Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Abdulkarim, Zainab"

Sort by: Order: Results:

  • Abdulkarim, Zainab (2020)
    Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistymistä Suomessa vuosina 2014-2019. Tapaustutkimuksen kohteena on YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin käynnistämä solidaarisuusliike eli HeForShe-kampanja, jonka pääasiallisena tavoitteena oli sukupuolten tasa-arvon edistäminen eri elämänaloilla. Tutkimuksen tavoitteena on saada kattava käsitys toistaiseksi vähän tutkitusta kampanjasta sekä sen toteutuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan vallan ilmenemistä kampanjan toteutuksessa, toimijuuden toteutumista tavoitteissa sekä kampanjan aikaansaamaa edistystä Suomessa tehtävän tasa-arvotyön kentällä. Aiempien tutkimusten mukaan Suomessa toteutuva aktiivinen tasa-arvotyö on ollut epälineaarista ja monet yhteiskunnalliset haasteet ovat edelleen epäsuhteisen sukupuolittuneita. Tutkimusmenetelmänä toimi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä ja tutkimusstrategiana hyödynsin tapaustutkimusta. Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana toimi sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimuksen aineisto koostui pääasiassa kampanjan julkaisemista raporteista ja muutamasta sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä uutisartikkeleista kampanjan toteutuksen ajalta. Aineisto löytyi verkosta ja kampanjaa koskeva materiaali oli pääosin kirjallista. Aineiston analysoinnin menetelmänä toimi sisällönanalyysi. Tulosten perusteella HeForShe-kampanjalla oli onnistunut toteutus Suomessa. Sukupuolten tasa-arvon edistyminen oli nähtävissä hallinnon tason muutoksilla ja käytännön tason ratkaisuina. Kampanja keskittyi Suomessa pääosin hallinnon tason muutoksiin eikä tavallisten kansalaisten osallistaminen kampanjaan ollut merkittävässä roolissa kampanjan käytännön toteutuksessa. Kampanja sai aikaan käytännön tason muutosta Suomessa. Kampanjan tuloksena syntyneisiin pyrkimyksiin edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä murtaa sitä estäviä epäkohtia kuuluivat muun muassa tunteiden hallintaa ja aggression purkamista käsittelevä koulutus ja sen pohjalta luotu opas, Miehet liittolaisina-seminaari sekä lisääntyneet turvakodit lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille. Tuloksista voidaan todeta, että kollektiivinen toiminta on avain asemassa systemaattisen ja rakenteellisen epätasa-arvon murtamisessa sekä tosiasiallisen sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa.