Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Åberg, Carina"

Sort by: Order: Results:

  • Åberg, Carina (2021)
    Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten tutkimuksissa ja kirjallisuudes-sa kuvataan esi-ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä, mitä etua tehdystä yhteistyöstä on lasten hyvinvoinnille ja millainen yhteistyö edistää ja tukee lapsen siirtymää kouluun. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella esi- ja alkuopetuksen historiaa, ja opetussuunnitelmien perustei-den määrittelyä yhteistyöstä. Tavoitteena oli myös kartoittaa mitkä tekijät ovat yhteistyön tekemisen esteitä sekä miksi yhteistyö esi- ja alkuopetuksen koetaan usein haastavaksi. Tässä katsauksessa menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Katsauk-seen valikoitui sekä suomalaisia että kansainvälisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Aineiston haussa käytettiin muun muassa sanoja: esi- ja alkuopetus, esi-ja alkuopetuksen yhteistyö, siirtymävaihe esiopetuksesta kouluun, esiopetus, alkuopetus, esiopetuksen historia, al-kuopetuksen historia. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena huomattiin, että yhteistyö ja siirtymäkäytänteet esi- ja al-kuopetuksen välillä vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti, eivätkä eritasoiset menetelmät tue lasten tasavertaisuuden toteutumista ja hyvinvoinnin edistymistä riittävästi. Myöskään yh-teistyötä ohjaavat asiakirjat ja nykyinen pedagoginen johtaminen eivät ohjaa yhteistyön ke-hittymistä riittävästi. Päiväkodin ja koulun ammattilaiset tuntemusta toistensa toimintakult-tuurista ja toimintatavoista sekä yhteistä opetussuunnitelmatyöskentelyä tulisi lisätä raja-vyöhyke toiminnan edistämiseksi sekä relationaalisen asiantuntijuuden kehittymiseksi. Tut-kimustiedon perusteella huomattiin myös, että esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö edis-tää lapsen oppimista, kehitystä, hyvinvointia sekä kouluun sopeutumista.