteluun valittiin kiintymyssuhde lapsen ja ensisijaisen hoivaajan välillä. Tutkimuksessa kartoitetaan niitä ensisijaisen kiintymyssuhteen osatekijöitä, jotka suojaavat pikkukeskosena syntynyttä lasta kielellisen kehityksen haasteilta. Tutkimuskysymyksessä 1 tarkasteltiin pikkukeskosena ja täysaikaisena syntyneiden lasten varhaisen kielellisen kehityksen eroavaisuuksia. Tutkimuskysymyksessä 2 paneuduttiin ennenaikaisen syntymän vaikutuksiin äidin ja vauvan kiintymyssuhteessa. Tutkimuskysymyksessä 3 keskityttiin siihen, kuinka ensisijainen kiintymyssuhde suojaa varhaista kielellistä kehitystä haasteilta. Aiemmista tutkimuksien perusteella tiedetään, että lapsen kielenkehitykseen sosiaalisessa kontekstissaan vaikuttaa erityisen voimakkaasti lasta hoivaava aikuinen, johon lapsi muodostaa ensimmäisen kiintymyssuhteensa. Menetelmät. Metodina tutkielmassa käytettiin integroivaa kirjallisuuskatsausta, mikä mahdollisti saatavilla olevan aineiston laajan tarkastelemisen. Katsaus toteutettiin aineistolähtöisenä kvalitatiivisena sisällönanalyysina. Aineistoksi tutkielmaan valikoitui kaiken kaikkiaan kymmenen vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta. Tulokset ja johtopäätökset. Pikkukeskosten reseptiivisen ja ekspressiivisen sanaston omaksuminen sekä kieliopillisen osaamisen kehittyminen oli tulosten mukaan täysaikaisena syntyneitä lapsia hitaampaa. Heikon kielitaidon riski vaikutti olevan pikkukeskosilla merkittävästi verrokkeja suurempi. Erokokemus, ennenaikaisen syntymän aiheuttama stressi, äidin ahdistus ja masennus sekä keskosen matala vireystila näyttivät muodostavan riskitekijän äidin ja pikkukeskosen välisen kiintymyssuhteen muodostumiselle. Pikkukeskosten äitien havaittiin kommunikoivan hoivasuhteessa joiltain osin eri tavoin täysaikaisten lasten äiteihin verrattuna. Pikkukeskoset eivät kuitenkaan olleet täysaikaisena syntyneitä lapsia useammin turvattomasti kiintyneitä, mistä voidaan päätellä, että äiti kykenee pääosin sopeutumaan ennenaikaisen syntymän tuomiin muutoksiin. Lisäksi tulokset osoittivat, että äidin mentalisaatio, sensitiivis-responsiivinen kasvatustyyli, positiivinen vuorovaikutus sekä vastavuoroisuus näyttävät suojaavan pikkukeskosen kielellistä kehitystä haasteilta. Kaiken kaikkiaan tutkielma tarjoaa tieteidenvälisyyttä hyödyntävää näkökulmaa keskosten kielelliseen kehitykseen kiintymyssuhdeteoreettisesta näkökulmasta. Erityispedagogisesta viitekehyksestä käsin tarkasteltuna se antaa ammattilaiselle keinoja ymmärtää keskosuuden merkitystä yksilön kielellisen kehityksen näkökulmasta, mikä edesauttaa kielellisten haasteiden ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja tukemisessa myös koulukontekstissa.
 • Jäkkö, Marjaana (2022)
  Tavoitteet. Käyttäytymiseen liittyvät haasteet nähdään toisinaan opetustyötä häiritsevänä kuormitustekijänä. Toivotunlaisen käyttäytymisen opettaminen on kuitenkin osa kasvatusta ja opettajan työnkuvaa, sillä koulun vuorovaikutustilanteissa oppilaat saavat monipuolisia oppi-mistilaisuuksia. Biopsykososiaalisen mallin mukaan käyttäytymiseen vaikuttavat monenlaiset yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät. Tämä kokonaisuus on huomioitava myös tuen suun-nittelussa. Tutkielman tarkoituksena on osallistua keskusteluun näyttöön perustuvasta käyt-täytymisen tuesta sekä tarkastella, millä tavoin positiivisen pedagogiikan ja ennalta ehkäise-vän laaja-alaisen tuen yleisen tuen periaatteet näkyvät käyttäytymisen tukeen liittyvissä inter-ventiotutkimuksissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli seitsemän kvasikokeelliseen interventioon perustu-vaa tutkimusartikkelia. Artikkelit poimittiin systemaattista kirjallisuuskatsausta raamittavan Finkin (Salminen 2011) mallin mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusartikkelien interventioissa positiivinen pedagogiikka sekä ennaltaehkäisevä laaja-alainen tuki olivat keskeisessä roolissa. Opetustyössä ymmärrys ky-seisten ajattelu- ja toimintamallien vaikutuksista olisi tärkeää, jotta sekä henkilökuntaa, että oppilaita kuormittaviin käyttäytymisen haasteisiin voitaisiin saada helpotusta.