Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kokko, Katri (2020)
  Suomea pidetään sukupuolten tasa-arvon mallimaana ja lähes kaikki ilmoittavat kannattavansa tasa-arvoa. Tasa-arvo on ollut myös virallinen yhteiskunnallinen ja poliittinen tavoite, joka on kirjattu lakiin ja asetuksiin ja jonka edistämiseksi on tehty runsaasti töitä vuosikymmenten aikana. Pyrkimyksistä ja monista edistysaskelista huolimatta koulutusalat ja työmarkkinat ovat Suomessa edelleen vahvasti sukupuolen mukaan segregoituneet. Tasa-arvosta yleisluonteisena periaatteena ja päämääränä ollaan hyvin yksimielisiä. Sen sijaan käsitykset siitä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan, sekä konkreettiset keinot, joilla sitä kohti pyritään, jakavat mielipiteitä vahvasti, mikä on tullut selvästi esiin esimerkiksi tasa-arvolain uudistusten yhteydessä. Tutkielman tarkoituksena on kuvata suomalaisen tasa-arvo- ja koulutuspolitiikan kehityskaarta peruskoulun syntyvaiheesta 1970-luvulta alkaen aina nykyhetkeen saakka sekä esitellä peruskouluissa tehtyä tasa-arvotyötä ennen vuoden 2015 tasa-arvolain uudistuksen tuomaa tasa-arvosuunnittelun velvoitetta. Kandidaatintutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa on haettu suomalaisten yliopistokirjastojen julkaisutietokannoista, Arto-artikkeliviitetietokannasta, Google Scholar -hakukoneella sekä käymällä läpi aiempien tutkimusten lähdeluetteloita. Tutkimuslähteet koostuvat väitöskirjoista, tieteellisistä artikkeleista, vanhoista toimikuntien ja neuvottelukuntien mietinnöistä ja kartoituksista, opetussuunnitelmista sekä verkkojulkaisuista. 1960- ja 1970-lukujen paikkeilla niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa tehtyjen koulutusreformien yhtenä keskeisenä ajatuksena oli, että koulutuksen avulla olisi mahdollista saada aikaan tasa-arvoa edistäviä uudistuksia ja muutosta sukupuolittuneisiin rakenteisiin koulutus- ja työmarkkina-aloilla. Tutkielman perusteella näyttää siltä, että sukupuolten tasa-arvon edistämisen keinot kouluissa ovat pysyneet hyvin samanlaisina. Vuosikymmeniä jatkunut keskustelu sukupuolten tasa-arvosta ja yleinen käsitys Suomesta tasa-arvon edelläkävijänä ovat johtaneet siihen, että etenkin kouluissa tasa-arvon katsotaan olevan jo toteutunut asia ja maininnat sukupuolten tasa-arvosta koulutuksen erityisenä tavoitteena katosivat opetussuunnitelmista. Näennäisestä sukupuolineutraaliudesta huolimatta tutkimukset osoittavat, että kouluissa toimitaan edelleen monia stereotypioita vahvistavilla tavoilla. Peruskoulujen tasa-arvosuunnittelun lakisääteinen velvoite toivottavasti tuo tulevaisuudessa muutosta tähän.
 • Korhonen, Sanni (2020)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä sukupuolten tasa-arvon toteutumiseksi annettuja velvoittavia linjauksia on koulukontekstissa ja miten ne ohjaavat opetusta sekä erityisesti, miten niiden velvoittamat toimet, eli sukupuolten tasa-arvo toteutuu alakoulun liikunnanopetuksessa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet pääosin tarkastelemaan tasa-arvon toteutumista naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien näkökulmasta. Liikuntaan liittyvät tutkimukset ovat puolestaan liittyneet lähinnä sukupuolivähemmistöjen syrjintäkokemuksiin tai sukupuolen mukaan eriteltyjen ja sekaryhmien eroihin. Tutkimuksessa otetaan huomioon sukupuolen moninaisuus ja tarkastellaan kriittisesti sukupuolten tasa-arvon toteutumista liikuntatunneilla. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa käytiin läpi erilaisia sukupuolten tasa-arvoon velvoittavia lakeja ja dokumentteja sekä koulutyötä ohjaavia velvoittavia tekstejä. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esiin eri tutkimusten ja tutkijoiden tuottamaa tietoa ja teorioita, ja hyödynnetään monipuolisesti myös aiheesta oppimateriaalina julkaistuja lähteitä. Tutkielmassa hyödynnettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä pyrkimyksenä tuottaa mahdollisimman monipuolista ja kuvailevaa tekstiä. Käytetyt lähteet on julkaistu viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Tutkimuksen tuloksena oli, että alakoulussa ja liikunnanopetuksessa sukupuolten tasa-arvon toteutumista tulee edistää sekä yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvan lainsäädännön että koulutyötä ohjaavien dokumenttien velvoittamana. Ilmeni myös, että sukupuoli ja sukupuolten tasa-arvo ovat käsitteinä varsin monitulkintaisia ja käsitteiden historiallisen rakentuminen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon tilanteeseen myös nykypäivänä. Lisäksi tutkimustulosten ja -tilastojen tulkinta riippuu näkökulmasta ja siitä, miten moninaiseksi sukupuoli näkökulman mukaan mielletään – usein esitykset toivat ilmi vain kaksijakoista esitystapaa. Liikunnan oppiaineen historiallinen kehitys on jakanut liikuntalajit ja liikkumisen tyylit kaksijakoisen sukupuolikäsityksen mukaan tyttöjen ja poikien liikuntaan. Myös opettajien kohdistamat odotukset ja kohtelu on ollut erilaista tytöille ja pojille. Sukupuolivähemmistöt kohtaavat liikunnassa syrjintää ja epäasiallista kohtelua ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää tutkimusta liikunnanopetukseen liittyen oli tehty Suomessa erittäin vähän. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajankoulutuksessa tulisi huomioida sukupuolitietoiseen opetukseen liittyvät teemat ja valmistaa sukupuolten tasa-arvoa edistävään ja tukevaan opetukseen.
 • Majava, Anna (2018)
  Tiivistelmä – Abstrakt – Abstract The goal of this thesis was to analyze the National core curriculum for basic education (2014) in the light of gender equality. The curriculum was analyzed using discourse analysis. Using this method, the intention was to examine how themes of gender and equality are brougt up in the document and on the other hand what is left untold. It was also analyzed vhat kind of representations of genders the document creates. Intersectional approach was also used while analyzing gender in the document. Using this approach it was analyzed how gender intertwined with other factors in the curriculum and how they impact the discourse of equality. Although other factors were brought into attention through intersectionality, gender is kept as the main theme of the analysis. The results indicated that the curriculum had mentions of gender very rarely and the discussion on the theme remained shallow. The document tried to encourage its readers to be aware of gender roles and to avoid endorsing them in school. However, the discourse of gender remains somewhat binary in the document, which endorses the impression of binary gender. The impression of equality was mainly individual based, meaning that it emphasized non-discriminatory policys. The discourse in the curriculum lacked discussion on hierarchy and power and emphasized individuals, communities and their ways of action instead of societys structures. The document did not take intersectionality into consideration to an extent. There is an intent to take the equality of genders into consideration in the document. However, from shallowness and the binary representation can be deduced that the themes are not taken into consideration thoughtfully enough. There is also lack of concrete tools for helping forward gender equality, which speaks of equality taken as granted. All in all the discourse of gender in the curriculum reaches for the ideal of equality, but does not help bringing up the problems that need solving.
 • Liikanen, Anne (2018)
  Goals. This thesis examines the families with children and how they do laundry. The aim was to figure out the differences between men and women in their laundry habits. This is timely topic, because it has not been studied really much. The thesis examines who does laundry in the family and what kind of differences exist in laundry habits between men and women. Earlier studies show that mother has mainly been the one who takes care of the laundry in the family. According to the time-use study, men do only the laundry, whereas women do also ironing, making the clothes and other maintenance work. Methods. In the analysis of the thesis I used quantitative research methods. I collected the material by a survey in e-form. By the appointed time (4.12.2017), there were 37 respondents in total, from which there were 22 women and 15 men. I sent a link to the electronic survey via WhatsApp-application to my acquaintances having children. As a sampling method I used snowball sampling, whereupon instead of probability samples I must talk about non-probability samples. In analysing the material I used descriptive statistical analysis methods such as percentages, means and frequences. By means of SPSS-program I analysed the differences between men and women with Mann-Whitney U-test, because the preconditions of T-test (normal distribution) weren’t fulfilled Results and conclusions. According to the results of the thesis, women did still do the majority of the laundry. However, men were involved in the laundry work more than earlier and in more ways. Women washed clothes by hand, steeped, removed spots, dried the laundry on a line or rack, ironed and mangled the clothes more than men, according to Mann-Whitney U-test (p < 0,05). Research results help to understand the laundry work in the family with children and also the distribution of the housework. The results of this study can be utilized when assessing how well the equality of the housework is fulfilled.
 • Sjöblom, Katri (2018)
  In this thesis I will review how urban nature, the human-nature relationships of the people living in cities and the meanings given to nature are represented in Finnish studies and reports. I will also examine whether if the largely built environment of cities affects human-nature relationships, and whether if it for example alienates people from nature. The subject has been studied in Finland rather often and it has regularly been a topic of public discourse, especially in Helsinki. However, studies have mostly been conducted from fairly limited viewpoints and sweeping overviews or summaries are relatively rare. The materials viewed in the literature review are a group of studies and reports analysing urban nature and the human-nature relationships of the people living in cities. In view of the research questions, viewpoints related to experiencing nature are at the center of the review. Most of the sources chosen into the review concern the Helsinki Metropolitan area, since it’s the most densely populated area in Finland and themes relating to urban nature concern the area far more often than the rest of the country. The literature review indicates that research has often been conducted from the viewpoints of urban planning, health and general well-being. Studies related to experiencing nature have also become more common in recent years. The other viewpoints have been studied less. In light of the material viewed in this thesis, the human-nature relationships of people living in cities and the meanings given to nature appear to be more diverse than expected. Regardless of age or background, many view nature as a place to relax, move and experience beauty in. Despite their often rather built surroundings, urban people seem to highly appreciate nature and its presence in their lives.
 • Ankkuri, Jenni (2017)
  Many adolescents participate in youth work activities in their leisure time. The mission of youth work is to support socialization of adolescents in their leisure time in a changing society. This study examines how adolescents’ snack practices show in youth work. The aim of this study is to consider junior high school adolescents’ snack practices and action in the youth center. The purpose of the study is get knowledge about what do adolescents eat for snacks and what kind of a role do snacks play in the youth center. This theme was selected because youth center snack practises have been studied very little. The study questions are: 1. What kind of snack practices do junior high school adolescents have? 2. What do junior high school adolescents think about the snack practices in youth center? 3. What kind of snack practices can be found in youth centers? The research method was qualitative and research data was collected using two different methods a the youth center in Vantaa. Using observation I observed about 70 junior high school adolescents during six weekdays. Structured internet-enquiry was answered by 23 junior high school adolescents from which eight were girls and 15 were boys. The method of analysis was material based content analysis. Three important themes was found as the research results. The themes were the social impact of food, the comforting impact of food and food rules. The study revealed that almost half of the adolescents in junior high school ate snacks every day. The most popular snacks were sweet and savory cereal products. Adolescents discussed about snacks and they enjoyed eating together. Adolescents were very satisfied about the offered snacks and almost half of the activities and almost half of adolescents felt that it was very important that the youth center offered snacks free of charge. Snacks were also used as an incentive to motivate the adolescents to participate in different chores in the youth center. Teaching adolescents to prepare healthy and easy snacks is an important task in the field of home economics education.
 • Häkli, Eveliina (2016)
  Over the last few years, there has been growing interest among researchers in the relationship between the gut’s microbiota and psychiatric disorders. Recent studies have shown that changes in the gut's microbiota are associated with many psychiatric disorders, including depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia, autism spectrum disorders, and Parkinson's disease. Therefore, it has been proposed that microbiota's imbalance or dysbiosis might be a potential risk factor for these disorders. The purpose of this review was to collect together results of studies that have examined the communication between central nervous system and the gut's microbiota. In particular, the aim was to consider the role of the gut microbiota in psychiatric disorder’s etiology and pathogenesis. So far, most of the research has been conducted on rodents, but there are some human studies as well. In a typical study design researchers have assessed probiotic treatment's effect on behavior that contributes to stress, anxiety or depression. Animal experiments indicate that the alterations in gut microbiota can induce changes in the anxiety, stress, and depression symptoms. However, the gut microbiota has direct effects on systems that are also known to be integrally affiliated with psychiatric disorders. These include the immune, stress and neurotransmitter system. It seems that the relationship between psychiatric disorders and the microbiota is primarily explained by a variety of mediating mechanisms. Better understanding of these mechanisms could enable a more efficient treatment and prevention of psychiatric disorders in the future. The significance of the gut microbiota in terms of human well-being is still mostly unknown, as majority of the knowledge so far is based on indirect evidence.
 • Lahtinen, Krista (2018)
  Objectives. The objective of this thesis was to find out how often Finns have guests in their home that are relatives and visitors who are other acquaintances. My goal was also to analyze if there are any differences between men and women or people from different age groups on what they do with their guests. The two main research questions of this study were “How often does a Finnish household host guests?” and “What do the hosts do with their guests?” It is known that in Finland it is typical to drink coffee and socialize with your guests. Previous studies show that women are more active than men in visiting each other. Methods. The research material of this study was an open online survey that was conducted by Helsingin Sanomat in the autumn of 2016. The questionnaire was answered by 13 438 people. Three questions from the 42 in the questionnaire were selected to be the data for this study. The research was carried out as a quantitative research and SPSS program was used in analyzing the data. A statistical analysis was made of each of the variables from the data, followed by either t-test or chi-squared test depending on which one was applicable. Test results. According to the test results about half of Finns have guests at their home at least once a month and over 90% have guests over to their house at least few times a year. Women host relatives as guests more often than men. The difference in hosting non-relatives is not statistically significant. When Finns have guests over to their house, they typ-ically socialize and eat with them. Around one third also told they had cooked and drank al-cohol with their guests. There is hardly any difference between men and women in what the hosts do with their guests. However, between different age groups it was found that the old-er the host is, the less they do things that require physical activity. In the future it would be beneficial to study regional differences in visiting culture in Finland, since differences have been found in past studies.
 • Hannonen, Linda (2019)
  The purpose of this research was to find out how Finnish food traditions are portrayed in home economics textbooks. The theoretical framework of the study was based on traditional foods, Finnish food culture and Finnish traditional foods. The theory acted as a frame of reference for the research questions through which the textbooks were researched. The textbooks were researched to find out what is told about Finnish traditional foods and which foods are seen as traditional. The research material composed of six different home economics textbooks from three different publishers. All the books were published in the 21st century. The research was a qualitative textbook research and the research method used was theorybased content analysis. According to the research task and research questions, the analysis focused on the parts of the textbooks that covered either traditional food recipes or had content about Finnish traditional foods and food culture. According to the results the traditional food content of the home economics textbooks was coherent with the theoretical framework. In the textbooks traditional foods were defined as foods that are passed on from generation to generation. Some foods were brought out as Finnish traditional foods, such as seasonal foods, for example christmas casseroles, and different province-specific pastries. There was variety in the way traditional foods were portayed and highlighted in the books. All in all the emphasis on traditional foods was low in the home economics textbooks and their occurence was scarce.
 • Ebrahim, Minna (2023)
  Arkiruokailu antaa raamit arjen toiminnalle ja se toteutuu usein rutiininomaisesti. Arjen ruokailujen taustalla vaikuttaa monia tekijöitä, kuten ympäröivä yhteiskunta ja yksilön omat arvot ja ajatusmallit. Ruokailutottumukset muodostuvat myös näiden pohjalta. Kulttuurilla on suuri merkitys arkiruokailutottumusten rakentumisen kannalta. Tutkimuksen taustateoriana toimii kotitaloustieteen tutkimuksessa usein käytetty human ecology- teoria, jonka mukaan ihmiset ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa suomalais-afgaaniperheen kotitalouden toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia arkiruokailutottumuksia suomalais-afgaaniperheessä on ja miten monikulttuurisuus ilmenee niissä. Suomalais-afgaaniperheet ovat suhteellisen harvinaisia, joten tutkimusta tällä kentällä on tehty vähän. Suomalais-afgaaniperheiden arkiruokailutottumuksia ei ole aiemmin selvitetty. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastateltaviksi valikoitui yhden suomalais-afgaaniperheen vanhemmat, joista toinen oli suomalainen ja toinen afganistanilainen. Heitä haastateltiin yhtä aikaa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan analyysin avulla ja käyttämällä abduktiivista päättelyä. Suomalais-afgaaniperheen arkiruokailutottumukset koostuivat sekä suomalaisista että afganistanilaisista tavoista. Pääpaino oli kuitenkin suomalaisissa tavoissa, kuten suomalaisissa ruokailuajoissa ja – paikoissa sekä suomalaisissa ruuissa. Afganistanilaisia piirteitä havaittiin ruoka- ja elintarvikevalinnoissa. Monikulttuurisuus ilmeni perheen pöytätavoissa ja ruokailu- tavoissa sekä ruoan ja ruoanlaittajien kunnioittamisessa. Arkiruokailutottumusten taustalla vaikutti akkulturaatio ja ruokasuositukset. Lisätutkimusta tarvitaan aiheesta, jotta suomalais- afgaaniperheiden kotitalouden toiminnoista saataisiin kattavampi kuva.
 • Stenvall, Iina (2017)
  Goals. The topic of the research was chosen among important topics to me: the development of a child’s bicultural identity and multiculturalism in early childhood education (later referred to as ECE) in the context of Finnish-African families. Similar research has not been conducted in ECE before. This is a timely topic since diversity through multiculturalism is part of everyday life in the ECE these days, no matter what the child’s family background is. The goal of the research was to find out how ECE supports the development of bicultural identity of the children according to Finnish-African parents’ experience. In addition, I will identify the kind of support the parents would wish for and how they would like to see multicultural education as part of ECE. Furthermore, the research discusses quality of educational co-operation and biases families have experienced towards their multicultural background in the day care. Methods. I created an online questionnaire on a kyselynett.com-website. 48 parents from Finn-ish-African Children’s Facebook group participated in the research. Finally 21 out of the 48 par-ticipants were selected for the final research because they completed the whole questionnaire. The questionnaire consisted of 14 open-ended and two multiple-choice questions. Content anal-ysis methods were used for analyzing the results of the questionnaire. I worked around the an-swers grouping them into themes and dividing the answers according to their similarities and dif-ferences for each research question. Results and conclusions. The results showed that parents were very satisfied with the quality of ECE. Parents felt that their children are equally treated in the day care. Roughly half of the participants claimed that the child’s other culture had been taken into consideration in the ECE. However, 16 parents felt that the educational staff does not provide support in developing the child’s bicultural identity. According to more than half of the participants the day care centres did not arrange activities that would pay attention to multiculturalism. Parents were hoping that the staff would pay more attention to the African parent of the family in the educational co-operation. All in all the participants’ answers and wishes were largely alike. The development of a child’s bicultural identity and multiculturalism in ECE should have a more visible role. The co-operation with parents should be more equal. The day care centres should have more activities that pay attention to multiculturalism. Ideas for further research could be researching bicultural children.
 • Korhonen, Sonja (2019)
  The aim of this study was to describe the values the Finnish education system seems to transmit to students according to relevant articles in the journal Kasvatus & Aika. Even though the education system is often thought of as a value neutral and politically neutral entity, this should not be left as an unquestionable truth. In this study I do not aim to find evidence of any one set of values, but rather to bring light to the variety of values and their contradictions. For this study I reviewed all the released issues of the journal Kasvatus & Aika. By reading the article titles I selected all the articles that were about the topic of values. Total of 21 articles were included in the study. The values were grouped into Ilkka Niiniluoto's value categories. Kasvatus & Aika has an emphasis on the historical views of education, so as can be expected, the placing into categories showed that there was a continual and periodical shift in values. This I demonstrated with a timeline. The picture the articles paint about the historical formation of values is very much in unison. In turn of the 20th century the leading values were education and religion. This held true until after the Second World War - from 1960's onwards values of welfare state ideology, such as equality and welfare, began to take over. From 1990's onwards economic competitiveness and its associated values have been of utmost importance. Contemporary values are still defined by competitiveness, but fractionization of value base, a characteristic of postmodern, has been on the rise. A few articles made predictions of values related to communality becoming more important in the future.
 • Jeskanen, Anu-Mirjami (2018)
  The oldest written sources of ryijy-rugs in Finland are from the 15th century. Ryijy-rugs were used as bedcovers and as covers in a sleigh. At first ryijy-rugs were mostly used by crown but later on became a common cover among the commonality. Change from bedcover to tapestry happened not until hundreds of years later. In the beginning of 20th century researchers became interested of ryijy-rugs in a historical point of view. This study was inspired by four ryijy-rugs found from the attic of an old farmhouse in the spring of 2018. The aim of this study is to answer the questions why these ryijy-rugs were made, by whom the ryijy-rugs were made and when the ryijy-rugs were made.
 • Kaartinen, Ella (2020)
  Tavoitteet. Vihapuheen ja rasismin nousu on näkynyt suomalaisessa yhteiskunnassa viime vuosina ja esimerkiksi kannanotot, joissa puolustellaan suomalaisen ”rodun” paremmuutta toisiin ”rotuihin” nähden, ovat saaneet ajoittain tilaa mediassa. Tutkielmassa lähestytään aihetta kasvatushistoriallisesta näkökulmasta tarkoituksena perehtyä siihen, millaisia ilmenemismuotoja puheet roduista ovat menneisyydessä saaneet Suomessa ja millainen funktio koulukontekstilla on ollut tässä kaikessa. Tutkielman tarkempi kiinnostuksenkohde on rotuhygienian ja suomalaisen opettajuuden suhde. Tavoitteena on selvittää, millaisista näkökulmista aihetta on mahdollisesti aiemmin tutkittu ja mikä opettajien rooli oli rotuhygienian ilmenemisessä. Menetelmät. Tutkielma toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistona käytettiin seitsemää kirjallisuuslähdettä, joiden ilmestymisajankohdat sijoittuivat aikavälille 1996-2014. Valittu aineisto hankittiin tarkan, systemaattisesti toteutetun haun avulla, kriteereinä suomalaisen opettajuuden ja rotuhygienian tarkastelu osana tutkimusta. Tutkielman kannalta poikkeavaa oli, että aihealuetta oli tutkittu vain niukasti, joten osa aineistoon päätyneistä lähteistä oli opinnäytetöitä. Tällä varmistettiin mahdollisimman eheän kokonaiskuvan muodostaminen edeltävästä tutkimuskentästä, jotta voitaisiin kartoittaa jatkotutkimusta vaativat osa-alueet. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusaineiston valossa opettajuuden esiintyminen rotuhygienian kontekstissa jaoteltiin kolmeen eri rooliin. Nämä olivat opettaja rotuhygienian välittäjänä, opettaja havainnoijana, kirjurina ja lausunnonantajana sekä opettaja asiantuntijana. Ajallisesti tutkimusaineisto keskittyi 1900-luvun ensimmäiseen puoliskoon. Opettajalla oli rotuhygieniassa sekä käytäntöön liittyviä että hallinnollispainotteisia tehtäviä. Lisäksi opettajan vapaus korostui jokaisen roolin kohdalla. Opettajien toiminnan vaikutus ilmeni erityisesti liittyen vuoden 1935 ja 1950 pakkosterilointilakeihin, sillä opettajilla oli velvollisuus ilmoittaa normeista poikkeavista oppilaista eteenpäin ja tehdä heistä lausuntoja, joita saatettiin hyödyntää pohdittaessa mahdollista pakkosterilisaatiota. Opettajien vaikutus rotuhygieniassa on tutkimusaineiston valossa suhteellisen merkittävää ja näin ollen tutkielman pohjalta esitetään jatkotutkimusaiheita. Erityisesti ei-poikkeavien lasten näkökulma ja opettajien kokemukset aiheesta ovat täysin kartoittamattomia. Lisäksi kattavaa tutkimusta koulukontekstin ja rotuhygienia suhteesta Suomessa ehdotetaan.
 • Toivola, Anna Elina (2023)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutusviennin arvoperustaa. Aiemmat tutkimukset suomalaisen korkeakoulutuksen koulutusviennistä ovat osoittaneet ristiriitoja koulutusviennin liiketoiminnan ja koulutukseen perinteisesti yhdistettyjen eettisten periaatteiden välillä. Tarkastelin tutkimuksessa kriittisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutusviennille rakentuvaa arvoperustaa suhteessa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoperustaan. Tutkimustehtävänä on selvittää millainen arvoperusta suomalaiselle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutusviennille rakentuu opetushallituksen Education Finland -ohjelman jäsenyritysten omien kuvausten perusteella. Tutkimuksen aineisto kerättiin Education Finland -ohjelman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jäsenyritysten julkisilta verkkosivuilta. Aineisto koostui ohjelman 40 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koulutusvientiä harjoittavan jäsenyrityksen julkilausutuista verkkosivujen sisällöistä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin kriittistä diskurssianalyysia, jonka avulla analysoitiin millaisia arvoja Education Finland-ohjelman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jäsenyritykset julkisesti kertovat sekä sisällyttävät koulutusviennin markkinointiinsa. Kriittisen diskurssianalyysin ajattelun mukaisesti tässä tutkimuksessa nähtiin, että kielenkäyttö sekä kuvaa todellisuudesta että muokkaa sitä. Tutkimuksen tuloksena suomalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoperusta rakentuu osin yleisesti suomalaiseen koulutukseen liitettävään arvoperustaan, erityisesti yhteistyön, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden arvojen näkökulmasta. Arvojen määrittelemättömyys tekee kuitenkin niiden tulkitsemisesta haastavaa. Education Finland -ohjelman eettisen toiminnan periaatteiden ja koulutusviennin jäsenyritysten julkilausuttujen arvojen välillä näyttää olevan ristiriitaa.
 • Kantinkoski, Elena (2023)
  Tavoitteet: Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä suomalaiset opettajina työskentelevät opetusvaikuttajat julkaisevat Instagramissa ja kuinka heidän luomaansa sisältöä voidaan luokitella. Menetelmät: Tutkimuksessa tarkasteltiin neljän opetusvaikuttajan kuva- ja videojulkaisuja, jotka oli julkaistu Instagramissa elokuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä. Analyysin kohteena olivat julkaisuista kerätyt kirjalliset kuvaukset julkaisun sisällöstä ja kuvatekstistä. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja teema-analyysin menetelmin. Teema-analyysin tavoitteena oli löytää julkaisuille yhteisiä aiheita ja teemoja, joiden perusteella julkaisuja on mahdollista luokitella. Tulokset ja johtopäätökset: Opetusvaikuttajien tekemät julkaisut voitiin luokitella seitsemän pääteeman alle: pedagogisten menetelmien ja työtapojen suosittelu, vuorovaikutus yleisön kanssa, kaupallinen sisältö, oma työarki, työhyvinvointi, henkilökohtaiset asiat ja kantaaottaminen. Suurin osa julkaisuista sisälsi useamman kuin yhden teeman mukaista sisältöä.
 • Torppa, Touko (2021)
  Biologisen tiedon ja käsitteiden syvällinen ymmärtäminen vaatii eliölajien tuntemusta. Biodiversiteetin, ekosysteemin ja muiden moniulotteisten käsitteiden hahmottaminen ja sitä kautta luonnon monimuotoisuuden suojeleminen on mahdotonta ilman lajintuntemustaitoja. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavalla lajintuntemusta on tutkittu peruskoulun kontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten koululaisten ja opettajien lajintuntemustaitoja kansainvälisessä vertailussa, lajintuntemustaitoja eri eliölajiryhmien välillä ja lajintuntemukseen vaikuttavia taustatekijöitä. Lisäksi tutkielmassa selvitetään suomalaisten opettajien, opettajaopiskelijoiden ja oppilaiden arvoja ja asenteita lajintuntemustaitoja ja lajiopetusta kohtaan. Tutkielman menetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistonhaussa hyödynnettiin Google Scholaria, Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmaa, ResearchGate -yhteisöpalvelua ja lajintuntemukseen liittyvien tutkimusten ja tutkielmien lähdeluetteloita. Kirjallisuuskatsauksen aineistoksi valikoitui suomen- ja englanninkielisiä opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden lajintuntemukseen liittyviä tutkimusartikkeleita ja -raportteja, pro gradu -tutkielmia ja yksi väitöskirja. Aineisto rajattiin koskemaan nimenomaan lajintuntemustaitoihin keskittyviä tutkimuksia ja tutkielmia, ja laajemmin luontosuhdetta ja biologian maasto-opetusta koskevat tutkimukset jätettiin pois aineistosta. Aineiston tutkimukset ja tutkielmat on kahta poikkeusta lukuun ottamatta julkaistu vuosina 2009–2021. Lähes kaikissa aineiston tutkimuksissa suomalaisten koululaisten, opettajien ja opettajaopiskelijoiden lajintuntemustaidot todetaan heikoiksi tai riittämättömiksi. Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset sijoittuvat kuitenkin lajintuntemustaidoiltaan kärkipäähän. Lajiryhmistä parhaiten suomalaiset koululaiset ja opettajat tuntevat nisäkkäät. Tytöt ja naiset tunnistavat eliölajeja – erityisesti kasveja – keskimäärin poikia ja miehiä paremmin. Sukupuolen lisäksi myös asuinpaikka ja omat luontoon liittyvät harrastukset vaikuttavat jossain määrin lajintuntemustaitoihin. Hyvillä lajintuntemustaidoilla ja myönteisellä luontosuhteella on positiivinen yhteys toisiinsa. Suomalaiset koululaiset ja opettajat pitävät lajintuntemustaitoja tärkeinä, mutta usein lajiopetus ei motivoi opettajia eikä oppilaita. Parhaana lajintuntemuksen opiskelutapana koululaiset ja opettajat pitävät ulkona tapahtuvaa kokemuksellista oppimista, mutta opettajien mukaan opettajankoulutus ei tarjoa riittävästi tukea ja ohjausta maasto-opetuksen toteuttamiseen.
 • Toivanen, Atte (2016)
  Objectives. Shalom Schwartz’s theory of basic values has been used internationally in value research and his Portrait Value Questionnaire has become a widely used method of value research in different areas of study. The objective of this research is to represent Finnish class teachers’ values in comparison to the theory of basic values. This research describes what kind of groups do Finnish class teachers form based on their values. In this research is also defined which group’s values are most similar with Finnish class teachers’ values. Methods. The research material has been collected as a part of SEED project in 2010. The aim of the SEED project is to research and develop the education for sustainable development in Finnish basic education. From the University of Helsinki Department of Teacher Education sub-project’s survey data was analyzed the parts about the theory of basic values. The questionnaire was answered by 321 class teachers, who were chosen with national stratified sampling. Results and conclusions. The research showed that Finnish class teachers separated in five different groups based on their values. The groups resembled strongly the four dimensions of the theory of basic values. According to this research the most important values for Finnish class teachers are Universalism and Benevolence. Earlier studies have shown that these values are advocated slightly more by Finnish women than men. The large amount of women as class teachers in Finland explains partially the result. In extension research it would be interesting to study is there a significant difference between male and female class teachers’ values.
 • Perilä, Emma (2018)
  This research’s purpose is to examine what young leaders think about leadership, values and leadership styles in Finland. Four theme interviews were held in Helsinki, fall 2017. Interviewees were all in different kind of leadership positions. Their middle age was 25, 75 years. Purpose was to examine how young leaders see the leadership in the 2010s and how young people lead in the 2010s. Theory background was data driven. Theories that showed up in the interviews were value-based leadership, coaching leadership and team leadership. Transcribed interviews were 36 pages long. While forming categories, four themes showed up: what leadership is like, what is good leadership like, what kind of leader person is, what kind of leader person wants to be and what they value in their leadership. Interviewees said that good leading is conscious action where leader shows the way and enables to achieve the goals, as in coaching leadership. Leadership is executed through interaction. There are many proper leadership styles, but interviewees highlighted self-knowledge, social skills, emotional intelligence, desire of change and transparency. Interviewees recognized their skills that needed improvement and they tried to change their leadership to more value-based and more personal. They valued desire of change, humane, listening, reliability, transparency, equality and meaning making. Based on the results can be said that young people lead with their values and their personality, aiming to leadership instead of management. Results are attached to value-based leadership and coaching leadership. Interviewees emphasized also team’s wellbeing, which is attached to team leadership theory. To understand deeper the young leaders, comparative research between generations should be made.
 • Hagelberg, Emmi (2019)
  In this study I have looked into the reading attitudes, reading motivation and appreciation of reading of Finnish children and adolescents in the 2010s. I have researched the state of Finnish comprehensive school students’ reading attitudes, reading motivation and appreciation of reading, as well as elements contributing to them. I have used six studies from the 2010s as sources fot my research. From these sources I extracted and compiled information on the state of Finnish school students’ reading attitudes, reading motivation and appreciation of reading, and on the factors that affect them. These factors were grouped under six themes. According to this study the reading attitudes, reading motivation and appreciation of reading of Finnish children and adolescents could be improved. Parents play an important role, as do other role models. It is possible that schools haven’t succeeded in making reading interesting or relevant for students. There have been attempts to improve students’ eagerness to read, but these have mostly worked on those students who already read to some extent, whereas those who read the least have proven very challenging to motivate in reading.