Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Specialpedagogik"

Sort by: Order: Results:

 • Oinonen, Tuuli (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää jo toteutettujen positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvien interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvoinnin teoreettisen taustan muodostaa PERMA-teoria, jossa hyvinvointi on määritelty viiden elementin mukai-sesti. Nämä viisi elementtiä ovat: positiiviset tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityk-sellisyys sekä saavutukset. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään eri tutkimusperustai-sia keinoja, joilla näiden PERMA-teorian elementtien kautta on pystytty vaikuttamaan hyvin-vointiin kouluissa. Menetelmät. Tämä tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa tar-kasteltiin positiivisen pedagogiikan interventioita ja niiden yhteyttä oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä vuosina 2016-2022 toteutetuista tutkimuksista. Kol-messa tutkimuksista toteutettiin interventio, joissa toteutettiin erilaisia positiiviseen pedago-giikkaan pohjautuvia toimintamalleja tai pedagogisia menetelmiä. Neljännessä tutkimuksessa mitattiin vahvuuksien opettamisen yhteyttä onnellisuuteen kyselyn avulla. Tutkimuksen ai-neisto analysoitiin laadullisen tutkimuksen sisällön analyysin keinoin. Analyysissa pyrittiin erottamaan interventioiden vaikutuksia hyvinvointiin sekä eri pedagogisia toimintamalleja, joil-la hyvinvointia pystyttiin parantamaan. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikilla tutkimukseen valituilla interventioilla oli myönteinen vaiku-tus oppilaiden kokemaan kouluiloon ja hyvinvointiin. Tehokkaina hyvinvointia edistävinä kei-noina nousivat esiin erilaiset oppitunnit, joissa opetetaan esimerkiksi luonteenvahvuuksista tai positiivisista tunteista, yhteistoiminnallinen työskentely ja kummitoiminta sekä opettajan antama positiivinen palaute. PERMA-teorian elementeistä etenkin positiivisiin tunteisiin, ih-missuhteisiin sekä koulutyöhön sitoutumiseen pystytään vaikuttamaan tehokkaasti erilaisin tutkimusperustaisin keinoin. Vahvuusperustaisella ja positiiviseen keskittyvällä opetuksella, jossa huomioidaan yksilön luonteenvahvuudet sekä tuetaan oppilasta riittävästi, on koululais-ten kokemuksien mukaan hyvinvointia lisäävä merkitys.
 • Sarakorpi, Ida-Maria (2022)
  Tavoitteet. Kehityksellinen kielihäiriö on ollut viime vuosikymmenen aikana muihin tunnetuim-piin kehityshäiriöihin nähden aliedustettuna tutkimuskirjallisuudessa, vaikka sen esiintyvyys on näitä suurempi. Kehityksellisen kielihäiriön on aiemmissa tutkimuksissa todettu vaikutta-van esimerkiksi työllistymiseen aikuisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, poikkeaako kielihäiriöisten lasten elämänlaatu tyypillisesti kehittyvien lasten elämänlaadusta, joko lapsen itsensä tai tämän vanhemman näkökulmasta, eli onko kehityksellisellä kielihäiriöl-lä yhteys lapsen elämänlaatuun. Menetelmät. Tämän tutkimuksen metodina oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvaileva kirjalli-suuskatsaus narratiivisella otteella toteutettuna antaa tutkijalle enemmän vapauksia esimer-kiksi aineiston keräämisen ja analysoinnin suhteen verrattuna systemaattiseen kirjallisuus-katsaukseen tai meta-analyysiin. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on esimer-kiksi kokonaiskuvan luominen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen aineisto koostui neljästä kansainvälisestä tutkimusartikkelista, jotka käsittelivät kehityksellisen kielihäiriön ja elämän-laadun yhteyttä lapsuudessa ja nuoruudessa. Tutkimuksen aineisto oli julkaistu vuosina 2015–2022. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysia soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Kielihäiriöisten lasten elämänlaatu oli keskimäärin ikätovereita heikompi, niin lasten itsensä kuin heidän vanhempiensa arvioimana. Eniten eroavaisuuksia lasten ja vanhempien raportointien välillä oli psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnis-sa/toimintakyvyssä, sekä kouluun liittyvässä hyvinvoinnissa/toimintakyvyssä. Kehitykselli-nen kielihäiriö tai kielelliset vaikeudet ylipäätään vaikuttavat kokonaisvaltaisesti lapsen hyvin-vointiin, toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Kielihäiriöistä lasta on tuettava kielellisten taitojen lisäksi myös esimerkiksi sosiaalisissa ja motorisissa taidoissa. Jatkotutkimusta aiheesta tar-vitaan ristiriitaisten tulosten vuoksi, ja tulevissa tutkimuksissa otoskokoja on syytä kasvat-taa, sekä mahdollisesti ottaa mukaan myös opettajan näkökulma lasten ja vanhempien arvi-ointien lisäksi.
 • Hokkanen, Tuuli (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosioemotionaalisten taitojen opetusta sekä sosioemotionaalisten taitojen vaikutuksia kiusaamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä sosioemotionaalisen oppimisen osa-alueisiin kuuluvia taitoja neljässä tutkimusaineiston interventiossa käsiteltiin ja millä tavoin. Vaikutuksia analysoitiin kahdeksasta eri sosioemotionaaliset taidot ja kiusaamisen yhdistävästä tutkimuksesta. Sosioemotionaaliset taidot ja niistä koostuva sosioemotionaalinen kompetenssi mahdollistaa yksilön terveet ja palkitsevat ihmissuhteet. Kun taas kiusaaminen uhkaa yksilön tervettä kehitystä. Molemmat näistä ilmiöistä näkyvät koulun arjessa. Aiemmissa tutkimuksissa näiden kahden ilmiön yhteyttä on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on kuvata, mitä sosioemotionaalisen oppimisen osa-alueita opetetaan ja millä tavoin sekä koota tietoa sosioemotionaalisten taitojen ja kiusaamisen yhteydestä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin teorialähtöisesti kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka aineisto haettiin Helka -tietokannasta. Hakua rajattiin hakusanoilla ja haut dokumentoitiin liitteenä olevaan taulukkoon. Lopullinen tutkimusaineisto muodostui kahdeksasta tutkimusartikkelista, jotka oli julkaistu vuosina 2014–2022. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti ja sisällönanalyysi menetelmiä apuvälineenä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että interventioissa opetettiin suoraan sosioemotionaalisen oppimisen neljään osa-alueisiin kuuluvia taitoja. Taitoja opetettiin monilla eri tavoilla ja niitä kehitettiin pääosin ryhmissä. Tulokset osoittivat myös, että sosioemotionaaliset taidot ovat yhteydessä kiusaamisen esiintymiseen ja havaitsemiseen, kiusaamisen uhriksi joutumisen todennäköisyyteen sekä selviytymisstrategioiden toimivuuteen. Vaikka sosioemotionaalisten taitojen opetusta täytyy edelleen tutkia enemmän, voidaan näiden taitojen ajatella auttavan lapsia ja nuoria monin tavoin kiusaamiseen liittyen.
 • Alakomi, Ella (2021)
  Tavoitteet. Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, sijoitettujen lasten ja nuorten koulume-nestys on monilla mittareilla heikompaa kuin vertaisilla. Sijoitetut lapset ja nuoret kohtaavan monenlaisia syrjäytymisen riskitekijöitä ja kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet koulu-menestys on hyvä syrjäytymistä ehkäisevä tekijä. Tutkielman tarkoituksena oli muodostaa kuva sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnistä sekä erityisesti selvittää koulun keinoja tukea näiden ryhmien koulunkäyntiä. Tutkielma kokoaa yhteen aiempien tutkimusten tuloksia ja antaa siten laajan kuvan sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemisen muodoista koulussa. Menetelmät. Tämä tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, ja aineisto ke-rättiin systemaattisella haulla kahdesta eri tietokannasta. Aineistoksi muodostui seitsemän englanninkielistä vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, jotka käsittelivät sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemista. Aineiston analyysi suoritettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tukimuodot jakautuivat suoriin ja välillisiin tukimuotoihin, joista suorat tukimuodot nousivat esille enemmän. Näistä suorista tukimuodoista opettajan tuki nousi suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi sijoitettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemisessa. Jokaisessa tutkimuksessa tukimuotoja nousi samanaikaisesti esiin useampi. Johtopäätöksenä voi todeta, että opettajan tuki on erittäin tärkeää, mutta sijoitetun lapsen ja nuoren koulunkäynnin tukeminen vaatii myös muuta tukea.
 • Vuorinen, Iida (2023)
  Tavoitteet. Kouluakäymättömyys ja koulupudokkuus ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa erityisesti jo olemassa olleita eriarvoisuuden muotoja korostaneen koronapandemian myötä. Kouluakäymättömyyden ilmiö on huolestuttava, koska suomalaisen peruskoulun tulisi olla kaikille saavutettava ja yhdenvertainen. Aiemmat aihetta koskevat tutkimukset ovat korostaneet kouluakäymättömyyden ja koulupudokkuuden yksilökeskeisiä sekä sosiaalisia riski- ja taustatekijöitä (esim. Gubbels ym., 2019; Määttä ym., 2020) painottaen melko yksilö- ja aikuiskeskeistä lähestymistapaa ilmiöön. Tämän tutkielman tavoitteena oli koota yhteen synteesiä luoden sellaisia kouluakäymättömyyttä ja koulupudokkuutta käsitteleviä tutkimuksia, joissa aihetta tarkastellaan nuorten näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys on nuorisotutkimuksellinen ja syrjäytymisen relationaalisen mallin sekä kouluun kuulumisen kokemuksen teoreettisia käsitteitä käytetään analyysin pohjana. Näin tutkielmassa pyritään laajentamaan katsontakantaa kouluakäymättömyyteen ja koulupudokkuuteen sekä vahvistamaan nuorten kokemuksien esiin pääsemistä. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Lopullinen aineisto kerättiin ERIC- ja Helka-tietokannoista helmi-maaliskuussa 2023. Aineistoksi valikoitui seitsemän vertaisarvioitua englanninkielistä tutkimusartikkelia, jotka käsittelivät kouluakäymättömyyttä tai koulupudokkuutta nuoren näkökulmasta. Aineiston analyysin tukena käytettiin aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisen analyysin keinoin pyrittiin luomaan aineistosta kokoavaa synteesiä, kun taas teoriaohjaavassa analyysissä aineistoa peilattiin syrjäytymisen relationaalisen mallin ja kouluun kuulumisen kokemuksen käsitteisiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman tulokset osoittivat, että kouluakäymättömyyttä ja koulupudokkuutta nuorten näkökulmasta tarkastelevat tutkimukset pyrkivät monitasoiseen katsontakantaan ja ilmiöiden sosiaaliseen selittämiseen. Toisaalta aineistosta löytyi myös sellaisia artikkeleita, jotka painottivat yksilöllisiä selitysmalleja. Kaikissa artikkeleissa nuorten kokemukset tuotiin kuitenkin esiin merkityksellisinä. Tutkimukset, joissa tuodaan esiin nuorten näkökulmia ja kokemuksia kouluakäymättömyydestä tai koulupudokkuudesta tuovat tämän tutkielman perusteella esiin myös kouluun kuulumiseen ja kouluakäymättömyyden relationaalisuuteen liittyvää retoriikkaa. Aihe kaipaa lisää niin kokoavaa katsaustutkimusta kuin myös nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta tutkittua tietoa.
 • Salejärvi, Jean (2021)
  Tavoitteet. Aiempien tutkimusten mukaan korkeakouluttautuminen on yhteydessä niin parempaan uraan kuin yleisesti elämänlaatuunkin. Tutkimusten mukaan koulutus on myös periytyvää. Sillä korkeakoulutuksesta saatu hyöty on merkittävä, on tasa-arvon kannalta tärkeää, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet korkeakouluttautua. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa on tutkittu Suomessa, mikä sen nykytilanne on tutkimustiedon valossa sekä onko siinä tapahtunut muutoksia vuosien varrella. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Suomen- ja englanninkielinen aineisto haettiin Google Scholarista aiheeseen liittyvien hakutermien avulla. Tutkielmaan valikoitui lopulta yhteensä 9 artikkelia, joista 8 löytyi Google Scholarista ja yksi valittiin lumipalloefektin myötä toisen artikkelin lähteistä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman aineiston perusteella vanhempien koulutustausta oli selkeästi yhteydessä erityisesti jälkeläisten yliopistoon päätymiseen. Ammattikorkeakoulujen osalta samanlaista epätasa-arvoisuutta ei ollut havaittavissa, eli ammattikorkeakoulujärjestelmän perustaminen oli onnistunut tasa-arvoa lisäävä tekijä. Joidenkin tutkimusten mukaan epätasa-arvoisuus on kuitenkin lisääntynyt viime aikoina. Tuloksista nousee esiin tarve seurata koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon kehitystä lähiaikoina, erityisesti sillä tuoreella pääsykoeuudistuksella saattaa olla siihen negatiivinen vaikutus. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvon tarkastelu kielellisestä näkökulmasta toi myös esiin ajankohtaisen, mutta vähän tutkitun, huolen siitä, että muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oli huomattavasti vaikeampaa päästä korkeakouluun.
 • Mäkinen, Mari (2023)
  Tavoitteet. Nykyään yhä useammin esiopetus järjestetään koulun yhteydessä. Tämän takia sujuva siirtymä ilman suurempia muutoksia tukee lapsen oppimisen kehitystä ja sujuvaa jatkumoa. Tutkimuksia aiheesta on tehty useampia mutta lasten toiveiden esiin tuominen on harvinaista. Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena on tuoda esille lasten toiveita ja ajatuksia mitkä mahdollistaisivat sujuvan siirtymän esiopetuksesta alkuopetukseen. Menetelmät. Menetelmänä tutkimuksessani käytän systemaattista kirjallisuuskatsausta. Käy-tin aineiston keruussa tietokantoja EBSCO, Helka sekä Google Scolar. Aineistooni valikoitui neljä englanninkielistä artikkelia. Artikkeleiden tutkimukset on toteutettu suomessa. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että ystävyyssuhteiden säilyttäminen ja uusien luominen olivat lasten mielestä tärkeitä. Leikki toimintatapana ja toiminnallisuus oppimisessa olivat tärkeitä asioita mielekkään oppimisen kannalta. Huomioon otettava tärkeä asia sujuvassa siirtymässä lasten kannalta oli aikuisten sanallisesti ja sanattomasti tuottamat vies-tit koskien yhteistyötä. Positiivinen ja kannustava suhtautuminen koulun aloitukseen mahdol-listi lapsen positiivisen suhtautumisen koulun alkuun. Tutkimustulosten mukaan jo varhais-kasvatuksesta saadut kokemukset vaikuttavat lasten mielipiteeseen koskien koulun aloitus-ta. Tämän lisäksi toimintakulttuuri esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa luovat pohjan lapsen positiiviselle omakuvalle. Kannustavassa ja oppimista tukevassa ilmapiirissä lapsi aloittaa koulupolun luottaen omiin kykyihinsä. Tulosten mukaan fyysisten ja pedagogisten oppimisympäristöjen erilaisuus koulussa ja esiopetuksessa vaikuttivat sujuvaan siirtymään. Lapsen kannalta sujuvan siirtymän takaamiseksi yhteistyön saaminen toimivaksi selkeiden suunnitelmien ja yhtenäisten tavoitteiden avulla on tarpeen sekä lapsen mielipiteiden huomioiminen suunnitelmia tehtäessä. Uusien työskentelymallien löytäminen yhteistyössä on tärkeää. Tutkielma osoitti, että lisää tutkimuksia tarvitaan tuomaan lapsinäkökulma esiin siirtymissä esiopetuksesta alkuopetukseen. Lasten ja aikuisten näkökulmat aisoihin ja asioiden tärkeydestä eroavat toisistaan.
 • Hettula, Noora (2023)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lisätyn todellisuuden käyttöä autismikirjon oppilaiden opetuksessa. Tarkemmin, millaisia taitoja ja kokemuksia tai asenteita lisätyn todellisuuden käyttöön liittyen aiemmissa tutkimuksissa on havaittu. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu positiivisia viitteitä teknologian hyödyntämisestä autismikirjon oppilaiden oppimisen tukena ja tämä tutkimus pyrkii kokoamaan tutkittua tietoa yhteen. Autismikirjon oppilaille suunniteltu tuki on yksilöllistä, usein strukturoitua ja keskittyy ympäristöön. Tästä syystä aiemmissa tutkimuksissa on herännyt kiinnostus lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen tuen muotona. Teknologian integroimisessa opetukseen on myös haasteita ja esimerkiksi asenteet rajoittavat sen käyttöä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, narratiivisen kirjallisuuskatsauksen käytänteitä mukaillen. Aineisto koostui kahdeksasta Helka-tietokannan vertaisarvioiduista artikkelista, jotka haettiin aihepiirin avainsanojen avulla. Analyysi suoritettiin aineistolähtöisesti ja mahdollisimman objektiivisesti asetettujen tutkimuskysymysten pohjalta. Aineisto analysoitiin yksityiskohtaisesti ja useampaan otteeseen mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tämä tutkielman tulokset mukailivat aiempia tutkimuksia. Lisätyn todellisuuden avulla voitiin edistää autismikirjon oppilaiden matemaattisia, sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Vaikka lisätyn todellisuuden käyttö on edelleen harvinaista, kokemukset ja asenteet lisätyn todellisuuden käyttöön olivat yleisesti ottaen positiivisia. Pääasialliset huolenaiheet liittyivät resurssien riittävyyteen ja hyödyntämiseen tarvittavan tiedon määrään. Haasteista huolimatta tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä, että lisätyn todellisuuden käytöllä on merkittävä potentiaali niin autismikirjon opetuksessa kuin erityisopetuksessakin.
 • Perttu, Ellamari (2022)
  Vuoden 2018 PISA-tutkimusten tuloksista selviää, että suomalaisnuoret ovat vähemmän kiinnostuneita lukemisesta ja käyttävät myös vähemmän aikaa lukemiseen kuin aiempina vuosina. Myös lukutaidon tasossa on lievää laskua, ja erityisesti oppilaiden väliset taitotasoerot ovat kasvussa. Aiempi tutkimus osoittaa, että sekä sisäinen lukumotivaatio että lukemisen määrä ennustavat positiivisesti lukutaidon eri osa-alueiden kehittyneisyyttä. Aiemmassa tutkimuksessa on myös hypotetisoitu lukemisen määrän mahdollista välittävää roolia sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välisessä yhteydessä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tuloksia aiemmassa tutkimuksessa on saatu siitä, välittääkö lukemisen määrä lasten ja nuorten sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välistä yhteyttä. Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineisto koottiin maalis- ja huhtikuun aikana 2022 kahdesta eri tietokannasta. Hakutulokset kävivät läpi valintakriteerien mukaisen tarkan seulonnan, jonka jälkeen aineistoon päätyi seitsemän englanninkielistä artikkelia. Aineisto analysoitiin huolellisesti ja tutkimustuloksia vertailtiin suhteessa toisiinsa ja tutkimuskysymykseen. Tutkimustulokset olivat ristiriitaisia: osassa tutkimuksista lukemisen määrä näytti välittävän täysin sisäisen lukumotivaation ja lukutaidon välistä yhteyttä, ja osassa taas välittävää yhteyttä ei löytynyt. Selvältä kuitenkin vaikuttaa, että sisäistä lukumotivaatiota tukemalla voidaan vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten lukumotivaatioon. Myös lukemisen määrään vaikuttamalla saattaa olla positiivinen vaikutus lukutaidon kehittymiseen, vaikka käytettäisiinkin lasten ulkoista motivaatiota herätteleviä keinoja. Tutkielman tuloksia voivat hyödyntää erityisesti opetushenkilöstö sekä lasten ja nuorten vanhemmat. Tulevassa tutkimuksessa tulisi tarkastella tarkemmin sitä, mitä tiedetään ulkoisesti motivoivien keinojen hyödyntämisestä lasten lukemisen määrän kasvattamisessa ja lukutaidon kehittymisen tukemisessa sekä luettavan kirjallisuuden laadun vaikutuksesta lasten lukutaitoon. Tulevaisuudessa myös kotimainen tutkimus aiheen osalta olisi tarpeen, sillä tällä hetkellä sitä ei ollut saatavilla.
 • Ylitolva, Noora (2024)
  Tiivistelmä - Referat - Abstract Nykypäivänä kielten osaaminen on hyödyllistä ja antaa mahdollisuuksia. Kieliä kohtaan olevasta kiinnostuksesta huolimatta se voi kärsiä oppimisen haasteiden vuoksi. Näin voi juuri käydä lukivaikeuden kanssa kamppailevalle, jos hän ei saa tarvittavaa tukea oppimiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lukivaikeuden haasteet ilmenevät vierasta (L2) kieltä opiskeltaessa. Tärkeää oli myös selvittää, miten tulisi L2 kielen oppimista tukea, kun kyse on henkilöstä, jolla on lukivaikeus. Tutkimus toteutettiin keväällä 2024 ja toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseen valikoitui lopulta yhden tietokannan kautta kuusi artikkelia. Vastasin kaikkien kuuden artikkelin avulla ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja viidellä niistä toiseen tutkimuskysymykseeni. Artikkelit käsittelivät L1 Ja L2 kielinä eri kielten yhdistelmiä. Aineiston analyysissä käytin sisällönanalyysiä. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että kielten välillä on siirtovaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että heikko suoriutuminen tehtävästä äidinkielellä ennekoi heikkoa suoriutumista myös vieraan kielen tehtävässä. Tutkimukset, jotka käsittelivät sekä L1 että L2 kieltä todensivat siirto vaikutuksen myös tutkimuksissansa. Tulokset osoittivat, että henkilöt, joilla oli dysleksia, selvisivät heikommin kaikista L2 kielen testeistä eli lukemisesta, kirjoittamisesta, fonologisen tietoisuutta, verbaalisia taitoja, sanastoa ja kielioppia koskevista tehtävistä. Heikko suoriutuminen ilmeni hitaana lukemisena ja kirjoittamisena, oikeinkirjoitusvirheinä ja tekstin laadun yksitoikkoisuutena. Osallistujilla, joilla oli dysleksia, ilmeni äänteiden segmentoinnin vaikeutta sekä heikkoa kirjain-äänne vastaavuutta. Heikko kirjain-äänne vastaavuus nähtiin johtuvan huonosta työmuistista. Kuitenkin motivaatiolla selitettiin oppilaiden poikkeuksellista omien nimien ensimmäisen kirjaimen ja sen äänteen osaamista. Tutkimukset painottivat, että oppilaille tulisi tarjota L2 kielen oppimiseen ainakin sanoja tuenmuotoja, kuin äidinkieleenkin. Oppilaat tulisi kohdata yksilöinä ja selvittää heidän yksilölliset haasteensa oppimisessa. Tämän lisäksi oppimisessa tulisi huomioida L2 kielen piirteet. Tuen kartoittamisessa hyödyllinen lähtökohta on oppijaan tutustuminen. Opetuksessa tulisi huomioida opetustyylit ja strategiat. Oppilaalle tulisi tarjota erityisopetusta ja tarvittavia erityisjärjestelyitä, kuten lisäaikaa tai tietokoneavusteista tukea.
 • Luoma, Anni-Maria (2022)
  Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli lisätä erityispedagogien ymmärrystä lukumääräisyyden tajun roolista dyskalkuliassa ja valottaa sen neurologista perustaa. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millä tavoin haasteet lukumääräisyyden tajussa näkyvät sellaisella oppilaalla, jolla on dyskalkulia? ja 2. Minkä kaltaista on lukumääräisyyden tajun neurologinen pohja? Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että dyskalkulia eli laskemiskyvyn häiriö on matematiikan oppimisvaikeus, jossa ongelmat pohjautuvat numeerisen tiedon prosessoinnin ongelmiin. Ongelmat näkyvät muun muassa lukumääräisyyden tajussa, laskemisen taidoissa, lukujonotaidoissa ja aritmeettisessa suoriutumisessa. Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on nostaa näistä haasteista lukumääräisyyden taju lähempään käytännölliseen ja neurologiseen tarkasteluun, sekä ymmärtää sitä ilmiönä. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja aineisto kerättiin tieteellisistä vertaisarvioiduista artikkeleista. Aineistoksi valikoitui pääasiassa kirjallisuuskatsauksia sekä yksi empiirinen tutkimus. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisena, aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä, ja analyysi aloitettiin teemoittelemalla aineisto tutkimuskysymysten mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Lukumääräisyyden taju jakautuu kahteen erilaiseen prosessiin: pienten lukumäärien tarkkaan silmämääräiseen arviointiin sekä suurten lukumäärien likimaiseen arviointiin. Dyskalkulian katsottiin pohjautuvan haasteisiin erityisesti näissä prosesseissa ja ongelmien esiintymisen nähtiin alkavan jo ennen kouluikää. Matemaattisten taitojen osalta haasteet lukumääräisyyden tajussa näkyivät merkittävimmin määrien arvioinnin heikkoutena mutta myös lukumäärien yhdistämisenä niitä vastaaviin symboleihin sekä laskemisen taidoissa. Neurologisesti poikkeavaa kehitystä nähtiin erityisesti parietaalilohkoissa sekä interparietaalisessa sulcuksessa eli IPS:ssä. Lukumääräisyyden tajun ongelmat ovat siis havaittavissa aivojen epätyypillisenä toimintana eivätkä haasteet rajoitu ainoastaan lukumäärien arviointiin. Lukumääräisyyden tajun ongelmat heijastuvat todennäköisesti osaamiseen myös muilla matematiikan osa-alueilla sen ollessa tärkein yksittäinen dyskalkuliaa selittävä tekijä.
 • Stahlberg, Micaela (2021)
  Yhteistyön merkitys kouluissa on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana ja yhtenä vaikuttavana tekijänä pidetään inkluusiota, jonka kasvava suuntaus näkyy yhä enemmän lähikoulujenyleisluokissa. Luokat ovat suurentuneet ja yleisluokassa saattaa nykyään olla yhä useampi oppilas, joka tarvitsee erityistä tukea selvitäkseen koulun arjesta. Uusi opetussuunnitelma,joka otettiin käyttöön vuonna 2016, on tuonut mukanaan uuden toimintakulttuurin, joka aiheuttaa opettajille haasteita mutta antaa myös mahdollisuuksia kehittää opetusta. Useat opet- taja kokevat, että työmäärä on lisääntynyt mutta aika-, tai henkilöresurssit eivät ole muuttuneet samassa suhteessa. Tämän vuoksi yhteistyötä koulun kaikkien toimijoiden kesken tulisi lisätä ja koulun toimintakulttuuria muuttaa yksinopettamisesta yhteisopettajuuteen. Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteistyö luokanopettajien ja erityisopettajan kesken käytännössä tapahtuu, kun suunnitellaan ja toteutetaan alakoulun tuen piirissä olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja mahdollisia tukitoimia. Halusin tutkimuksessani tarkastella, mitkä olivat ne ilmiöt, jotka syntyivät yhteistyöstä opettajien ja erityisopettajien välillä ja onnistuiko työn suunnittelu niin, että jokaisen osallisen ammattivahvuudet tulee käytettyä oppilaan kan- nalta katsottuna optimaalisella tavalla. Tutkimus antoi myös mahdollisuuden tarkastella, mitä haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyöstä syntyy ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. Menetelmät Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen tieteenfilosofinen lähtökohta oli kerronnallinen eli narratiivinen. Aineiston keräsin puolistrukturoidulla teemahaastatteluina, joihin osallistui yksi erityisopettaja sekä kaksi luokanopettajaa. Litteroitujen teemahaastattelujen analyysissä käytin laadullista sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimukseni osoitti, että työn lisääntyminen luokissa ei ole johtunut inkluusiosta vaan nykypäivän lapsista, joilla on paljon keskittymisenvaikeuksia, sekä kolmiportaisen tuen mallin mukanaan tuomasta byrokratiasta. Tänä päivänä mennään selvästi enemmän kohti yhteisopettajuutta mutta muutos tapahtuu hitaasti. Monet opettajat olivat kiinnostuneita kehittämään yhteisopettajuutta mutta haasteeksi muodostui tekijöitä, joihin ei hetkessä saa muutoksia aikaiseksi. Yhteisopettajuuden pitää myös tarkastella koko ryhmän tarpeet huomioon ottaen. Tutkimuksessani haastateltavat olivat kuitenkin tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin suhteen.
 • Räsänen, Mira (2021)
  Inklusiivisessa opetuksessa ajatuksena on, että kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus opiskella lähikoulussaan, jolloin tukitoimet tukea tarvitseville oppilaille tulee järjestää heidän tarvitsemallaan tavalla opetuksen yhteyteen. Moninaiset opetusryhmät haastavat luokanopettajia opetustyössä, sillä heillä ei yleensä ole kovin laajaa erityispedagogista osaamista, eivätkä esimerkiksi resurssit tuen toteuttamiseen ole riittäviä kaikissa kouluissa. Inklusiivisen opetuksen onnistunut toteutus vaatiikin edelleen kehittämistä käytännön tasolla, jotta oppilaiden lisäksi pystytään tukemaan myös opettajia. Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla luokanopettajien kokemuksia inklusiivisesta opetuksesta internetartikkeleiden pohjalta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia luokanopettajilla on inkluusion toteuttamisesta sekä, miten luokanopettajat ovat kokeneet työnsä muuttuneen inkluusion myötä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin Ylen sekä Helsingin Sanomien internetsivuilla vuosina 2017–2019 julkaistuista artikkeleista, joiden aiheena oli inklusiivinen opetus. Artikkeleita oli kuusi ja tutkittavia luokanopettajia yhteensä 20, joista osaa oli haastateltu ja osa oli vastannut toimittajien tekemiin kyselyihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena, ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksiin perustuen osalla luokanopettajista oli onnistuneita kokemuksia inkluusion toteuttamisesta heidän pystyessään tukemaan oppilaita joustavin järjestelyin. Joillakin opettajilla käytännön ongelmiksi muodostuivat oppilaiden haasteet sekä riittämättömät resurssit, jolloin tarvittavia tukitoimia ei pystytty järjestämään kaikille oppilaille. Opetustyön muutoksista myönteisenä pidettiin toimivaa yhteistyötä opettajien välillä, sekä strukturoitua työskentelyä. Työssä jaksamisessa koettiin kuitenkin vaikeuksia kuormittavuuden vuoksi, sillä opetustyö oli muuttunut vaativammaksi ryhmien moninaisuuden myötä. Kun olosuhteet ja rakenteet ovat kunnossa, opettajilla on mahdollisuus opettaa, kasvattaa ja tukea oppilaita heidän tarvitsemallaan tavalla.
 • Suchodolski, Tex (2021)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin ala- ja yläkoululaisten (n= 452) luonteenvahvuuksien yhteyttä koulu-uupumukseen. Lisäksi tarkasteltiin luonteenvahvuuksien esiintymisen eroavaisuuksia ala- ja yläkoululaisten välillä. Kvantitatiivisen kyselytutkimuksen perusteella luonteenvahvuuksista sinnikkyys, itsesäätely, sosiaalinen älykkyys sekä ryhmätyötaito korreloivat negatiivisesti koulu-uupumuksen kanssa. Luovuus ja näkökulmanottokyky eivät korreloineet koulu-uupumuksen kanssa. Luonteenvahvuuksien esiintyvyydellä ei esiintynyt eroa ala- ja yläkoululaisten välillä.
 • Juoperi, Santra (2021)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaalakouluhenkilökunnan kokemuksia debriefingistä. Pyrkimyksenä oli ymmärtää, millaista debriefingiä sairaalakoulutyöntekijälle tarjotaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena oli se, mihin sairaalakoulutyöntekijä kokee tarvitsevansa debriefingiä. Aiempaa tietoa sairaalakoulutyöntekijän kokemuksista suhteessa debriefingiin ei juurikaan ole. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisin menetelmin. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin puolistrukturoidusti kolmea sairaalakoulutyöntekijää. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin sisällönanalyysillä. Aineiston analyysitavaksi valikoitui induktiivinen sisällönanalyysi. Kaikkia haastatteluja yhdistävät käsitykset debfiefingistä olivat, että purkukeskustelu on seuraus uhka-, vaara- tai väkivaltatilanteesta. Kaikkien haastateltavien mukaan debriefingiin osallistutaan tiimeittäin ja lisäksi siihen osallistuvat aina tilanteessa läsnäolleet aikuiset. Kaikki haastateltavat kokivat tarvitsevansa debriefingiä uhka-, vaara- sekä väkivaltatilanteiden purkamiseen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen sekä ammattillisuuden säilyttämiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.
 • Setälä, Aleksandra (2024)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisopettajien suhtautumista puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin (AAC) sekä sitä, millä tavoilla AAC:n käyttöä voidaan tukea koulumaailmassa erityisopettajien näkökulmasta. Aiheesta on tehty ulkomailla tutkimusta, mutta Suomessa aihealuetta ei ole vielä kattavasti selvitetty. Tällä hetkellä kuitenkin AAC:n käyttöä on alettu tutkia myös Suomen tasolla. Suomessa on tehty muun muassa tutkimuksia opettajien ja oppilaiden suhtautumisesta AAC:hen. Menetelmät. Tutkimus tehtiin laadullisin menetelmin. Monitapaustutkimus toteutettiin haastattelemalla kolmea erityisopettajaa, jolla oli kokemusta AAC:n käytöstä. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jotka litteroitiin äänitysten jälkeen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa käytettiin induktiivista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki tutkimuksessa olleet erityisopettajat kokivat AAC:n käytön hyödylliseksi. Erityisen hyödylliseksi koettiin piirtäminen sekä tukiviittomat. Kaikki haastateltavat kokivat myös tiedon lisäämisen tukevan AAC:n käyttöä koulumaailmassa. Kaksi opettajaa koki myös materiaalien helppouden ja saatavuuden lisäävän AAC:n käytön edistämistä. Kaikki haastateltavat nostivat myös kommunikaattorit esille. Haastateltavista kaksi koki kommunikaattorit haastaviksi ja yksi helposti käytettäväksi. Tutkimuksen mukaan AAC tiedon lisäämiselle on tarve koulumaailmassa ja erityisopettajat suhtautuvat positiivisesti AAC:n käyttöön
 • Saarikoski, Juha (2022)
  Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mistä osatekijöistä lahjakkuuden konsepti rakentuu, miten lahjakkuutta voidaan kouluissa paremmin tunnistaa ja minkälaisia tuen tarpeita siihen saattaa liittyä. Tutkielmassa perehdytään eri lahjakkuusteorioiden määritelmiin ja pyritään löytämään niitä yhdistäviä lahjakkuuden osatekijöitä. Lahjakkuuden määritelmän selkiyttämisen tarkoituksena oli paitsi lisätä ymmärrystä lahjakkuuden konseptin moniulotteisuudesta, myös tarjota kouluille ja vanhemmille tietoa lahjakkuudesta. Tutkielman aihe valikoitui erityisluokan- sekä luokanopettajan työkokemuksen synnyttämän mielenkiinnon kautta. Korkean osaamistason kehittämisen tavoitteet on mainittu perusopetuksen yleisissä valtakunnallisissa tavoitteissa, ja huoli suomalaisen osaamisen laskusta on aiheuttanut keskustelua mm. OECD-maiden vertailututkimusten tulosten laskun seurauksena. Lahjakkuuspotentiaaliin keskittyvän tuen riittävyyttä ja laatua on kyseenalaistettu myös lahjakkuutta tutkivien akateemisten tutkijoiden piirissä. Suomalaisessa koulukontekstissa lahjakkuutta on tutkittu suhteellisen vähän, mutta kansainvälinen tutkimus viittaa siihen, että lahjakkuuden kehitys on moniulotteinen prosessi, jonka tukemisessa koululla ja kasvattajilla on tärkeä rooli. Lahjakkuuden osatekijöiden parempi tunnistaminen ja tietotaidon lisääminen kasvattajille voi auttaa vähentämään lahjakkuuteen liittyviä virheellisiä oletuksia ja tuomaan lahjakkuuspotentiaalia omaavat oppilaat paremmin yksilöllisen tuen piiriin. Tarkemmat tutkimuskysymykset olivat: 1. Mistä osatekijöistä lahjakkuus rakentuu, 2.Kuinka potentiaalista lahjakkuutta voidaan peruskoulussa tunnistaa, ja 3. Minkälaisia haasteita lahjakkuuteen saattaa koulukontekstissa liittyä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on tuottaa laaja-alaisen aineiston ja aiheeseen perehtymisen avulla kattava yleiskuva käsiteltävästä aiheesta. Aineisto kerättiin keväällä 2021 ja lopullinen aineisto valikoitui kriteerien kautta, jotka täsmentyivät aineistohaun edetessä. Aineiston jäsennys ja analysointi tapahtuivat 1. lahjakkuuden määrittelyn, 2. potentiaalin tunnistamisen, 3. koulunkäyntiin liittyvien haasteiden ja 4. lahjakkuuden kehittymiseen tähtäävän tuen jaotteluja apuna käyttäen. Kunkin otsikon alle kertyi runsaasti lähdeaineistoa, jolle suoritettiin vertailevaa ja yhdistelevää analyysiä. Keskeiseen teoreettiseen aineistoon lukeutui lahjakkuutta käsitteleviä kokoomateoksia, sekä artikkeleita. Tutkimuksen johtopäätöksinä havaittiin, että lahjakkuus on määrittelyltään laaja moniulotteinen konsepti ja lahjakkuuden tunnistaminen on tämän vuoksi haastavaa. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta sekä opettajankoulutuksen että koululaitosten hyödynnettäväksi, jotta lahjakkuuteen liittyvää tuen tarvetta voitaisiin tunnistaa ja lahjakkuuspotentiaalin kehittymistä tukea parhaalla mahdollisella tavalla
 • Tujula, Johanna (2023)
  Tavoitteet Autismikirjon nuorilla tunteiden säätely haasteet ovat yleisiä. Tutkimus mindfulnessin hyödyntämisessä autismikirjon nuorilla on viime aikoina kasvanut, mutta tutkimusta Suomessa aiheesta on toteutettu vähäsen. Kirjallisuuskatsaukseni tavoitteena oli selvittää tukevatko mindfulness-pohjaiset interventiot autismikirjon nuorten tunteiden säätely taitoja. Tarkastelen löytämiäni autismikirjon nuorille suunnattuja mindfulness-pohjaisia interventioita James Grossin tunteiden säätely prosessimallin avulla. Tutkimukseni tavoitteena on myös selvittää mitkä Grossin tunteiden säätelyn prosessimallin eri vaiheet näkyvät mindfulness-pohjaisissa interventioissa. Teoreettisessa viitekehyksessäni avaan aluksi tutkimukseeni liittyvät keskeiset käsitteet. Aloitan teoreettisen viitekehykseni avaamalla autismikirjon diagnoosin kriteerit, autismikirjon tutkimuksen sekä autismikirjon tunteiden säätelyn näkökulmasta. Sen jälkeen avaan tutkimukseni analysoinnissa hyödyntämäni Grossin tunteiden säätely prosessimallin. Lopuksi käsittelen mindfulnessia sekä siihen liittyvää tutkimusta koulumaailman ja autismikirjon näkökulmasta. Menetelmät. Menetelmänä tutkimuksessani käytän systemaattista kirjallisuuskatsausta. Käytin aineistonkeruussa tietokantaa EBSCO, ERIC sekä Google Scolar. Tutkimuksen aineistoon valikoitui neljä vertaisarvioitua englanninkielistä artikkelia. Analysointi menetelmänä hyödynsin laadullista sisältöanalyysia sekä Grossin tunteiden säätely prosessimallia. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset olivat ristiriitaisia mindfulness interventioiden hyödyistä autismikirjon nuorten tunteiden säätelyyn. Tutkimusaineistosta nousi esiin Grossin tunteiden säätely prosessimallista vaiheet tilanteen muokkaaminen, huomion sijoittaminen sekä tunteen tukahduttaminen. Grossin tunteiden säätely prosessimallin vaiheet tilanteen valinta sekä kognitiivinen muutos eivät tulleet esille tutkimusaineistoni interventioissa. Kehitystarpeita tutkimusaineistoni interventioiden tuloksissa nousi erityisesti vuorovaikutus ja selkeiden ohjeiden antaminen mindfulness-harjoituksissa. Tutkielma osoitti, että aihe vaatii lisätutkimusta erityisesti koulukontekstissa sovellettavia interventioita autismikirjon tunteiden säätelyn tukemiseen tulisi toteuttaa tulevaisuudessa lisää.
 • Väänänen, Janette (2021)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä lasten visuospatiaalisesta ahdistuksesta tiedetään. Aineistosta pyrittiin löytämään vastauksia siihen, kokevatko lapset visuospatiaalista ahdistusta, onko ahdistuksen kokemuksien välillä sukupuolten välisiä eroja sekä vaikuttaako visuospatiaalinen ahdistus visuospatiaalista ajattelua vaativista tehtävistä suoriutumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota kattava kuva lasten visuospatiaalista ahdistusta koskevasta ajantasaisesta tutkimustiedosta. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen aineistoksi valikoitui kolme vertaisarvioitua englanninkielistä artikkelia, joiden valinta suoritettiin tarkkojen rajauskriteerien perusteella. Aineistoa analysoitiin tutkimuskysymyksien pohjalta sekä suhteessa taustateoriassa esiteltyyn Eysenckin ja kumppaneiden (2007) Attentional control theory:n sisältöihin. Tutkimustulokset osoittivat, että visuospatiaalinen ahdistus on oma, kontekstisidonnainen ahdistuksen muoto ja sitä esiintyy lapsilla sekä tyttöoletetuilla että poikaoletetuilla. Kahdessa kolmesta tutkimuksesta katsottiin, että tyttöoletetut kokevat enemmän visuospatiaalista ahdistusta kuin poikaole-tetut. Yhdessä tutkimuksessa sukupuolten välisiä eroja ei löytynyt. Kaikki aineiston artikkelit esittivät, että visuospatiaalisella ahdistuksella ja visuospatiaalista ajattelua vaativilla toiminnoilla ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Kaksi kolmesta tutkimuksesta lisäksi tutkivat, välittääkö työ-muisti visuospatiaalisen ahdistuksen ja toiminnan yhteyttä. Tutkimuksien tulokset olivat ristiriitaiset siten, että toisessa tutkimuksessa työmuistin katsottiin välittävän yhteyttä ja toisessa tätä välittävää yhteyttä ei löytynyt. Lasten visuospatiaalisesta ahdistuksesta tiedetään verrattain vähän, mutta tämän opinnäytetyön tulokset auttavat suuntaamaan tulevia tutkimuskohteita. Jatkossa aiheeseen liittyen olisi perusteltua ainakin tutkia mistä mahdolliset sukupuolten väliset erot visuospatiaalisen ahdistuksen kokemuksissa lapsilla johtuvat, sekä pyrkiä selvittämään, miten työmuistin toiminta vaikuttaa visuospatiaaliseen ahdistukseen. Lisäksi aihetta tulisi tutkia Suomessa, sillä suomalaista tutkimustietoa ei toistaiseksi ole juurikaan tarjolla.
 • Pakarinen, Heini (2024)
  Herkkyyttä esiintyy joissakin määrin kaikilla ihmisillä, mutta sen ilmeneminen vaihtelee ihmisten välillä. Osalla ihmisistä herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka liittyy hermoston herkkyyteen. Tällaisista ihmisistä käytetään termiä erityisherkät ihmiset. Erityisherkkyys on nykyajan maailmassa ajankohtainen aihe, josta erityisherkkien ihmisten mutta myös muiden on tärkeää saada lisää tietoa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää erityisherkkyyteen kuuluvia piirteitä sekä tutkimuksissa yleisimmin käytettyjä erityisherkkyyden testausmenetelmiä. Toisena tavoitteena oli tutkia, millaisia yhteyksiä erityisherkkyydellä on hyvinvointiin erilaisista näkökulmista. Näin ollen tutkielmassa kuvaillaan keskeisten piirteiden, testaamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista, mitä erityisherkkyys on. Tutkielma toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena, joka kuuluu kuvailevien kirjallisuuskatsausten menetelmiin. Aineiston haussa käytettiin kahta eri tietokantaa sekä aineistoon valittujen tutkimusartikkeleiden lähdeluetteloita. Aineistoon valikoitui yhteensä 22 sähköistä tutkimusartikkelia, joiden lisäksi aineistoon kuuluivat alueet kahdesta tutkimuksiin perustuvasta teoksesta. Aineiston analyysi toteutettiin käyttämällä sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä että aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että erityisherkkyys oli aistitiedon käsittelyn herkkyyttä. Tutkimukset myös esittivät, että erityisherkillä ihmisillä oli voimakas empatiakyky ja he reagoivat voimakkaasti positiivisiin ja negatiivisiin ympäristöihin sekä havaitsivat myös muilta ihmisiltä huomaamatta jääneet ärsykkeet. Lisäksi tutkimukset antoivat näyttöä, että erityisherkät ihmiset kokivat ylivirittymistä ja käsittelivät tietoa syvällisesti. Ihmisten toivotaan pitävän erityisherkkyyttä positiivisena asiana ja lisäksi kasvatuksella on merkittävä rooli erityisherkkyyden ilmenemisessä. Tutkimuksissa yleisimmin käytetyn erityisherkkyystestin rakenteeseen liittyen tutkimukset antoivat ristiriitaisia tuloksia ja testi sai myös osakseen kritiikkiä. Useampien erityisherkkyyttä mittaavien testien käyttö tutkimuksissa on hyödyllistä ja ihmisten on tärkeä ymmärtää erityisherkkyystestien ja diagnoosien ero. Tutkimukset havaitsivat erityisherkkyyden yhteyden masennuksen, ahdistuksen, autististen piirteiden, pakko-oireisen häiriön ja fyysisen terveyden välillä. Erityisherkkyyden piirteiden tunteminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja erityisherkät hyötyvät muiden ihmisten tavoin mindfulnessista sekä avoimuudesta. Tulevaisuudessa on tarpeellista tutkia erityisherkkyyttä suomalaisilla, erilaisten sairauksien ja erityisherkkyyden eroja sekä erityisherkkyyden vaikutusta oppimiseen.