Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtonen, Sini (2020)
  Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajan työaikamääräyksiin sisältyvän suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan toteutumista erään eteläsuomalaisen kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä. Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaika on ollut varhaiskasvatuslain uudistumisen jälkeen pinnalla, ja tässä tutkimuksessa selvitetään, toteutuuko niin kutsuttu sak-työaika, millaisilla järjestelyillä sitä toteutetaan ja millaisena varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi ja kehittämisajan varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuskohteena oli erään eteläsuomalaisen kunnan varhaiskasvatuksen opettajat, joille lähetettiin sähköinen kyselylomake. Kyselylomake lähetettiin kaikkiin kunnallisiin varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköihin. Vastauksia kyselylomakkeeseen saatiin 12 kappaletta. Tätä saatua aineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä ja teemoittelulla. Tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että sak-työaika ei toteudu työaikamääräysten vaatimalla tavalla. Sak-työajan toteuttamiseen käytettiin eri yksiköissä erilaisia järjestelyjä, mutta yleisin tapa oli järjestää sak-työaika keskelle päivää lasten päivälevon ajaksi. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle varatun ajan olevan erittäin tarpeellista, mikäli se toteutuisi paremmin. Tutkimuksen pohjalta voisikin miettiä, millaiset järjestelyt sak-työajalle olisivat nykyistä toimivammat.
 • Väisänen, Taru (2022)
  Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita toteuttamaan kokonainen käsityöprosessi, joka sisältää tuotteen tai teoksen itsenäisen tai yhteisöllisen suunnittelun, tuotteen valmistuksen sekä oman tai yhteisen prosessin arvioinnin (POPS, 2014). Käsityön oppiaineessa opetus on painottunut tuotteen valmistukseen, minkä vuoksi tuotteen suunnitteluprosessin opettaminen koetaan usein haastavaksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suunnittelun opettamisen tapoja sekä suunnittelutaitoja kehittävän oppimistehtävän piirteitä. Ymmärrys siitä, miten suunnitteluprosessia voi opettaa ja miten oppimistehtävät vaikuttavat suunnittelutaitojen kehittymiseen, auttaa opettamaan suunnittelua käsityön oppiaineessa. Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa kirjallisuuskatsaukseen etsittiin sekä suomen- että englanninkielisillä hakusanoilla tietokannoista. Aineistoksi valittiin kahdeksan artikkelia. Saatua aineistoa käsiteltiin laadullisesti, jotta ilmiöt pystyttiin kuvailemaan ja ymmärtämään. Aineistosta etsittiin suunnittelun opettamisen tapoja sekä suunnittelutaitoja kehittävän oppimistehtävän piirteitä. Aineistosta analysoitiin viisi suunnittelun opettamisen tapaa: kokemuksellinen oppiminen, konseptisuunnittelu, Learning by Collaborative Designing, yhteiskeksintöprojekti sekä Design Thinking. Suunnittelun opettamisen tavoille yhteistä oli yhteisöllisyys. Kaikki suunnittelun opettamisen tavat sisälsivät yhteisöllisyyttä, mutta sen osuus eri tapojen välillä vaihteli. Learning by Collaborative Designing, yhteiskeksintöprojekti ja Design Thinking sopivat ongelmanratkaisuun perustuvan suunnittelun opettamisen tavoiksi, kun puolestaan kokemuksellinen oppiminen ja konseptisuunnittelu toimivat parhaiten suunnitteluprojekteissa, joiden tarkoituksena on luoda jotain uutta. Suunnittelutaitoja kehittävän oppimistehtävän piirteitä analysointiin aineistosta kuusi: avoimuus, aitous, selkeä rakenne, motivoivuus, vaihtelevien ideointitapojen käyttäminen sekä monipuolisten materiaalien tarjoaminen.
 • Kurikka, Johanna (2016)
  The purpose of this study is to find out what kind of targets for the design set on the basis of the national core curriculum 2014 with regard to craft education. In addition, the study evaluates the craft teacher views on the design goals in craft education. The new national core curriculum 2014 related research about design has not been previously published. The research questions were limited to two questions that are answered best to the phenomenon under scrutiny. The purpose of this study was to find out what kinds of goals set for the design and crafts criteria with regard to the national core curriculum in 2014 as well as how to craft teacher feels the targets set for the design. The research data was used national core curriculum 2014 and interview material. The research was interviewed one textile craft teacher. It was theme interview. The data were analyzed by inductive analysis. The national core curriculum 2014 and craft teacher interview analysis results were similarities. Design as part of the holistic craft was considered important to both primary. Culture and own experience of the world and the use of information and communication technology were found to be an integral part of the design process. National core curriculum 2014 highlighted the creative expression and self-esteem development. This result did not show the interview data analysis. Creativity and self-esteem development do not exist on the basis of this research in targets for the design in practical craft education as they are set in national core curriculum 2014. The results of the study cannot be generalized, but the results can be used in future planning studies.
 • Vottonen, Elisa (2020)
  Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää suunterveyden opetusta ja sen tilaa alakouluissa kansainvälisesti, tarkemmin opettajien valmiuksia opettaa suunterveyttä, suunterveyskasvatuksen haasteita koulussa sekä onko koulussa tapahtuvalla suun terveyskasvatuksella vaikutusta oppilaiden tietoihin ja taitoihin. Lisäksi selvitettiin, miten suun terveyskasvatuksen asemaa kouluissa voisi parantaa. Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin mukaan 15 tutkimusartikkelia, joista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Aineistot pelkistettiin, jonka jälkeen muodostettiin kategorioita, jotka kuvaavat tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajilla oli positiivinen asenne suunterveyteen ja sen opettamiseen. Lähes kaikissa tutkimuksissa suurin osa opettajista opetti suunterveyteen liittyviä asioita oppitunneillaan. Kuitenkin opettajien tiedoissa oli parantamisen varaa, sillä kahden yleisimmän suusairauden, karieksen ja ientulehduksen, etiologiset tekijät tunnettiin heikosti. Opettajilta puuttui myös tiedot vakavien hammastapaturmien asianmukaisesta hoidosta. Koulussa tapahtuvan suun terveyskasvatuksen suurimmiksi haasteiksi nousivat ajan ja resurssien puute, suunterveys -käsitteen puuttuminen opetussuunnitelmasta, puute suunterveyden koulutuksesta sekä kouluhallinnon tuen ja yhteistyön puute. Suun terveyskasvatuksen aseman parantamiseksi toivottiin opettajille suunterveyden koulutusta sekä suunterveyden sisällyttämistä opetussuunnitelmaan. Suun terveyttä koskeva terveyskasvatus kouluissa paransi useassa aineistossa lasten suunterveyttä koskevia tietoja sekä suun terveyskäyttäytymistä. Toisaalta kahdensuuntaisia tuloksia saatiin hampaiden harjauksesta, lankauksesta sekä ruokavaliosta; osassa tutkimuksissa nämä paranivat, osassa taas eivät. Ienterveyteen tai kariekseen koulussa tapahtuvalla suun terveyskasvatuksella ei havaittu olevan vaikutusta. Tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota suun terveyskasvatuksen aseman parantamiseen alakouluissa. Ratkaisuiksi tähän tuloksista nousivat suunterveyden sisällyttäminen opetussuunnitelmaan sekä opettajien kouluttaminen suunterveyteen liittyviin asioihin.
 • Rajala, Emmi (2020)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suuren ikäeron merkitystä sisarussuhteessa. Lisäksi tarkasteltiin sisarussuhteen suuren ikäeron merkitystä pikkusisaruksen perheen ulkopuolisissa ystävyyssuhteissa. Aiemmat vähäiset tutkimukset aiheesta osoittavat leikkimisen ja konfliktitilanteiden vähenemisen sisarusten välisen ikäeron kasvaessa sekä isosisarusten toimimisen roolimalleina ja opastajina pikkusisaruksille. Tutkielmassa selvitetään, miten suuri ikäero sisarussuhteessa näyttäytyy pikkusisaruksen lapsuudessa, aikuisuudessa sekä ystävyyssuhteissa. Tutkielma toteutettiin laadullisena empiirisenä tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastatteluun valittiin seitsemän 16–25-vuotiasta nuorta aikuista, joilla oli ikäeroa isosisaruksiin 6-12 vuotta. Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia, jotta löydettiin merkityksellisimmät ja mielenkiintoisimmat havainnot aineistosta. Aineiston käsittelyyn käytettiin teemoittelua, jolloin mielenkiintoiset havainnot jaettiin seuraaviin aihealueisiin: lapsuus ja sisarussuhde, aikuisuus ja sisarussuhde sekä ystävyyssuhteet. Samankaltaiset havainnot värikoodattiin samalla värillä. Suurella ikäerolla sisarussuhteessa on merkitystä pikkusisaruksen lapsuudessa. Isosisaruksella oli erilainen elämäntilanne, ajatusmaailma ja mielenkiinnon kohteet kuin pikkusisaruksella. Pikkusisarusta saatettiin kohdella vähättelevästi eikä häntä välttämättä aina ymmärretty pikkusisaruksen toivomalla tavalla. Aikuisuudessa sisarukset olivat yleensä läheisempiä. Ikäeron ei koettu vaikuttavan samalla tavalla sisarussuhteeseen kuin lapsuudessa, vaikka sisaruksilla oli edelleen erilaiset elämäntilanteet. Sisarussuhteen ikäerolla ei ole aikuisuudessa niin suurta merkitystä kuin lapsuudessa. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet haastateltavat eivät ajatelleet suuren ikäeron vaikuttavan perheen ulkopuolisiin ystävyyssuhteisiin. Ainoastaan koettiin, että sisarussuhteiden avulla on opittu positiivisia asioita, kuten tietynlaista käyttäytymistä sekä asioiden jakamista, mistä on ollut hyötyä ystävyyssuhteissa. Ikäeron merkitys pikkusisaruksen ystävyyssuhteisiin on todella vähäistä.
 • Hurme, Kreeta (2019)
  The subject of this thesis is the burnout of an early childhood education teacher within induction phase. The purpose of the study was to describe how did the burnout proceed and to find out what factors contributed to the burnout. The study also sought to determine the significance of the induction phase in the careers of an early childhood education teacher. The study describes the factors behind burnout in the context of the kindergarten operating environment, the job description of the early childhood education teacher, and other personal factors. Previous studies have shown that the induction phase is very important for attachment to a new profession and the development of a positive professional identity. Previous studies have shown that burnout develops over time and gradually, due to excessive work demands and pressures that can be amplified by personal characteristics. The study is a qualitative case study. The empirical data of the study consisted of an interview with one teacher in early childhood education in Helsinki. Thematic interviews were used as the interview method and the material was analyzed by means of theory-guided content analysis. The study concludes that many factors contributed to the burnout. In the context of the kindergarten operating environment, the factors behind burnout were unclear job descriptions and lack of human resources. In the context of the job description of an early childhood education teacher, the underlying cause of burnout was the difficulty in fulfilling the work role and the work assignments which did not include to the work role. In the context of other personal factors, the lack of support for the induction phase, and demanding personality contributed to the background of burnout. The findings of the study reinforce previous research on the challenges of induction during the early years of work and emphasize the importance of diverse forms of support for induction as a preventive factor for burnout.
 • Jokela, Janni (2016)
  In this research im interested about metropolis and the mental life it creates. I am trying to find out if there are any differences in mentalites between people who have lived their whole life in Helsinki and those who have just moved to Helsinki. I am also interested about the differences between men and women. In his book metropolis and the mental life Georg Simmel creates a theory where he claims that the city produces conditions of behavioural unfathomable to those in the city, and has created 4 mentaltypes These types are called intellectuality, blase attitude, reservenation and individua-lity. Along with these types I am also interested about Pierre Bourdieu’s cultural capital- theory, whitch I am examining by the book called Suomalainen maku. My research querys are Is there any differences between mentalitets depending if a person has lived his/hers whole life or most of his/hers life in Helsinki, moved to Helsinki years ago or mo-ved to Helsinki less than two (2) years ago. The data in this study was gathered through qantitative e-form. Querys where took from Antti Takalo’s master’s thesis. 252 People responded to this survey, and the data was analyzed by using SPSS- program. One way Anova- test did not found any sigfinicant differences differences between genders, but found one significant difference between residental groups and reservenation (Sig. 0,034). I feel fellowship to my neighborhood’s people- query got 2,281 (Mo 2, N32) mean from people who have lived less than two years in Helsinki, and 3,117 (Mo 3, N153) mean from people who have lived most of their lives in Helsinki. The mean difference was 0,836. However group who have moved to Helsinki several years ago got the highest mean 3,119 (Mo 4, N67). There-fore it is logical to say that there are no significant differences between the years spent Helsin-ki. This research did not found any significant differences between the groups, and cannot genera-lisate the one found significante. Zerohypothesis remains valid.
 • Virmajoki, Vanessa (2021)
  Tavoitteet. Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty näkökantoja monikulttuurisuuskasvatuksen puutteellisuudesta rasismin haastajana, ja toisaalta monikulttuurisuuskasvatus ymmärretään toisinaan antirasistiseksi kasvatukseksi. Tutkimuskirjallisuutta antirasismista suomalaisesta kontekstista on niukasti. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sitä, millaista ymmärrystä rasismista monikulttuurisuuskasvatus ja antirasistisen pedagogiikka rakentavat. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia sitä, millaisin keinoin rasismia yritetään opettajankoulutuksessa purkaa monikulttuurisuuskasvatuksen avulla, ja mitä antirasistinen pedagogiikka on. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineisto haettiin kolmesta tietokannasta yhdistämällä hakusanoja opettaja, opettajankoulutus, rasismi ja syrjintä, ja sanojen englanninkielisiä vastineita teacher, teacher education, racism ja discrimination avulla. Sen lisäksi hakuja tehtiin sanojen whiteness ja colour blindness avulla. Tuloksia rajattiin Suomessa tuotettuun ajankohtaiseen vertaisarvioituun kirjallisuuteen suomalaisen koulutuksen kontekstin huomioimiseksi. Aineistossa käsitellään rasismia, antirasistista kasvatusta, monikulttuurisuuskasvatusta ja interkulttuurista kasvatusta opettajankoulutuksen ja koulun kontekstissa. Punaisena lankana on teoriasta nouseva rasismin ymmärtäminen laajana ilmiönä, joka rakentuu myös diskursiivissa käytännöissä. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston tutkimusten perusteella monikulttuurisuuskasvatus ei välttämättä onnistu rasismin tunnistamisessa, eikä rasismia ja siihen liittyviä kysymyksiä välttämättä käsitellä lainkaan. Monikulttuurisuuskasvatus, jonka tavoitteena on suvaitsevaisuuden lisääminen ei aina auta tunnistamaan ja haastamaan rasismin eri muotoja. Monikulttuurisuuskasvatuksen vaarana on valta-asemien ylläpitäminen ja uudelleen tuottaminen. Toisaalta antirasistiset kouluissakin esiintyvät kampanjat saattavat ruokkia kapeaa käsitystä rasismista.
 • Raivio, Ellen (2018)
  The purpose of this thesis was to find out how swedish immersion pedagogy has affected in adult peoples lifes, what thoughts and experiences people have about immersion pedagogy. The theoretical frame is about the history of immersion education, what is immersion pedagogy both in kindergarten and school, possible learning difficulties because of immersion education and bilingualism and how language affects in how people see other cultures. After that thesis examines the results of the study and analyze the results. The study was made with a survey. 92 people with swedish immersion background answered to the survey. The result shows that a part of the informants experiences that immersion has had negative affects in different learning skills in school. The informants experienced that their immersion background has helped them to learn other languages. A big part of te informants experienced that immersion has opened their eyes to other cultures and developed an open mind to people from other cultures. The informants also had a positive approach to immersion education and most of the informants would choose immersion kindergarten and school to their own children. A big part of the informants thought that they are bilingual because of their background in immersion education.
 • Gauffin, Jonatan (2020)
  Nyutkommen forskning från Finland visar att ledarskapsfrågor ofta finns med som orsak till att lärare lämnar branschen. Forskning pekar också på att begreppet pedagogiskt ledarskap uppfattas mångfacetterat och utmanade att beskriva. Samtidigt lyfter styrdokumenten upp pedagogiskt ledarskap som en av nycklarna till en kvalitativ småbarnspedagogik och därför i längden som något som berör ledarskapsfrågor i stort. Syftet med den här undersökningen är att dels undersöka hurdan syn på pedagogiskt ledarskap som framträder bland lärare inom småbarnspedagogik, dels undersöka lärares egen syn på sig själva som pedagogiska ledare och dels upplevelser kring utbildningens stöd i rollen som pedagogisk ledare. Forskningsuppgiften är att belysa de här tre områdena utifrån lärarnas egna perspektiv och att spegla det som framträder med tidigare forskning som gjorts på området. Synen på pedagogiskt ledarskap som framträdde bland lärarna i undersökningen handlade om helhetsbild, gemensamt ansvar, barnets bästa och barnet i centrum. Lärarnas upplevelser handlade om behov av erfarenhet, tidsbrist och utmaningar i att som arbetsteam utvärdera och analysera den egna verksamheten. I synen på utbildningens stöd framträdde behov av mer konkret ledarskapsutbildning och fortsatt praktiserande. Slutsatser som framträder ur det insamlade materialet handlar om behov av mer sammansvetsade arbetsteam över utbildningsgränserna, samproducerat pedagogiskt ledarskap, stärkt och tydliggjort teamledarskap, direkt ledarskapsutbildning i studieskedet och arbetshandledning för arbetsteamen. I undersökningen deltog fyra lärare inom småbarnspedagogik. Den teoretiska förankringen byggdes på inhemsk forskning och litteratur på området. Undersökningen gjordes som en kvalitativ intervjustudie. Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades efter en tematisk innehållsanalys.
 • Wivolin, Heidi (2021)
  Syövällä ja sen hoidoilla on monia vaikutuksia sairastuneen vanhemman vointiin ja mielenterveyteen. Koko perheen toimintakyky ja mielenterveys saattavat olla koetuksella. Vanhemman syöpään liittyvä elämäntilanne voi vaikuttaa lapsen mielenterveyteen monella tavalla ja vanhemman syöpä saattaa herättää lapsessa huolta ja pelkoja. Lapsen mielenterveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota hänen vanhempansa sairastuessa syöpään. Varhaiskasvatus voi osaltaan huolehtia lasta suojaavien tekijöiden toteutumisesta ja lapsen mielenterveyden edistämisestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin varhaiskasvatuksessa voidaan edistää lapsen mielenterveyttä silloin, kun hänen vanhempansa sairastaa syöpää. Lisäksi tavoitteena on tutkia, millaisia hyötyjä esitetään sille, että varhaiskasvattaja on tietoinen vanhemman syövästä. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: (1) Millaisia keinoja varhaiskasvatuksella on edistää lapsen mielenterveyttä hänen vanhempansa sairastaessa syöpää? ja (2) Mitä hyötyä voi olla siitä, että varhaiskasvattaja on tietoinen vanhemman syövästä? Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimus on kirjallisuuskatsaus, jossa aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tutkimuksen aineistona on potilasoppaat, jotka sisältävät tietoa lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää. Tulosten mukaan varhaiskasvatuksella on keinoja edistää lapsen mielenterveyttä hänen vanhempansa sairastaessa syöpää. Lapsen mielenterveyttä voidaan edistää arkeen, vuorovaikutussuhteisiin, tunteiden huomioimiseen ja keskustelemiseen liittyvin monin keinoin. Sille, että varhaiskasvattaja on tietoinen vanhemman syövästä, esittettiin useita hyötyjä. Tulosten mukaan se, että varhaiskasvattaja on tietoinen vanhemman syövästä, edistää kasvatuskumppanuuden toimivuutta ja vuorovaikutussuhteiden avoimuutta. Myös lapsen mahdollisia ongelmia saatetaan havaita varhaisemmassa vaiheessa.
 • Mikkola, Vera (2018)
  Social exclusion is a serious issue both on a societal and an individualized level. The purpose of this thesis is to look into the concept of social exclusion and further explore what factors can put children and young people in danger of becoming socially excluded. Additionally, reasons behind the accumulation of disadvantagedness are studied. Social exclusion as a concept has been researched in abundance over the past few decades, and it has been a recurring topic in politics. The questions of my thesis are the following: What is social exclusion? What factors put children and youths at risk of becoming socially excluded? What causes the accumulation of disadvantagedness? A diverse selection of research papers, reports and books were used as material for this literature review. I researched a variety of domestic theses and other material to find answers to my thesis questions. Based on this literature review it would seem that social exclusion is a pivotal societal and individualized issue that lacks the unequivocal definition. Research suggests that one is at higher risk of social exclusion in their life is in a position of upheaval. Research suggests that the following factors may increase the risk of an individual becoming socially excluded: being in a state of upheaval in one’s life, being an immigrant, doing poorly in school, and having parents who are socially excluded. According to research, disadvantagedness is linked to one’s labour market position, the industry of one’s job, low income, level of education, age, gender, state of health and domestic background. However, the findings of said research are inconclusive on the reasons behind the accumulation of disadvantagedness.
 • Paajanen, Miitta (2019)
  Tavoitteet. Syrjäytyminen on läsnä jokapäiväisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Syrjäytyminen on huono-osaisuuden kasautumista yksilölle niin, ettei hän kykene toimi-maan yhteiskunnassa odotusten vastaisesti. Syrjäytymisen käsitteen määritteleminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä kyseessä on monitulkintainen ilmiö. Syrjäytymiskeskus-telua tuleekin tarkastella kriittisestä näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syrjäytymisen kasautumisen riskitekijöitä, joita yksilön elämänpolulla varhaiseen aikuisuuteen asti esiintyy. Tutkimuksella pyritään luomaan selkeä katsaus syrjäytymistä ennustaviin tekijöihin, jotta varhaisen puuttumisen interventioita voitaisiin kohdentaa tässä ikävaiheessa esiintyviin riskitekijöihin yhä tarkemmin. Menetelmät. Toteutin tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tarkoituksenani oli kuvata valitsemani aineiston avulla mahdollisimman tarkasti syrjäytymiseen ajavaa elämänpolkua ja huono-osaisuuden kasautumiseen liittyviä riskejä. Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa oli integroiva ote. Tutkimusaineistooni olen valinnut yhdeksän lähdettä. Näiden avulla olen tavoitellut mahdollisimman selkää vastausta tutkimuskysy-myksiini. Tutkimusaineistolle on tehty sisällönanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksesta käy ilmi, että syrjäytymiselle on lukuisia erilaisia riskitekijöitä. Syrjäytymisvaaraa ennustavat tekijät on jaettu kahdeksaan ryhmään syrjäy-tymiseen vaikuttavien tekijöiden mukaan: Perheen, kodin ja kasvuympäristön vaikutus, Vaikeudet koulussa ja oppimisessa, Lastensuojelun asiakkuuden vaikutus, Heikot elä-mänhallintataidot, Sosiaaliset haasteet, Vaikeudet työelämässä ja toimeentulossa, Ter-veydelliset ongelmat ja Yhteiskunnan rooli. Yksittäiset tekijät eivät ennusta syrjäytymistä, mutta yksittäinen tekijä voi johtaa seuraavan tekijän muodostumiseen, sillä tekijät ovat usein myös sidoksissa toisiinsa. Siksi syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa. Lapsen, jonka elämässä riskitekijöitä ilmenee, yksilöllinen koh-dennettu tukeminen voisi olla kannattavaa syrjäytymiseen johtavan polun katkaisemiseksi. Koulu on erinomainen paikka toteuttaa varhaista puuttumista.
 • Aksela, Olli (2019)
  This present systematic review was constructed to scrutinize the relationship between academic procrastination and academic self-efficacy. It consisted of 15 peer-reviewed studies. The conclusion was that there is a significant, negative correlation between the two and that academic self-efficacy is a significant predictor of academic procrastination. Other notable findings were made. The implications of the findings were discussed.
 • Kölhi, Emmi (2022)
  Tavoitteet. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on avata lukumotivaatiota tutkimuksellisena ilmiönä. Tutkimusongelma on lukumotivaation merkitys lukutaidon ja oppimisen taustalla vaikuttavana muuttujana. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet sisäisen motivaation positiivisen vaikutuksen oppimiseen ja oppimistuloksiin. Koska PISA (2018) tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten lukutaidon osaaminen on laskussa ja ero sukupuolten välillä tutkittujen OECD-maiden suurin on motivaation merkitys lukutaidon heikentymisen taustalla selvitettävä. Tutkimuksessa kootaan yhteen lukumotivaation keskeisimmät teoriat, merkitykset sekä pedagogiset menetelmät sen tukemiseksi. Menetelmät. Tutkimuksessa menetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsaukseen kuuluvaa sateenvarjokatsaus menetelmää. Tämä menetelmä käyttää aikaisemmin toteutettuja katsauksia ja meta-analyysejä tutkimusaineistona. Aineisto kerättiin tarkkaan määritetyn hakulausekkeen avulla kahdesta luotettavasta tietokannasta. Rajauksen jälkeen tutkimukseen mukaan jäi lopulta seitsemän katsausartikkelia, josta yksi sisältää lisäksi myös meta-analyysiä. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna PRISMA tarkistuslistaa (2020). Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta lukumotivaation moniulotteisuus ja yhteys oppimismotivaatioteorioihin. Syitä ja perusteluja lukumotivaation tukemiselle löytyi paljon, koska se vaikuttaa oppilaiden eriarvoisuuteen, lukutaitoon, oppimiseen ja akateemiseen menestymiseen. Pedagogisia menetelmiä tarkasteltaessa opettajan rooli motivaatioteorioiden tunnistamisessa ja käyttämisessä oppitunneilla oikea-aikaisesti sekä oppilaiden kokema autonomia korostuivat aineistossa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta lukumotivaation tukemisen tarve jo varhaisessa koulutusvaiheessa. Lukumotivaation muovautuvan luonteen sekä moniulotteisuuden takia siihen voidaan pyrkiä vaikuttamaan opetuksen kautta monella erilaisella tavalla. Tutkimustuloksia voidaan käyttää opettajien ja kasvattajien lukumotivaatiotietämyksen lisäämiseksi.
 • Fröberg, Wilhelmina (2017)
  Purpose. This is a systematic literature review of finnish literature covering student bullying of teachers. The aim of this study is to gather and summarize current information about explanations, consequences and coping with the bullying experience. The results will be compared with international literature of the phenomenon. Approach. The study was conducted as a systematic literature review. The data was collected from google scholar database and the search was supplemented by a reference search. The final data consisted of four articles covering the phenomenon. The data was analyzed by applying data-orient content analysis. Results and conclusions. Student bullying of teachers was explained in the data in terms of student, teacher, institution and authority and school related factors. Student bullying of teachers caused numerous negative consequences for teachers themselves and for their work as educators. The negative consequences were noted to be similar to consequences found in the international literature. Explanations in the Finnish literature differed from the international literature. Based on this study, finnish teachers had numerous means for coping with the bullying situations.
 • Kaukinen, Ida (2017)
  Purpose. The aim of this systematic literature review was to gather current information about the relationship between burnout and leadership from Burnout Research journal. Furthermore, the goal was to examine and summarize a review of the best practices of burnout prevention presented in the articles. The main concepts were burnout and leadership. Burnout was defined according to Maslach, Schaufeli and Leiter`s (2001) definition and leadership based on Yukl`s (2010) definition. Previous studies on leadership and burnout have shown that authentic and servant leadership play a significant role in the development and prevention of burnout. Approach. The study was carried out by using systematic literature review. The collected data was analyzed by applying theory based content analysis and data-oriented content analysis. The study concentrated only on Burnout Research journal, where the articles were selected based on the keyword leadership. The first search gave 18 articles, which were eliminated by predetermined selection criteria. Thus, the final data was limited to six articles. Results and conclusions. Three main categories were recognised by content analysis. They were: 1) Self-awareness of one`s role as a leader, 2) Training programs and assessment methods and 3) Self-management of employee. The first main category was divided into two subcategories consisting of two leadership styles: 1a) Authentic leadership and 1b) Servant leadership. Using the results of these categories the two research questions were answered. The results showed that authentic and servant leadership were highlighted in the prevention of burnout enhancing wellbeing at work. Both of these leadership styles shared the same element, self-awareness, of one`s own behaviour. Prevented measures in job burnout were: 1) Leadership styles and leader´s self management, 2) Training programs and assessment methods and 3) Employees` self management. The results from the study are in agreement with previous studies. Based on the results special attention should be paid to self-awareness in developing intervention and in the everyday work of organizations. Highlighting and developing authentic and servant leadership should be taken into consideration in more detail and clearly in future research.
 • Ignatius, Linda (2020)
  Tässä kandidaatin tutkielmassa olen tutkinut tutkimuskirjallisuuden valossa varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden erilaisia näkökulmia vuosien 2015-2019 ajalta. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvasin pedagogista johtajuutta koulun kontekstiin sijoitetun laajan tarkastelutavan kautta sekä erityisesti tämän tutkielman kannalta oleellisessa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Lisäksi tarkastelin teoreettisesti myös jaetun johtajuuden ilmiötä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden avulla on mahdollista ylläpitää varhaiskasvatuksen laatua ja tukea hyvää lapsuutta. Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden erilaisia näkökulmia. Tarkastelen, miten varhaiskasvatuksen pedagogisessa johtajuudessa kuvataan johtamisosaamisen ja jaetun johtajuuden merkitystä. Tavoitteenani on selvittää, miten varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta toteutetaan ja miten pedagogista johtajuutta on mahdollista kehittää. Lisäksi tarkastelen, millaisia mahdollisuuksia pedagoginen johtajuus luo lasten kokonaisvaltaisen oppimisen, varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin ja henkilöstön ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Tutkimuskysymykset ovat: mitkä näkökulmat varhaiskasvatuksen pedagogisessa johtajuudessa nousevat merkityksellisinä esille vuosien 2015-2019 aikana julkaistun tutkimuskirjallisuuden perusteella?, miten varhaiskasvatuksen pedagogisessa johtajuudessa kuvataan johtamisosaamisen merkitystä? ja miten varhaiskasvatuksen pedagogisessa johtajuudessa kuvataan jaetun johtajuuden merkitystä? Tämän tutkielman tutkimusmenetelmä oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Toteuttamani systemaattinen kirjallisuuskatsaus pohjautui Finkin (2010) kirjallisuuskatsauksen malliin. Tutkimusaineistoni koostui kuudesta tieteellisestä ja kansainvälisestä artikkelista, jotka valikoin systemaattisesti asettamani seulan avulla. Tutkimusaineistoni kaikkien artikkeleiden tuli olla vertaisarvioituja, englanninkielisiä ja julkaistu vuosien 2015-2019 välisenä aikana. Lisäksi artikkeleita tuli olla mahdollista lukea kokonaisena tekstinä. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineistosta löydettyjen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtajuudesta nousevat näkökulmat jakautuvat neljään osa-alueeseen, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Nämä varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden osa-alueet ovat johtajuuden ulottuvuudet ja tehtävät, jaettu johtajuus, johtamisen haasteet ja johtajuuden kehittäminen sekä johtajuuden merkitys pedagogisen laadun saavuttamisessa. Varhaiskasvatuksen pedagogista johtajuutta on mahdollista kehittää. Lasten oppimista edistää johtajan ja henkilöstön vahva ammatillinen osaaminen, jota kehitetään erityisesti henkilöstöjohtamisen ja johtajan toteuttaman itsensä johtamisen avulla. Jaetun johtajuuden avulla varhaiskasvatuksessa on mahdollista työskennellä kollektiivisesti, mikä edistää varhaiskasvatuksen laatua. Lisäksi jaettu johtajuus edesauttaa varhaiskasvatuksen työyhteisöä työskentelemään monipuolisessa ja muuttuvassa työympäristössä, vastaamaan erilaisiin haasteisiin ja suuntautumaan tulevaan.
 • Linnanmäki, Eveliina (2017)
  Objectives. Previous research and tests of reading achievement have shown that literacy among children and adolescents has weakened and leisure time reading has decreased especially among boys. Girls have outscored boys on tests of reading achievement and boys read less than their female peers. There has been a public concern about boys when it comes to reading. The main objective of this study was to find out what kind of research has been done about boys and their reading. This study searched for reasons and solutions for why boys are reluctant readers. The aim was also to find out if there is reason to be concerned about the situation of boys. Methodology. This study was executed as a descriptive literature review. Previous research was divided into topics and central results were summarized and analyzed. The research material was focused on the years 2000–2016. Results and conclusions. Previous research shows several reasons for why boys are unwilling to read and offers various suggestions for motivating boys to read. The attitudes, example and behavior of parents and educators have a significant influence. In addition, finding interesting reading material is in a key position. As they age, boys seem to read less and their attitude towards reading appears to turn more negative. Homes and schools have an important task of boosting and maintaining boys’ eagerness to read. Nevertheless, there shouldn’t be a need to worry yet, because according to previous research even the most reluctant reader can be brought to enjoy reading – it all starts with interest and motivation.
 • Heikkinen, Katriina (2016)
  Using tablets in education has increased in recent years and in Finland the city of Vantaa acquired tablets to every comprehensive school at the end of the year 2014. Tablets’ benefits and challenges have been researched in previous studies. In this research I examine how tablets have changed teaching from class teachers’ perspective. I also examine how the teachers use tablets in education. My data was collected in March 2016 by interviewing three class teachers. The interviews were semi-structured interviews. In the content analysis the data was categorized into three themes. The study revealed that tablets have become a new teaching method in the class. According to the interviewees tablets are used in environmental and natural knowledge, mathematics and literacy. The most typical ways of working with tablets include searching information, using different learning platforms and playing learning games. The interviewees also use tablets for teaching coding. The interviewees use less tablets in art, English, religion and music. They also do not use tablets for writing. The interviews also revealed that the use of tablets is fraught with practical problems, such as connection to the internet and the use of licenses. The interviewees use the tablets for practicing the present topic, as an additional task and as a reward.