Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Abdi, Maryama"

Sort by: Order: Results:

  • Abdi, Maryama (2021)
    Tutkielmassa tarkastellaan tasa-arvon määrittelyä ja koulutuksellisen tasa-arvon ilmenemistä lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 sekä lukio- ja yhdenvertaisuuslaeissa toimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Tutkielman alussa aihetta pohjustetaan tuomalla esille maahanmuuttajataustaisten ja toisen polven maahanmuuttaja opiskelijoiden kokemia haasteita lukio-opiskelussa siirtymineen. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Amartya Senin malli toimintamahdollisuuksista, jonka mukaan tasa-arvoa on se, että kaikille turvataan toimintamahdollisuudet hyödyntää perushyödykkeitä. Tässä tutkielmassa yhtenä perushyödykkeenä toimii koulutus, ja tarkastelun yhtenä kohteena onkin se, millä tavoin LOPS:issa 2019 otetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden toimintamahdollisuudet huomioon. Analyysimenetelmänä käytetään kriittistä diskurssianalyysiä, jonka avulla yhtäältä tuodaan esille niitä kielenkäytön tapoja, joilla luodaan tasa-arvoa ja päinvastoin eriarvoisuutta. Siinä hyödynnetään Anu Pynnösen (2013) kolmeportaista diskurssianalyysin prosesssia. Huomio on sekä siinä, miten kieli luo todellisuutta ja uusintaa valtasuhteita, että siinä, miten teoreettinen lähetymistapa luo vastadiskurssia LOPS 2019 esiintyville määritelmille. Tutkielmassa käsiteltiin seuraavia tutkimuskysymyksiä: miten koulutuksen tasa-arvo määritellään lukioiden opetussuunnitelman perusteissa 2019? Mitä LOPS 2019 sanoo maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuksesta ja koulutuksen tasa-arvosta? Onko edellä mainittu näkemys tasa-arvosta riittävä toimintamahdollisuuksien teorian näkökulmasta? Lukion opetussuunnitelma perusteista puuttuu täsmällinen määrittely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteille. Tämä antaa tilaa erilaisille tasa-arvotulkinnoille, mikä uhkaa omalta osaltaan luoda eriarvoisuutta. Implisiittisinä tasa-arvomääritelminä näkyvät LOPS:issa mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulma sekä positiivinen erityiskohtelu tasa-arvon lähtökohtana. Vaikka molemmat ajavat oikeita asioita, eli pyrkivät tarjoamaan kaikille samanlaiset mahdollisuudet sekä tasaamaan opiskelijoiden taustojen vaikutukset, eivät ne ole riittävät turvaamaan opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia. Opiskelijoiden toimintamahdollisuuksien näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon lähtökohdat ja niiden vaikutukset. Koulutuksen roolin tulisi korostua etenkin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohdalla, joiden toimintamahdollisuudet eivät yllä kantasuomalaisten opiskelijoiden tasolle. Toimintamahdollisuuksien lähestymistavan mukaan tasa-arvo edellyttää tätä.